Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Záznamy údajů

Záznam údajů je zápisem do rejstříku úřadu EUIPO, tedy databáze obsahující údaje o všech ochranných známkáchprůmyslových vzorech, které jsou u úřadu EUIPO zapsány, kterým se mění některé informace zapsané v tomto rejstříku.

Níže jsou uvedeny záznamy, které lze provést podáním on-line formuláře. Informace o každém z nich zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz. Do rejstříku ochranných známek EU a do rejstříku průmyslových vzorů Společenství lze zapsat pouze údaje uvedené v článku 111 nařízení o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) a v článku 69 nařízení o průmyslových vzorech Společenství.

Další informace najdete v našich pokynech týkajících se ochranných známekprůmyslových vzorů.

 • Úplný a částečný převod

  Úplným převodem se rozumí změna vlastnictví přihlášky nebo zápisu ochranné známky Evropské unie (OZEU) nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Částečným převodem je převod jen některých výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihláška nebo zápis OZEU. V případě zapsaných průmyslových vzorů Společenství není částečný převod možný.

  V případě provedení záznamu o převodu není nutné zasílat písemné doklady o převodu (např. smlouvu o převodu), jestliže zástupce, který žádost podepsal, zaškrtne políčko Zástupce obou stran. Zástupce může žádost podepsat jménem obou stran pouze tehdy, jestliže je v naší databázi uveden jako zástupce jmenovaný původním majitelem a zástupcem jej jmenoval také nový majitel/nabyvatel.

  Ve všech ostatních případech musí být žádost o provedení záznamu údajů doprovázena prohlášením podepsaným oběma účastníky, důkazy o převodu atd.

  Žádost o provedení záznamu převodů lze podat i pro ochranné známky EU nebo zapsané průmyslové vzory Společenství, které jsou teprve ve fázi přihlášky. Platí stejná pravidla.

  V případě žádosti o úplný nebo částečný převod budou konečnými nabyvateli práv ty osoby, které uživatel přidal v on-line formuláři do oddílu „Assignee or right beneficiary“ (Postupník nebo nabyvatel práv). Například:

  Má-li ochranná známka dva vlastníky „A“ a „B“ a vlastník „A“ chce převést svá práva na budoucího vlastníka „C“, ale vlastník „B“ si přeje svá práva ponechat, pak bude muset uživatel v oddíle „Assignee or right beneficiary“ (Postupník nebo nabyvatel práv) přidat vlastníka „B“ a „C“.

 • Rozdělení

  Na žádost přihlašovatele/majitele ochranné známky lze ochrannou známku nebo přihlášku ochranné známky „rozdělit”. Rozdělení zápisu nebo přihlášky ochranné známky je užitečné zejména tehdy, pokud je třeba oddělit spornou ochrannou známku pro některé výrobky nebo služby a zachovat zápis pro ty zbývající. Zatímco částečný převod, který zahrnuje změnu vlastnictví, je zdarma, žádost o rozdělení OZEU, která zůstane v rukách stejného majitele, je zpoplatněna.

  O rozdělení nelze požádat:

  • předtím než je stanoveno datum podání,
  • během tříměsíční lhůty navazující na zveřejnění přihlášky OZEU,
  • jsou-li výrobky a služby předmětem námitkového nebo zrušovacího řízení.

  Stejné podmínky platí, pokud se soud pro OZEU zabývá protinávrhem na zrušení nebo prohlášení neplatnosti.

  Rozdělované výrobky a služby musí být jasně vymezeny, přičemž se výrobky a služby, které zůstávají v původní přihlášce nebo zápisu, nesmějí překrývat s těmi, které jsou uvedeny v nových přihláškách nebo zápisech.

 • Seniorita / zrušení seniority

  Majitel starší ochranné známky zapsané v některém členském státě, včetně ochranné známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s platností pro některý členský stát, který vlastní totožnou OZEU pro tytéž výrobky nebo služby, pro které byla starší ochranná známka zapsána, nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby OZEU vstoupila do práv dřívější ochranné známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.

  Senioritu lze uplatnit kdykoli po zápisu OZEU.

  Senioritu lze uplatnit pouze na základě dřívějšího zápisu, nikoli dřívější přihlášky. Datum starší ochranné známky musí předcházet datu podání, případně datu vzniku práva přednosti OZEU.

  Starší právo ovšem musí být stále platné. Jestliže platnost staršího práva skončila, uplatnění seniority bude zamítnuto. Pokud platnost dřívějšího zápisu v době uplatnění nároku již skončila, nelze senioritu uplatnit ani v případě, že příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochranných známkách stanoví šestiměsíční dobu odkladu, ve které lze provést obnovu.

  Je rovněž povinností žadatele zajistit splnění požadavků ohledně trojí totožnosti (stejný majitel, stejná ochranná známka, stejné výrobky a služby).

  Úřad EUIPO obvykle zkoumá pouze to, zda jsou totožné ochranné známky, a nikoli to, zda je totožný majitel a výrobky nebo služby.

  Podle rozhodnutí č. EX-05-5 není majitel povinen předkládat kopii zápisu, pokud jsou požadované informace úřadu EUIPO k dispozici na internetových stránkách dotčeného vnitrostátního úřadu. Není-li kopie zápisu předložena, úřad EUIPO bude potřebné informace nejprve hledat na příslušných internetových stránkách a majitele o tuto kopii požádá jen tehdy, nejsou-li informace na daných stránkách k dispozici.

  Podle článku 3 rozhodnutí č. EX-05-5 musí kopii příslušného zápisu tvořit kopie (postačí běžná fotokopie) zápisu nebo osvědčení o obnově zápisu nebo výpis z rejstříku nebo výpis z příslušného vnitrostátního věstníku nebo výpis či výtisk z úřední databáze.

  Zrušení seniority

  Majitel OZEU může kdykoli z vlastního podnětu požádat o výmaz nároku na senioritu z rejstříku.

  Nárok na senioritu může být zrušen také rozhodnutím vnitrostátního soudu (viz směrnice 2008/95/ES).

  Výmaz nároku na senioritu se zveřejní ve věstníku OZEU. Čl. 111 odst. 3 nařízení o OZEU stanoví, že se výmaz (zrušení) seniority zapíše spolu s položkami podle čl. 111 odst. 2 nařízení o OZEU.

 • Věcná práva / výmaz zápisu věcných práv

  „Věcné právo” (in rem) je omezeným vlastnickým právem a absolutním právem. Věcné právo se vztahuje k právnímu úkonu vůči věci, nikoli vůči určité osobě, a svému majiteli dává možnost získat, vlastnit nebo užívat konkrétní věc. Tato práva se mohou vztahovat i na ochranné známky nebo průmyslové vzory. Mohou k nim patřit mimo jiné užívací práva, požívací práva (usufruktus) nebo zástavy. Věcná práva (in rem) se liší od osobních práv (in personam), která se vztahují k určité osobě. V případě ochranných známek a průmyslových vzorů jsou nejběžnějšími věcnými právy záruky a zástavy.

  Další příklady – DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails, sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Existují dva typy věcných práv, u kterých může žadatel požádat, aby byly zaznamenány do spisu nebo zapsány do rejstříku:

  • věcná práva, jejichž účelem je ručení v případě zástavy (záruky, břemena apod.),
  • věcná práva, jejichž účelem není ručení (např. požívací právo – usufruktus).

  Je třeba uvést tyto informace:

  • číslo zápisu dotčené OZEU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Jestliže se žádost týká několika ochranných známek EU / zapsaných průmyslových vzorů Společenství, musí být uvedena všechna čísla zápisu,
  • jméno majitele práva, jeho adresa a státní příslušnost / stát, ve kterém má trvalé bydliště či sídlo,
  • jméno a místo podnikání zástupce majitele práv, pokud zástavní věřitel zástupce určil,
  • doklad o věcném právu. Dostatečný doklad o věcném právu byl předložen, je-li žádost o záznam tohoto práva doprovázena kterýmkoli z těchto důkazů: 1) podepsané prohlášení majitele OZEU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství o tom, že souhlasí se záznamem věcného práva; 2) žádost podaná společně majitelem OZEU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství a zástavním věřitelem nebo podaná pouze zástavním věřitelem a podepsaná oběma stranami.

  Žádosti o provedení záznamu o věcných právech (in rem) lze podávat i pro ochranné známky EU / zapsané průmyslové vzory Společenství, které jsou ve fázi přihlášky. Platí stejná pravidla.

  Výmaz zápisu věcného práva
  Zápis věcného práva se zruší nebo upraví na základě žádosti účastníka, tj. žadatele nebo majitele ochranné známky EU nebo zapsaného zástavního věřitele. V každém případě je třeba předložit tyto informace:

  • číslo zápisu ochranné známky EU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství,
  • údaje o právu, které má být vymazáno (připojí se prostřednictvím on-line formuláře žádosti o provedení záznamu),
  • písemné doklady prokazující, že zapsané právo přestalo existovat, nebo prohlášení majitele práva, že s výmazem záznamu souhlasí.

  Žádosti o provedení záznamu o výmazu věcných práv lze podávat i pro ochranné známky EU / zapsané průmyslové vzory Společenství, které jsou ve fázi přihlášky. Platí stejná pravidla.

 • Změna ochranné známky

  Žádost o změnu ochranné známky, tj. ztvárnění ochranné známky, je třeba podat písemně v jednom z pěti jazyků úřadu EUIPO a je zpoplatněna. Nařízení neobsahují žádná ustanovení o změně jiných prvků zápisu OZEU.

  Čl. 54 odst. 2) nařízení o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) umožňuje změnit ztvárnění ochranné známky pouze za velice úzce vymezených podmínek, totiž pouze v případě, že:

  • OZEU obsahuje jméno a adresu svého majitele a
  • právě tyto prvky se mají změnit a
  • změna by se podstatným způsobem nedotkla totožnosti ochranné známky tak, jak byla původně zapsána.
 • Nucený výkon práva

  Nucený výkon práva je úkon, kterým soudní úředník zabaví majetek dlužníka poté, co žalobce získá soudní rozhodnutí určující vlastnictví tohoto majetku. Tímto způsobem může věřitel dosáhnout uspokojení své pohledávky z veškerého majetku dlužníka, včetně jeho práv z ochranných známek.

  O provedení záznamu o nuceném výkonu práva může požádat:

  • majitel OZEU,
  • oprávněný v rámci nuceného výkonu práva,
  • soud nebo jiný orgán.

  Formální náležitosti, které musí žádost splňovat, závisejí na tom, kdo žádost předkládá.

  V případě žádosti o provedení záznamu o nuceném výkonu práva je třeba předložit tyto dodatečné informace:

  • číslo zápisu OZEU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství,
  • jméno oprávněného, jeho adresa a státní příslušnost a stát, ve kterém má bydliště, sídlo nebo pobočku,
  • jméno a místo podnikání zástupce, jestliže oprávněný svého zástupce určil; alternativně lze uvést identifikační číslo přidělené úřadem EUIPO.

  Žádosti o provedení záznamu o nuceném výkonu práva lze podávat i pro ochranné známky EU / zapsané průmyslové vzory Společenství, které jsou ve fázi přihlášky. Platí stejná pravidla.

 • Licence

  Licence na ochrannou známku je smlouva, kterou majitel nebo přihlašovatel (dále jen „majitel”) ochranné známky (poskytovatel licence) povoluje třetí osobě (nabyvateli licence), aby ochrannou známku používala v obchodním styku za podmínek stanovených v této smlouvě. Vlastnictví ochranné známky si přitom ponechává majitel.

  Licence se týká situace, kdy jsou práva nabyvatele licence z OZEU založena na smluvním vztahu s majitelem. Pokud majitel souhlasí s tím, že třetí strana ochrannou známku používá, nebo pokud majitel tuto situaci toleruje, nejedná se o licenci.

  Volitelný obsah žádosti:

  • údaj o tom, zda je licence, jež se má zaznamenat, výlučná, nebo nevýlučná. Žádá-li se o zápis výlučné licence, musí žádost o zápis obsahovat prohlášení v tomto smyslu. Neuvedete-li opak, bude se licence považovat za nevýlučnou,
  • údaj o výrobcích nebo službách, pro které byla licence udělena, žádá-li se o zápis licence omezené jen na některé výrobky nebo služby,
  • údaj o části Evropské unie, pro kterou byla licence udělena, jestliže se žádá o zápis licence jako územně omezené licence. Tuto část Evropské unie může tvořit jeden nebo více členských států nebo jeden nebo více správních celků v jednom členském státě,
  • údaj o skončení a případně i začátku doby platnosti licence, jestliže se žádá o zápis licence poskytnuté na omezenou dobu,
  • údaj o tom, že se žádá o zápis sublicence, je-li licence udělována nabyvatelem licence, jehož licence je již zapsaná v rejstříku OZEU. Sublicence je možné zapsat teprve poté, co byla zapsána hlavní licence.

  Poznámka: Pokud žádost o provedení záznamu podává pouze nabyvatel licence, musí být k žádosti přiložena kopie licenční smlouvy nebo jiný doklad o tom, že poskytovatel licence se zápisem licence souhlasí.

  Zrušení licence

  Zápis licence se zruší nebo upraví na základě žádosti účastníka, tj. přihlašovatele/majitele OZEU nebo zapsaného nabyvatele licence.

  Zrušení, převod nebo změnu licence nebo sublicence úřad EUIPO zamítne v případě, že hlavní licence nebyla zapsána do rejstříku.

  Podává-li se žádost o provedení záznamu o výmazu zápisu licence/sublicence, je třeba předložit tyto informace:

  • číslo zápisu OZEU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství,
  • údaje o licenci, která má být zrušena,
  • písemné doklady prokazující, že zapsané právo přestalo existovat, nebo prohlášení nabyvatele licence, že se zrušením souhlasí.

  Žádosti o záznam nebo výmaz zápisu licencí lze podávat i pro ochranné známky EU / zapsané průmyslové vzory Společenství, které jsou ve fázi přihlášky. Platí stejná pravidla.

  Při podávání žádosti o záznam licence je vyžadována další dokumentace; lze ji nahrát v oddíle Další přílohy formuláře žádosti.

 • Úplné a částečné vzdání se

  Majitel se může OZEU kdykoli po zápisu zcela nebo zčásti vzdát. Vzdání se musí být úřadu EUIPO oznámeno písemně.

  Úplné vzdání se lze učinit také v případě zapsaných průmyslových vzorů Společenství.

  Vzdání se je právně účinné teprve ke dni, kdy je zapsáno do rejstříku OZEU.

  Jestliže mají třetí strany (např. nabyvatelé licence, zástavní věřitelé atd.) zapsaná práva z dotčené OZEU, je třeba před provedením záznamu o vzdání se splnit některé další požadavky.

  Jestliže však majitel úřadu EUIPO doloží, že nabyvatel licence, zástavní věřitel atd. vyslovil souhlas se vzdáním se, bude vzdání se zapsáno neprodleně po obdržení příslušného oznámení.

  Pokud majitel OZEU předloží pouze doklad o tom, že nabyvatele licence / zástavního věřitele informoval o svém úmyslu vzdát se ochranné známky, úřad EUIPO majitele vyrozumí, že vzdání se bude zapsáno tři měsíce ode dne, kdy úřad obdržel příslušné důkazy.

  Práva majitele ze zapsané ochranné známky EU, jakož i práva nabyvatelů licence a veškerých dalších majitelů práv z ochranné známky zaniknou s okamžitou platností ke dni provedení záznamu o vzdání se do rejstříku. Vzdání se tudíž nemá zpětný účinek.

  Vzdání se má procesní a hmotněprávní účinky.

  Z procesního hlediska platí, že když je vzdání se zapsáno do rejstříku, OZEU přestává existovat a veškerá řízení před úřadem EUIPO, která se jí týkají, se ukončí. Hmotněprávní účinky vzdání se vůči třetím stranám spočívají v tom, že se majitel OZEU zříká veškerých práv vyplývajících z jeho ochranné známky v budoucnosti.

  Ochranné známky EU se lze vzdát zčásti, tj. ve vztahu k některým výrobkům nebo službám, pro které je zapsána. Částečné vzdání se nabývá účinnosti teprve ke dni, kdy je zapsáno do rejstříku.

  Aby bylo částečné vzdání se přijato, musí být splněny tyto dvě podmínky týkající se výrobků a služeb:

  • nové znění nesmí představovat rozšíření seznamu výrobků a služeb,
  • částečné vzdání se musí představovat platný popis výrobků a služeb.
 • Insolvence

  Insolvenční řízení, do kterého může být zahrnuta OZEU, je řízení zahájené v členském státě, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka. Pokud je však dlužníkem pojišťovna ve smyslu směrnice 2001/17/ES24 nebo úvěrová instituce ve smyslu směrnice 2001/24/ES25, jediné insolvenční řízení, do kterého může být zahrnuta OZEU, je řízení zahájené v členském státě, ve kterém byla tato pojišťovna nebo instituce povolena. „Místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy”, by mělo odpovídat místu, ze kterého dlužník obvykle své zájmy spravuje, a je proto zjistitelné třetími osobami. V případě spoluvlastnictví OZEU se výše uvedené použije na podíl spoluvlastníka.

  Insolvenčním řízením se rozumí kolektivní řízení, které zahrnuje částečný nebo úplný odprodej majetku dlužníka a jmenování správce podstaty. Správcem podstaty se rozumí osoba nebo subjekt, jejichž funkcí je spravovat nebo zpeněžovat majetek, u kterého dlužník pozbyl dispozičních oprávnění, nebo dohlížet na správu jeho záležitostí. Soudem se rozumí soudní orgán nebo jiný příslušný subjekt členského státu, který je oprávněn zahájit insolvenční řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat. Rozhodnutím se ve vztahu k zahájení insolvenčního řízení nebo jmenování správce podstaty rozumí rozhodnutí kteréhokoli soudu příslušného takové řízení zahájit nebo jmenovat správce podstaty.

  Jestliže je OZEU zahrnuta do insolvenčního řízení, může příslušný vnitrostátní orgán požádat, aby byla tato skutečnost zaznamenána do rejstříku a zveřejněna ve věstníku ochranných známek Evropské unie. Tuto žádost je třeba podat písemně úřadu EUIPO. Neplatí se žádný poplatek.

 • Změny v pravidlech pro kolektivní ochranné známky EU

  V případě kolektivních nebo certifikačních ochranných známek EU je třeba předložit pravidla pro jejich užívání. Tento úkon vám umožňuje tato pravidla podle potřeby změnit.

  Změna se do rejstříku nezapíše, pokud změněná pravidla nesplňují požadavky čl. 75 odst. 2 nařízení o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) pro kolektivní ochranné známky a článku 84 nařízení o OZEU pro certifikační ochranné známky nebo splňují některý důvod k zamítnutí uvedený v článku 76, respektive v článku 85 nařízení o OZEU.

  Je-li změna pravidel přijata, bude zapsána a zveřejněna.

 • Jmenování, nahrazení nebo výmaz původce průmyslového vzoru

  V přihláškách průmyslových vzorů může být uveden původce (nebo kolektiv původců) průmyslového vzoru. Právo být uveden jako původce průmyslového vzoru není časově omezeno. Tento úkon vám umožňuje změnit uvedené původce.

  Záznam údajů si může vyžádat pouze majitel průmyslového vzoru nebo jeho zástupce. Průmyslový vzor musí být zveřejněn (status A1) nebo jeho zveřejnění musí být odloženo (status A2).

 • Jiné záznamy

  Existují i další, řidčeji používané typy záznamů, například záznam sublicence nebo změny v insolvenčním řízení.

  U dalších typů záznamů musí být žádost obvykle podložena další dokumentací; soubory lze po zobrazení výzvy nahrát v oddíle Jiné přílohy formuláře žádosti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.