Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Postup zápisu

Právě jste podali přihlášku ochranné známky. Co bude dál?

Jakmile je přihláška podána, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ochrannou známku zpracuje, aby ověřil, zda může být zapsána. Tento postup sestává z různých kroků.

Časová osa zahrnuje „období průzkumu", „období podání námitek" a následně zápis. Období průzkumu začíná přijetím přihlášky a končí jejím zveřejněním. Období podání námitek začíná zveřejněním přihlášky a končí s koncem období podání námitek. Pak dojde k zápisu. Následně je zapsaná ochranná známka zveřejněna.

Období průzkumu

Období podání námitek

Zápis

  • Přijetí přihlášky

  • Zveřejnění přihlášky

  • Konec lhůty pro podání námitek

  • Zveřejnění zapsané známky

 

Co se děje během období průzkumu

Následující popis obsahuje přehled kroků, které úřad EUIPO provádí během období průzkumu. Tyto kroky probíhají téměř současně. Průběh stavu přihlášky můžete sledovat on-line pomocí nástroje eSearch nebo prostřednictvím uživatelské sekce User Area.

Následující postup se uplatňuje v případě přihlášek podaných přímo u úřadu EUIPO. Přečtěte si další informace o způsobech zápisu v případě mezinárodních přihlášek označujících Evropskou unii (EU).

Časová osa zahrnuje následující kroky: „datum podání", „zatřídění", „formální náležitosti", „absolutní důvody", „překlad" a „rešerše". Kliknutím na každý z těchto kroků zobrazíte další informace. Jakmile jsou všechny tyto kroky provedeny, je ochranná známka zveřejněna.

Období pro podání námitek

 
 

Pokud najdeme chybu nebo vás musíme informovat o námitkách, pošleme oficiální sdělení do vaší uživatelské sekce User Area s podrobnými informacemi o tom, co jsme zjistili; vy pak máte dva měsíce na nápravu případných nedostatků a vypracování odpovědi. Tato výchozí dvouměsíční lhůta pro přípravu odpovědi může být na vaši žádost prodloužena. První prodloužení bude obvykle uděleno automaticky, ale druhé budete muset zdůvodnit.

V některých řízeních se za účelem vyřešení jednoduchých námitek spojí naši průzkumoví referenti s přihlašovateli (nebo jejich zástupcem) telefonicky.

Bude-li vaše odpověď podle našeho názoru nedostatečná nebo pokud neodpovíte, vydáme konečné rozhodnutí, kterým vaši přihlášku či nárok vznesený ve vaší přihlášce (například uplatnění práva přednosti) částečně nebo zcela zamítneme. Můžeme také upravit některé údaje ve vaší přihlášce (například vymazat popis nebo přidat nárok na barvu). Připomínáme, že pokud nejste s výsledkem spokojeni nebo si myslíte, že došlo k chybě, máte právo odvolat se.

Pokud je vaše přihláška zamítnuta, je ještě možné provést její konverzi na přihlášku národní ochranné známky EU (most duševního vlastnictví), nesmí však existovat konflikt.

Nebudou-li vzneseny žádné námitky, zveřejníme vaši ochrannou známku ve 23 úředních jazycích EU. To znamená, že zveřejníme, že jste podali přihlášku této konkrétní ochranné známky pro určité výrobky nebo služby.

Co se děje během období podání námitek?

Počínaje datem zveřejnění mají třetí osoby, které se domnívají, že vaše ochranná známka by neměla být zapsána, tři měsíce na podání námitek.

Pro podání námitek obvykle existují dva důvody:

Třetí osoba má starší právo (nebo více starších práv) a domnívá se, že v případě zápisu bude vaše právo s jejím kolidovat.

Aby třetí osoba zabránila zápisu vaší známky, musí podat námitky proti vaší ochranné známce tak, že vyplní formulář a zaplatí poplatek ve výši 320 EUR. Jsou-li námitky podány, vaše ochranná známka bude předmětem námitkového řízení, v němž musí uspět. Námitky mohou být podány do tří měsíců po zveřejnění ochranné známky.
 

Námitkové řízení:

Majitelé ochranných známek, které jsou již na trhu, podávají námitky proti jedné z pěti přihlášek ochranných známek EU. O těchto sporech rozhodneme poté, co obě strany, přihlašovatel a subjekt, který podal námitky, předloží důkazy a argumenty. Přihlašovatel může minimalizovat riziko námitek tím, že ještě před podáním přihlášky potenciální konflikty vyhledá.
 

Následující diagram poskytuje přehled o různých krocích námitkových řízení:

Časová osa začíná zveřejněním přihlášky, končí zveřejněním zapsané ochranné známky a obsahuje následující kroky: „podání námitek", „kontrola přípustnosti", „lhůta na rozmyšlenou (cooling-off)", „sporná část řízení" a „konec řízení". Kliknutím na každý z těchto kroků se dozvíte další informace.

Lhůta na rozmyšlenou

Období průzkumu

Zápis


 

Všechna rozhodnutí o námitkách jsou zveřejněna on-line a všechny poškozené strany mají právo na odvolání.

Pokud byly námitky úspěšné, je ještě možné provést konverzi přihlášky ochranné známky EU na národní přihlášku (most duševního vlastnictví), nesmí však existovat konflikt.

Třetí strana se domnívá, že vaše ochranná známka neměla být přijata.

Může uplatnit jakýkoli „absolutní důvod", který považuje za vhodný. Absolutními důvody jsou požadavky, které musí vaše ochranná známka splňovat, tedy známka musí mít rozlišovací způsobilost, nesmí popisovat oblast vašeho podnikání a musí mít jasné grafické vyobrazení. Námitky proti ochranné známce by měla třetí strana předložit tak, že úřadu zašle odpovídající sdělení s vysvětlením důvodů, proč by podle ní ochranná známka neměla být zapsána. Toto sdělení se nazývá „vyjádření třetích stran" a je bezplatné. Mělo by se však používat pouze v případě, že pro zpochybnění ochranné známky existuje vážný důvod.

Jakmile úřad vyjádření obdrží, vystaví osobě, která vyjádření zaslala („osoba předkládající vyjádření"), doklad o přijetí a vyjádření bude sděleno přihlašovateli. Osoba předkládající vyjádření následně neobdrží od úřadu EUIPO žádné další sdělení. Nebude především informována o výsledku jakéhokoli opětovného průzkumu přihlášky. Nicméně osoby předkládající vyjádření, které chtějí být informovány o dalším osudu dotčené přihlášky ochranné známky EU, budou mít přístup k informacím o jejím stavu prostřednictvím nástroje eSearch.

Doklad o zápisu

Pokud nikdo nepodá námitky nebo vyjádření třetích stran, vaše ochranná známka je zapsána a zápis je zveřejněn. Tento krok se provádí z toho důvodu, aby si majitelé jiných ochranných známek a veřejnost obecně byli vědomi toho, že daná konkrétní ochranná známka je vaše.

Zveřejnění zápisu je bezplatné a vystavuje se osvědčení o zápisu.

Ke stažení osvědčení jste vyzváni dva dny po zveřejnění. Nebude vystavena žádná tištěná kopie osvědčení. Lze však požádat o ověřené nebo neověřené kopie osvědčení o zápisu. To může být nutné v případě, že chcete uplatnit právo přednosti své ochranné známky EU. Některé jurisdikce budou akceptovat odkaz na naši databázi (eSearch), zatímco jiné budou požadovat oficiálnější dokument, který můžete získat pomocí žádosti o nahlédnutí do spisu.

Jak napadnout rozhodnutí úřadu

Pokud je konečné rozhodnutí pro určitou stranu řízení nepříznivé, může podat odvolání. Nástroj eAppeal nabízí možnost elektronického podání odvolání prostřednictvím jediného formuláře. Podání odvolání je nyní rychlejší a jednodušší než kdykoli předtím. Přímý přístup do nástroje eAppeal je k dispozici ve vaší uživatelské sekci User Area v rámci on-line služeb, a to prostřednictvím sekce Formuláře a podání a po otevření příslušného spisu v nástroji eSearch Plus v sekci „Úkony a sdělení“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.