Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Obnovy

Ochranná známka Evropské unie je platná deset let. Její platnost lze opakovaně obnovovat, vždy na období dalších deseti let. Zapsaný průmyslový vzor Společenství je platný pět let. Jeho platnost lze rovněž opakovaně obnovovat, vždy na období dalších pěti let, maximálně však na celkovou dobu 25 let. Žádost o obnovu lze podat prostřednictvím on-line formuláře žádosti úřadu EUIPO.

Další informace najdete v našich pokynech týkajících se ochranných známek a průmyslových vzorů.

 
 • Obnova zápisu ochranné známky Evropské unie

  Postup obnovy

  Kdy podat žádost Šest měsíců před vypršením platnosti zápisu bude úřad EUIPO písemně informovat majitele, jeho zástupce nebo kteréhokoli jiného držitele zapsaného práva o tom, že začala běžet lhůta pro obnovu zápisu.
  Platba Žádost o obnovu lze podat a poplatek za obnovu uhradit během šesti měsíců před uplynutím doby platnosti zápisu. Posledním dnem, kdy lze požádat o obnovu a uhradit příslušný poplatek, je den, kdy uplyne doba platnosti ochranné známky. Další šestiměsíční odkladná lhůta týkající se obnovy zápisu začíná běžet v den následující po dni uplynutí platnosti zápisu. V této lhůtě je účtován 25% příplatek.
  Pozdní obnova V případě, že žádost o obnovu nebyla podána včas, stále je možné požádat o pozdní obnovu, a to v dodatečné lhůtě šesti měsíců. Pozdní žádost o obnovu je třeba předložit před uplynutím této dodatečné lhůty, která začíná běžet v den následující po dni uplynutí doby platnosti zápisu. V této odkladné lhůtě je také nutné uhradit poplatek za obnovu a příplatek ve výši 25 %.
  Nepodání žádosti o obnovu Pokud žádost o obnovu není podána nebo je podána po vypršení odkladné lhůty, úřad EUIPO bude písemně informovat majitele ochranné známky Evropské unie, že dotčená ochranná známka byla vymazána z rejstříku, a příslušné oznámení bude zveřejněno ve Věstníku ochranných známek Společenství.
   

  Konverze nebo obnova?
  Pokud se rozhodnete, že svou ochrannou známku EU neobnovíte, ale rádi byste zachovali svá práva v některých členských státech, můžete podat žádost o konverzi. Tuto žádost je nutné podat do tří měsíců po vypršení dodatečné lhůty pro obnovu.

  Jak provést obnovu
  Žádost o obnovu lze podat on-line prostřednictvím formuláře žádosti o obnovu. Poplatky se v průběhu postupu obnovy vypočítají automaticky.

  Několik dní po skutečném vypršení platnosti ochranné známky EU vystaví úřad EUIPO majiteli uvedené ochranné známky EU nebo jeho zástupci oficiální písemné potvrzení o obnově. Obnova nabude účinnosti dne následujícího po dni, kdy vyprší platnost stávajícího zápisu. Rejstřík ochranných známek EU bude aktualizován a příslušné oznámení bude zveřejněno ve Věstníku ochranných známek EU.

  Částečná obnova ochranné známky EU
  Ochrannou známku EU můžete obnovit v plném rozsahu nebo jen částečně (odstraněním některých tříd).

  Náklady
  Poplatky je nutné uhradit v eurech. Zjistěte si prosím výši poplatků za ochranné známky a průmyslové vzory.

  V případě neobnovení ochranné známky EU
  Pokud ochranná známka EU nebude obnovena, bude označena jako ochranná známka, jejíž planost skončila, přibližně dva týdny po skončení dodatečné lhůty. Výmaz však nabude účinnosti dne následujícího po dni, kdy platnost ochranné známky EU vypršela. Úřad EUIPO bude písemně informovat majitele ochranné známky EU a dotčená známka bude vymazána z rejstříku.

 • Obnovení zápisu zapsaného průmyslového vzoru Společenství

  Postup obnovy

  Kdy podat žádost Šest měsíců před vypršením platnosti zápisu bude úřad EUIPO písemně informovat majitele, jeho zástupce nebo kteréhokoli jiného držitele zapsaného práva o tom, že začala běžet lhůta pro obnovu zápisu.
  Platba Žádost o obnovu je třeba podat a poplatek za obnovu uhradit ve lhůtě šesti měsíců předcházejících datu vypršení platnosti zápisu, přičemž žádost je nutné podat a poplatek uhradit nejpozději poslední den měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany.
  Pozdní obnova V případě, že v uvedené lhůtě není žádost o obnovu podána, je stále možné požádat o pozdní obnovu v dodatečné lhůtě šesti měsíců. Pozdní žádost o obnovu je třeba předložit v této odkladné lhůtě, která začíná běžet v den následující po posledním dni měsíce, ve kterém bylo třeba zapsaný průmyslový vzor Společenství obnovit. Ve stejné lhůtě je nutné také zaplatit poplatek za obnovu a příplatek ve výši 25 %.
  Nepodání žádosti o obnovu Pokud žádost o obnovu není podána nebo je podána po vypršení odkladné lhůty, úřad EUIPO bude písemně informovat majitele zapsaného průmyslového vzoru Společenství, že dotčený průmyslový vzor byl vymazán z rejstříku, a příslušné oznámení bude zveřejněno ve Věstníku zapsaných průmyslových vzorů Společenství.
   

  Jak provést obnovu
  Žádost o obnovu lze podat on-line prostřednictvím formuláře žádosti o obnovu. Poplatky se v průběhu postupu obnovy vypočítají automaticky.

  Několik dní po skutečném vypršení platnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství vystaví úřad EUIPO majiteli zapsaného průmyslového vzoru Společenství nebo jeho zástupci oficiální písemné potvrzení o obnově. Obnova nabude účinnosti dne následujícího po dni, kdy vyprší platnost stávajícího zápisu. Rejstřík zapsaných průmyslových vzorů Společenství bude aktualizován a příslušné oznámení bude zveřejněno ve Věstníku zapsaných průmyslových vzorů Společenství.

  Náklady
  Poplatky je nutné uhradit v eurech. Zjistěte si prosím výši poplatků za ochranné známky a průmyslové vzory.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.