Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Vyhledání dostupnosti

Pokud si vaši ochrannou známku zapsal již někdo jiný, není tato známka k dispozici. Můžete si ušetřit čas a peníze tím, že si ještě před podáním přihlášky vyhledáte známky, které by mohly kolidovat s těmi vašimi. V Evropské unii existuje více než 11 milionů zapsaných ochranných známek.

Vyhledání nic nestojí a nalezené informace mají pro vaši přihlášku zásadní význam. Pokud někdo určitou ochrannou známku již vlastní, bude možná chtít podat proti vaší přihlášce námitku.

Ochranné známky EU

Zapsané ochranné známky můžete vyhledávat ve dvou různých databázích:

Přejít do eSearch plus, databáze úřadu EUIPO

Nástroj eSearch plus poskytuje přístup do databáze ochranných známek Evropské unie a zapsaných průmyslových vzorů Společenství úřadu EUIPO. Pomůže vám zjistit, zda si u našeho úřadu někdo zapsal podobnou ochrannou známku. Pomocí nástroje eSearch plus můžete také vyhledávat a sledovat vyobrazení, najít zástupce nebo vyhledávat ve věstníku.

Přejít do Designview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Databáze TMview obsahuje informace o přihláškách ochranných známek a zapsaných ochranných známkách ze všech vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v EU, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a řady mezinárodních partnerských úřadů mimo území EU. Ochranná známka, pro kterou byla podána přihláška nebo která byla zapsána na vnitrostátní úrovni před vaší známkou, by mohla představovat hrozbu pro vaši přihlášku.

Metody vyhledávání

Při analýze výsledků vyhledávání musí být vzaty v úvahu tři hlavní faktory: načasování, označení a výrobky a služby. Kontrola těchto faktorů rizika zcela nevyloučí, ale minimalizuje je.

Právo přednosti

Ochranné známky jsou chráněny způsobem, který nejlépe vystihuje přísloví „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Ochrana, kterou poskytuje ochranná známka, začíná od oficiálně stanoveného, právně závazného data podání.

Při zjišťování, kdo přihlášku podal jako první, se však nebere v úvahu pouze datum podání ochranné známky potenciálního konkurenta, ale i případné datum vzniku práva přednosti.

Co je právo přednosti?

Starší přihlášky ochranných známek mohou požívat práva přednosti po dobu šesti měsíců od data podání přihlášky ochranné známky EU a opačně. To lze uplatnit u přihlášek ochranných známek podaných na vnitrostátní úrovni (nebo na úrovni Beneluxu), u přihlášek ochranných známek podaných v zemi, která je smluvní stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody TRIPS, nebo v zemi, u které Komise potvrdila vzájemné zacházení, nebo u přihlášky ochranné známky EU.

Chcete-li uplatnit právo přednosti, musíte přihlášku ochranné známky EU podat do šesti měsíců ode dne podání přihlášky ochranné známky ve vnitrostátní jurisdikci. Je-li právo přednosti vaší národní ochranné známky schváleno, bude se s vaší přihláškou ochranné známky EU zacházet, jako by byla podána ve stejný den jako starší přihláška, to znamená, že bude mít přednost před přihláškami podanými ostatními přihlašovateli během daného šestiměsíčního období.

Při podání přihlášky ochranné známky byste měli vyplnit část týkající se práva přednosti. Datum podání první přihlášky se stane orientačním datem pro stanovení toho, kdo přihlášku podal jako první.

 

Následující příklad vysvětluje, jak právo přednosti funguje. V tomto příkladu má ochranná známka EU B přednost před ochrannou známkou EU A, a to i přesto, že přihláška ochranné známky EU A byla v EU podána dříve než přihláška ochranné známky EU B:

 • 1. 7. 2014
  Datum vzniku práva přednosti, kterým je datum podání první přihlášky v USA

 • 1. 10. 2014
  Datum podání u úřadu EUIPO

 • 1. 11. 2014
  Datum podání u úřadu EUIPO

 

 

Podobnost

Při porovnání své ochranné známky se staršími známkami se musíte vžít do pozice typického spotřebitele. Musíte se sami sebe zeptat: „Je pravděpodobné, že si spotřebitel bude myslet, že moje ochranná známka již patří někomu jinému?“ Pokud odpověď zní „ano“, mohli byste mít problém.

Mimochodem, neomezujte své hledání na totožné ochranné známky. Hrozbu by také mohla představovat označení, která jsou tomu vašemu podobná. Ochranné známky, které vypadají podobně, můžete nalézt v nástroji eSearch plus pomocí vyhledávání podle názvu či druhu ochranné známky, data podání a řady dalších kritérií, či za použití obrázků.

 

Analogie

Ve většině případů musí být rovněž existovat souvislost mezi výrobky a službami, které nabízíte, a výrobky a službami přihlašovanými v potenciálně kolidující známce. I v tomto případě výrobky a služby, které poskytujete, nemusí být totožné s výrobky a službami druhé strany. I když si jsou pouze podobné, mohou představovat hrozbu.

Jak naložit s výsledky vyhledávání?

Pokud zjistíte, že vaše ochranná známka nebo známka jí podobná již byla zapsána nebo byla podána její přihláška, máte několik možností:

 • Vyjednávat: kontaktujte majitele starší ochranné známky a dohodněte se s ním (mnoho totožných nebo podobných ochranných známek existuje takto na trhu vedle sebe).
 • Riskovat zápis: pokračujte, podejte svou přihlášku a riskujte námitky (rozhodnutí, zda podat námitku proti přihlášce ochranné známky EU, závisí na mnoha faktorech; existence staršího zápisu vám nebrání podat přihlášku).
 • Napadnout: napadněte první ochrannou známku.
 • Vzdát to: nepokračujte, protože riziko podání námitky je příliš velké.
 

Můžete požádat o odborné poradenství právníka specializujícího se na problematiku ochranných známek. Zveřejňujeme seznam odborných poradců.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.