Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Formulář ve čtyřech krocích

S tímto formulářem přihlášky ve čtyřech krocích můžete v pouhých čtyřech krocích snadno podat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství v kterémkoli z 23 jazyků EU. Tento formulář je navržen pro režim Fast Track (zrychlený postup). Obsahuje zapracované pokyny a funkci automatického dokončování, které vám umožní zapsat průmyslový vzor během dvou i méně dnů.

K verzi formuláře přihlášky ve čtyřech krocích se na našich internetových stránkách dostanete takto:

 1. „Průmyslové vzory" > „Zapište svůj průmyslový vzor – snadno a rychle" > „Podání přihlášky on-line", poté zvolte formulář přihlášky ve čtyřech krocích a klikněte na modré tlačítko „Spustit přihlášku".
 2. „Průmyslové vzory" > „Způsoby zápisu" > „Podání přihlášky", zvolte možnost „Formulář přihlášky ve čtyřech krocích" a klikněte na modré tlačítko „Spustit přihlášku".
 3. „Domů" > „On-line služby" > „Podat přihlášku průmyslového vzoru – formulář přihlášky ve čtyřech krocích" a klikněte na modré tlačítko „Spustit přihlášku".

Informace o způsobu přezkoumání přihlášky průmyslového vzoru naleznete v našich metodických pokynech.


Krok 1: Údaje o průmyslovém vzoru

 • Jazyky a značka přihlašovatele

  První jazyk
  Na stránce „Podání přihlášky" si z 23 jazyků EU zvolte první jazyk.

  Druhý jazyk
  Musíte si vybrat druhý jazyk z pěti úředních jazyků úřadu (tj. angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu nebo španělštinu). Druhý jazyk se musí lišit od prvního zvoleného jazyka. Mějte na paměti, že váš průmyslový vzor může být v tomto druhém jazyce zpochybněn. Pokud chcete dostávat oficiální korespondenci v druhém jazyce, zaškrtněte příslušné políčko.

  Poznámka: Je-li prvním zvoleným jazykem jeden z pěti úředních jazyků úřadu, nemůžete si vybrat možnost dostávat úřední korespondenci v druhém jazyce. V takovém případě se zaškrtávací políčko nezobrazí.

  Značka přihlašovatele
  Vaše značka by měla být tvořena až 30 alfanumerickými znaky latinky: a–z, A–Z, 0–9 a symboly. Nepoužívejte mezery.

  Budete-li mít v budoucnosti dotaz týkající se vašeho průmyslového vzoru, uveďte prosím číslo přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství přidělené úřadem.

 • Informace o průmyslovém vzoru / průmyslových vzorech

  Pohledy průmyslového vzoru můžete přidat dvěma způsoby:

  • jako obrázek (ve formátu JPEG),
  • jako trojrozměrný dynamický pohled a statické pohledy z něj získané.

  Obrázky
  Za účelem vložení obrázku průmyslového vzoru můžete obrázek přemístit přetažením nebo procházením souborů ve svém počítači. Můžete vložit až sedm chráněných zobrazení a až tři nechráněná.

  Dokud nevložíte sedm chráněných pohledů, nemůžete vkládat pohledy nechráněné.

  Požadavky na pohled:

  • 2 MB na obrázek,
  • formát JPEG,
  • RGB, CMYK (který bude konvertován na RGB, což bude mít pravděpodobně vliv na barvy), stupně šedi, černobílý režim nebo barevný režim. Aby se zabránilo automatické konverzi barev a zachovalo se jejich věrné zobrazení na obrazovce, doporučuje se používat obrázky spíše ve formátu RGB než CMYK. Nahrávání dynamických 3D pohledů A dalších statických pohledů podléhá omezením,
  • rozlišení pro tisk: min. 72 DPI, max. 300 DPI,
  • maximální velikost obrázku: 5 000 x 5 000 pixelů,
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG budou konvertovány na základní obrázky.

  Požadavky na přílohy (pro uplatnění práva přednosti, výstavní priority, všeobecné plné moci pro zaměstnance v roli zástupce):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikace
  Pohled musí být reprodukován na neutrálním pozadí a musí být natolik kvalitní, že umožní jasné rozlišení všech detailů předmětu, pro který je požadována ochrana, a umožní zmenšení nebo zvětšení, aby jej bylo možno zaznamenat do rejstříku a přímo zveřejnit ve Věstníku průmyslových vzorů Společenství.

  Vyobrazení průmyslového vzoru nesmí obsahovat žádné vysvětlivky, popisy ani doplňující symboly, ani nesmí být číslováno.

  Opakující se povrchové motivy: Pokud přihláška k zápisu průmyslového vzoru obsahuje opakující se povrchový motiv, musí vyobrazení průmyslového vzoru ukazovat úplný motiv a dostačující část opakujícího se povrchu.

  Typ písma: Pokud přihláška k zápisu průmyslového vzoru sestává z typu písma, musí se vyobrazení průmyslového vzoru skládat z úplné abecední řady, velkých či podle potřeby malých písmen, a ze všech arabských číslic, jakož i z textu o pěti řádcích, vše písmem o velikosti 16.

  Doporučujeme, abyste těmto specifikacím věnovali zvláštní pozornost. Z praxe vyplývá, že jejich nesplnění je jedním z nejčastějších důvodů, které úřad vedou k upozornění na nedostatky, což nevyhnutelně přináší další práci a značnou časovou ztrátu pro uživatele.

  Využití jiných prvků, které pomohou identifikovat znaky průmyslového vzoru
  Vyobrazení průmyslového vzoru je třeba omezit na znaky, pro které je požadována ochrana. Může však obsahovat jiné prvky, které pomohou s identifikací znaků průmyslového vzoru, pro které je požadována ochrana. Přihlašovatel zodpovídá za to, že používá například tečkované čáry a ohraničení tak, aby znaky, pro které je požadována ochrana, byly zřejmé.

  Pokud chcete zdůraznit některou část průmyslového vzoru, abyste ukázali, že žádáte pouze o ochranu konkrétní části nebo že o její ochranu naopak výslovně nežádáte, můžete použít jednu z těchto možností:

  • přerušované čáry pro označení prvků, pro které není požadována žádná ochrana,

  • ohraničení pro vymezení znaků průmyslového vzoru, pro které požadujete ochranu,

  • barevné stínování a rozostření k vyloučení některých znaků z ochrany,

  • oddělení pro označení, že není žádána ochrana pro přesnou délku průmyslového vzoru.

  V pohledech zobrazujících průmyslový vzor nelze používat vysvětlivky, popisy ani doplňující symboly.

  Jaké jsou hlavní výhody nechráněných zobrazení?

  • Považují se za podaná s formulářem přihlášky, což znamená, že mohou být součástí uplatnění práva přednosti v pozdější přihlášce.
  • Lze je použít k vysvětlení průmyslového vzoru, což může průzkumovému referentovi pomoci při posuzování chráněných zobrazení.
  • Přihlašovatel si může zobrazení po vložení prohlédnout a následně změnit nechráněné zobrazení na chráněné a naopak.

  Poznámka: Nechráněné pohledy budou v databázi eSearch přístupné pouze majitelům průmyslových vzorů.

  Dynamické trojrozměrné pohledy (dynamické 3D pohledy)
  Při elektronickém podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství je akceptován nový typ vyobrazení pohledů – dynamické 3D pohledy – k získání pohledů v přihlášce. Vložíte-li ze svého počítače dynamický 3D pohled ve formátu OBJ, STL nebo X3D, budete moci získat statické pohledy chráněných či nechráněných zobrazení průmyslového vzoru.

  Dynamické 3D pohledy simulují v 2D (na obrazovce) 3D perspektivu, protože s pohledem lze manipulovat (pohybovat s ním, přibližovat jej či oddalovat) a zobrazit tak různé perspektivy. S pohledy získanými z 3D pohledu manipulovat nelze (statické pohledy) a budou do formuláře přidány jako pohled pro odpovídající průmyslový vzor.

  Dynamické 3D pohledy průmyslového vzoru vložíte přetažením nebo procházením souborů ve svém počítači.

  Dynamické 3D pohledy – technické specifikace
  Dynamický 3D pohled se po vložení do formuláře přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství zobrazí s těmito technickými parametry:

  • pozadí ve stupních šedi,
  • samotný dynamický 3D pohled je zobrazen bíle,
  • dynamické 3D pohledy lze nahrát v některém z těchto tří formátů: OBJ, STL nebo X3D,
  • maximální velikost příloh 3D modelů ve formátech OBJ, STL, X3D (pro pohledy průmyslových vzorů): 20 MB,
  • statické pohledy získané z dynamického 3D pohledu budou monochromatické (pouze černobílé);
  • stínování: zdůraznění dynamického 3D pohledu pomocí zdroje světla vycházejícího z úhlu pohledu uživatele,
  • velikost v pixelech 490 x 315 zůstává neměnná. Uživatel v rámečku vidí, že oblast pro dynamický 3D pohled se nemění, i když svůj prohlížeč nastaví na větší či menší zobrazení.
  • Při použití možnosti dynamického 3D pohledu musí všechny statické pohledy pocházet z tohoto 3D pohledu.

  Poznámka: Prohlížeč Internet Explorer 10 a jeho předchozí verze nepodporuje soubory typu X3D.

  Poznámka: Průmyslové vzory sestávající z povrchového dekoru nebo takový dekor obsahující by měly být podané bez použití dynamických 3D pohledů.

  Poznámka: Binární formát STL není podporován. Své binární STL soubory můžete na standardní STL formát převést pomocí příslušných konverzních nástrojů.

  Jaké jsou hlavní výhody použití dynamických 3D pohledů?

  • Po zveřejnění se průmyslový vzor objeví v aplikaci eSearch a bude dostupný nejen průzkumovým referentům, ale také všem zainteresovaným stranám, jako jsou třetí strany a soudci.
  • Bude zřejmé, že statická zobrazení pocházejí z jednoho průmyslového vzoru.
  • Bude snazší pochopit, jak spolu různé statické pohledy navzájem souvisejí.
  • Vyobrazení průmyslového vzoru bude s velkou pravděpodobností dostačující, což je ku prospěchu jak přihlašovatelům, tak úřadu.

  Jak posunovat dynamický 3D pohled?
  Díky dynamickému 3D pohledu můžete svůj průmyslový vzor ukázat z různých úhlů pohledu.

  Pro posunutí dynamického 3D pohledu
  použijte šipky (doleva, doprava, nahoru, dolů) na klávesnici nebo funkci přiblížení,

  Klávesové ovládací prvky

  nebo použijte myš a klikněte přímo na pohled.

  Dynamický pohled 3D modelu

  Pro snazší změnu úhlů pohledu zvolte možnost „Základní klávesové ovládací prvky" a vyberte jeden z pohledů.

  Základní klávesové ovládací prvky

  Jak vytvořit zobrazení požadovaného pohledu
  Existují dva způsoby:

  Tlačítko Vytvořit pohled z tohoto úhlu pohledu
  Úhel pohledu Tlačítko Vytvořit předem definované pohledy
  Předem definované pohledy
  • Zvolte pohled z dynamického 3D pohledu a klikněte na tlačítko „Vytvořit pohled z tohoto úhlu pohledu". Následně se zobrazí obrázek, viz níže.


  • Klikněte na tlačítko „Vytvořit předem definované pohledy", čímž se automaticky vytvoří všech sedm pohledů zobrazených na základních klávesových ovládacích prvcích. Následně se objeví obrázky, viz níže.


  Můžete vytvořit až sedm chráněných zobrazení a také využít funkci k vytvoření dalších tří nechráněných zobrazení.

  Posunout, smazat a otevřít zobrazení
  Pro změnu pořadí pohledů průmyslového vzoru a změnu nechráněných zobrazení na chráněná klikněte na ikonu „Posunout" Ikona Posunout v obrázku.

  Pro smazání pohledu průmyslového vzoru klikněte na ikonu „Smazat" Ikona Smazat v obrázku.

  Klikněte na vložený obrázek a otevřete ho v plné velikosti.

 • Označení výrobku (výrobků) / locarnské třídění

  Označení výrobku
  Bude třeba, abyste přidali označení výrobku. Nemá to vliv na rozsah ochrany zapsaného průmyslového vzoru Společenství, ale je to nutné z právních důvodů. Musíte vybrat označení výrobku ze seznamu výrobků Eurolocarno. Pro každý přihlašovaný průmyslový vzor musíte předložit označení výrobku.

  Třídění
  Použitím seznamu výrobků Eurolocarno se automaticky zobrazí třída locarnského třídění, do níž výrobek patří.

 • Jak přidat označení výrobku?

  Než si vysvětlíme, jak přidat označení výrobku, je třeba si uvědomit, že:

  • u jednoho průmyslového vzoru nesmí být více než pět klíčových slov,
  • v případě hromadné přihlášky musí všechna klíčová slova patřit do stejné třídy s výjimkou třídy 32, kterou je možné doplnit dodatečně (protože do třídy 32 patří ozdoby).

  Označení výrobku a locarnské třídění lze přidat dvěma různými způsoby:

  1. Přidáním výrobku, který představuje váš průmyslový vzor a kliknutím na tlačítko „Přidat" – klíčové slovo se automaticky dokončí a ověří podle seznamu výrobků Eurolocarno.

   Locarnské třídění

   Pokud se označení výrobku zobrazí v zeleném rámečku, znamená to, že klíčová slova byla řádně ověřena. Ve sloupci „Locarnské třídění" nalevo se automaticky zobrazí číslo příslušné třídy a podtřídy, viz níže:

   Klíčová slova locarnského třídění
    
  2. Kliknete-li na odkaz „Prohlížet", v modálním okně se zobrazí celý seznam označení výrobků Eurolocarno.

   Odkaz Prohlížet

   Zvolte označení výrobku

   Tento nástroj vám pomůže zvolit správné označení výrobku včetně tříd a podtříd. Do panelu vyhledávání zadáte označení výrobku a kliknete na tlačítko „Vyhledat"; můžete také vyhledávat podle třídy/podtřídy.

   Vyhledejte označení výrobku

   Poté se zobrazí všechny výsledky vyhledávání, u nichž bude uvedena příslušná třída a podtřída. Správné označení výrobku zvolte zaškrtnutím políčka nalevo od seznamu výsledků. Po dokončení výběru můžete celý seznam zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Zobrazit váš výběr" nebo na tlačítko „Další". Pro přidání klíčových slov k přihlášce průmyslového vzoru klikněte na tlačítko „Pokračovat".

   Pokud byla klíčová slova řádně ověřena, zobrazí se správné označení výrobku v zelených tečkovaných rámečcích a ve sloupci „Locarnské třídění" nalevo od nich se automaticky objeví příslušná třída a podtřída.

   Seznam ověřených klíčových slov
 • Odklad a popis

  Odklad
  Při podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství můžete požádat o odklad zveřejnění až o 30 měsíců. Výrobek tak bude uchován v tajnosti do doby, než budete připraveni jej zveřejnit. Pokud se rozhodnete zapsaný průmyslový vzor Společenství nezveřejnit vůbec, platnost zápisu skončí po uplynutí 30měsíční doby odkladu.

  Za zveřejnění průmyslového vzoru po uplynutí doby odkladu budete muset zaplatit příslušné poplatky.

  Poznámka: Poplatek za zveřejnění můžete uhradit spolu s poplatkem za odklad při podání přihlášky. Pokud se však nakonec rozhodnete průmyslový vzor nezveřejnit, poplatek za zveřejnění se nevrací.

  Popis
  Pokud chcete, můžete doplnit popis vyobrazení průmyslového vzoru, není to však povinné.

  Čl. 1 odst. 2 nařízení, kterým se provádí nařízení o průmyslových vzorech Společenství, stanoví, že přihláška může obsahovat jednoduchý popis jednotlivých průmyslových vzorů nepřesahující 100 slov s vysvětlením vyobrazení průmyslového vzoru nebo ukázky vzorku; tento popis se musí vztahovat pouze na ty znaky, které jsou viditelné z vyobrazení průmyslového vzoru nebo ukázek vzorku; nesmí obsahovat prohlášení o údajné novosti nebo individuální povaze průmyslového vzoru či jeho technické hodnotě.

  Pokud však popis není v souladu s nařízením, nevznese se žádná námitka. Popis není zkoumán, průzkumový referent ho však může využít k objasnění případných pochybností. Pokud například dva obrázky ukazují různé karty, musí průzkumový referent vznést námitku. Pokud je však z popisu zřejmé, že se jedná o dvě různé strany stejné karty, není třeba námitku vznášet.

  Poznámka: Popisy podané po datu podání přihlášky nebudou přijaty.

  Odklad
 • Informace o původci (původcích) průmyslového vzoru

  Tento oddíl je volitelný a jeho cílem je propojit původce průmyslového vzoru s příslušným průmyslovým vzorem. Pokud však zvolíte možnost „Vytvořit nový", musíte poskytnout tyto informace o původci (původcích) průmyslového vzoru:

  • buď příjmení a jméno, pokud je původcem jedna osoba,
  • nebo v příslušných případech název kolektivu původců.
  Údaje o původci průmyslového vzoru

  Přidat původce průmyslového vzoru

  Pokud úřad již dříve přidělil původci průmyslového vzoru identifikační číslo, bude třeba toto číslo zadat a údaje se následně importují z databáze.

  Pokud se původce vzdal práva být uveden, zaškrtněte příslušné políčko „Vzdání se práva".

  Vzdání se práva
 • Chci uplatnit právo přednosti

  Jestliže jste stejný průmyslový vzor přihlásili v předchozích šesti měsících, můžete požádat o uplatnění práva přednosti kliknutím na tlačítko „Přidat právo přednosti":

  Vyplnění čísla práva přednosti nebo identifikačního čísla průmyslového vzoru Přidat právo přednosti
  • vyberte z rozbalovacího seznamu „Zemi prvního podání",
  • vyplňte číslo práva přednosti nebo identifikační číslo průmyslového vzoru (pole se automaticky vyplní, pokud jsou údaje o průmyslovém vzoru dostupné v nástroji DesignView) a klikněte na tlačítko „Import", nebo
  • zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit ručně",
  • vyplňte datum a číslo podání. Je povinné připojit požadované dokumenty při podání přihlášky, s výjimkou případů, kdy zemí prvního podání je úřad EUIPO.

  Poznámka: Pokud první podání nebylo učiněno v jednom z úředních jazyků EU, musí být přiložena kopie překladu.

 • Uložit průmyslový vzor a kopírovat z průmyslového vzoru

  Jakmile jste přidali všechny požadované informace o průmyslovém vzoru, uložte ho. Poté budete moci zobrazit shrnutí informací o průmyslovém vzoru a upravovat je.

  Informace o průmyslovém vzoru / průmyslových vzorech

  Pro přidání nového průmyslového vzoru klikněte na tlačítko „Přidat nový" nebo zkopírujte informace o již zadaném průmyslovém vzoru kliknutím na tlačítko „Kopírovat z průmyslového vzoru". Pokud jste již podali více než jeden průmyslový vzor, můžete zvolit číslo konkrétního průmyslového vzoru, informace o němž si přejete zkopírovat.

  Možnost kopírovat z průmyslového vzoru

Krok 2: Podobné průmyslové vzory

 • Co je to DesignView?

  DesignView je snadno použitelný on-line vícejazyčný konzultační nástroj. Umožňuje každému uživateli internetu vyhledávat zdarma průmyslové vzory všech zúčastněných úřadů, včetně úřadu EUIPO a zúčastněných vnitrostátních úřadů.

  Umožňuje přístup k přihláškám a zápisům průmyslových vzorů poskytnutým zúčastněnými úřady prostřednictvím jednotné a jedinečné platformy. Každý úřad je vlastníkem informací, které zpřístupňuje, a zodpovídá za jejich každodenní aktualizaci.

 • Jak vám může DesignView pomoci?
  1. Můžete zdarma vyhledávat stávající průmyslové vzory a sledovat vývoj trhu v Evropě.
  2. Získáte snadný přístup ke službám poskytovaným po zápisu.
  3. Pomáhá ověřit novost průmyslového vzoru.
  4. Pomáhá celním orgánům v jejich postupech nebo například soudcům ve věcech střetu mezi stranami ve správních a právních řízeních.
  5. Pomáhá úřadům při provádění podrobného průzkumu nebo například průzkumovým referentům při ověřování starších práv přednosti.

Krok 3: Vytvoření účtu / přihlášení

 • Vytvoření účtu / přihlášení

  V tomto okamžiku budete mít dvě možnosti:

  • nemáte-li účet u úřadu EUIPO, klikněte na tlačítko „Vytvořit účet",
  • jste-li majitelem účtu u úřadu EUIPO, zadejte své údaje a klikněte na tlačítko „Přihlášení".

  Vaše údaje se následně importují do formuláře.

  Přihlášky zapsaných průmyslových vzorů Společenství pro nerezidenty EU / společnosti mimo EU
  Přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství můžete podat i v případě, že žijete mimo Evropskou unii (EU), budete však muset použít rozšířenou verzi formuláře a jmenovat svého zástupce.

 • Přihlašovatelé a zástupci

  Přihlašovatele nebo zástupce lze přidat:

  Přidáním stávajícího přihlašovatele/zástupce
  Zadejte jméno přihlašovatele/zástupce – zobrazí se seznam stávajících záznamů – vyberte příslušného přihlašovatele/zástupce a klikněte na „Import". Zobrazí se údaje o daném přihlašovateli/zástupci. Budete-li chtít pokračovat, klikněte na tlačítko „Přidat". Tuto metodu lze použít, pokud údaje byly zadány dříve.

  Poznámka: Stávajícího zástupce můžete přidat pouze v případě, že jste přihlášeni jako zástupce.

  Přidání nového přihlašovatele

  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nový" a zadejte požadované údaje.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte typ přihlašovatele.
  3. Vyplňte zbytek formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou *).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat".

  Poznámka: Nové zástupce nemůžete přidat, pokud používáte formulář ve čtyřech krocích v rámci režimu Fast Track.

  Sdružení
  Podáváte-li přihlášku za sdružení, zadejte pouze identifikační číslo sdružení.

 • Koncepty (uložit přihlášku jako koncept)
  Při vyplňování formuláře přihlášky můžete svou práci kdykoli uložit jako koncept. Klikněte na tlačítko „Uložit přihlášku" v pravém sloupci přihlášky zobrazené jako tato ikona Ikona Uložit. Koncept je dostupný ze sekce „Koncepty" ve vaší User Area.
 • Vymazat formulář přihlášky

  Chcete-li přihlášku začít vyplňovat znovu od začátku, klikněte na tlačítko „Vymazat přihlášku". Všechna dříve vyplněná pole se smažou a dané informace budou odstraněny.

 • Vytisknout přihlášku

  Během přihlašovacího procesu si přihlášku můžete kdykoli vytisknout.


Krok 4: Potvrdit a zaplatit

 • Potvrzení

  Zkontrolujte své údaje a údaje o svém průmyslovém vzoru
  V této fázi se vám zobrazí údaje v přihlášce, kterou chcete podat. Tyto údaje můžete před podáním přihlášky ještě upravit kliknutím na „Údaje o průmyslovém vzoru".

 • Podpis

  Vyplněním polí „Křestní jméno a příjmení" a „Funkce podepisující osoby" potvrzujete, že jste si údaje překontrolovali a přejete si přihlášku průmyslového vzoru odeslat.

  Podpis

  Jako další podepisující osobu můžete přidat jednu osobu.

  Poznámka: Mějte na paměti, že formulář přihlášky jsou oprávněny podepsat pouze fyzické osoby.

  Po zkontrolování přihlášky klikněte na tlačítko „Potvrdit a zaplatit".

  Tlačítko Potvrdit a zaplatit

  V okně pro platbu bude třeba zvolit způsob platby, který chcete použít.

  Poznámka: U verze formuláře ve čtyřech krocích v rámci režimu Fast Track není možné zvolit platbu bankovním převodem.

  Kliknutím na tlačítko „Potvrdit platbu" a „Pokračovat" v následujícím okně bude vaše přihláška podána.

  Tlačítko Potvrdit a zaplatit Tlačítko Potvrdit a zaplatit
 • Co se děje po podání formuláře přihlášky?

  Po podání přihlášky obdržíte potvrzení o řádném podání přihlášky a oficiální číslo přihlášky. Budete si také muset stáhnout úřední stvrzenku a potvrzení v jednom dokumentu ve formátu PDF. Upozorňujeme, že úřad nevystavuje kopie stvrzenek.

  Potvrzení o řádném podání přihlášky
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.