Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Co může být zapsaným průmyslovým vzorem Společenství

Příklady přihlášek průmyslových vzorů

Vysavač, příklad přihlášky průmyslového vzoru

Vysavač

Číslo průmyslového vzoru: 003305929-0002

Zahradní chatka, příklad přihlášky průmyslového vzoru

Zahradní chatky

Číslo průmyslového vzoru: 002068585-0003


Před podáním přihlášky průmyslového vzoru byste měli zvážit tři aspekty.


Splňuje váš průmyslový vzor podmínky pro zápis?

Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku a svojí podstatou s výrobkem souvisí. Pokud neexistuje výrobek, nemůže existovat ani ochrana.

Výrobkem může být jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně obalu, grafických symbolů a typografických znaků. Chránit lze také součásti výrobku, které lze rozebrat a opětovně sestavit.

Barvy samy o sobě, pouhé slovní prvky a zvuky jsou příklady prvků, které pomocí průmyslového vzoru chránit nelze, protože netvoří vzhled výrobku. Mohou však vyhovovat podmínkám pro ochranu formou ochranné známky.

Ze stejného důvodu nelze prostřednictvím průmyslového vzoru chránit živé organismy a pojmy, které nelze chránit ani formou ochranné známky.

Váš průmyslový vzor by měl navíc respektovat veřejný pořádek a určité mravní normy. Průmyslové vzory, které znázorňují nebo propagují násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, budou zamítnuty.

Je váš průmyslový vzor nový?

Nařízení o průmyslových vzorech požaduje, aby váš průmyslový vzor, ať již zapsaný, nebo nezapsaný průmyslový vzor Společenství, byl nový a měl individuální povahu.

Novost

Průmyslový vzor je nový, pokud před ním nebyl veřejnosti zpřístupněn shodný průmyslový vzor. Pokud se dva průmyslové vzory liší jen v nepodstatných podrobnostech, budou stále pokládány za shodné.

Individuální povaha

Průmyslový vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného jinými staršími průmyslovými vzory.

Je váš průmyslový vzor vyobrazen správně a přesně?

Účelem grafického vyobrazení je vyjádřit všechny znaky průmyslového vzoru, který přihlašujete. Za zajištění toho, aby znaky vašeho průmyslového vzoru byly vyjádřeny co nejpřesněji, odpovídáte pouze vy.

Proto je důležité, abyste vyobrazení svého průmyslového vzoru pečlivě a důkladně připravili. Kvalita vyobrazení má pro ochranu vašeho průmyslového vzoru nesmírný význam.

Z praktického hlediska musí kvalita grafického vyobrazení umožňovat zmenšení nebo zvětšení vašeho průmyslového vzoru na velikost nejvýše 8 cm x 16 cm, aby jej bylo možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů Společenství a zveřejnit ve Věstníku průmyslových vzorů Společenství.

Pohledy

Za účelem vyobrazení svého průmyslového vzoru můžete podat až deset různých pohledů – sedm, které budou předmětem ochrany, a tři, které předmětem ochrany nebudou. Nahrát můžete různé pohledy, např. půdorys, bokorys či nárys, řez, v perspektivě nebo v rozebraném stavu. Naše on-line aplikace pro průmyslové vzory vám umožňuje pomocí přetažení nahrát jak trojrozměrná, tak statická zobrazení. Ujistěte se, že předkládané pohledy se týkají stejného průmyslového vzoru a představují jeho viditelnou část.

Pokud přihlašujete složený výrobek, tj. výrobek sestávající z více součástí, které mohou být nahrazeny, takže výrobek může být rozebírán a opět sestavován, musí alespoň jeden z pohledů zobrazovat složený výrobek ve složené formě. Totéž platí pro sadu předmětů, jako je šachovnice s figurkami nebo sada příborů.

Barvy

Soubor vyobrazení průmyslového vzoru může být buď černobílý, nebo barevný. Není povoleno kombinovat typy barevného provedení, např. podat pro stejný průmyslový vzor tři pohledy v černobílém provedení a čtyři v barevném.

Pozadí

Vyobrazení vašeho průmyslového vzoru musí být provedeno na neutrálním pozadí. Průmyslový vzor by měl být jasně odlišitelný od svého okolí.

Identifikační prvky

Pokud chcete poukázat na některé části průmyslového vzoru buď proto, abyste dali najevo, že žádáte o ochranu konkrétní části průmyslového vzoru nebo že výslovně nežádáte o ochranu určité jeho části, můžete použít jeden z těchto identifikačních prvků:

  • přerušované čáry pro označení prvků, pro které nepožadujete žádnou ochranu,
  • ohraničení pro vymezení znaků průmyslového vzoru, které chcete chránit,
  • barevné stínování a neostrost pro vyloučení některých prvků z ochrany,
  • oddělení, jímž dáte najevo, že nepožadujete ochranu přesné délky průmyslového vzoru.

V pohledech zobrazujících průmyslový vzor nelze používat vysvětlivky, popisy ani doplňující symboly.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.