Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu


Indholdet på denne side er kun tilgængeligt på English, Español, Deutsch, Français og Italiano.

Appelkamrene

"Vi har som mål at sikre effektiv løsning af tvister, strømlinede klageprocedurer og fælles praksis".

Appelkamrene har til opgave at træffe afgørelse om klager over EUIPO's afgørelser i første instans i forbindelse med EU-varemærker og registrerede EF-design. Appelkamrenes afgørelser kan igen indbringes for Retten, og Rettens afgørelser kan appelleres til Den Europæiske Unions Domstol for så vidt angår retsspørgsmål. Appelkamrene er uafhængige og er ikke bundet af nogen instrukser, når de træffer afgørelse i en sag.

Et appelkammer, der træffer afgørelse i en sag, består af tre medlemmer, hvoraf den ene er formanden. To af medlemmerne skal være retskyndige. I visse tilfælde kan afgørelsen dog træffes af det store kammer eller af et enkelt medlem.

Det store kammer består af ni medlemmer: Appelkammerets præsident, der er formand, og appelkamrenes formænd og almindelige medlemmer, som er valgt fra en specifik liste, så det når op på i alt ni medlemmer. Et appelkammer kan henvise en sag til det store kammer, når det finder, at sagens juridiske problemer, dens betydning eller særlige omstændigheder i øvrigt tilsiger det, særlig når appelkamrene har truffet indbyrdes afvigende afgørelser om et retsspørgsmål i forbindelse med sagen. Præsidiet kan henvise en sag til det store kammer på samme grundlag.

Appelkammeret, som en sag henvises til, kan overgive sagen til et retskyndigt enkeltmedlem, bl.a. når afgørelsen afslutter sagen på grund af tilbagetrækning, afvisning, afkald eller annullering af det omtvistede eller det tidligere varemærke, når den fastsætter sagsomkostningernes størrelse, når den kun vedrører antagelse af klagen til realitetsbehandling eller en klage over afgørelser, som undersøgeren har truffet i overensstemmelse med artikel 7 i den delegerede varemærkeforordning, og appelkammeret stadfæster denne afgørelse (se artikel 36 i den delegerede varemærkeforordning).

 

Forordning

Appelkamrene er underlagt den delegerede varemærkeforordning. Den finder anvendelse på forvaltningen af klager, der indgives i henhold til både varemærke- og designforordningen.

 

Præsidiet

Præsidiet er ansvarligt for appelkamrenes regler og organisation, bl.a. fordelingen af medlemmer til de specifikke kamre og fastsættelsen af regler for appelkamrenes sagsfordeling. Det består af appelkamrenes præsident, som er formand, og af appelkamrenes formænd og de medlemmer, som appelkamrenes medlemmer har valgt for det pågældende kalenderår (dog ikke præsidenten og appelkamrenes formænd).

Dette besluttes hvert år af præsidiet. Appelkamrene består for øjeblikket af fire kamre, der udelukkende arbejder med varemærkesager, og ét, der arbejder med designsager. Det store kammer kan desuden behandle sager, der vedrører varemærker og design.

 

Appelkamrenes medlemmer

Præsidenten for appelkamrene udnævnes af Rådet for Den Europæiske Union. Præsidenten har administrative og organisatoriske beføjelser og er formand for præsidiet og det store kammer. Appelkamrenes formænd udnævnes også af Rådet for Den Europæiske Union. De har det administrative og organisatoriske ansvar for deres respektive appelkamre og udpeger ordføreren i hver klagesag. Medlemmerne af appelkamrene udpeges af EUIPO's bestyrelse.

 

Konferencer afholdt af appelkamrene

Appelkamrene afholder sammen med andre af EUIPO's afdelinger regelmæssigt konferencer og seminarer på EUIPO’s hovedkontor i Alicante:

Konferencer afholdt af appelkamrene Vis Skjul
 
Oversigt over appelkamrenes afgørelser Vis Skjul
 
Appelkamrenes undersøgelser * Vis Skjul


* Disse undersøgelser afspejler holdningen blandt de eksperter, der har udført dem. Deres formål er at tilvejebringe information og lette forståelsen af markedsforholdene og de retlige og økonomiske bestemmelser og praksisser, der gælder på specifikke områder i medlemsstaterne. De bør på ingen måde betragtes som et udtryk for appelkamrenes holdning eller som bindende for kamrene

 

 

 

 

Siden blev sidst opdateret 30-06-2017
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information