Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Tvister

Nu, hvor du ejer et registreret EF-design, kan det tjene som grundlag for at "anfægte" rettigheder, der potentielt er i strid med dit design ... men dit design kan også "anfægtes" eller "angribes".

Disse angreb kan foregå på flere niveauer – ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) eller ved de nationale domstole. Nedenfor findes en beskrivelse af proceduren ved EUIPO. Du kan finde oplysninger om retssager i afsnittet 'Beskyt dine rettigheder'.

I modsætning til varemærker, hvor tvister kan opstå inden registreringen af varemærket, kan design først anfægtes, når de er registreret. En sådan anfægtelse kaldes – i den juridiske sprogbrug – en begæring om, at et design erklæres ugyldigt. Nedenfor beskrives ugyldighedsproceduren fra både ansøgerens og det registrerede EF-designs indehavers synspunkt.


Indledning af ugyldighedsproceduren

Hvordan man indgiver en begæring om, at et design erklæres ugyldigt

Det er ikke obligatorisk, men det anbefales på det kraftigste at anvende den officielle formular til at indgive en begæring om, at et design erklæres ugyldigt, da det fremmer behandlingen af ansøgningen og forhindrer fejl. Begæringen og den vedlagte støttedokumentation skal indsendes i to eksemplarer: På den måde kan ét eksemplar gemmes i EUIPO's arkiv, mens det andet kan sendes til indehaveren af det registrerede EF-design, uden at kvaliteten forværres ved kopiering.

En ugyldighedsbegæring kan sendes til EUIPO pr. brev.

Se vejledningen til ansøgningsformularen til begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal udfylde den. Vi anbefaler også, at du søger juridisk rådgivning, inden du indsender en begæring om et designs ugyldighed.

Gebyret for begæring om, at et design erklæres ugyldigt, er på 350 EUR. Begæringer betragtes ikke som indgivet, før hele gebyret er betalt.

Ugyldighedsproceduren

EUIPO sender begæringen om designets ugyldighed til indehaveren af det registrerede EF-design og giver den pågældende to måneder til at svare. Hvis indehaveren af det registrerede EF-design ikke svarer, træffer EUIPO en afgørelse på grundlag af ansøgerens begæring om ugyldighed. Hvis indehaveren af EF-designet svarer, fremsendes indehaverens bemærkninger straks til ansøgeren.

Hvis EUIPO mener, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at træffe en afgørelse, gør det dette. Hvis ikke, kan der være behov for yderligere korrespondance.

En hvilken som helst af parterne kan anmode om en forlængelse, hvis de to måneder ikke er tilstrækkeligt. Som hovedregel accepteres den første anmodning om forlængelse af perioden automatisk. Yderligere forlængelser accepteres kun, hvis de er tilstrækkeligt begrundede.

Denne tidsplan beskriver ugyldighedsproceduren. Det første trin er "meddelelsen om begæring om et designs ugyldighed". Indehaveren af det registrerede EF-design har to måneder til at svare. Næste trin er "meddelelsen om bemærkninger til ansøgeren fra indehaveren af det registrerede EF-design". Ansøgeren har to måneder fra dette tidspunkt til at svare.

 • 2 måneder
 • 2 måneder
 • Meddelelse om begæring om et designs ugyldighed
 • Frist for svar fra indehaveren af det registrerede EF-design
 • Meddelelse om bemærkninger til ansøgeren fra indehaveren af det registrerede EF-design
 • Endelig frist for ansøgerens svar

Ugyldighedsgrunde

De forskellige ugyldighedsgrunde er angivet i artikel 25, stk. 1, litra b), i forordningen om EF-design. Den hyppigste grund er, at designet ikke er nyt og ikke har individuel karakter. Andre grunde kan findes i vejledningen.

Alle kan indsende en begæring om ugyldighed. Du skal ikke nødvendigvis være INDEHAVER af en tidligere rettighed for at indgive en sådan begæring. Du skal blot bevise, at designet ikke er nyt eller ikke har individuel karakter. Det gør du ved at vise, at det samme design eller et tilsvarende, uanset om det er dit eget eller en andens, fandtes før det design, som begæringen om ugyldighed er rettet imod.


Dokumentation

To elementer skal være dokumenteret, hvis en begæring om et designs ugyldighed på grundlag af manglende nyhedsværdi eller individuel karakter skal accepteres:

EUIPO vurderer kun helhedsindtrykket, hvis et tidligere design er offentliggjort.

Offentliggørelse af et tidligere design

Der skal fremsendes en gengivelse af det eller de tidligere design med dokumentation for, at de(t) er offentliggjort.

Nedenstående liste indeholder eksempler på dokumenter, der kan anvendes hertil. Vejledningen forklarer, hvordan EUIPO vurderer dem, og hvor stor vægt de hver især tillægges:

 • Officielle publikationer: Bekendtgørelse af et tidligere design i en hvilken som helst varemærkemyndigheds tidende udgør offentliggørelse, og det samme gør bekendtgørelse i varemærke- og patenttidender.

 • Udstillinger og erhvervsmæssig brug: At gøre et design offentligt tilgængeligt på en international udstilling hvor som helst i verden udgør generelt offentliggørelse, og det samme gør erhvervsmæssig brug.

 • Offentliggørelse på internettet: Principielt hører offentliggørelse på internettet under ovenstående punkt. Oplysninger offentliggjort på internettet eller i onlinedatabaser betragtes som offentligt tilgængelige pr. den dato, hvor oplysningerne blev uploadet. Som følge af internettets natur kan det dog være vanskeligt at fastslå den nøjagtige dato for offentliggørelsen af oplysningerne, da ikke alle hjemmesider nævner datoen for offentliggørelse.

 • Skriftlige erklæringer, afgivet under ed eller på tro og love: Principielt er erklæringer på tro og love ikke tilstrækkelige til at dokumentere offentliggørelsen af et tidligere design. De kan dog underbygge og/eller afklare andre dokumenters nøjagtighed

Den informerede brugers helhedsindtryk

Når EUIPO sammenligner to design, anvender det de samme kriterier, som når der foretages en søgning efter tidligere rettigheder og findes potentielt lignende rettigheder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan helhedsindtrykket vurderes, i vejledningen.

Afslutning af ugyldighedsproceduren

Ugyldighedsproceduren afsluttes

 • enten når en af parterne (eller begge) beslutter at afslutte proceduren (fordi parterne har indgået en mindelig aftale, fordi ansøgeren trækker sin begæring om et designs ugyldighed tilbage, eller fordi indehaveren af det registrerede EF-design giver afkald på EF-designet)
 • eller når EUIPO træffer en afgørelse, der afslutter proceduren. En hvilken som helst part i ugyldighedsproceduren har ret til at klage over en afgørelse, hvor den pågældende ikke har fået medhold.

Et EF-design, der er erklæret ugyldigt, betragtes som om, det aldrig har eksisteret.

Hvem bærer omkostningerne

Hvilken part, der skal bære omkostningerne, afhænger af udfaldet af afgørelsen eller af, hvem der afslutter proceduren.

Når EUIPO træffer en afgørelse, er der som udgangspunkt to mulige resultater:

EF-designet erklæres ikke ugyldigt

Ansøgeren betaler repræsentationsomkostninger afholdt af indehaveren af det registrerede EF-design – typisk 400 EUR

Det registrerede EF-design erklæres ugyldigt

Indehaveren af det registrerede EF-design betaler ansøgerens udgifter – typisk 750 EUR, heraf 350 EUR i gebyr for begæringen om, at et design erklæres ugyldigt, og 400 EUR, der dækker repræsentationsomkostninger.