Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Application for Action (AFA)

 

Bemærk, at i henhold til toldforordningen (EU) nr. 608/2013 skal en Application for Action (AFA) indgives til en af medlemsstaten udpeget kompetent toldafdeling, så toldmyndighederne kan gribe ind ved grænsen på rettighedshaverens vegne. Hovedformålet med en AFA er at anmode toldmyndighederne om at tilbageholde varer, som mistænkes for at krænke dine intellektuelle ejendomsrettigheder.
 
Det hænder, at toldmyndighederne tilbageholder varer, der er mistænkte for at være krænkende, og som ikke er omfattet af en gyldig AFA. I så fald har rettighedshaveren, når denne er identificeret, ret til at indgive en AFA på eget initiativ senest fire arbejdsdage efter underretningen. En AFA på eget initiativ er en kortere udgave af en AFA (information, der identificerer produktet, såsom billeder, er ikke nødvendig).


EDB hjælper med at udarbejde toldvæsenets AFA i fire trin ved hjælp af de intellektuelle ejendomsrettigheder og produktoplysninger, der allerede er lagt ind i databasen. EDB tillader først at indgive AFA'en, når alle obligatoriske felter er udfyldt. De obligatoriske felter i EDB er fastsat i toldforordningen (EU) nr. 608/2013.
 
Hvis der mangler en obligatorisk oplysning, når AFA'en genereres, viser værktøjet automatisk et link til det felt i systemet, hvor den manglende oplysning skal indsættes, hvilket hjælper brugeren i processen.
 
Fordelen ved dette er, at oplysninger i en AFA, som er indgivet via EDB, kommer ind i toldmyndighedernes COPIS-database på en struktureret måde. De er søgbare og kan på den måde indlæses i de forskellige risikoanalysesystemer, der anvendes af toldmyndighederne.
 
Uanset hvilket sprog rettighedshaveren eller dennes repræsentant anvender til at udfylde AFA'en, genereres dokumentet på alle sprog i de medlemsstater, hvor AFA'en vil være gældende, og sendes til toldmyndighederne på det sprog, toldmyndigheden anvender samt på engelsk, fransk og tysk, så der ikke opstår nogen oversættelsesproblemer.


EN EU-AFA kan kun indgives i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder, som er baseret på EU-ret, der er gældende i EU, såsom EU-varemærker, EF-design eller internationale varemærker, hvor EU er designeret, samt geografiske betegnelser for landbrugsprodukter. En EU-AFA forudsætter derfor, at man har en intellektuel ejendomsrettighed, som er omfattet af et af ovenstående eksempler. Hvis du ønsker at anmode om toldmyndighedernes indgriben i mere end en medlemsstat, kan du indgive en EU-AFA og vælge de medlemsstater, hvor AFA'en skal være gældende.
 
Hvis du ønsker at anvende nationale intellektuelle ejendomsrettigheder, skal du indgive en national AFA i den pågældende medlemsstat. Begge AFA-typer kan indgives gennem EDB.Hvis I allerede har indgivet en EU-AFA uden for EDB, er det ikke nødvendigt at indgive den igen via EDB.
 
Derimod er det vigtigt at angive oplysninger om virksomheden, produkter og rettighedshavere og dele dem med de politimyndigheder, der anvender værktøjet (AFA'er sendes nemlig kun til toldmyndigheder).
 
Hvis alle produktoplysningerne findes i EDB, kan du oprette en ny AFA, når den AFA, du allerede har indgivet, udløber. Fordelen ved dette er, at oplysninger i en AFA, som er indgivet via EDB, kommer ind i toldmyndighedernes COPIS-database på en struktureret måde.


Ja, du kan godt anmode om en ændring af din AFA. I henhold til forordning (EU) nr. 608/2013 er dette muligt, selvom der ingen standardformular er udarbejdet til dette formål eller er gjort tilgængelig for rettighedshavere. Ændringer skal sendes til toldmyndighederne i det land, der har imødekommet anmodningen. De pågældende myndigheder vil derefter behandle ændringerne.
 
Klik her for at finde kontaktoplysninger om EU's toldmyndigheder.
 
Du kan også finde kontaktoplysninger om EU's toldmyndigheder og politiet under fanen "Politiets og toldmyndighedernes register" i EDB:Oprindelseslandet, som kaldes "indgivelseslandet", er den medlemsstat, hvor anmodningen indgives og derefter imødekommes af den nationale toldmyndighed.
 
Alle andre medlemsstater, bortset fra indgivelseslandet, hvor der anmodes om toldmyndighedernes indgriben, kaldes de "deltagende lande".
 
Når en AFA er blevet imødekommet af indgivelseslandet, er den også gældende i alle valgte deltagende medlemsstater, hvor den pågældende har anmodet om toldmyndighedernes indgriben. Det eneste krav er, at det deltagende land kan anmode om en oversættelse af AFA'en, hvis en sådan ikke foreligger. AFA'en bliver genereret på de pågældende medlemsstaters sprog samt engelsk.


De virksomheder, der er involveret i krænkelser, er dem, der tidligere er identificeret som virksomheder, der har gjort sig skyldige i krænkelser, eller som er mistænkte for at være involveret i krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Virksomhederne kan have følgende funktioner: import, fremstilling, fragt, forsendelse, eksport, mellemhandlere, modtagere, distributører, leverandører og handlende. Oplysningerne er i overensstemmelse med toldforordningen (EU) nr. 608/2013, men af hensyn til databeskyttelse lagres de ikke i EDB.


Ja, virksomheder, der er involveret i en krænkelse, kan kun tilføjes i trin 3, "Vælg produkter", når man indgiver en AFA. Oplysninger, der indsættes i tabellen "Tilføj virksomhed involveret i krænkelser" lagres ikke i databasen af hensyn til databeskyttelse. Oplysningerne bliver derimod omfattet af pre-AFA'en og sendt elektronisk til toldmyndighederne.

Det sidste trin i AFA-processen er forhåndsvisningen af AFA'en og bilagene på det valgte sprog (sproget i indgivelseslandet eller engelsk). På den måde kan du se hele AFA-dokumentet på skærmen, inden du sender det.
 
Den printede udgave af pre-AFA'en er tilgængelig i 4. trin i AFA-processen.
Du kan se eller downloade din anmodning, inden du sender den ind.Du kan uploade så mange separate dokumenter, som du ønsker, med yderligere oplysninger (i PDF-format) i "Ledsagende dokumenter".
 

Derimod kan det ikke tilrådes at tilføje alt for mange separate dokumenter, da den opladede information her ikke oversættes til de retshåndhævende myndigheder og ikke kan søges i PDF-filerne.
 
De myndigheder, der har adgang til EDB, kan se filen, hvis du har valgt dette inden for rammerne af produktets delingsmulighed. Filen sendes også elektronisk i AFA'en. For ikke at overbelaste systemet kan filen ikke ses i pre-AFA-dokumentet i EDB. Print derfor alle vedhæftede dokumenter i produktets dokumentportefølje og send dem ind sammen med en printet kopi af AFA'en.
 
Alle licensaftaler og/eller fuldmagter, som du har vedhæftet AFA'en, da du oprettede den i EDB, vil også kunne ses i AFA'en i COPIS.
 
Bemærk, at bilagene ikke oversættes. Toldmyndighederne i medlemsstaterne kan anmode om, at bilagene oversættes, men AFA'en vil ikke være gældende i deres lande, medmindre AFA'en er indgivet.
 
Alle andre dokumenter, som vedhæftes under "Virksomhedsinformation", har toldmyndighederne kun adgang til i EDB, og disse sendes ikke med AFA'en, med undtagelse af fuldmagter eller licensaftaler, som vedhæftes AFA'en i trin1.

 


Imødekommet er en pre-AFA's endelige status, hvilket betyder, at en AFA er imødekommet og oprettet i toldsystemet. Den er også tilgængelig i alle de lande, der er anmodet om.
En pre-AFA defineres ved følgende stadier:
  • Udkast: Pre-AFA'en er gemt som et udkast og er endnu ikke sendt til toldmyndighederne. Når en pre-AFA er i statustrin "Udkast" er funktionerne Rediger og Slet tilgængelige. 
  • Oprettet: Pre-AFA'en er oprettet og sendt til toldmyndighederne. 
  • Godkendt: Pre-AFA'en er blevet godkendt af toldsystemet. 
  • Pre-AFA'en er blevet afvist: Pre-AFA'en er blevet godkendt af toldsystemet. 
  • Pre-AFA er indgivet: Pre-AFA'en og dens bilag er modtaget af toldmyndighederne. I henhold til forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder har toldmyndigheden i indgivelseslandet 30 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen til at underrette rettighedshaveren om sin beslutning. 
  • Bilag til pre-AFA er ikke tilgængeligt: Der opstår et problem i toldsystemet, når det forsøger at hente bilaget/bilagene. 
  • AFA er imødekommet: AFA'en er blevet oprettet i toldsystemet. AFA'ens ID-nummer er nu tilgængeligt.


I henhold til toldforordningen (EU) nr. 608/2013 er det obligatorisk at indsende en underskrevet version (papirversion) af pre-AFA'en til toldmyndighederne i indgivelseslandet.
Når du indsender dit pre-AFA til toldmyndighederne via EDB, modtager du en e-mail med din pre-AFA's ID-nummer og et link til kontaktoplysninger om medlemsstaternes toldmyndigheder for AFA'er. I EDB kan du printe pre-AFA'en, så du kan underskrive og sende den til toldmyndighederne i indgivelseslandet.
Retlige repræsentanter skal også indsende fuldmagten sammen med papirudgaven.


Hvis indsendelseslandet er Italien, skal du sende en underskrevet papirversion af pre-AFA'en til de italienske toldmyndigheder.
 
Når en pre-AFA sendes til toldmyndighederne i Italien, uploades den i det italienske system (Falstaff), og et engangspassword sendes via e-mail til det kontaktpunkt, der er anført i pre-AFA'en (dvs. det kontaktpunkt, der angives i EDB). Derefter kan du få adgang til pre-AFA'en i Falstaff ved at indtaste pre-AFA'ens ID-nummer og det engangspassword, der er modtaget via e-mail, for at du siden kan indsætte den elektroniske underskrift.
 
På samme side er det også muligt at genskabe dette password. Du kan finde yderligere oplysninger om det italienske system ved at klikke på linket og på videoen "02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video":

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

I Spanien uploades pre-AFA'en i Sede Electrónica, som tilhører den spanske skattemyndighed Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Klink på formularen for at anmode om indgriben i forbindelse med en varemærkekrænkelse (på spansk: Formulario de solicitud de intervención de marcas) og angiv derefter din pre-AFA's ID-nummer ved hjælp af dit digitale certifikat. Husk at klikke på Underskriv og Send (på spansk: Firmar Enviar) for at færdiggøre processen.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.