Ny EU-varemærkeforordning Ændringer gældende fra den 1. oktober 2017

Den 23. marts 2016 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 om ændring af varemærkeforordningen (ændringsforordning) i kraft.

Ved ændringsforordningen blev der blandt andet foretaget følgende ændringer: Kontorets navn blev ændret til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, navnet på det varemærke, der administreres af kontoret, blev ændret til EU-varemærket, og gebyrsystemet for varemærker blev ændret. Der var også ændringer til sagsbehandling, absolutte hindringer, indsigelser og annulleringer, relative hindringer og klager. En oversigt over ændringerne kan findes her.

Ændringsforordningen indeholder en række bestemmelser, der gælder fra og med den 1. oktober 2017, da de skulle udarbejdes ved afledt ret.

Den afledte ret udgøres af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 om supplerende regler til forordning (EU) 2017/1001 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/626 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i forordning (EU) 2017/1001.

Den afledte ret indeholder detaljerede overgangsbestemmelser om, hvornår de nye procedurebestemmelser finder anvendelse på sagerne (tabel med overgangsbestemmelser).

Den lovgivningsmæssige reformproces anerkender EU-varemærkesystemets succes og bekræfter, at de grundlæggende principper har bevist deres egnethed og fortsat opfylder erhvervslivets behov og forventninger. Systemet forsøger imidlertid at bygge videre på denne succes ved at gøre det mere effektivt og konsekvent i sin helhed og tilpasse det til internettidsalderen.

Navnlig ændringsforordningen søger at strømline sagsbehandlingen og øge retssikkerheden samt klart definere kontorets opgaver, herunder rammerne for samarbejdet og konvergensen med hensyn til praksis mellem kontoret og kontorerne for intellektuel ejendomsret i medlemsstaterne.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Dette afsnit indeholder generelle oplysninger og har til formål at øge bevidstheden om varemærkeforordningen. Det er ikke juridisk bindende.
Vi anbefaler på det kraftigste, at alle nuværende eller kommende brugere læser forordning (EU) nr. 2015/2424, som findes på alle EU-sprog.
Bemærk venligst, at kontorets retningslinjer fortsat er det vigtigste referencepunkt for brugere af EF-varemærkesystemet og faglige rådgivere, der ønsker at indhente de seneste oplysninger om EUIPO's undersøgelsespraksis.

Oplysninger vedrørende de ændringer, der trådte i kraft den 23. marts 2016 findes her.