Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

FAQ

Generelle spørgsmål

1. Hvad vil der ske med mit varemærke?

2. Vil der ske ændringer i mit samarbejde med kontoret?

3. Hvor kan jeg finde oplysninger om praksis på varemærkeområdet under den ændrede forordning?

Gebyrer

4. Hvad gør jeg, hvis jeg modtager en faktura, jeg ikke kan genkende?

5. Hvad er forskellen mellem det gamle og det nye varemærkegebyrsystem?

6. Vil for meget indbetalte beløb som følge af ændringerne i gebyrsystemet blive refunderet?

7. Nye indgivelser – skal jeg betale de "gamle" eller de "nye" gebyrer?

Erklæringer i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen

8. Hvem kan afgive en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen?

9. Hvornår kan en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen afgives?

10. Hvilken formular skal jeg benytte til at afgive en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen?

Fornyelse

11. Hvilken dato gælder ved fastsættelsen af, hvilke fornyelsesgebyrer der finder anvendelse på et EU-varemærke?

12. Kan en indehaver af et varemærke, der er omfattet af det gamle fornyelsesgebyr, forsinke betalingen og betale det nye nedsatte gebyr i løbet af henstandsperioden på seks måneder?

13. Udløber basisperioden for fornyelse ved månedens udgang eller på selve datoen?



Generelle spørgsmål

1. Hvad vil der ske med mit varemærke?

Eksisterende EF-varemærker og EF-varemærkeansøgninger bliver automatisk til EU-varemærker og EU-varemærkeansøgninger, når den ændrede forordning træder i kraft. Brugere skal ikke foretage sig noget.

2. Vil der ske ændringer i mit samarbejde med kontoret?

Nej. Alle vores onlineapplikationer opdateres og vil kunne anvendes samme dag, den ændrede forordning træder i kraft. Den nye gebyrstruktur vil blive afspejlet i vores onlineapplikation for varemærkeansøgninger og i alle vores andre applikationer på vores websted. Vores gebyrberegner og fuldstændige liste over gebyrer vil blive opdateret med den nye gebyrstruktur samme dag, den ændrede forordning træder i kraft.

3. Hvor kan jeg finde oplysninger om praksis på varemærkeområdet under den ændrede forordning?

23.3.2016, datoen for ikrafttrædelsen af den ændrede forordning, træder en ajourført udgave af kontorets retningslinjer for sagsbehandling også i kraft, og disse vil afspejle ændringerne i kontorets praksis for behandling af varemærkesager. Disse oplysninger vil kunne findes på vores side om gældende varemærkepraksis. Yderligere oplysninger fås også i Alicante News — kontorets nyhedsbrev, som informerer om aktuelle spørgsmål vedrørende kontoret og immaterielle rettigheder.

 

Gebyrer

4. Hvad gør jeg, hvis jeg modtager en faktura, jeg ikke kan genkende?

Hvis du modtager et brev eller en faktura, skal du nøje undersøge, hvad du tilbydes, og om kilden er reel. Hvis du er i tvivl, bedes du rådføre dig med din advokat eller kontakte os. Flere oplysninger om misvisende fakturaer fås her.

5. Hvad er forskellen mellem det gamle og det nye varemærkegebyrsystem?

Med den ændrede forordning, som træder i kraft 23.3.2016, foretages en generel nedsættelse af de gebyrer, der skal betales til kontoret i forbindelse med varemærker, og der indføres et nyt system baseret på ét gebyr pr. klasse for ansøgnings- og fornyelsesgebyrer. Samtlige gebyrer findes i bilag I til den ændrede forordning, og yderligere oplysninger findes online, herunder nogle sammenlignende tabeller over de gamle og nye gebyrer for EU-varemærkeansøgninger, -fornyelser, -indsigelser, -annulleringer og -klager.

6. Vil for meget indbetalte beløb som følge af ændringerne i gebyrsystemet blive refunderet?

Ja. Den 29. januar redegjorde præsidenten online for den planlagte refundering af for meget indbetalte fornyelsesgebyrer. Refunderingsmetoden vil variere alt efter betalingsmetoden. I dette online nyhedsbrev redegøres der nærmere for, hvordan gebyrerne vil blive refunderet.

7. Nye indgivelser – skal jeg betale de "gamle" eller de "nye" gebyrer?

Datoen for indgivelse af en EU-varemærkeansøgning, en indsigelsesskrivelse eller en begæring om fortabelse eller ugyldighed (annullering) eller en klage (i forbindelse med EU-varemærker) vil være afgørende for, hvilket gebyr der skal betales (gamle eller nye system).

Hvis indgivelsesdatoen ligger forud for ikrafttrædelsen af den nye forordning (dvs. forud for 23.3.2016), vil det gamle gebyrsystem være gældende, selvom betalingen sker efter ikrafttrædelsen af den nye forordning, også ved beregningen af ekstragebyrer for eventuelle forsinkede indbetalinger. Hvis indgivelsesdatoen ligger efter ikrafttrædelsen af den nye forordning (dvs. 23.3.2016 eller senere), vil det nye gebyrsystem være gældende. Dette beror på princippet om, at en anmodning får virkning og anses for at være indført i registret fra indgivelsesdatoen, når gebyret herfor er betalt.

Hvis f.eks. indsigelsesfristen på tre måneder løber fra 1.2.2016 til 30.4.2016, og der indgives indsigelse 1.3.2016, skal indsigeren betale det gamle gebyr (350 EUR). Hvis der i samme eksempel indgives indsigelse 15.4.2016, skal indsigeren derimod betale det nye gebyr (320 EUR). Indsigeren kan ikke indgive indsigelsen 1.3.2016 og vente indtil 30.4.2016 med at betale det nye gebyr, for selvom betalingen sker inden for indsigelsesfristen på tre måneder, blev indsigelsesskrivelsen indgivet (og gjort gældende) inden ikrafttrædelsen af den nye forordning.

 

Erklæringer i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen

8. Hvem kan afgive en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen?

Indehavere af EU-varemærker eller internationale registreringer, hvor EU er designeret, som er indgivet eller designeret før 22.6.2012 og registreret før ikrafttrædelsen af forordning 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker, og som indeholder hele Nice-klasseoverskrifter.

9. Hvornår kan en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen afgives?

Erklæringer i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen, skal afgives mellem den 23. marts 2016 og den 24. september 2016, begge dage inklusive.

10. Hvilken formular skal jeg benytte til at afgive en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen?

Kontoret har udarbejdet en ny online formular til ansøgning om indførelse, som kan findes under "Indførelse af EU-varemærke" og "Erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8". Formularen vil være tilgængelig fra den 23. marts 2016 under Formularer og ansøgninger. Brugere skal logge ind for at ansøge online. Indehavere, der ønsker at indgive en papiransøgning, skal bruge den almindelige formular til ansøgning om indførelse. Der må kun indgives én formular pr. EU-varemærke.
Yderligere oplysninger findes i FAQ om erklæringer i henhold til artikel 28, stk. 8, i varemærkeforordningen

 

Fornyelse

11. Hvilken dato gælder ved fastsættelsen af, hvilke fornyelsesgebyrer der finder anvendelse på et EU-varemærke?

Varemærkets "udløbsdato" bruges ved fastsættelsen af, hvilke fornyelsesgebyrer der skal betales. Alle EU-varemærker med udløbsdato før 23.3.2016 vil være omfattet af det "gamle" gebyrsystem uafhængigt af, hvornår de betales. Alle EU-varemærker med udløbsdato 23.3.2016 eller derefter vil være omfattet af det nye gebyrsystem. Dette bekræftes i meddelelse nr. 2/2016 fra præsidenten for kontoret af 20. januar 2016. Yderligere oplysninger findes online her.

12. Kan en indehaver af et varemærke, der er omfattet af det gamle fornyelsesgebyr, forsinke betalingen og betale det nye nedsatte gebyr i løbet af henstandsperioden på seks måneder?

Nej. Varemærkets "udløbsdato" bruges ved fastsættelsen af, hvilke fornyelsesgebyrer der skal betales, og denne gælder stadig, selvom indehaveren beslutter sig for at vente og betale senere i henstandsperioden på seks måneder. I tilfælde hvor varemærkets udløbsdato ligger forud for 23.3.2016, vil alle yderligere tillægsgebyrer for forsinket indbetaling (dvs. 25 % af det forsinkede fornyelsesgebyr) blive beregnet på grundlag af det skyldige gebyr på varemærkets udløbsdato, selv om indehaveren betaler gebyret efter ikrafttrædelsen af den ændrede forordning.

13. Udløber basisperioden for fornyelse ved månedens udgang eller på selve datoen?

I henhold til den nuværende varemærkeforordning kan anmodninger om og betaling af gebyr for fornyelse ske frem til udgangen af den måned, hvor det registrerede varemærke udløber, og henstandsperioden på seks måneder regnes fra den første dag efter månedens udgang.

I henhold til den nye, ændrede forordning, hvor denne artikel er ændret, skal anmodninger om og betaling af gebyr for fornyelse ske i løbet af de seks måneder forud for registreringens udløb (dvs. varemærkets "udløbsdato"), og henstandsperioden på seks måneder regnes fra dagen efter udløbsdatoen.

Kontoret har dog indført overgangsordninger for varemærker, hvor basisperioden på seks måneder til fornyelse begyndte inden ikrafttrædelsen af den nye, ændrede forordning 23.3.2016. For disse mærker vil den "gamle" regnemetode gælde, selv om deres udløbsdato ligger efter 23.3.2016. Det betyder, at EU-varemærker, der udløber 22.9.2016, som de første vil være fuldt ud omfattet af den nye beregning af fornyelsesperioderne.