Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

 

Træder i kraft 21 måneder efter offentliggørelsen af den ændrede forordning (1. oktober 2017)

Den ændrede forordning indeholder en række bestemmelser, der først træder i kraft 21 måneder efter dens offentliggørelse, eftersom de skal udformes i form af sekundær lovgivning: en delegeret akt og en gennemførelsesakt.

Delegerede akter omfatter i store træk procedureregler vedrørende følgende: indsigelser, fortabelse og ugyldighed, klager til appelkammeret, appelkammerets organisation, meddelelser fra og til EUIPO, tidsfrister og suspensioner, visse procedurer vedrørende internationale registreringer.

Gennemførelsesretsakten dækker blandt andet følgende: indholdet i EU-varemærkeansøgningen, gengivelse af EU-varemærker, sprog- og oversættelsesrelaterede spørgsmål, prioritet og anciennitet, overførsler og afkald, EU-fællesmærker, EU-garantimærker og EU-certificeringsmærker samt visse bestemmelser vedrørende internationale registreringer.

Europa-Kommissionen offentliggjorde udkast til begge retsakter med henblik på offentlig høring:

 • Udkast til gennemførelsesforordning
 • Udkast til delegeret forordning.

Kontoret lægger vægt på at informere brugerne om disse ændringers indvirkning på dets praksis, inden de træder i kraft. Kontorets retningslinjer for sagsbehandling vil ligeledes blive ajourført for at afspejle kontorets sagsbehandlingspraksis i lyset af disse ændringer, inden de træder i kraft.

 

 • Med den ændrede forordning fjernes kravet om grafisk gengivelse. Det betyder, at fra 1. oktober 2017 kan tegn gengives på enhver passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så længe gengivelsen er klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv.
 • Inden denne bestemmelse i den ændrede forordning træder i kraft, vil kontoret give brugerne oplysninger om de alternative medier og formater, der anses for at være i overensstemmelse med den nye bestemmelse.
 • Den Europæiske Unions (EU's) certificeringsmærker er en ny type af varemærker på EU-niveau, selv om de allerede findes i visse nationale systemer for intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Certificeringsmærker giver en certificerende institution eller organisation mulighed for at give medlemmer af certificeringsordningen ret til at benytte mærket som tegn på, at varer eller tjenesteydelser overholder certificeringskravene.
 • Bestemmelser om dokumentation vedrørende indsigelser og annulleringer på internettet, i visse tilfælde fra kilder på internettet, som er godkendt af kontoret
 • Erhvervet særpræg som et sekundært krav, hvilket i praksis gør det muligt for ansøgeren at udnytte retten til at klage i spørgsmål vedrørende fornødent særpræg, inden ansøgeren anmodes om at fremlægge beviser for fornødent særpræg.
 • Kodificering af EUIPO's praksis (som forklaret i disse retningslinjer) vedrørende for sent indsendt støttedokumentation og dokumentation for brug
 • En betydelig forenkling vedrørende krav til oversættelse
 • Tildeling af et EU-varemærke som et tiltag i visse tilfælde
 • Formelle krav vedrørende strukturen af og formatet for skriftlige beviser i alle procedurer (fremlæggelse af beviser i bilag)
 • EUIPO accepterer ikke længere personlig indlevering eller deponering i postboks
 • Gennemførelsesforordningen til varemærkeforordningen og den delegerede forordning om EU-varemærker indeholder begge overgangsbestemmelser, som udførligt angiver, hvornår de nye procedureregler træder i kraft.

 

Trådte i kraft den 23. marts 2016

Den ændrede forordning medførte en række ændringer med hensyn til sagsbehandlingsprocedurer, absolutte hindringer for registrering, relative hindringer for registrering, varer og tjenesteydelser, indsigelses- og annullationsprocedurer samt klager.

 

På området for sagsbehandlingsprocedurer er de væsentligste ændringer følgende:

 • Den ændrede forordning fjerner muligheden for at indgive ansøgninger om EU-varemærker gennem nationale kontorer.
 • Brugerne vil kunne vælge, om de ønsker at modtage EU-søgerapporter og overvågningsbreve.
 • I den ændrede forordning præciseres virkningen af fortabelsen af et tidligere mærke, som danner grundlag for en påberåbelse af anciennitet, som nu vil afhænge af fortabelsens gyldighedsdato.
 • Med den ændrede forordning indføres den nuværende praksis i forordningens tekst vedrørende tidsperioden for tredjemands indgivelse af bemærkninger. Dette skal ske, inden indsigelsesperioden udløber, eller, hvis der gøres indsigelse over for varemærket, inden der træffes endelig afgørelse om indsigelsen.
 • Det fremgår ligeledes udtrykkeligt af den ændrede forordning, at kontoret har ret til på eget initiativ at genåbne undersøgelsen af absolutte hindringer når som helst inden registreringen.

På området for absolutte hindringer er de væsentligste ændringer følgende:

 • Funktionelle tegn (f.eks. farve eller lyd) vil nu være omfattet af de samme forbud, som gælder for tredimensionale varemærker.
 • I den ændrede forordning præciseres forbuddene vedrørende beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Det vil ikke mere være muligt at indgive en erklæring om fraskrivelse af eneret til ikke-særprægede bestanddele for at undgå tvivl om omfanget af beskyttelsen.
 • Den ændrede forordning kodificerer den aktuelle praksis vedrørende ugyldighedssager baseret på absolutte hindringer og begrænser behandlingen til de argumenter og begrundelser, som parterne fremlægger.

På området for indsigelses- og annulleringsprocedurer er de vigtigste ændringer følgende:

 • Startdatoen for indsigelsesfristen mod internationale registreringer med EU-betegnelser er ændret. Fristen indledes nu en måned efter offentliggørelsesdatoen.
 • Med den ændrede forordning indføres en række ændringer vedrørende modkrav ved EU's varemærkedomstole. I den forbindelse vil EU's varemærkedomstole ikke gå videre med behandlingen af modkrav, før enten interessenten eller domstolen har underrettet kontoret om datoen for indgivelse af modkravet.
 • Den ændrede forordning pålægger kontoret at informere den pågældende EU-varemærkedomstol om eventuelle tidligere anmodninger om tilbagekaldelse eller om en ugyldighedserklæring, som indgives til kontoret.

På området for relative hindringer er de væsentligste ændringer følgende:

 • Indførelse af en separat specifik indsigelses- og annullationsgrund på grundlag af beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB).
 • Ændringer af en af datoerne for bestemmelse af forpligtelsen til at fremlægge bevis for brug og fastlæggelse af den relevante periode. Den relevante dato bliver nu indgivelsesdatoen eller den prioriterede dato for den anfægtede EU-varemærkeansøgning frem for offentliggørelsesdatoen.
 • En række præciseringer i overensstemmelse med gældende praksis og retspraksis.

De væsentligste ændringer i den ændrede forordning vedrørende klageprocedurer er følgende:

 • Afskaffelse af berigtigelse af afgørelser i kontradiktoriske sager, som vil afkorte klageprocedurernes samlede varighed i disse sager. Dette er i overensstemmelse med kontorets strømliningsprocedurer og tager hensyn til, at berigtigelse af førsteinstansafgørelser i kontradiktoriske sager kun var en mulighed under helt ekstraordinære omstændigheder (eftersom den krævede begge parters accept).
 • Indsættelse af visse bestemmelser for at præcisere og kodificere eksisterende praksis vedrørende tilknytningsklager og ikrafttrædelsesdatoen for ankeinstansens afgørelser. Disse beslutninger træder i kraft, når klagefristen er udløbet, eller, hvis der er indgivet en klage inden for fristen, når denne er afvist af Retten, eller, i tilfælde af yderligere appel, af Domstolen.
 
 • Varer og tjenesteydelser Artikel 28, stk. 8

  Den ændrede forordning kodificerede den eksisterende varemærkepraksis indgivet efter dommen i C-307/10 "IP Translator" (hvad man ser er, hvad man får). Den udvidede denne praksis til varemærker indgivet før dommen, således at deres indehavere får en seks måneders overgangsperiode til at tilpasse specifikationen for deres varemærker til det oprindelige formål, da de indgav dem.

  Fra og med slutningen af overgangsperioden blev alle varemærker fortolket i henhold til deres bogstavelige betydning uanset varemærkeansøgningens indsendelsesdato. Indehavere af EU-varemærker, der havde ansøgt før den 22. juni 2012 og registreret for en samlet Nice-klasseoverskrift, kunne erklære, at de på ansøgningsdatoen havde til hensigt at søge beskyttelse af varer og tjenesteydelser, der går ud over de, der er dækket af den bogstavelige betydning af den pågældende klasseoverskrift.

  Meddelelse 1/2016 om gennemførelse af artikel 28, stk. 8 i den ændrede EU-varemærkeforordning, fastlagde rammen for registreringsproceduren over for kontoret med hensyn til at indgive en erklæring i henhold til artikel 28, stk. 8 i registret.

  Den omfattede et bilag, der indeholder en ikke-udtømmende liste med eksempler på varer og tjenesteydelser, der helt tydeligt ikke er omfattet af de generelle betegnelser i Nice-klasseoverskrifterne for de enkelte udgaver af Nice-klassifikationen (6. til 10. udgave) i deres bogstavelige forstand, for at bistå brugerne med at udarbejde deres erklæringer.

  Kontoret har udarbejdet en ikkeudtømmende liste over termer, som ikke anses for klart at være omfattet af de respektive klasseoverskrifters bogstavelige betydning med henblik på erklæringer i henhold til EU-varemærkeforordningens artikel 28, stk. 8. Denne liste var udelukkende udarbejdet som vejledning for varemærkeindehavere, som ønsker at indgive erklæring i henhold til EU-varemærkeforordningens artikel 28, stk. 8. Listen er tilgængelig her.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.