Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Mægling

 

Mægling er en forligsproces, der finder sted mellem parterne i en tvist. Mægleren optræder som en neutral mellemmand, der forsøger at få parterne til at nå til enighed. Mægleren har ikke beføjelse til at træffe afgørelse i sagen, hvis mæglingen ikke er lykkedes. Parterne bevarer kontrollen med den måde, proceduren håndteres på, og med dens udfald. Parterne kan ikke tvinges til at deltage i mægling og skal selv indvillige i at deltage. De kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sig ud af mæglingen. Parterne kan heller ikke tvinges til at indgå en forligsaftale og skal selv nå til enighed om en sådan aftale. Mæglingen foregår i fortrolighed.
Voldgift er en procedure, hvor en voldgiftsmand afgør tvisten mellem parterne på grundlag af lovgivningen. Voldgiftssagen afgøres af en voldgiftsmand, der har beslutningsbeføjelser. Voldgift er baseret på rettigheder i modsætning til mægling, der er baseret på interesser. I forbindelse med voldgift er det kun lovgivningen, der inddrages og anvendes, hvorimod der tages hensyn til parternes mere generelle interesser (især forretningsmæssige interesser) i forbindelse med mægling.

Yderligere oplysninger om mægling.
Yderligere oplysninger om regler om mægling.


Appelkamrene behandler ca. 2 500 sager om året. Det tager i gennemsnit halvandet år at afslutte disse sager, og nogle sager påklages desuden. Det kan være en dyr og langsommelig proces. I mange af disse sager er det dog muligt at nå til enighed om en aftale, der tager hensyn til begge parters forretningsmæssige interesser, selv om der foreligger en egentlig retlig konflikt. Mægling er et hurtigere og billigere alternativ til en retssag, men der anvendes ikke desto mindre kvalificerede mæglere med indgående kendskab til intellektuelle ejendomsrettigheder. Mægling gør det også muligt at behandle tvisten fortroligt, eftersom den holdes uden for offentlighedens søgelys. Der er generelt en høj succesrate.

Yderligere oplysninger om regler om mægling.


Mægling ved EUIPO tilbydes på nuværende tidspunkt kun i klagesager mellem to eller flere parter. Den tabende part skal indgive klage inden for to måneder efter meddelelse af den anfægtede afgørelse og betale klagegebyret, for at klagen kan få opsættende virkning. Klagen tages kun under behandling, hvis klageren fremsender en begrundet klage inden for fire måneder efter meddelelse af den anfægtede afgørelse. Det er ikke muligt at forlænge eller suspendere fristen for indgivelse af klage, betaling af klagegebyret eller indgivelse af den begrundede klage.

Begge parter skal underskrive anmodningen om mægling eller på anden vis godtgøre, at der er opnået samtykke fra modparten. Appelsagen suspenderes herefter, så længe mæglingen pågår.

Yderligere oplysninger om mægling.


Den første betingelse er, at EUIPO har truffet en afgørelse om EU-varemærker eller EF-design i en kontradiktorisk sag. Der skal desuden være klaget over denne afgørelse, før der kan iværksættes mægling. Det spørgsmål, der er genstand for mæglingen, kan imidlertid være mere vidtrækkende end klagesagen ved EUIPO og omfatte sideløbende tvister om varemærker, design eller andre IP-rettigheder mellem de samme parter. Der er mange muligheder, f.eks. at begge parter, der har modstridende rettigheder, er aktive på vidt forskellige markeder. De kan måske blive enige om at fortsætte med dette. En vellykket mægling forudsætter, at fokus flyttes fra retlige argumenter til forretningsmæssige interesser. Det er ikke muligt at anvende mægling i ex parte-sager (dvs. sager, hvor modparten i forbindelse med en anfægtet afgørelse er EUIPO selv).

Yderligere oplysninger findes i EUIPO Appelkamrene, Mediation, Instructions to Parties.


I dag anvendes der kun mægling i forbindelse med klager. Dette kan dog ændres i fremtiden.
Yderligere oplysninger findes i EUIPO Appelkamrene, Mediation, Instructions to Parties.


EUIPO opkræver ikke noget gebyr for mægling, forudsat at mæglingen foregår på EUIPO’s adresse i Alicante.
Hvis mæglingen foregår på EUIPO's adresse i Bruxelles, betales et administrationsgebyr til dækning af transport, kost og logi til mæglerne.

Yderligere oplysninger om mægling og gebyrer.

Yderligere oplysninger om regler om mægling.

Priser og/eller administrationsgebyrer oplyses ved at udfylde formularen om mægling i Bruxelles og sende den (eller tilsvarende oplysninger) til mægleren.

Yderligere oplysninger om administrationsgebyrer vedrørende mægling findes iafgørelse nr.  Ex-11-04 fra kontorets administrerende direktør af 01/08/2011.


Mæglingen vil som udgangspunkt foregå på det sprog, som klagen behandles på. Parterne har dog mulighed for at vælge det sprog, de finder mest hensigtsmæssigt (hvis der findes en mægler, der behersker dette sprog).

Yderligere oplysninger om mægling.


Mæglingsteamet består af kvalificerede mæglere fra forskellige afdelinger i EUIPO, dvs. ikke kun fra appelkamrene. De er alle meget erfarne ledende medarbejdere ved EUIPO, som har gennemgået en særlig uddannelse ved Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) og/eller Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) i London, og som har forskellige sprogprofiler.

Yderligere oplysninger om mægling.


Der findes en fuldstændig liste over mæglere samt deres CV'er på webstedet, således at parterne kan anmode om en bestemt person, hvis de ønsker det. Parterne kan få hjælp af appelkamrenes registreringskontor til at vælge en mægler. Parterne foretrækker måske en person med en særlig baggrund og erfaring eller en person, som kan gennemføre mæglingen på et bestemt sprog. Det er vigtigt at forstå, at mæglingen foregår på frivillig basis, og at mæglerens rolle ikke er at afsige kendelser eller træffe afgørelser, men at hjælpe parterne med at nå til frem til et forlig. Hvis sagen er meget kompleks, eller hvis den udpegede mægler finder det nødvendigt, kan denne mægler rådføre sig med en anden mægler eller en medarbejder i EUIPO. I så fald søger mægleren først parternes godkendelse. Parterne har også mulighed for selv at udpege en yderligere mægler, hvis det er nødvendigt på grund af sagens kompleksitet eller andre omstændigheder.

Yderligere oplysninger om mægling.


Det forventes i princippet, at mæglingen vil gøre det muligt at løse problemet i løbet af en dag, eventuelt efter et indledende møde. Hvis der ikke er opnået et resultat på dette tidspunkt, kan det være meget vanskeligt at løse problemet, selv om særligt komplekse sager kan kræve længere tid.

Yderligere oplysninger om mægling.


Det er vigtigt, at direktørerne deltager, fordi mægling ikke kun handler om retlige spørgsmål, men også om forretningsmæssige interesser. Parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sig ud af mæglingen, eftersom den foregår på frivillig basis. Hvis mæglingen resulterer i en forligsaftale mellem parterne, skal deres advokater naturligvis udfærdige den formelle aftale på den sædvanlige måde. Det er derfor vigtigt, at direktørerne ledsages af anerkendte befuldmægtigede.


Mægling er en ret fleksibel proces, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvordan en bestemt mægling præcist vil udforme sig. De fleste sager indledes dog almindeligvis med, at parterne kontakter hinanden og mægleren for at diskutere tidspunktet og stedet for mæglingen og behovet for forudgående udveksling af dokumenter. Herefter indgår parterne som regel en mæglingsaftale og sender den til mægleren hurtigst muligt.
I de fleste tilfælde foregår mæglingen på EUIPOS adresse i Alicante, og parterne kommer enten alene eller sammen med deres retlige repræsentanter. Mæglingen strækker sig normalt over en dag og består skiftevis af fælles møder (hvor mægleren og begge parter er til stede) og individuelle møder (hvor mægleren mødes særskilt og privat med hver af parterne). Hensigten med det fælles møde er at opstille en liste over de problemer, der skal løses, mens man på de individuelle møder behandler disse problemer mere indgående og undersøger mulige løsninger eller kompromiser.
Alle oplysninger, som mægleren får kendskab til på de individuelle møder, er af privat karakter og må ikke afsløres for modparten uden udtrykkelig forudgående tilladelse. Sagen vil normalt blive afsluttet efter yderligere fælles møder og udfærdigelse af en forligsaftale. Sagen sendes tilbage til det appelkammer, der først fik til opgave at træffe en formel afgørelse, og det konstateres, at appelsagen er afsluttet.

Yderligere oplysninger findes i EUIPO Appelkamrene, Mediation, Instructions to Parties.


EUIPO opfordrer parterne og deres faglige repræsentanter til at rejse til Alicante. Det er dog også muligt at foretage mægling i EUIPO's lokaler i Bruxelles mod betaling af et gebyr.

Yderligere oplysninger findes i reglerne om mægling.


Parterne kan frit trække sig fra mæglingsprocessen på et hvilket som helst tidspunkt, og de kan ikke tvinges til at indgå en forligsaftale. Parterne skal dog gøre deres bedste for at nå frem til en aftale. Når en part trækker sig, indstilles mæglingen straks. Mægleren kan også indstille mæglingen, hvis sagen er gået i hårdknude og havnet i et dødvande. Når det sker, genoptages appelsagen på det punkt, man var nået til forud for mæglingen. Mægleren inddrages aldrig i appelsagen og må ikke afsløre, hvad mæglingen handlede om. EUIPO beholder ikke oplysninger eller sagsakter vedrørende mæglingen.

Yderligere oplysninger findes i EUIPO Appelkamrene, Mediation, Instructions to Parties.


Det sker meget ofte, og hvis parterne kan nå til enighed selv, har de ikke brug for en mægler. Erfaringerne viser dog, at rettighedshavere er mere villige til at bilægge tvister i mindelighed, når de sætter sig sammen og fokuserer på problemområder i aftalerne med udgangspunkt i deres konkrete forretningsmæssige interesser. I mange appelsager sker dette øjensynligt for sent i processen.


Spørgsmålene og svarene på denne side er udelukkende til orientering og udgør ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for nærmere information.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelsesmeddelelse.