Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

International registrering

 

Haagarrangementet administrerer et system for international registrering af industrielle design. Systemet forvaltes af Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) og ligger i Genève i Schweiz.
Systemet giver indehaveren af et industrielt design mulighed for at få et design beskyttet på alle de kontraherende parters område ved at indgive en begæring til WIPO's Internationale Bureau på ét sprog og med betaling af ét sæt gebyrer i én valuta (schweiziske franc).
Haagarrangementet består af to forskellige "aftaler", Haagaftalen fra 1960 og Genèveaftalen fra 1999. Aftalerne består af to forskellige sæt lovbestemmelser. Landene kan i princippet frit vælge, hvilken aftale de ønsker at tiltræde. Internationale mellemstatslige organisationer såsom EUIPO kan dog kun tiltræde Genèveaftalen. Genèveaftalen fik fuld virkning den 1. april 2004. Den 24. september 2007 tiltrådte Den Europæiske Union Genèveaftalen, der trådte i kraft for EU den 1. januar 2008.

Yderligere oplysninger findes på WIPO's websted vedrørende de kontraherende parter til Genèveaftalen.


EU's tiltrædelse af Genèveaftalen bevirker, at ansøgere, der har ret til at indgive internationale ansøgninger, enten fordi de er statsborgere i en EU-medlemsstat eller har bopæl, en regulær industriel eller kommerciel virksomhed eller sædvanligt opholdssted i en EU-medlemsstat, kan indgive en ansøgning om registrering af et industrielt design ved hjælp af Haagordningen.
En anden konsekvens er, at EU kan designeres i en international registrering. Hvis EUIPO ikke afviser en sådan international registrering, vil den have samme retsvirkninger inden for EU som et EF-design.


EUIPO har ingen rolle i den indledende procedure for den internationale registrering. Det betyder, at ansøgninger om internationale registreringer skal indgives direkte til WIPO og behandles der. Til forskel fra Madridprotokollen er det desuden ikke nødvendigt med en national ansøgning eller registrering eller fællesskabsansøgning eller -registrering som grundlag for en international ansøgning.
Hvis en ansøgning om international registrering fejlagtigt er sendt til EUIPO, sender EUIPO den ikke videre til WIPO og returnerer den ikke til afsenderen.


Enhver, der er statsborger i en stat, som er kontraherende part, eller en stat, der er medlem af en mellemstatslig organisation, som er kontraherende part, eller som har bopæl, hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i en kontraherende parts område, kan indgive en ansøgning om en international registrering.


For en international ansøgning skal der ud over et grundgebyr og et bekendtgørelsesgebyr indbetales et gebyr for hver kontraherende part, der designeres i den internationale registrering. Gebyret afhænger af den specifikke kontraherende part. Alle gebyrer betales i schweiziske franc til WIPO. For yderligere oplysninger henvises til WIPO's gratis gebyrberegner.

Yderligere oplysninger om, hvordan du ansøger, findes i retningslinjerne, undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Nej. En international ansøgning kan indgives direkte af ansøgeren. Ansøgeren kan dog udpege en repræsentant til at handle på sine vegne.


Ansøgeren kan vælge mellem at indgive en international ansøgning på engelsk, fransk eller spansk (fra og med den 1. april 2010).
 
Yderligere oplysninger om, hvordan du ansøger, findes i retningslinjerne, undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


De kontraherende parter, der er designeret i den internationale registrering, bestemmer, om bekendtgørelsen kan udsættes. Visse kontraherende parter har afgivet erklæringer om, at udsættelse ikke er tilladt, når de er designeret, eller at udsættelsesperioden er reduceret til seks måneder. Bekendtgørelsen kan i henhold til Genèveaftalen udsættes op til 30 måneder regnet fra indgivelsesdatoen eller prioritetsdatoen, hvilket svarer til den periode, der er tilladt i EU. Yderligere oplysninger om udsættelse findes på WIPO's websted.

Yderligere oplysninger om, hvordan du ansøger, findes i retningslinjerne, undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Nej. Internationale registreringer, der designerer EU, offentliggøres af WIPO i Hague Express Bulletin.
Denne internationale tidende er tilgængelig på WIPO's websted, og den opdateres hver uge.


Nej, EUIPO offentliggør ikke internationale registreringer (på ny). Det er kun WIPO, der offentliggør internationale registreringer på sit websted i International Designs Bulletin.


Ja, der kan påberåbes prioritet for registreringen af et EF-design i en ansøgning om international registrering og omvendt. Prioritetsperioden er på seks måneder.


For at tilbagekalde eller ophæve virkningerne af en international registrering på EU's område kan tredjepart indgive en ugyldighedsbegæring efter samme regler som for en begæring om ugyldiggørelse af et registreret EF-design, dvs. at tredjepart enten kan indgive en begæring om ugyldiggørelse til EUIPO eller fremsætte et modkrav om ugyldighed ved en EF-designdomstol.


WIPO undersøger kun, om de formelle krav er opfyldt. Den eventuelle materielle undersøgelse udføres af de designerede kontraherende parters myndigheder. I tilfælde af formelle mangler skal ansøgeren afhjælpe disse inden for tre måneder.


Det fremgår af artikel 106 d i forordningen om EF-design (der blev indsat ved ændringsforordning nr. 1891/2006), at en international registrering af et design, hvori EU er designeret, fra registreringsdatoen har samme virkning som et registreret EF-design, hvis der ikke er meddelt afslag, eller hvis et sådant afslag er trukket tilbage.
 
Yderligere oplysninger om registreringsprocessen.


Senest seks måneder efter bekendtgørelsen af en international registrering, hvori EU er designeret, undersøger EUIPO, om der foreligger hindringer for registrering, dvs. om genstanden for den internationale registrering stemmer overens med definitionen af et design under hensyntagen til bestemmelserne om den offentlige orden eller sædelighed, jf. artikel 9 i forordningen om EF-design.
Bliver EUIPO opmærksom på en hindring for registrering, sender kontoret WIPO en meddelelse om afslag, hvorefter den internationale registrering ikke får retsvirkning i EU. WIPO sender meddelelsen om afslag videre til indehaveren af den internationale registrering, der får mulighed for at fremsætte bemærkninger herom direkte over for EUIPO.
Hvis EUIPO finder, at indehaverens bemærkninger afhjælper registreringshindringerne, trækker den afslaget tilbage og underretter WIPO om dette. Den internationale registrering har i så fald samme virkning inden for EU som et registreret EF-design.


Spørgsmålene og svarene på denne side er udelukkende til orientering og udgør ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for nærmere information.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelsesmeddelelse.