Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ideas Powered for Business SME Fund

Indkaldelse af forslag — GR/001/21 (SMV-fonden Ideas Powered for Business)

Denne indkaldelse af forslag støttes af Europa-Kommissionen og EUIPO.

Tjeneste 1 — prædiagnostiske IP-tjenester (IP Scan): Denne tjeneste kan hjælpe dig med at beslutte, hvilke IP-rettigheder du skal ansøge om, hvordan du skal udvikle din IP-portefølje, hvis du allerede har registrerede rettigheder, og hvordan du skal planlægge din strategi for fremtiden

Tjeneste 2 — gebyrer for varemærke- og designansøgninger: Hvis du overvejer at registrere et varemærke eller design på enten EU-plan, regionalt plan (Benelux) eller nationalt plan.

 

Hver SMV kan opnå en godtgørelse på maks. 1 500 EUR i tilskud for at støtte disse tjenester.

Dette initiativ indgår i EUIPO's Ideas Powered for Business-program med støtte fra Europa-Kommissionen og i samarbejde med de nationale og regionale kontorer for intellektuel ejendomsret i EU.

På denne side kan du:

 

Indkaldelse af forslag

Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser de officielle oplysninger om denne indkaldelse af forslag, før du indsender din ansøgning. De kan downloades i feltet nedenfor. Husk, at din virksomhed skal modsvare den officielle definition på en SMV, for at du kan ansøge inden for denne ordning.

Tjek Europa-Kommissionens brugervejledning til definition af SMV'er (tilgængelig på alle EU-sprog), hvis du er i tvivl.

 

Download PDF

Bemærk venligst, at den autoritative informationskilde er den engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelserne og den engelske udgave har den engelske udgave forrang.

 

BERIGTIGELSE 

Berigtigelsen vedrører tilføjelsen af en ny tidsramme for indgivelse, som vil løbe fra den 1. oktober 2021 til 31. oktober 2021.

De nærmere oplysninger om tilretningen af indkaldelsen af forslag fremgår af berigtigelsen.

 

Download PDF

Bemærk venligst, at den autoritative informationskilde er den engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelserne og den engelske udgave har den engelske udgave forrang.

 

Vi anbefaler også, at du, før du søger hos SMV-fonden, læser nedenstående dokumenter, inden du påbegynder ansøgningsprocessen:

 

 

Tro og love-erklæring Vis Skjul

Denne erklæring sikrer, at alle modtagere overholder reglerne og ikke befinder sig i en situation, der ville udelukke dem fra at modtage EU-støtte (f.eks. konkurs).

Download PDF

 

Liste over faste beløb/gebyrer pr. EU-land for begge tjenester Vis Skjul

Listen kan ændre sig mellem de forskellige tidsrammer. Eventuelle opdateringer af listen meddeles her, og det er derfor vigtigt, at ansøgere tjekker listen regelmæssigt.

Download PDF

 

Udkast til tilskudsafgørelse Vis Skjul

Tilskud tildeles via en afgørelse fra kontoret (tilskudsafgørelse); en model er tilgængelig til ansøgernes orientering.

Download PDF

 

 

Hvis du agter at indgive din ansøgning via en repræsentant (tredjepart), bør du endvidere downloade nedenstående erklæring, udfylde og underskrive den og derpå videregive den til din repræsentant, således at denne kan uploade den sammen med ansøgningen og indgive den på dine vegne.

 

Erklæring på tro og love — Repræsentanter på vegne af ansøgeren Vis Skjul

Repræsentant: Enhver tredjepart eller fysisk eller juridisk person, som er behørigt bemyndiget til at repræsentere SMV'en retligt under denne procedure, og som udfylder og indsender e-formularen på ansøgerens vegne.

Download PDF

 

 


Tidsplan og regler

Du kan kun ansøge om tilskud inden for en åben tidsramme via den elektroniske ansøgningsformular (eForm). Ansøgninger, der er indgivet uden for hver af de fem angivne tidsrammer, tages ikke i betragtning.

 

  TIDSRAMME 1 TIDSRAMME 2 TIDSRAMME 3 TIDSRAMME 4 TIDSRAMME 5 TIDSRAMME 6
Budget pr. fase AFSLUTTET AFSLUTTET AFSLUTTET AFSLUTTET AFSLUTTET AFSLUTTET
Ansøgningsperiodens start 11.1.2021 1.3.2021 1.5.2021 1.7.2021 1.9.2021 1.10.2021
Frist for indgivelse af ansøgninger 31.1.2021 31.3.2021 31.5.2021 31.7.2021 30.9.2021 31.10.2021

Ansøgerne modtager skriftlig meddelelse om resultatet og meddelelse om tilskudsafgørelse, hvis der tildeles tilskud

Februar-marts 2021 April-maj 2021 Juni-juli 2021 August-september 2021 Oktober-november 2021 November 2021

 

Som anført i afsnit 1.5 i indkaldelsen af forslag er der afsat et vejledende budget pr. tidsramme, og hvis alle midlerne ikke anvendes inden for en bestemt tidsramme, kan de resterende midler overføres til en senere tidsramme.

Hvis det anslåede budget for hver tidsramme nås, inden fristen udløber, kan tidsrammen lukkes tidligere end de angivne tidspunkter. Vi holder tidsplanen opdateret med eventuelle ændringer, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt.

 

VIGTIG INFORMATION: Covid-19 Den foreløbige tidsplan og de foreløbige budgetoverslag kan revideres efter behov under de foreliggende omstændigheder i forbindelse med covid-19-udbruddet.

 

Indsendelsesregler

Du kan kun indgive én ansøgning pr. tidsramme for tjeneste 1 (prædiagnostiske IP-tjenester) eller tjeneste 2 (varemærke- og/eller designregistrering) eller en kombination heraf.

Hvis du modtager en tjeneste inden for én tidsramme og ønsker at ansøge igen, når der åbner en ny tidsramme, kan du ikke ansøge om den samme tjeneste igen. Hvis du tidligere har modtaget tjeneste 1, kan du derfor kun søge om tjeneste 2. Du kan ikke anmode om den samme tjeneste to gange.

Hvis du modtager et afslag inden for en tidsramme, kan du stadig søge igen, når der åbner en ny tidsramme. Men hvis du indsender mere end én ansøgning inden for en given tidsramme, tager vi kun den første udgave af din ansøgning i betragtning. Alle andre udgaver, du indsender, afvises automatisk.

 

Spørgsmål og svar

Hvis du stadig har spørgsmål til indsendelsesprocessen, reglerne, tidsplanen eller andre forhold vedrørende ordningen, kan du kontakte vores informationscenter.

Bemærk også, at vi i FAQ offentliggør alle svar på spørgsmål, som potentielle ansøgere sender til os. Vi offentliggør disse spørgsmål og svar for at sikre, at alle ansøgere behandles lige og har adgang til den samme information.

 

Hvordan ansøger man?

Vi anbefaler på det kraftigste ansøgerne ikke at vente til sidste øjeblik med at indsende formularen, idet de ansøgninger, der modtages først, gives prioritet.

 

  

 

 

Resultater, meddelelser og anmodning om betaling

Du underrettes om resultatet af evalueringsprocessen, når tildelingsafgørelsen for hver tidsramme er truffet.

Den formelle underrettelse om vores afgørelse sendes pr. e-mail til kontaktpersonerne i din eForm. Du er derfor ansvarlig for at oplyse den eller de korrekte e-mailadresser på din(e) kontaktperson(er).

  • Hvis der gives afslag på din ansøgning, modtager du en begrundelse for vores negative afgørelse i din e-mailmeddelelse.
  • Hvis din ansøgning godkendes, modtager du en bekræftelse på den positive afgørelse med en vedhæftet tilskudsafgørelse behørigt underskrevet af EUIPO.

Hvis du modtager en positiv afgørelse, bliver du støttemodtager under ordningen (SMV-fonden). Den positiv afgørelse træder i kraft på datoen for meddelelsen og omfatter alle dine forpligtelser i henhold til ordningen.

 

Når du har fået meddelelse om den positive afgørelse, har du 30 dage til at:

  • Ansøge om en IP-prædiagnosticering. IP-prædiagnosticering er tilgængelig hos de nationale kontorer, der tilbyder denne tjeneste.
  • Ansøge og betale for dit varemærke og/eller design. Ansøgninger om registrering af varemærker og design kan indgives til et af de nationale kontorer for intellektuel ejendomsret (nationalt plan), til Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret (omfatter Belgien, Nederlandene og Luxembourg — regionalt plan) eller hos os i EUIPO (omfatter alle EU-medlemsstaterne).

 

Sådan anmoder du om betaling fra os

Når tjeneste(r)n(e) er fuldført, skal modtagerne indsende en elektronisk anmodning om betaling via linket i tilskudsafgørelsen.

Med forbehold af at informationen og dokumentationen i anmodningen godkendes, foretages betalingen inden for en måned, og modtagerne underrettes via e-mail.

 

Tjekliste for ansøgere

Før du søger, bedes du sikre, at du kan svare "ja" på alle følgende spørgsmål:

Ja Nej

Er din virksomhed en etableret SMV baseret i Den Europæiske Union?
 
Har du læst indkaldelsen af forslag, før du udfylder ansøgningsskemaet?
 
Har du din virksomheds bankoplysninger og et kontoudtog (udsnit) med følgende oplysninger: virksomhedsnavn som kontoindehaver, IBAN-nummer (eksempler) og BIC/SWIFT-kode?
 
Har du din virksomheds momscertifikat?
 
Ved du, hvilken tjeneste eller tjenester du vil ansøge om (tjeneste 1/tjeneste 2 eller begge), som beskrevet i indkaldelsen af forslag?
 
Ved du, hvilke IP-rettigheder (varemærker og/eller design) du vil søge om (tjeneste 2)?
 
Er du fuldt ud indforstået med, at du ikke kan ansøge om disse tjenester, hvis du allerede har modtaget national finansiering eller EU-finansiering for de samme tjenester eller dele heraf?
 

Hvis du kan svare "ja" på alle disse spørgsmål, kan du (inden for tidsrammerne) gå videre til ansøgningsskemaet:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.