Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

SME Fund 2022

SMV-fonden 2022 er nu lukket. Du kan dog stadig anmode om tilbagebetaling af dine aktive vouchere.

Vi er i øjeblikket ved at forberede SMV-fonden for 2023. Tilmeld dig for at få flere oplysninger.

 

SMV-fonden yder finansiel støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til beskyttelse af deres intellektuelle ejendom (IP). SMV'er kan ansøge om vouchere, der giver adgang til delvis refusion. Tilbuddet er bredt:
 
 • 90 % refusion af IP-prædiagnosticeringstjenester (IP-s Scan). 
 • 75 % refusion af gebyrer for ansøgninger om varemærker og/eller design, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på EU-plan. 
 • 75 % refusion af gebyrer for ansøgninger om varemærker og/eller design, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på EU-plan. 
 • 50 % refusion af grundgebyrer for ansøgning om varemærker og/eller design, gebyrer for designering og gebyrer for efterfølgende designering uden for EU. Gebyrer for designering med oprindelse i EU-lande er ikke omfattet, og det samme gælder håndteringsgebyrer pålagt af den oprindelige myndighed. 
 • 50 % refusion af gebyrer for patenter i førmeddelelsesfasen (f.eks. indgivelse, søgning og undersøgelse), meddelelse, og bekendtgørelse på nationalt plan. 
Det maksimale beløb, der kan refunderes pr. SMV, er:
 
750 EUR for patentrelaterede aktiviteter og 1 500 EUR for de øvrige aktiviteter.


Du kan ansøge fra 10. januar 2022 til 16. december 2022. SMV-fonden 2022 har begrænsede midler. Hvis midlerne opbruges, lukkes der for ansøgninger inden den anførte dato.


Alle SMV'er med hjemsted i EU er berettigede til at ansøge om tilskud. Ejere, bemyndigede medarbejdere eller repræsentanter kan ansøge. En repræsentant defineres som enhver tredjepart, uanset om der er tale om en fysisk eller en juridisk person, som er behørigt bemyndiget af SMV'en til at repræsentere denne juridisk. Alle tilskudsrefusioner indsættes direkte på den i ansøgningen anførte SMV-bankkonto.


Din virksomhed skal være en gyldig SMV med hjemsted i EU. Læs venligst EU's officielle definition af en SMV for at sikre, at din virksomhed er støtteberettiget. Generelt kategoriseres SMV'er i EU som følger:

 
Virksomhedskategori Antal ansatte Årlig omsætning Samlet årlig balance
Mellemstor <250 ≤ 50 mio. EUR ≤ 43 mio. EUR
Lille <50 ≤ 10 mio. EUR ≤ 10 mio. EUR
Mikro <10 ≤ 2 mio. EUR ≤ 2 mio. EUR


Nej, ikke medmindre de udøver erhvervsmæssig virksomhed. Læs venligst definitionen af en SMV, som bestemt af Europa-Kommissionen, for yderligere oplysninger.


Ja, men det er kun SMV'en, der kan få gavn af tilskuddet, hvis det bevilges.
 
Hvis din SMV benytter sig af en repræsentant, eller du er en repræsentant, der handler på vegne af en SMV, skal du have udfyldt "tro- og loveerklæringen" (skabelon). Dette dokument skal underskrives af et bemyndiget medlem af SMV'en og gemmes som PDF-fil. Du skal uploade dette under ansøgningsprocessen. En SMV kan sagtens udpege en juridisk enhed som sin repræsentant over for SMV-fonden, forudsat at tro og love-erklæringen indeholder navnet på og underskriften af en fysisk person tilhørende den pågældende enhed.


Ja, en repræsentant kan registrere og betale varemærke-, design- og patentansøgningsgebyrer på vegne af din SMV. Denne repræsentant kan også indgive den efterfølgende "anmodning om refusion". Udbetaling af refusionen sker dog direkte til SMV'ens bankkonto som modtager af tilskudsafgørelsen.


Ja. Selvom du allerede har fået tildelt tilskud til en IP-aktivitet fra SMV-fonden for 2021, kan du sagtens søge om tilskud fra SMV-fonden for 2022, uanset om du har iværksat en tjenesteydelse eller allerede har fået refusion. Disse initiativer er uafhængige af hinanden. SMV'er i EU kan søge om tilskud fra SMV-fonden hvert år, hvis de opfylder betingelserne i indkaldelsen af forslag, og uanset om de har fået tildelt eller afvist ansøgninger i tidligere indkaldelser. I ansøgningsfasen skal modtagerne også angive, om de har ansøgt om eller modtaget anden EU-finansiering i samme regnskabsår til de samme aktiviteter.


Læs følgende tjekliste nøje, inden du ansøger, for at sikre, at du har den nødvendige dokumentation klar til at uploade.
 
TJEKLISTE
 
 • Din virksomhed skal være en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) etableret i EU
 • Du skal have læst indkaldelsen af forslag, inden du udfylder ansøgningsformularen. 
 • Hvis du er repræsentant eller vil benytte dig af en repræsentant, skal du have udfyldt "tro- og loveerklæringen" (skabelon). Dette dokument skal underskrives af et bemyndiget medlem af SMV'en og vedføjes ansøgningsformularen i PDF-format. 
 • Du skal have din virksomheds bankoplysninger klar sammen med et kontoudtog, hvoraf følgende oplysninger fremgår: virksomhedens navn som kontoindehaver; fuldstændigt IBAN-nummer med landekode; BIC/SWIFT-kode. 
 • Du skal have din virksomheds momsattest eller nationale registreringsattest klar, udstedt af den kompetente nationale myndighed. 
 • Du skal være klar over, at du ikke kan anmode om tilskud fra SMV-fonden, hvis du allerede har modtaget EU-støtte til den samme eller del af den samme aktivitet.


Tilskud fordeles i form af vouchere, der kan anvendes til en række forskellige IP-aktiviteter.
 
 1. Voucher 1 (højst 1 500 EUR) kan anvendes til et IP-scan samt til registrering af varemærker og/eller design. 
 2. Voucher 2 (højst 750 EUR) kan anvendes til registrering af patenter. 
Tjek venligst listen over de omfattede gebyrer.
 
Din SMV kan således være berettiget til at modtage op til 2 250 EUR.


Din SMV kan anmode om refusion som modtager af tilskuddet, eller en repræsentant kan gøre det på vegne af din SMV. Refusioner vil altid blive indbetalt direkte på din SMV's bankkonto.


Nej, din SMV skal først ansøge om et tilskud og vente på, at EUIPO vender tilbage med en tilskudsafgørelse.


Nej, du skal vente, til du modtager en bekræftende tilskudsafgørelse og de(n) tilsvarende voucher(e).


Ja, SMV-fonden har 25 mio. EUR til rådighed til IP-scans og varemærke- eller designansøgninger og 1 mio. EUR til patentregistreringer. Der er tilskud til rådighed i hele 2022 efter først til mølle-princippet, indtil alle tilgængelige midler er opbrugt.Det afhænger af SMV'ens behov. Ansøg om et IP-scan for at få mere at vide.
 
For det første skal du angive, hvor du vil sælge, distribuere eller forvalte dine produkter eller tjenesteydelser eller give dem i licens. Er din virksomhed grænseoverskridende, eller er den begrænset til én region/ét land? Driver du virksomhed online? Vær opmærksom på, at registrerede intellektuelle ejendomsrettigheder er territorialt begrænsede. Det betyder, at du skal registrere dine rettigheder på et bestemt territorium. Du kan registrere dine rettigheder enten på nationalt/regionalt plan eller på EU-plan.
 
Bemærk, at du også kan vælge at registrere dit varemærke eller design i flere medlemsstater. Hvis du f.eks. skal drive virksomhed i to lande, kan du registrere dine rettigheder i disse to lande via to forskellige procedurer.
 
Hvis dit produkt eller din tjenesteydelse vil blive solgt, distribueret, udnyttet eller givet i licens i mange medlemsstater, kan du overveje at søge beskyttelse på EU-niveau ved at bruge systemet for EU-varemærker eller systemet for registrerede EF-design.
 
Hvis du har brug for at udpege et land uden for EU, kan du anvende Madrid- eller Haag-systemet via Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).
 
Under alle omstændigheder er du mere end velkommen til at benytte dig af pro bono-tjenesten og/eller IP-scan-tjenesten.


Du kan finde detaljeret information om SMV-fonden Ideas Powered for Business i indkaldelsen af forslag.

Hvis du har spørgsmål, kan du besøge vores FAQ eller chatte med os online på engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk. Vi står til din rådighed mandag til fredag​fra 8.30 til 18.30 (GMT+1).

Du kan også sende en e-mail til information@euipo.europa.eu på ethvert af de officielle EU-sprog.


 

OMFATTEDE AKTIVITETER

 

IP-prædiagnosticeringstjenesten (IP-scan)


 
IP-prædiagnosticering er et centralt værktøj til udvikling af din SMV's IP-strategi. Udpegede IP-eksperter fra nationale IP-kontorer analyserer din SMV's forretningsmodel, produkter og/eller tjenesteydelser for at udforme en IP-strategi, der er skræddersyet til din SMV's behov.
 
Denne tjeneste kan hjælpe dig med at afgøre, hvilke IP-rettigheder du skal ansøge om, hvordan du udvikler din virksomheds IP-portefølje, og hvordan du lægger fremtidsplaner, hvis du allerede har registreret IP-rettigheder.
 
SMV'er, der ønsker at ansøge om IP-prædiagnosticeringstjenesten (IP -scan), skal have hjemsted i et land, hvor en berettiget udbyder af IP-prædiagnosticeringstjenester er tilgængelig, som offentliggjort i indkaldelsen af forslag.
 
IP Scan udgør ikke en juridisk tjeneste og tjener ikke som en forudgående ansøgning, en nyhedssøgning eller en avanceret søgning. Du kan finde nærmere information om IP Scan og fordelene ved denne tjeneste på IP Scan-siden.


IP-scan omfatter alle IP-rettigheder: patenter, varemærker, design, brugsmodeller, plantesorter, geografiske betegnelser og ikkeregistrerede/ikkeregistrerbare aktiver, såsom forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, ikkeregistrerede design og virksomhedsnavne, domænenavne osv.


Inden for rammerne af SMV-fonden tilbydes IP-scan-tjenesten ikke i alle medlemsstater. For at undersøge, om denne tjeneste udbydes i dit land enten af det nationale IP-kontor eller af en bemyndiget ekstern partner, bedes du læse følgende liste.
 
Bemærk, at nogle nationale IP-kontorer kan tilbyde lignende IP-prædiagnosticeringstjenester, der ikke er dækket af SMV-fonden. Hvis du er interesseret i at få udført et IP-scan, kan du kontakte dit nationale IP-kontor for nærmere information.
 
For at kontrollere, om denne aktivitet udbydes i dit land, og om den er omfattet af SMV-fonden, bedes du se tabellen nedenfor.
 
Nationale IP-kontorer, der tilbyder IP-scan dækket af SMV-fonden Nationale IP-kontorer, der tilbyder aktiviteter i lighed med IP-scan, som ikke dækkes af SMV-fonden
Belgien Danmark
Bulgarien Frankrig
Cypern Kroatien
Finland Luxembourg 1
Irland Luxembourg 2
Letland Østrig
Litauen Polen
Portugal Slovakiet
Sverige Slovenien
Tjekkiet Ungarn
Tyskland Spanien
   
   

 
Du kan finde detaljerede information om, hvad der tilbydes i bestemte lande, ved at gå til SMV-fond-hjemmesiden og vælge et land fra landevælgeren.


Din nationale IP-myndighed vil udpege en IP-ekspert til dig. Først vil du blive bedt om at foretage en selvvurderingsundersøgelse. Derefter vil IP-eksperten tage en samtale med dig for at fastlægge den mest hensigtsmæssige IP-forretningsstrategi for din virksomhed. Den rapport, der udarbejdes af IP-eksperten, vil derefter blive underkastet en "kvalitetskontrol" udført af din nationale IP-myndighed. Din nationale IP-myndighed udsteder et dokument med bevis for betaling, så du kan anmode om refusion af gebyrer fra din SMV-fond-konto.
 
Husk, at den tid, det tager at udføre et IP Scan, varierer alt efter den enkelte business case. Det kan vare alt fra et par uger til flere måneder.


Når du har modtaget et tilskud og den tilsvarende voucher, kan du kontakte din nationale IP-myndighed og anmode om et IP Scan.
 
Det er ikke i alle EU-medlemsstater, at IP Scan tilbydes inden for rammerne af SMV-fonden. Nogle nationale IP-myndigheder tilbyder lignende IP-prædiagnosticeringstjenester — bare uden for rammerne af SMV-fonden. Du kan se, om denne aktivitet er tilgængelig i dit land, under "Hvem udfører et IP Scan?".


 

Registrering af varemærker, design, patenter og EF-plantesorter


 
Nej, fornyelser refunderes ikke.


Din SMV kan anmode om:
 
 • 75 % refusion af gebyrer for ansøgninger om varemærker og/eller design, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på EU-plan. 
 • 50 % refusion af grundgebyrer for ansøgning om varemærker og/eller design, gebyrer for designering og gebyrer for efterfølgende designering uden for EU. Gebyrer for designering med oprindelse i EU-lande er ikke omfattet, og det samme gælder håndteringsgebyrer pålagt af den oprindelige myndighed. 
 • 50 % refusion af gebyrer for patenter i førmeddelelsesfasen (f.eks. indgivelse, søgning og undersøgelse), meddelelse, og bekendtgørelse på nationalt plan. 
Du bedes kontrollere begrænsningerne og listen over omfattede gebyrer i indkaldelsen af forslag.
 
Det valgte territoriale beskyttelsesniveau vil afhænge af SMV'ens forretningsstrategi og vækstplaner. Hvis SMV'en er usikker på, hvad der skal ansøges om eller hvor, kan en IP-prædiagnosticeringstjeneste (IP-scan) være behjælpelig med at træffe den rette afgørelse.
 
En pro bono-tjeneste (gratis konsultation) tilbydes også SMV'er, der har behov for vejledning i denne henseende.


Ja, men før du ansøger, skal du sikre dig, at du har et momsregistreringsnummer eller et skatteregistreringsnummer.


Nej, gebyrerne for registrering af en brugsmodel refunderes ikke. Du kan ansøge om refusion af gebyrer i forbindelse med registreringen af varemærker, design eller patenter som anført i indkaldelsen af forslag.


Nej, SMV-fonden dækker ikke PCT-patentansøgninger.


 Nej, for at være berettiget til refusion, skal du registrere dit patent i en EU-medlemsstat.


Nej, SMV-fonden dækker ikke registreringer hos EPO.


SMV-fonden for 2022 refunderer kun de søgegebyrer, der indgår i patentansøgningsproceduren. Gebyrer for søgninger, der udføres forud for ansøgningsproceduren, kan ikke refunderes.


Nej, SMV-fonden dækker ikke gebyrer under patentsamarbejdstraktaten (PCT) eller gebyrer for europæiske patentansøgninger. For at få en delvis godtgørelse, skal du indgive en national patentansøgning til kontoret for intellektuel ejendomsret i en eller flere EU-medlemsstater. Gebyrer for internationale ansøgninger godtgøres ikke.


Der er ikke nogen grænse for, hvor mange IP-rettigheder (varemærker, design eller patenter) en SMV kan registrere. Det samlede mulige tilskudsbeløb er dog begrænset til 2 250 EUR.
 
 • 1 500 EUR til delvis dækning af et IP-scan samt udgifter til varemærke- og designgebyrer.
 • 750 EUR til delvis dækning af udgifter til nationale patentgebyrer. 
Du bedes kontrollere begrænsningerne og listen over omfattede gebyrer i indkaldelsen af forslag.


Nationale varemærker og design kan registreres hos alle nationale IP-kontorer i EU (der yder national beskyttelse), hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret (der yder regional beskyttelse i Belgien, Nederlandene, og Luxembourg), eller hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO, der tilbyder beskyttelse i alle EU's medlemsstater).
 
Uden for EU, kan varemærker og design registreres hos Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).
 
Patentansøgninger kan indgives til de nationale IP-kontorer i EU.


Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret anvender to løsninger til onlineregistrering af varemærker og design. For varemærker kan du se de ofte stillede spørgsmål om Madrid-systemet til International Registrering af Varemærkerettigheder. For design kan du se spørgsmålene om og svarene på Haag-systemet for international registrering af industrielle design.


Der godtgøres gebyrer for ansøgninger (herunder grundgebyrer, designeringsgebyrer og efterfølgende designeringsgebyrer) i henhold til det internationale varemærkesystem (Madrid-systemet) eller det internationale designsystem (Haag-systemet). Designeringsgebyrer for EU-lande er ikke omfattet. Administrationsgebyrer pålagt af oprindelseskontoret er heller ikke omfattet.


Nej, SMV-fonden refunderer ikke den slags gebyrer.


Designeringsgebyrer pålægges, når en kontraherende part designeres. De opkræves af det land, hvori der søges om international beskyttelse.
 
Gebyrer for efterfølgende designering pålægges, når der tilføjes flere lande/regioner til en eksisterende international varemærkeregistrering (dvs. udvidelse af beskyttelsens geografiske omfang).
 
Ja, designeringsgebyrer og gebyrer for efterfølgende designering kan refunderes.


Nej, designeringer af EU-lande er ikke inkluderet. Du kan indgive en ansøgning til et nationalt eller regionalt IP-kontor i EU eller til EUIPO, hvis dit varemærke eller design skal være beskyttet i hele Den Europæiske Union.


Nej, designering af Den Europæiske Union er ikke inkluderet. Du skal ansøge hos EUIPO, hvis dit varemærke eller design skal være beskyttet i hele Den Europæiske Union.


 

ANSØGNINGSPROCES OG PÅKRÆVET INFORMATION


 
Proceduren for ansøgning om tilskud beskrives nedenfor. Det forudsættes, at en SMV-ejer, -medarbejder, eller -repræsentant har læst indkaldelsen af forslagtilskuds-websiden.
 
Trin 1:
 
Først skal du oprette en SMV-fond-konto og logge ind. Du bør have al den nødvendige dokumentation klar, herunder en momsattest, et kontoudtog for din virksomhed og en underskrevet tro- og loveerklæring (hvis du er repræsentant). Udfyld, og indsend onlineformularen for ansøgning om tilskud. Når du indsender formularen, kan du anmode om to vouchere afhængigt af de aktiviteter, du vælger:
 
Voucher 1 (højst 1 500 EUR) kan anvendes til et IP-scan samt til registrering af varemærker og/eller design. 
Voucher 2 (højst 750 EUR) kan anvendes til registrering af patenter. 
Din tilskudsafgørelse kan tage op til 15 arbejdsdage. Når den ankommer, vil den være underskrevet af EUIPO sammen med de(n) voucher(e), som du vil kunne bruge til de angivne IP-aktiviteter. Ansøg ikke om nogen aktiviteter, før du modtager den positive tilskudsafgørelse, ellers vil de betalte gebyrer ikke blive refunderet. Du har op til 4 måneder til at anmode om aktiviteter, men fristen kan forlænges med yderligere 2 måneder, hvis du anmoder herom inden for de sidste 30 dage af den oprindelige 4-måneders periode. Se afsnittet om brug af voucheren for nærmere information.
 
Trin 2:
 
Anmod om, og betal for de aktiviteter, du har brug for:
 
90 % refusion af IP-prædiagnosticeringstjenester (IP-scan). 
75 % refusion af gebyrer for ansøgninger om varemærker og/eller design, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på EU-plan. 
75 % refusion af gebyrer for ansøgninger om varemærker og/eller design, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på EU-plan. 
50 % refusion af grundgebyrer for ansøgning om varemærker og/eller design, gebyrer for designering og gebyrer for efterfølgende designering uden for EU. Gebyrer for designering med oprindelse i EU-lande er ikke omfattet, og det samme gælder håndteringsgebyrer pålagt af den oprindelige myndighed. 
50 % refusion af gebyrer for patenter i førmeddelelsesfasen (f.eks. indgivelse, søgning og undersøgelse), meddelelse, og bekendtgørelse på nationalt plan. 
Du bedes kontrollere begrænsningerne og listen over omfattede gebyrer i indkaldelsen af forslag.
 
 
Trin 3:
 
Når du har betalt for dine aktiviteter, logger du ind på din konto. Udfyld og indsend derefter onlineformularen til anmodning om refusion. Hvis det godkendes, vil det fulde refusionsbeløb blive fratrukket din(e) voucher(e). Betaling fra EUIPO finder sted inden for en måned og indsættes på den bankkonto, der er angivet i din ansøgning. Se afsnittet om brug af voucheren for nærmere information om udløbsdatoer, gennemførelsesperioder m.m.


SMV-fond-kontoen er det område, brugerne kan gå til for at:
 • ansøge om særlige aktiviteter, der er omfattet af SMV-fonden for 2022, ved at udfylde ansøgningsformularen
 • udfylde refunderingsformularen for at anmode om delvis refusion af betalte aktiviteter
 • kontrollere saldoen af dine vouchere
 • kontrollere aktivering af vouchere og gennemførelsesbetingelser


Det er meget vigtigt, at navnet i feltet "Virksomhed" er nøjagtig det samme som det virksomhedsnavn, der er anført i din moms-/skatteregistreringsattest og på dit bankkontoudtog. Sørg for, at alle oplysninger er sammenfaldende.
 
Vær omhyggelig med at angive det fuldstændige IBAN-nummer for din virksomheds bankkonto, præcist som det fremgår af din virksomheds kontoudtog (inklusive landekoden).
 
Alle dokumenter bør være let læselige. Hvis du har brug for at scanne et fysisk dokument, skal du bruge en scanner og gemme det som en PDF-fil. Fotografier af dokumenter med en smartphone eller et digitalt kamera er ikke tilladt.


Du kan og bør angive mere end én e-mailadresse, så du sikrer dig, at du modtager alle meddelelser. Hvis du ikke modtager nogen e-mails fra SMV-fond-teamet kort efter indsendelsen af din ansøgning, bedes du tjekke din spammappe eller kontakte EUIPO.


Du skal angive virksomhedens navn, præcist som det fremgår af din SMV's moms-/skatteregistreringsattest og på dit bankkontoudtog.


Læs dette dokument for at se det korrekte momsnummerformat for EU-landene, herunder landekoden.
 
For ansøgere, der af deres kompetente nationale myndighed betragtes som skattefritaget, og som har et tilsvarende skatteregistreringsnummer (TIN), skal der fremlægges den relevante attest, udstedt af den pågældende myndighed, som dokumenterer virksomhedens juridiske status. Hvis strukturen af skatteregistreringsnummeret er en anden end momsregistreringsnummerets, bedes du gøre følgende, når du indtaster informationen.
 
 • Hvis skatteregistreringsnummeret har samme antal cifre, men mangler en landekode, stilles en sådan foran skatteregistreringsnummeret.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, 12345678. Ansøgeren skal indtaste EU12345678.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret indeholder landekoden, men ikke har samme antal cifre, stilles bogstavet "X" efter skatteregistreringsnummeret, indtil det krævede antal cifre er nået.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret er EU123456. Ansøgeren skal indtaste EU123456XX.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret ikke inkluderer landekoden og ikke har samme antal cifre, stilles landekoden foran og bogstavet "X" efter skatteregistreringsnummeret, indtil det krævede antal cifre er nået.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret er 123456. Ansøgeren skal indtaste EU123456XX.


Kontoudskriftet eller banksaldobekræftelsen for din virksomhed skal anføre kontohaverens navn (der skal stemme overens med virksomhedens navn), bankens navn, det fuldstændige IBAN-kontonummer (inklusive landekoden) og BIC/SWIFT-koden. Bankens stempel og bankrepræsentantens underskrift er ikke påkrævet (se eksempel her).


 

PROCEDURE FOR BEVILLING AF TILSKUD


 
 1. Det kan tage op til 60 minutter at bekræfte modtagelsen af din ansøgning via e-mail. 
 2. Hvis du ikke modtager en e-mail inden for 60 minutter, bedes du sikre dig, at du har angivet den korrekte e-mailadresse. Vi anbefaler, at du angiver mere end én e-mailadresse, når du indgiver ansøgningen. 
 3. Tjek din mappe med spam-/junkmails/uønskede e-mails. Vi anbefaler, at du føjer meddelelser fra os til din liste over sikre afsendere for at undgå dette problem fremover. 
 4. Hvis du efter at have tjekket ovenstående stadig ikke har modtaget en kvittering, bedes du kontakte information@euipo.europa.eu for at få hjælp. 

Denne e-mail bør ikke opfattes som en angivelse af, at ansøgningen er blevet antaget, kun at den er indgivet. Ansøgere vil blive underrettet individuelt i en særskilt e-mail om resultaterne af evalueringsprocessen som anført i indkaldelsen af forslag.


EUIPO gennemgår alle ansøgninger. Hvis udvalget har brug for præciseringer med hensyn til dokumenter eller information, modtager du besked herom via e-mail.


Hvis du, efter at du har indsendt din ansøgning, beslutter IKKE at fortsætte processen, bedes du sende en e-mail til grants.smefund@euipo.europa.eu med din kvittering for ansøgningen og følgende besked: "Jeg vil gerne trække min ansøgning om tilskud fra SMV-fonden tilbage".


Du skal blot følge instrukserne i den e-mail, du modtager, hvor du anmodes om præcisering. Sørg for, at du giver den ønskede information, og vedhæft i givet fald de nødvendige dokumenter. Vi vil ajourføre din ansøgning i overensstemmelse hermed.


Efter at have gennemgået din ansøgning vil evalueringsudvalget for SMV-fonden underrette dig om resultatet, som kan være et af følgende: en bevilling af tilskud, en anmodning om yderligere oplysninger eller et afslag. Disse meddelelser sendes pr. e-mail og sms. Du kan også modtage meddelelser om udløbet af din(e) voucher(e) via e-mail og sms.


 

BRUG AF VOUCHEREN


 
Når du har modtaget tilskudsafgørelsen og eventuelle tilhørende vouchere, skal du ansøge om og betale for mindst én aktivitet, inden voucherne udløber (vouchere er gyldige i op til 4 måneder, men kan forlænges med yderligere 2 måneder, hvis der anmodes herom inden for de sidste 30 dage af den oprindelige 4-måneders periode).
 
Når du har modtaget tilskuddet, betalt for mindst én af dine udvalgte aktiviteter og indsendt refunderingsformularen (vedhæftet den krævede kvittering for betaling), vil dine vouchere blive aktiveret. Når de er aktiveret, har du:
 
 • For voucher 1: en gennemførelsesperiode på 6 måneder fra det tidspunkt, hvor voucheren aktiveres, til at betale for og anmode om refusion af yderligere gebyrer, der er omfattet af voucher 1 (dette kan være efterfølgende gebyrer eller nye IP-rettigheder). 
 • For voucher 2: en gennemførelsesperiode på 12 måneder fra det tidspunkt, hvor voucheren aktiveres, til at betale for og anmode om refusion af yderligere gebyrer i forbindelse med tidligere anmodede aktiviteter. Inden for samme frist kan du ansøge om yderligere aktiviteter, betale de tilsvarende gebyrer og anmode om refusion. 
Ansøgere har også en henstandsperiode på 30 dage til at anmode om refusion af gebyrer, der er betalt, når gennemførelsesperioden er udløbet.


Ja, vouchere er gyldige i 4 måneder, men kan forlænges med yderligere 2 måneder, hvis der anmodes herom inden for de sidste 30 dage af den oprindelige 4-måneders periode. Du skal ansøge om mindst én aktivitet og anmode om refusion heraf inden for denne gyldighedsperiode, ellers udløber voucheren, og du vil ikke være berettiget til refusion.


Hvis modtageren ikke bruger en voucher, frigives det tildelte budget, og midlerne er derefter til rådighed for nye ansøgere.


Nej, en voucher kan kun tildeles til samme deltager én gang om året. uanset den efterfølgende brug (eller udløb) af voucheren. Du vil dog kunne anmode om en igen i 2023.


Vouchere har i første omgang en gyldighedsperiode på 4 måneder, som kan forlænges med 2 måneder, hvis du har brug for mere tid til at bruge dem. Ønsker du at forlænge gyldigheden af en voucher, skal du gå ind på din SMV-fond-konto for at anmode om en forlængelse. Dette kan kun ske i løbet af de sidste 30 dage af den indledende 4-måneders periode.


Der kan kun træffes én tilskudsafgørelse for hver deltager pr. voucher pr. år. Hvis din voucher er udløbet, kan du ikke ansøge om den samme voucher i SMV-fonden for 2022. Du vil dog kunne anmode om en igen i 2023.


Nej, du kan inden for ovennævnte tidsfrister anmode om aktiviteter og tilsvarende refusion på et hvilket som helst tidspunkt. Der henvises til de relevante ofte stillede spørgsmål ovenfor.


Voucher 1 og voucher 2 er uafhængige af hinanden og kan ansøges om på samme tid eller på forskellige tidspunkter inden for rammerne af SMV-fonden for 2022 (mellem den 10. januar 2022 og den 16. december 2022). Hver voucher kan kun gøres gældende én gang.


Du vil stadig få refusion. Der skelnes ikke mellem ansøgninger, der er imødekommet, og ansøgninger, der ikke er blevet imødekommet, for så vidt angår tilskudsprocessen.


Dit kontor for intellektuel ejendomsret meddeler EUIPO, at din SMV har påbegyndt et IP Scan. Dette aktiverer voucheren. Du modtager en meddelelse, der bekræfter aktiveringen af voucheren.


 

REFUSIONSPROCESSEN


 

Når en betalingsanmodning er blevet indsendt, foretager EUIPO sin vurdering, der omfatter følgende elementer:

 • en vurdering af de udførte aktiviteter (for at kontrollere, at de svarer til de aktiviteter, der er specificeret i indkaldelsen af forslag og fastsat i tilskudsafgørelsen)
 • en vurdering af de erklærede gebyrers støtteberettigelse, herunder kontrol af bilagene.

Derfor er det vigtigt at give de korrekte oplysninger og bilag ved indsendelsen af betalingsanmodninger (som forklaret ovenfor).

Hvis anmodningen er ufuldstændig, eller der er behov for præciseringer, vil EUIPO informere modtageren om, hvad der skal fremsendes, for at anmodningen kan færdigbehandles.

Når betalingsanmodningen og bilagene er godkendt, vil det skyldige beløb blive indsat på modtagerens bankkonto (angivet i ansøgningen til SMV-fonden eller ændret i betalingsanmodningen). EUIPO vil underrette modtageren ad elektronisk vej (via den e-mailadresse, der er oplyst i ansøgningen til SMV-fonden og bekræftet i tilskudsafgørelsen) om, at betalingen er foretaget. Hvis betalingsanmodningen omfatter omkostninger, der ikke er refusionsberettigede, vil dette blive behørigt begrundet i den tilsendte meddelelse.Gå først til SMV-fond-siden (https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund), og log på din SMV-fond-konto med dit EUIPO-login.

Klik dernæst i menuen til venstre på "Refusionsformular" for de vouchere, du har fået tildelt, og vælg referencenummeret på den voucher, som anmodningen gælder for.

Vælg til sidst de aktiviteter, du ønsker refusion for, og indtast den krævede information. • For en refusion vedrørende et IP Scan:

Indtast den dato, hvor du anmodede om IP-prædiagnosticeringstjenesten ("IP Scan") hos din nationale IP-myndighed samt det betalte beløb og betalingsdatoen.

Du skal også fremlægge kvitteringen for IP Scan-rapporten udstedt af den nationale IP-myndighed med angivelse af det betalte beløb og betalingsdatoen som bekræftelse på, at tjenesten er blevet udført.

 • For en refusion vedrørende registreringer af EU-varemærker og/eller EF-design:

Indtast ansøgningsnummeret, indgivelsesdatoen (ansøgningsdatoen) og gebyrfordelingen (grundgebyrer og andre gebyrer) for registreringen. Brug knappen "Tilføj" for hver registrering, der ønskes refusion for.

Du behøver ikke uploade dokumenter, da informationen er tilgængelig i EUIPO's IP-værktøj.

 • For en refusion vedrørende nationale varemærke-, design- og/eller patentregistreringer eller -ansøgninger:

Indtast ansøgningsdatoen, ansøgningsnummeret og gebyrfordelingen (grundgebyrer og andre gebyrer) for registreringen.

Du skal også indsende dokumentet fra den nationale IP-myndighed, der bekræfter gennemførelsen, det betalte beløb og gebyrfordelingen (grundgebyrer og andre gebyrer) i forbindelse med ansøgningen om registrering. Brug knappen "Tilføj" for hver registrering, der ønskes refusion for.

 • For en refusion vedrørende registreringer af internationale varemærker/design hos Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO):

Indtast ansøgningsdatoen, ansøgningsnummeret, det eller de designerede tredjelande og gebyrerne (i CHF) i forbindelse med ansøgningen om registrering.

Du skal også indsende det dokument, du fik af WIPO som bekræftelse på gennemførelsen, det betalte beløb og betalingsdatoen samt kvitteringen for betaling.

Gebyrer, der kan refunderes, er dem, der er registreret via de systemer, der administreres af WIPO:

 • det internationale varemærkesystem (Madridsystemet)
 • det internationale designsystem (Haagsystemet)Nej, du skal vente, til du modtager en positiv tilskudsafgørelse og din(e) voucher(e). SMV'er skal afvente en favorabel afgørelse om tilskud, før de påbegynder en IP-aktivitet. Hvis en IP-aktivitet alligevel påbegyndes, inden der foreligger en favorabel afgørelse om tilskud, godtgøres gebyrerne ikke (heller ikke efterfølgende gebyrer).


Alle beløb vil blive indsat på modtagerens bankkonto som anført i ansøgningen eller som ændret i betalingsanmodningen.

Bankkontoen skal tilhøre modtageren, dvs. SMV'en, og ikke en repræsentant.

Hvis bankkontoen ikke er korrekt, når der ansøges om voucheren/voucherne, vil modtageren blive behørigt orienteret herom i meddelelsen om resultatet, herunder brev(e) og voucher(e). Derfor skal støttemodtageren oplyse en korrekt bankkonto ved ansøgning om refusion. Ellers vil EUIPO ikke kunne gennemføre betalingen.EUIPO's udbetalingsfrist er 30 dage fra indgivelsen af anmodningen om refusion.

EUIPO vil suspendere udbetalingsfristen, når en anmodning om yderligere information er sendt. Suspensionen får virkning fra den dato, hvor EUIPO sender meddelelsen. Den resterende betalingsfrist genoptages fra den dato, hvor de ønskede oplysninger eller reviderede dokumenter modtages.

Hvis anmodningen omfatter gebyrer, der vedrører varemærke- og designbeskyttelse uden for EU, overholdes fristen på 30 dage muligvis ikke. Dette skyldes, at elementer, der er verificeret under vurderingen, også skal bekræftes fra WIPO's side.Ja, men kun hvis din voucher endnu ikke er udløbet. Hvis din anmodning om refusion accepteres, aktiveres din voucher, og dens gyldighedsperiode begynder. I gyldighedsperioden er det muligt at anmode om refusion af andre støtteberettigede gebyrer.


 • Omkostninger afholdt, før SMV'en modtog en meddelelse om tilskud.
 • Advokatsalærer (eller honorarer til repræsentanter).
 • Momsomkostninger, jf. artikel 4.5 i tilskudsafgørelsen (især vedrørende IP Scan-tjenester).
 • Forkert voucher: omkostninger til aktiviteter relateret til voucher 1 kan ikke refunderes under voucher 2 og omvendt (dvs. et EU-varemærke kan ikke refunderes, hvis kun patentvoucher 2 er blevet tildelt).
 • Registreringsgebyrer hos den oprindelige myndighed for internationale varemærke- eller designansøgninger. Gebyrer er kun støtteberettigede, når de indsendes via en national IP-myndighed, ikke WIPO (dvs. et italiensk varemærke/design kan ikke refunderes, hvis det er registreret via WIPO).
 • Internationale registreringer af varemærker eller design uden om WIPO-systemet. Gebyrer er kun støtteberettigede, når de indsendes via de systemer, der administreres af WIPO, ikke via IP-myndigheder uden for EU (f.eks. kan et internationalt varemærke/design i Colombia ikke refunderes, hvis det er registreret via den colombianske IP-myndighed).
 • Brugsmodelgebyrer.