Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ugyldighed

 

Enhver fysisk eller juridisk person samt enhver offentlig myndighed med beføjelse hertil kan forelægge EUIPO en begæring om ugyldighed. Der skal betales et gebyr for at indgive en begæring om ugyldighed.
 
Yderligere oplysninger om ugyldighedsbegæringer findes i retningslinjerne, i afsnittet om undersøgelse af begæringer om at få et registreret EF-design erklæret ugyldigt.


Yderligere oplysninger om gebyret for at indgive en ugyldighedsbegæring findes i afsnittet om gebyrer og betalinger.


Ansøgere, som ikke har deres bopæl, hovedkontor eller regulær og kommerciel virksomhed i EØS ( Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) skal have en repræsentant over for kontoret. Få adgang til kontorets liste over repræsentanter via eSearch plus.


Sprogordningen for ugyldighedssager vedrørende design er ikke den samme som den, der gælder for varemærkesager.
Begæringen om ugyldighedserklæring skal indgives på behandlingssproget, dvs. det sprog, der blev anvendt i ansøgningen om registrering af det anfægtede EF-design (ansøgningssproget), såfremt ansøgningssproget er et af kontorets fem sprog (artikel 98 i EF-designforordningen, og artikel 29 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Er ansøgningssproget ikke et af kontorets fem sprog, er behandlingssproget det andet sprog, som er angivet i ansøgningen om det anfægtede EF-design (artikel 98, stk. 4, i EF-designforordningen og artikel 29, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Yderligere oplysninger findes i Retningslinjerne for undersøgelse af begæringer om erklæring af et designs ugyldighed.


Begæringer om ugyldighed indgives til EUIPO, der sammen med EF-designdomstolene har kompetence til at løse konflikter i forbindelse med registrerede EF-design. Konflikter i forbindelse med ikkeregistrerede EF-design behandles til gengæld udelukkende af EF-designdomstolene.
Når EUIPO og de kompetente nationale domstole (EF-designdomstolene) eller EU's retsinstanser har truffet en række afgørelser i disse sager, vil der naturligt og gradvist blive opbygget retspraksis, som vil blive dokumenteret og kommenteret, og som alle vil få adgang til.
Få adgang til retspraksis ved at gå til eSearch Case Law.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.