Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gratis skræddersyet
IP-støtte

For at anmode om gratis skræddersyet IP-støtte skal du udfylde denne formular. Er du interesseret, men vil gerne vide mere først? Læs om, hvordan det fungerer, og de forskellige trin

smv-udbyder-overskrift 1

Udfyld og indgiv formularen Udfyld formularen med anmodningen om information

smv-udbyder-overskrift 2

Vi analyserer informationen Den information, du giver os, hjælper os med at finde det rette match i forhold til dine behov

smv-udbyder-overskrift 3

Vi finder den bedste løsning til digDu vil enten blive kontaktet af en EDR-sagsbehandler hos EUIPO eller modtage en e-mail med en liste over udbydere af pro bono-udbydere

EUIPO foretager regelmæssig kvalitetskontrol af nøjagtigheden af den information, der indgives af ansøgere.
EUIPO's gratis skræddersyede IP-rådgivning er begrænset til én tjenesteydelse pr. SMV.
Vi kan ikke garantere, at den ønskede rådgivning er tilgængelig.

Denne tjeneste skal ydes til SMV'er, jf. definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Før du ansøger om tjenesten, bør du kontrollere, at du gælder som SMV: Udfyld spørgeskemaet udarbejdet på grundlag af Europa-Kommissionens henstilling. Nøjagtigheden af den information, du afgiver, er dit ansvar.

 
  • Adgangsbetingelser
  • Oplysninger
  • Kontakt
  • Vilkår

Adgang til tjenesten

Dette felt er obligatorisk Denne mulighed kan ikke vælges for denne anmodning
Fodnote 1 — Deltagelse i denne gratis skræddersyede IP-rådgivning er åben på lige vilkår for alle juridiske personer, der er omfattet af traktaterne Vis Skjul

1 Deltagelse i denne gratis skræddersyede IP-rådgivning er åben på lige vilkår for alle juridiske personer, der er omfattet af traktaterne. Dette omfatter alle SMV'er, der er registreret i EU. SMV'er registreret i Island, Norge og Liechtenstein nyder fulde deltagelsesrettigheder i det indre marked under aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og har derfor lige adgang til dette initiativ. Til britiske ansøgere: Siden den 1. februar 2020 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. I henhold til artikel 126 og artikel 127, stk. 1, i udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige finder EU-retten imidlertid fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2020. Denne ordning omfatter således også SMV'er og repræsentanter, der er etableret i Det Forenede Kongerige i denne overgangsperiode.


Dette felt er obligatorisk Denne mulighed kan ikke vælges for denne anmodning
Dette felt er obligatorisk Denne mulighed kan ikke vælges for denne anmodning

Oplysninger om støtten

Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk
Fodnote2 – Pro bono-IP-tjenesterne må ikke forveksles med tjenesten alternativ tvistbilæggelse (ADR) Vis Skjul

2 Pro bono-IP-tjenesterne bør ikke forveksles med tjenesten til alternativ tvistbilæggelse (ADR). EUIPO tilbyder en særlig ikkejuridisk covid-19-tjeneste, der skal sætte SMV'er i stand til at træffe en kvalificeret beslutning om, hvilke tvistbilæggelsesordninger de skal vælge med henblik på at bilægge eventuelle tvister ved EUIPO. Denne særlige ikkejuridiske tjeneste kaldes ADR og kan udbedes af SMV'er i forbindelse med følgende sager for EUIPO: indsigelsessager (efter betænkningstiden, for ikkerepræsenterede SMV'er), annullationssager, ugyldighedssager, klagesager. ADR hører ikke ind under initiativet om pro bono-IP-tjenester.
Formålet med ADR-tjenesten for SMV'er er at informere SMV'er om følgende bilæggelsesordninger, der findes enten hos EUIPO eller andre steder: mægling, forlig, assisteret forhandling, tidlig neutral evaluering og (ikkebindende) ekspertfastsættelse. Hvis du har spørgsmål om ADR, er du velkommen til at sende en e-mail til ADR-Info@euipo.europa.eu. Et af de mulige udfald af ADR for SMV'er er, at SMV'er rådes til at skifte til pro bono-IP-tjenesten eller til at søge juridisk rådgivning.
Pro bono-IP-tjenesterne kan dog omfatte faglig repræsentation af SMV'er i forbindelse med alle de ovennævnte bilæggelsesordninger og kan også omfatte rådgivning om mulige bilæggelsesordninger i betænkningstiden (i indsigelsessager), og hvor parterne er repræsenteret.

Dette felt er obligatorisk

Du kan vælge mere end ét punkt

Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk

Du kan vælge mere end ét punkt

*Dette er landet/det geografiske område, hvor du har brug for IP-støtte

Dette felt er obligatorisk

*Den gratis individuelle IP-rådgivning (som ikke omfatter alternativ tvistbilæggelse) består i at hjælpe SMV'er i forbindelse med covid-19-krisen. Vi anbefaler ikke at anmode om denne tjeneste, hvis din virksomhed allerede er repræsenteret ved en advokat med speciale i intellektuel ejendomsret.

Virksomhedens kontaktoplysninger

Dette felt er obligatorisk Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.

Servicevilkår

Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og accepterer nedenstående servicevilkår. Dette felt er obligatorisk

Med henblik på at formidle pro bono-tjenester er EUIPO i færd med at udarbejde en liste over udbydere på grundlag af de ansøgninger, der modtages efter offentliggørelsen af en indkaldelse af interessetilkendegivelser. EUIPO har påtaget sig at samle og klassificere udbyderne og at stille deres kontaktoplysninger til rådighed, hvis deres tjenester stemmer overens med en SMV's behov.

Listen er ikke udtømmende, og der kan søges om pro bono-IP-tjenester uden for EUIPO-initiativet.

De IP-tjenester, der tilbydes og leveres af pro bono-udbyderne, er ikke EUIPO-tjenester. Nøjagtigheden af den afgivne information er udelukkende pro bono-udbydernes ansvar.

EUIPO garanterer hverken for tilgængeligheden, serviceniveauet eller den faktiske levering af EDR- eller pro bono-tjenesterne.

I forbindelse med dette initiativ om gratis skræddersyet IP-rådgivning tilbyder EUIPO ikke nogen juridisk rådgivning og er fritaget for ethvert ansvar, herunder for skader forvoldt af udbyderen eller af EDR-tjenesten på SMV'en eller på tredjemand under eller som følge af udførelsen af tjenesten.

EUIPO vil i forbindelse med tjenester ydet af SMV'er ikke godtgøre eller påtage sig nogen omkostninger til tjenester ydet af tredjeparter.

Informationen på dette websted bør ikke i henhold til love og fagetiske regler i nogen EU/EØS-medlemsstat anses for at være avertering af juridiske tjenester.

Efter forelæggelsen af en anmodning og på grundlag af informationen i skemaet, vil EUIPO kontakte SMV'en og tilbyde støtte, enten ved at tilbyde en EDR-sagsbehandler eller en liste over tilgængelige egnede pro bono-udbydere af IP-tjenester. Valget af og kontakten til pro bono-udbyderen af IP-tjenester sker udelukkende på SMV'ens initiativ. EUIPO's gratis skræddersyede IP-rådgivning er begrænset til én tjenesteydelse pr. SMV. Når SMV'en har modtaget pro bono-tjenesten, er det dens eget ansvar at anmode om og forhandle sig til yderligere betalte tjenesteydelser direkte hos pro bono-udbyderen.

Jeg accepterer at blive kontaktet med henblik på yderligere information og spørgsmål om kundetilfredshed. Dette felt er obligatorisk

Jeg accepterer, at anonymiserede resultater og enkeltheder fra den modtagne feedback offentliggøres. Dette felt er obligatorisk

Informationens nøjagtighed. Dette felt er obligatorisk

Jeg erklærer, at informationen heri er nøjagtig, fuldstændig og afgivet i god tro. Jeg er ansvarlig for eventuelle fejl og udeladelser. Hvis nogen af erklæringerne heri viser sig at være falske eller ukorrekte, er jeg klar over, at jeg kan blive udelukket fra den gratis skræddersyede IP-rådgivning.

Bemærk venligst, at når denne blanket er valideret/indsendt, vil alle data indeholdt deri blive håndteret i overensstemmelse med vilkårene for behandling af personoplysninger indeholdt i databeskyttelseserklæringen.

Beskyttelse af personoplysninger: Personoplysninger indhentet med henblik på nærværende procedure vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Nævnte oplysninger vil blive behandlet af kontoret som anført i den databeskyttelseserklæring, der er offentliggjort på kontorets websted (https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/data-protection) og sidst i skemaerne. Enhver henvendelse angående dine personoplysninger bør rettes til kontorets databeskyttelsesansvarlige på adressen DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Klager: I tilfælde, hvor konflikten ikke løses af den dataansvarlige og/eller den databeskyttelsesansvarlige, kan klager altid indsendes til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information