Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Indsigelser

Onlineindgivelse af en indsigelse giver dig mulighed for at indgive en indsigelsesskrivelse mod et EU-varemærke eller en international registrering, fremsende de hertil knyttede filer og udfylde de nødvendige betalingsoplysninger via EUIPO's websted.

Når onlineformularen er blevet indsendt, vil din anmodning få tildelt et indsigelsesnummer.

Som led i undersøgelsen af, om indsigelsen kan antages til behandling, vil systemet automatisk foretage en foreløbig kontrol af din indsigelsesskrivelse for at identificere eventuelle mangler i de fremsendte oplysninger. EUIPO's undersøgere vil imidlertid foretage en fuldstændig kontrol af de indsigelser, hvis antagelse til behandling ikke kan undersøges automatisk.

Se vores retningslinjer for yderligere oplysninger om undersøgelsen af, om indsigelsen kan antages til behandling. 

 

Trin ved udfyldelsen af en inter partes-indsigelsesformular:

 • Generel information

  Onlineudgaven af indsigelsesskrivelsen består af følgende dele:

  • Reference
  • Sagstype
  • Indsiger(e)
  • Repræsentanter
  • Anfægtet enhed
  • Grunde og grundlag for indsigelse
  • Argumenter og beviser
  • Betaling af gebyr
  • Underskrift

  Systemet giver dig kun mulighed for at indgive din indsigelsesskrivelse, hvis de obligatoriske felter er udfyldt. Obligatoriske felter er markeret med en rød asterisk *.

  Anfør din reference

  Dette afsnit er valgfrit.

  Indsigeren eller en repræsentant, der handler på vegne af en indsiger, kan oprette sit eget referencenummer, der højst må bestå af 30 skrifttegn og kan være en kombination af bogstaver, tal og/eller symboler. Det må ikke indeholde mellemrum.

  Vælg sagstype

 • Indsiger

  Dette afsnit er obligatorisk at udfylde. Der skal gives oplysninger om mindst én indsiger.

  Hvis indsigeren allerede har indgivet en EU-varemærke- eller EF-designansøgning eller en indsigelsesskrivelse til EUIPO, har vedkommende et EUIPO-ID-nummer. Hvis du kender dette nummer, skal du indtaste det i tekstfeltet, vælge det fra autoudfyldningslisten og klikke på "Indlæs", hvorefter de resterende felter vil blive udfyldt automatisk.

  Hvis indsigeren ikke har et EUIPO-ID-nummer, skal du udfylde alle de nødvendige oplysninger om indsigeren ved først at vælge indsigertypen fra rullemenuen under "Opret ny". En indsiger kan være enten en juridisk eller en fysisk person. De obligatoriske felter, der er anført nedenfor, skal udfyldes:

  For fysiske personer (Ansøgertype er enkeltperson(er))

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Nationalitet
  • Land
  • Gade/vej og husnr.
  • By

  For juridiske enheder (Ansøgertype er virksomhed/selskab)

  • Juridisk navn
  • Retlig form
  • Registreringsland
  • Land
  • Gade/vej og husnr.
  • By

  Juridisk enhed
  Såfremt indsigeren er en juridisk enhed, skal dennes officielle navn anføres, herunder den juridiske enheds retlige form, f.eks. "Incorporated", "Sociedad Anónima", "Aktiengesellschaft" osv. Den retlige form kan forkortes på sædvanlig vis, f.eks. "Inc.", "S.A.", "AG" osv. Landet, hvor den juridiske enhed har sit hovedsæde, skal også anføres.

  Fysisk person
  Såfremt indsigeren er en fysisk person, skal vedkommendes fornavn, efternavn og nationalitet anføres.

  Vi anbefaler på det kraftigste, at du giver så mange kontaktoplysninger som muligt (postnummer og telefonnummer).

  Hvis indsigelsen omfatter mere end én indsiger, kan der tilføjes flere indsigere ved at vælge indsigertypen fra den samme rullemenu. Når indsigerne er blevet oprettet, kan du vise, redigere og slette dem ved at klikke på de relevante handlingsknapper i tabellen over indsigere.

  Husk at klikke på knappen "+Tilføj" for at tilføje den valgte eller nyoprettede indsiger til din formular.

 • Repræsentant

  Hvis ingen af indsigerne har bopæl, hovedsæde eller regulær kommerciel virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal de repræsenteres af en professionel repræsentant i alle sager ved EUIPO.

  Der findes en liste over repræsentanter på EUIPO's websted.

  En indsiger kan også vælge en repræsentant, selv hvis vedkommende har bopæl, hovedsæde eller regulær kommerciel virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

  Hvis repræsentanten tidligere har fået tildelt et EUIPO-ID-nummer, skal du indsætte dette nummer i tekstfeltet, vælge det fra autoudfyldningslisten og klikke på "Indlæs", hvorefter de resterende felter vil blive udfyldt automatisk.

  Hvis repræsentanten ikke har et ID-nummer, skal alle felter udfyldes manuelt. For at oprette en ny repræsentant skal du vælge repræsentanttypen fra rullemenuen under "Opret ny". En ny repræsentant kan enten være en jurist eller en medarbejderrepræsentant.

  Jurist
  Såfremt repræsentanten er en jurist, skal efternavn og fornavn anføres. En jurist kan evt. være tilknyttet en eksisterende sammenslutning af repræsentanter. Hvis du allerede kender sammenslutningens ID-nummer, skal du indsætte det i tekstfeltet, vælge det fra autoudfyldningslisten og klikke på "+Tilføj". Navnet på sammenslutningen vil blive uploadet til formularen. Alternativt kan du udfylde tekstfeltet "Sammenslutningsnavn" manuelt. Du kan søge efter sammenslutningens ID-nummer ved at klikke på linket "Søg i eSearch plus".

  Medarbejderrepræsentant
  Hvis repræsentanten er direkte ansat af indsigeren, er det tilstrækkeligt at anføre vedkommendes for- og efternavn. Arbejder medarbejderrepræsentanten for en virksomhed (med en regulær virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), der har økonomisk tilknytning til indsigeren, skal navnet på virksomheden og arten af den økonomiske tilknytning angives.

  Vi anbefaler på det kraftigste, at du giver tilstrækkelige kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

  Det er også muligt at oprette en repræsentant ved EUIPO, i hvilket tilfælde der sendes en meddelelse om, hvilke yderligere undersøgelser EUIPO skal foretage, inden denne tilføjes til listen over professionelle repræsentanter ved EUIPO.

  Når oplysningerne om repræsentanten er udfyldt, skal du klikke på "+Tilføj" for at indføje dem i din ansøgning.

 • Anfægtet enhed

  Du skal angive, om din indsigelse skal rettes mod en EU-varemærkeansøgning eller en international registrering.

  Anfør nummeret på den EU-varemærkeansøgning eller internationale registrering, som du anfægter, og klik på knappen "Import entity" (importér enhed). Hvis EU-varemærkeansøgningen eller den internationale registrering "kan anfægtes", vil oplysningerne blive udfyldt automatisk. Hvis EU-varemærkeansøgningen eller den internationale registrering ikke "kan anfægtes", vil der blive vist en meddelelse, og der kan ikke rejses indsigelse.

  Det sprog, der benyttes i indsigelsessagen, skal vælges i overensstemmelse med artikel 146 i EU-varemærkeforordningen. Det skal være et af de to sprog i den anfægtede ansøgning, forudsat at dette er et af EUIPO's fem officielt anerkendte sprog. Når EU-varemærkeansøgningen er blevet valgt, vil de indsigelsessprog, der kan benyttes, blive vist (hvis det første sprog ikke er et af EUIPO's fem officielt anerkendte sprog, vil det ikke blive vist som en mulighed).

  Feltet "Indsigelsens omfang" henviser til de varer og tjenesteydelser, som indsigelsen er rettet mod. Feltet "Mod samtlige varer og tjenesteydelser" vælges som standard.

  Hvis indsigelsen kun er rettet mod en del af de varer og tjenesteydelser, som EU-varemærkeansøgningen eller den internationale registrering omfatter, skal du vælge den anden mulighed "Mod en del af varerne og tjenesteydelserne i ansøgningen, nemlig:" og angive, hvilke af dem der anfægtes. Du kan fjerne hele klasser og/eller termer fra én klasse. For at slette en hel klasse skal du klikke på krydset (X) øverst til venstre i klassen. For at slette en del af en klasse skal du vælge de elementer, der skal slettes, ved at klikke på dem eller anvende træk og slip-musefunktionen, hvorefter der vises en ny knap "Remove selected words" (fjern valgte ord). Klik på denne for at slette de valgte elementer fra klassen. For at vende tilbage til den oprindelige version skal du klikke på "Reset" (nulstil).

 • Indsigelsesgrunde

  Efter valg af en artikel, hvorunder grunde kan tilføjes, er der mulighed for at tilføje grundlaget for indsigelse.

  En indsigelsesskrivelse skal indeholde mindst ét "grundlag for indsigelse".

  Nedenstående tabel viser, hvilke grunde grundlaget for indsigelse finder anvendelse på:

  Grund

  Grundlag for indsigelse

  Artikel 8, stk. 1, litra a)
  Artikel 8, stk. 1, litra b)

  EU-varemærkeansøgning, national varemærkeregistrering/-ansøgning, international registrering, international ansøgning, velkendt varemærke (artikel 6a i Pariserkonventionen)

  Artikel 8, stk. 5

  EU-varemærkeansøgning, national varemærkeregistrering/-ansøgning, international registrering, international ansøgning

  Artikel 8, stk. 3

  EU-varemærkeansøgning, national varemærkeregistrering/-ansøgning, national varemærkeregistrering/-ansøgning uden for EU, international registrering, international ansøgning, velkendt varemærke (artikel 6a i Pariserkonventionen), ikke-registreret varemærke

  Artikel 8, stk. 4

  Ikke-registreret varemærke, andet tegn, der bruges erhvervsmæssigt

  Grund

  Repræsentationstype

  Artikel 8, stk. 6

  Ord

  Når du har valgt det relevante grundlag for indsigelsen, skal du udfylde alle de obligatoriske felter og vælge "+Save" (+gem).

  De indtastede oplysninger vil derpå blive vist i en tabel som nedenstående. Et grundlag for indsigelse kan slettes ved at klikke på "delete"-handlingen, der er repræsenteret ved et kryds (X) i tabellen ved siden af det element, du ønsker at fjerne. Flere grundlag for indsigelse kan indgå i samme indsigelsesskrivelse. Dette kan gøres ved at klikke på "+"-knappen i tabellen ved siden af det element, hvortil du ønsker at tilføje et yderligere grundlag.

 • Argumenter og beviser

  .

 • Underskrift

  Dette afsnit er obligatorisk.

  Du skal "underskrive" den elektroniske indsigelsesskrivelse inden den endelige indgivelse ved at angive dit navn og efternavn samt din stilling i de relevante felter i den elektroniske formular.

  Du har mulighed for at tilføje en anden underskriver ved at vælge "Add second signatory". Der må højst være to underskrivere. Ved at udfylde oplysningerne om underskriveren bekræfter du, at du har kontrolleret oplysningerne og ønsker at underskrive og indsende formularen.

 • Betaling af gebyr

  Dette afsnit er obligatorisk.

  EUIPO skal have modtaget indsigelsesgebyret inden for indsigelsesperioden.

  Hvis indsigelsesgebyret modtages efter udløbet af indsigelsesperioden, men betalingsinstrukserne til banken blev givet inden for de sidste ti dage af indsigelsesperioden, jf. betingelserne i artikel 8 i gebyrforordningen vedrørende EU-varemærker, kan indsigelsen opretholdes, hvis:

  • indsigeren fremlægger bevis for at have givet betalingsinstrukser inden for de sidste ti dage af indsigelsesperioden, OG
  • indsigeren betaler et ekstragebyr på 10 % af indsigelsesgebyret (dobbelt betingelse).

  Dette ekstragebyr skal dog ikke betales, hvis den pågældende person kan dokumentere, at betalingsinstrukserne til banken blev givet mere end ti dage før udløbet af betalingsfristen. Hvis indsigelsesgebyret ikke er modtaget inden for indsigelsesperioden, eller ovennævnte bestemmelse ikke finder anvendelse, anses indsigelsesskrivelsen for ikke at være blevet indgivet.

  EUIPO udsteder ikke en betalingsanmodning.

  Bemærk, at betalingen af gebyrer skal foretages i euro.

  Flere oplysninger om EUIPO's gebyrer og betaling for varemærker.

 • Indgivelse af formularer

  Din indsigelsesformular undersøges for eventuelle uregelmæssigheder i dataene eller manglende oplysninger, og hvis der er nogen problemer, vil der fremkomme en fejlmeddelelse.

  Når oplysningerne i formularen er gyldige, vil du blive sendt videre til en bekræftelsesside med alle oplysninger om den formular, du er ved at indsende. Du kan stadig ændre i oplysningerne, inden den sendes.

   

 • Gem, udskriv og nulstil

  Du kan gemme ("Save") indsigelsen i dit "User Area". Når du udfylder ansøgningsformularen, kan du til enhver tid gemme dit arbejde som et udkast. Klik på "Save Draft" (gem udkast) i højre kolonne i formularen. Udkastet kan åbnes under "Udkast" i dit User Area.

  Med "Gem dataene i formularen i XML-format" kan du eksportere oplysningerne i XML-format og genbruge dem senere ved at vælge "Import data from XML" (importér data fra XML)

  Du kan til enhver tid i ansøgningsprocessen udskrive din ansøgning ("print"). Det anbefales på det kraftigste, at du gennemgår din indsigelsesskrivelse, inden du indsender den. Vær opmærksom på, at du på dette stadium endnu ikke har indgivet din indsigelsesskrivelse. Denne udskrevne kopi vil derfor ikke blive betragtet som bevis for indgivelsen.

  "Reset" (nulstil) — Hvis du ønsker at genstarte din ansøgning, skal du klikke på knappen "Reset Form" (nulstil formular), hvorefter alle de tidligere udfyldte felter tømmes, og oplysningerne slettes.

  For at indgive din indsigelsesformular endeligt, skal du klikke på knappen "Next" (næste). Du vil blive sendt videre til betalingsplatformen, og efter indtastning af betalingsoplysningerne vil du modtage en bekræftelse på, at processen er gennemført. Indsigelsesnummeret, der skal anvendes som reference i enhver yderligere kommunikation med EUIPO, samt datoen og tidspunktet (centraleuropæisk tid) for indgivelsen vil blive vist. Der vil også være en knap "Download receipt" (download kvittering), hvorfra der genereres en pdf-fil med kvittering for modtagelse af ansøgningen, nødvendige betalingsinstrukser og selve indsigelsesskrivelsen.

  Vi anbefaler på det kraftigste, at du udskriver eller gemmer denne kvittering, da EUIPO ikke udsteder yderligere kopier af den. Kun brugere af e-kommunikation vil modtage en kopi af den i indbakken for meddelelser i deres User Area.

  Vi anbefaler også, at du sikrer dig, at antallet af vedhæftede filer svarer til antallet af filer, som du har uploadet.