Proceduremæssige ændringer

Proceduremæssige ændringer

Fra og med 1. oktober 2017 gælder en række proceduremæssige ændringer.

Alle ændringer vil blive afspejlet i de reviderede retningslinjer. En oversigt over nogle af de vigtigste ændringer findes på denne side. Brugerne erindres om, at dette ikke er en udtømmende liste. Bemærk venligst, at kontorets retningslinjer forbliver det vigtigste referencepunkt for brugere af EU-varemærkesystemet og faglige rådgivere, der gerne vil sikre sig de seneste oplysninger om EUIPO's undersøgelsespraksis.

Type ændring
Prioritet Vis Skjul

Oversigt

Påberåbelser af prioritet skal indgives sammen med EU-varemærkeansøgningen (før kunne sådanne påberåbelser gøres efter ansøgningens indgivelse). Dokumentationen til støtte for påberåbelsen skal indgives senest tre måneder efter ansøgningsdatoen (tidligere inden tre måneder efter modtagelsen af prioritetserklæringen). Hvis sidstnævnte dokumentation ikke er på kontorets sprog, er det nu valgfrit for kontoret at anmode om en oversættelse af denne dokumentation.

En yderligere ændring i kontorets praksis er, at påberåbelser af prioritet ikke længere undersøges i væsentlig grad. Det forbliver som "rent" krav, indtil det er påberåbt, og det er nødvendigt at validere det i en sag.

Erhvervet særpræg som subsidiær påstand Vis Skjul

Oversigt

Ansøgere vil have mulighed for at påberåbe sig artikel 7, stk. 3, som en subsidiær eller alternativ påstand, enten ved ansøgningens begyndelse eller senere. Fordelen ved en subsidiær påstand er, at den kun bliver krystalliseret, hvis der er en negativ endelige beslutning om indbygget særpræg. Dette gør det muligt for ansøgeren at udtømme sin ret til at klage i spørgsmål om indeholdt særpræg, før det er nødvendigt at bevise erhvervet særpræg. Dette betyder, at brugerne ikke behøver at pådrage sig bekostningen af indsamling og fremlæggelse af bevis for brug, medmindre det er nødvendigt.

Indsigelses-/annulleringsprocedurer Vis Skjul

Oversigt

Kravene om antagelse til realitetsbehandling og dokumentation for relative hindringer er blevet ændret for klarhed og for at tage hensyn til den separate grund for geografiske betegnelser, der er indført ved artikel 8, stk. 6, i varemærkeforordningen. Bestemmelserne vedrørende annulleringsprocedurerne er tilpasset indsigelsesprocedurerne, medmindre forskelle er berettiget som følge af deres forskellige karakter. Den delegerede varemærkeforordning indfører rammebestemmelser om forsinket bevis, og kodificerer kontorets praksis ved suspension af tilbagekøb og lukning/fortsættelse af afventende tilbagekaldelse eller ugyldighedsprocedurer.

Onlinedokumentation Vis Skjul

Oversigt

Et klart eksempel på tilpasning til internettet er, hvor der foreligger beviser for tidligere rettigheder, der er "registreret" (f.eks. registrerede varemærker, visse tegn, der anvendes i forbindelse med handel eller geografiske betegnelser) eller indholdet i den relevante nationale lovgivning fra en online kilde, der er anerkendt af kontoret, indsigeren eller den begærende part i annulleringssager kan fremlægge sådanne beviser ved at henvise til den pågældende kilde.

Til dette formål anerkender kontoret alle databaser i de nationale og regionale EU-IP-kontorer, og TMview kan accepteres som en portal, hvorved de nationale kontorer kan "tilgås".

Sprog og oversættelse Vis Skjul

Oversigt

Fra og med den 1. oktober 2017 kan de fleste typer af beviser fortsat indgives på et hvilket som helst officielt EU-sprog. Hvor det anvendte sprog i underbyggende beviser (undtagen certifikater vedrørende ansøgning, registrering og fornyelse eller relevante lovbestemmelser) ikke er proceduresproget, vil der nu kun blive krævet en oversættelse på kontorets anmodning – på egen foranledning eller efter begrundet anmodning fra den anden part. Bevis for opnået fornødent særpræg eller renommé ville falde ind under denne kategori.

Dog skal underbyggende beviser (certifikater vedrørende ansøgning, registrering og fornyelse eller relevante lovbestemmelser) stadig indsendes på proceduresproget (eller oversat til dette sprog) inden for den fastsatte frist for underbygning.

Derudover er standarden for oversættelse i artikel 25 i gennemførelsesforordningen mindre krævende end tidligere. Hvis en part har tilkendegivet, at kun dele af dokumentet er relevante, kan oversættelsen begrænses til disse dele.

Disse ændringer giver brugerne af EU-varemærkesystemet reelle fordele. De letter økonomien, mindsker omkostninger og forenkler processen på mange planer.

Overdragelse af et EU-varemærke som retsmiddel Vis Skjul

Oversigt

Hvis en agent eller repræsentant registrerer et EU-varemærke uden indehaverens samtykke, er indehaveren berettiget til at kræve, at EU-varemærket overdrages til denne (medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling). Tidligere var indehaverens retsmiddel i henhold til varemærkeforordningen at få varemærket erklæret ugyldigt.

Denne nye overdragelsesproces i varemærkeforordningens artikel 21, stk. 2, litra a), vil følge samme procedure som ugyldighedssager i henhold til artikel 60 i varemærkeforordningen. For handlinger, der indledes den 1. oktober 2017 eller derefter, vil overdragelse være et alternativt retsmiddel til at ugyldiggøre et varemærke. I forbindelse med sådanne handlinger kan den, som anmoder om ugyldighedserklæring, tilslutte sig anmodningen om overdragelse med et krav om ugyldighedserklæring af andre grunde i samme ugyldighedshandling. I disse tilfælde undersøger kontoret først anmodningen om overdragelse (medmindre der foreligger en gyldig absolut ugyldighedsgrund i henhold til varemærkeforordningens artikel 59, stk.1, litra a), hvor denne grund i så fald vil blive undersøgt først).

Kommunikation med kontoret Vis Skjul

Oversigt

Kontorets kommunikationsmidler er blevet ændret for at tage højde for it-udviklingen. Navnlig:

 • er utidssvarende kommunikationsformer blevet fjernet, dvs. personlig levering og postboksaflevering hos kontoret
 • er "elektroniske midler" defineret bredt. Den administrerende direktørs afgørelse nr. EX-17-4 om kommunikation med elektroniske midler fastsætter, i hvilket omfang og under hvilke tekniske vilkår disse medier må anvendes.
 • Kurérpost er blevet indført specifikt som middel til kontorets kommunikation på linje med post.
 • Ikrafttrædelsen af den administrerende direktørs afgørelse nr. EX-20-9 betød en væsentlig ændring af kontorets officielle kommunikationsmidler. Fra den 1. marts 2021 kan fax ikke længere anvendes som middel til at kommunikere med EUIPO. Afgørelsen er begrundet i den kendsgerning, at fax teknisk set ikke længere er et pålideligt kommunikationsmiddel, og i målsætningen om at stille de nyeste kommunikationsværktøjer til rådighed for vores brugere.
Appelkamre Vis Skjul

Oversigt

Den delegerede varemærkeforordning konsoliderer bestemmelser vedrørende appelkamrene, der tidligere var spredt over forskellige kilder, herunder Kommissionens forordning (EF) nr. 216/96 (appelkamrenes procesreglement). De primære præciseringer og ændringer vedrører indholdet af begrundelsen og af svaret, kontraappeller, påberåbelser og faktiske omstændigheder eller beviser, der blev indgivet for første gang for appelkammeret, nye absolutte hindringer, hævdet af appelkammeret, fremskyndede sagsgange, og organisationen og opbygningen af appelkamrene.

Overgangsbestemmelser Vis Skjul

Oversigt

Både gennemførelsesforordningen til varemærkeforordningen (EUTMIR) og den delegerede varemærkeforordning (EUTMDR) træder i kraft den 1. oktober 2017. Der gælder dog stadig specifikke bestemmelser for visse sager, som er indledt inden denne dato, indtil de er afsluttet. Begge forordninger indeholder derfor detaljerede overgangsbestemmelser om, hvornår de nye procedureregler gælder for sager. Reglen er, at begge forordninger finder anvendelse på igangværende sager fra 1. oktober 2017, medmindre andet er fastsat. Se alle overgangsbestemmelser i denne tabel.

Følgende kan især være relevant:

Nye regler om:

Gælder for:

 • EU-varemærkeansøgningens indhold
 • Gengivelse af EU-varemærket
 • Typer af mærker
 • Prioritet

Ansøgninger om et EU-varemærke, som er indgivet den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMIR

 • Registreringsbevis

EU-varemærker, som er registreret den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMIR

 • Sprog og oversættelser

Støttedokumenter eller oversættelser, som er indgivet den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMIR

 • Dokumentation for og undersøgelse af indsigelser/ugyldighedserklæringer
 • Onlinedokumentation
 • Forsinket bevismateriale

Sager, hvor den kontradiktoriske del indledes den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMDR

 • Klager

Klager, som er indgivet den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMDR

 • Struktur og præsentation af beviser

Når bevisfremlæggelsesperioden startede den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMDR

 • Meddelelser fra kontoret og kommunikation med kontoret

Meddelelser og kommunikation sendt den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMDR

 • Udsættelse af sagen

Udsættelser, der er anmodet om eller pålagt af kontoret den 1. oktober 2017 eller derefter.

EUTMDR

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Dette afsnit indeholder generelle oplysninger og har til formål at øge bevidstheden om varemærkeforordningen. Det er ikke juridisk bindende.
Vi anbefaler på det kraftigste, at alle nuværende eller kommende brugere læser forordning (EU) nr. 2015/2424, som findes på alle EU-sprog.
Bemærk venligst, at kontorets retningslinjer fortsat er det vigtigste referencepunkt for brugere af EF-varemærkesystemet og faglige rådgivere, der ønsker at indhente de seneste oplysninger om EUIPO's undersøgelsespraksis.

Oplysninger vedrørende de ændringer, der trådte i kraft den 23. marts 2016 findes her.