Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Beskyt dine rettigheder

"Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge det erhvervsmæssigt uden indehaverens samtykke".

Artikel 19 i forordningen om EF-design

 
 

Håndhævelsen af dit design er lige så vigtig som at registrere det.

Du er selv ansvarlig for at håndhæve dit registrerede EF-design. For at håndhæve designet effektivt skal du holde øjnene åbne. Et registreret EF-design advarer konkurrenter om, at du har en rettighed, men hvis nogen bruger dit design eller et tilsvarende design uden tilladelse, skal du selv træffe foranstaltninger til at stoppe dem.

 

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) er ansvarligt for at registrere EU-varemærker og EF-design.

EUIPO er ikke en retshåndhævende myndighed. Vi kan derfor ikke yde juridisk rådgivning om håndhævelse af varemærke- eller designrettigheder.

 

Registrene

Sørg for, at ingen ansøger om beskyttelse af et identisk eller tilsvarende design.

Søg i designregistre efter design, der er identiske med eller ligner dit.

Vi stiller et værktøj til søgning efter designregistreringer til rådighed. Som registreret bruger kan du konfigurere automatiske varslinger og modtage en meddelelse, når EUIPO modtager designansøgninger, der potentielt er i strid med dit design.

DesignView er en søgemaskine, der kan søge efter både registrerede EF-design og nationale ansøgninger og registrerede design i EU-medlemsstaterne.

Hvis du ikke har mulighed for selv at foretage søgninger, findes der advokater, som tilbyder professionel IP-overvågning.

Hvis du opdager, at en konkurrent har registreret et design, der er identisk med eller ligner dit design, kan du håndhæve din tidligere rettighed og anmode om, at den nye designregistrering erklæres ugyldig.

Det er dit ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Markedet

Sørg for, at ingen på markedet bruger dit design.

Overvåg markedet ved at holde øje med pressen, handelspublikationer og internettet for at spotte selskaber, der bruger dit design uden tilladelse.

Husk, at ulovlig anvendelse af dit design både kan vedrøre fysiske varer og forekomme i reklamemedier, herunder hjemmesider, der anvendes til markedsføring.

Overvej at ansøge om toldtilsyn hos din nationale toldmyndighed. Toldere kan, når de står med produkter, der potentielt krænker en rettighed, søge i databaser, hvori alle ansøgninger er samlet, således at de bliver opmærksomme på potentielle krænkelser og kan beslaglægge forfalskede varer.

Du kan også indtaste oplysninger om dine produkter og mærker i IP Enforcement Portal Formålet med databasen er at hjælpe håndhævelsesmyndighederne med at genkende forfalskede varer. Den er gratis at bruge, og du kan indtaste information om f.eks. emballage, etiketter eller kontaktoplysninger. Denne information anvendes derefter af håndhævelsesmyndighederne til at skelne mellem forfalskede og ægte varer.

Ved EUIPO

Ansøg om at få identiske eller tilsvarende design erklæret ugyldige.

 

Ved domstolene og i virksomheden

Foranstaltninger over for krænkeren

Vi råder dig til at henvende dig til en advokat, inden du træffer foranstaltninger i en tvist.

 

Underret den påståede krænker – brev, hvori vedkommende anmodes om at afholde sig fra den krænkende handling og underrettes om en potentiel tvist ("Cease and desist"-brev)

Når du opdager en krænkelse, bør du overveje at sende et "cease and desist"-brev, hvori du underretter din konkurrent om konflikten. På den måde gøres din konkurrent officielt bekendt med dine rettigheder og får at vide, at de risikerer yderligere foranstaltninger, hvis de fortsætter med at krænke dine rettigheder.

 

Indled forhandlinger

I visse tilfælde vil du måske kunne indgå et forlig gennem mægling og voldgift. Disse tjenester egner sig til tvister mellem legitime virksomheder, hvor begge sider ønsker omkostningseffektive og praktiske løsninger.

 

Civilretlige foranstaltninger

Hvis dine forsøg på at advare eller forhandle med den påståede krænker slår fejl, kan der træffes andre retlige foranstaltninger for at bekæmpe krænkelser, f.eks. foreløbige forbud og beslaglæggelse med henblik på at forhindre ulovlig anvendelse af dit design. Under alle omstændigheder skal retshåndhævende civilretlige foranstaltninger træffes på nationalt plan i de relevante EU-jurisdiktioner. En fordel ved det registrerede EF-design er imidlertid, at én domstol har kompetence til at træffe sådanne foranstaltninger i samtlige medlemsstater.

 

Strafferetlige foranstaltninger

Strafferetlige foranstaltninger finder anvendelse, når der er tale om forfalskning og piratkopiering. Du skal henvende dig til de nationale retshåndhævende myndigheder og domstole i den relevante EU-jurisdiktion.

Bemærk, at de strafferetlige bestemmelser om håndhævelse af immaterielle rettigheder ikke er harmoniseret i EU. Strafferetlige retshåndhævende foranstaltninger træffes på nationalt niveau i henhold til den relevante nationale lovgivning. De muligheder, der er tilgængelige på europæisk niveau, for strafferetlig håndhævelse varierer således betydeligt, og det er ikke altid muligt at træffe strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger på samme måde i alle lande.

Hvis du anmodes om at dokumentere dit registrerede EF-designs eksistens i en retssag, kan du hente en ikke-bekræftet eller bekræftet kopi af din registrering i dit user area.