Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Registreringer

En registrering er en indførelse i EUIPO's register, som er den database, der indeholder oplysninger om alle varemærker og design, der er registreret af EUIPO, herunder ændringer af visse oplysninger deri.

De registreringer, der kan ansøges om ved hjælp af onlineformularer, fremgår af nedenstående. Klik på det relevante link for at få oplysninger om den pågældende registrering. Kun registreringer som omhandlet i artikel 111 i forordningen om EU-varemærker og artikel 69 i forordningen om EF-design kan indføres i registrene for henholdsvis EU-varemærker og EF-design.

Yderligere oplysninger findes i vores retningslinjer for varemærker og design.

 • Hel og delvis overdragelse

  En hel overdragelse er en ændring af ejerskabet af en ansøgning om eller registrering af et EU-varemærke eller et EF-design. En delvis overdragelse er overdragelsen af nogle varer og/eller tjenesteydelser, der er knyttet til en ansøgning om eller registrering af et EU-varemærke. Delvis overdragelse er ikke mulig for EF-design.

  Ved registreringen af overdragelser er der ikke behov for at sende dokumentation for en sådan overdragelse (f.eks. et overdragelsesdokument), når den repræsentant, der har underskrevet anmodningen, har sat kryds i feltet Repræsentant for begge parter. Repræsentanten må kun underskrive på begge parters vegne, såfremt vedkommende er anført som den repræsentant, der er udpeget af den oprindelige indehaver i vores database og herudover er udpeget som repræsentant for den nye indehaver/modtager.

  I alle andre tilfælde skal ansøgningen om registrering ledsages af en erklæring, der er underskrevet af begge parter, bevis for overdragelsen mv.

  Anmodninger om registrering af overdragelser kan fremsættes for EU-varemærker eller EF-design, der stadig befinder sig i ansøgningsfasen. De samme regler gælder.

  Når du anmoder om en hel eller delvis overførsel, vil de endelige modtagere af rettighederne være dem, som brugeren tilføjer i afsnittet "Assignatar eller rettighedsindehaver" på onlineformularen. For eksempel:

  Hvis der er et varemærke med to ejere "A" og "B", og ejer "A" ønsker at overføre sine rettigheder til en fremtidig ejer "C", men ejer "B" vil beholde sine rettigheder, er brugeren nødt til at tilføje "B" og "C" i afsnittet "Assignatar eller rettighedsindehaver".

 • Opdeling

  Et varemærke eller en varemærkeansøgning kan "opdeles" efter anmodning fra ansøgeren/indehaveren af varemærket. En opdeling af en varemærkeregistrering eller -ansøgning er særligt hensigtsmæssig med henblik på at isolere et omtvistet varemærke for visse varer eller tjenesteydelser og opretholde registreringen af den resterende del. En delvis overdragelse, som involverer en ændring af ejerskab, er gratis, hvorimod en anmodning om opdeling af et EU-varemærke, der forbliver på den samme indehavers hænder, er pålagt et gebyr.

  Der kan ikke fremsættes anmodning om opdeling:

  • før en dato for indgivelse er godkendt
  • i en periode på tre måneder efter offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen
  • hvis varerne og tjenesteydelserne er genstand for sager om indsigelser eller annullering

  De samme betingelser gælder, så længe et modkrav med påstand om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed afventer afgørelse fra en EU-varemærkedomstol.

  Varerne og tjenesteydelserne, der skal opdeles, skal defineres tydeligt uden overlapning mellem varer og tjenesteydelser, der forbliver i den oprindelige ansøgning eller registrering, og varer og tjenesteydelser i den/de nye ansøgning(er) eller registrering(er).

 • Anciennitet/annullering af anciennitet

  Indehaveren af et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, herunder et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, som er indehaver af et identisk EU-varemærke for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller indeholdt i de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke var registreret, kan påberåbe sig det ældre EU-varemærkes anciennitet i den medlemsstat, i eller for hvilken det er registreret.

  Anciennitet kan gøres gældende på et hvilket som helst tidspunkt efter registrering af EU-varemærket.

  Anciennitet kan kun gøres gældende i forbindelse med en tidligere registrering, ikke ved en tidligere ansøgning. Datoen for det ældre varemærke skal ligge før datoen for indgivelse eller, hvis den er tilgængelig, EU-varemærkets prioritetsdato.

  Den ældre rettighed skal dog stadig være gyldig. En anciennitetspåberåbelse vil ikke blive accepteret, hvis den ældre rettighed er udløbet. Hvis den ældre registrering allerede er bortfaldet, når kravet fremsættes, kan anciennitet ikke gøres gældende, også selv om der i henhold til den relevante nationale varemærkelovgivning gives en frist på seks måneder for fornyelse.

  Det er også ansøgerens ansvar at sørge for, at kravene om tripelidentitet (samme indehaver, samme mærke, samme varer og tjenesteydelser) er opfyldt.

  EUIPO vil normalt kun undersøge, om mærkerne er identiske, og ikke om indehaverne, varerne og/eller tjenesteydelserne er identiske.

  I henhold til afgørelse nr. EX-05-5 skal indehaveren ikke indsende en kopi af registreringen, hvis de påkrævede oplysninger er tilgængelige for EUIPO på det pågældende nationale kontors websted. Hvis der ikke indsendes nogen kopi af registreringen, vil EUIPO først søge efter de nødvendige oplysninger på det relevante websted, og kun hvis oplysningerne ikke er tilgængelige der, vil EUIPO anmode indehaveren om en kopi.

  I henhold til artikel 3 i afgørelse nr. EX-05-5 skal kopien af den relevante registrering indeholde en kopi (almindelige fotokopier er tilstrækkelige) af registreringen eller certifikatet for fornyelse eller en udskrift af registret eller en udskrift af den relevante nationale statstidende eller en udskrift eller et print fra en officiel database.

  Annulleringer af anciennitet

  Indehaveren af EU-varemærket kan til enhver tid på egen foranledning anmode om, at registret annullerer anciennitetspåberåbelsen.

  Anciennitetspåberåbelse kan også annulleres ved en afgørelse fra en national domstol (se direktiv 2008/95/EF).

  Annulleringen af anciennitetspåberåbelsen skal offentliggøres i EU-varemærketidende. Artikel 111, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen foreskriver, at annulleringen af ancienniteten vil blive registreret sammen med de elementer, der er omhandlet i artikel 111, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen.

 • Tinglige rettigheder/annullering af tinglige rettigheder

  En tinglig rettighed eller "tinglig ret" er en begrænset ejendomsrettighed og en absolut ret. En tinglig rettighed er et retligt skridt rettet mod ejendom og ikke mod en bestemt person, hvorved indehaveren af rettigheden bliver i stand til at inddrive, besidde eller nyde en særlig genstand. Disse rettigheder kan gælde for varemærker eller design. De kan blandt andet omfatte brugsrettigheder, nydelsesret og pantsættelse. Tinglig er forskellig fra personlig, som er rettet mod en bestemt person. De mest almindelige tinglige rettigheder for varemærker eller design er pantsættelse eller sikkerhedsstillelse.

  Andre eksempler er DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails, sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Der findes to typer af tinglige rettigheder, som ansøgeren kan anmode om at få noteret i sagsmappen eller indført i registret:

  • tinglige rettigheder, der tjener som garanti ved sikkerhedsstillelse (pantsættelse, afgifter, mv.)
  • tinglige rettigheder, der ikke tjener som garanti (f.eks. nydelsesret)

  Følgende oplysninger skal gives:

  • registreringsnummeret for det pågældende EU-varemærke/EF-design Hvis anmodningen drejer sig om flere EU-varemærker/EF-design, skal hvert enkelt nummer anføres
  • rettighedsindehaverens navn, adresse og nationalitet/stat, i hvilken denne har hjemsted
  • hvis panthaveren udpeger en repræsentant, rettighedsindehaverens repræsentants navn og forretningsadresse
  • bevis for den tinglige rettighed. Der er tilstrækkeligt bevis for den tinglige rettighed, hvis ansøgningen om registrering af denne ledsages af enhver af følgende dokumentationer: 1) en erklæring underskrevet af indehaveren af EU-varemærket/EF-designet om, at denne giver samtykke til registreringen af den tinglige rettighed, 2) en anmodning sendt af indehaveren af EU-varemærket/EF-designet og panthaveren i forening eller af panthaveren alene og underskrevet af begge parter.

  Ansøgninger om registreringer af tinglige rettigheder kan fremsættes for EU-varemærker eller EF-design selv i ansøgningsfasen. De samme regler gælder.

  Annullering af tinglige rettigheder
  Registrering af en tinglig rettighed annulleres eller ændres på anmodning fra en interesseret part, dvs. ansøgeren eller indehaveren af EU-varemærket eller den registrerede panthaver. I begge tilfælde skal følgende oplysninger gives:

  • registreringsnummeret for EU-varemærket eller EF-designet
  • oplysninger om den rettighed, der skal annulleres (sendes som vedhæftning til onlineansøgningsformularen vedrørende registrering)
  • dokumentation, der beviser, at den registrerede rettighed ikke længere eksisterer, eller en erklæring fra rettighedsindehaveren om, at denne giver samtykke til annullering af registreringen

  Ansøgninger om registreringer af annulleringer af tinglige rettigheder kan fremsættes for EU-varemærker eller EF-design, selv i ansøgningsfasen. De samme regler gælder.

 • Ændring af et varemærke

  En ansøgning om at ændre et varemærke, dvs. gengivelsen af mærket, skal fremsættes skriftligt på et af EUIPO’s fem sprog og er pålagt et gebyr. Forordningerne indeholder ingen bestemmelser vedrørende ændringer af andre elementer i EU-varemærkeregistreringen.

  I henhold til artikel 54, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen kan gengivelsen af mærket kun ændres på yderst begrænsede betingelser, nemlig når:

  • EU-varemærket inkluderer EU-varemærkeindehaverens navn og adresse, og
  • det er disse elementer, der skal ændres, og
  • ændringen ikke i væsentlig grad vil påvirke identiteten af varemærket, som det oprindeligt er registreret.
 • Tvangsfuldbyrdelser

  En tvangsfuldbyrdelse er en handling, ved hvilken en foged beslaglægger en debitors ejendom efter en retsafgørelse vedrørende ejendomsret, som en sagsøger har opnået ved en domstol. På denne måde kan en kreditor inddrive sine fordringer fra alle debitorens varer, herunder fra dennes varemærkerettigheder.

  Anmodning om registrering af en tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes af:

  • ejeren af EU-varemærket
  • modtageren af tvangsfuldbyrdelsen
  • en domstol eller myndighed

  De formelle betingelser, som anmodningen skal opfylde, afhænger af, hvem der fremsætter anmodningen.

  De yderligere oplysninger, der skal afgives ved ansøgninger om registrering af tvangsfuldbyrdelser, er følgende:

  • registreringsnummeret for EU-varemærket eller EF-designet
  • modtagerens navn, adresse og nationalitet samt den stat, i hvilken denne har hjemsted eller hovedsæde eller en virksomhed
  • hvis modtageren udpeger en repræsentant, repræsentantens navn og forretningsadresse; alternativt det ID-nummer, der er tildelt af EUIPO.

  Ansøgninger om registreringer af tvangsfuldbyrdelser kan fremsættes for EU-varemærker eller EF-design selv i ansøgningsfasen. De samme regler gælder.

 • Licenser

  En varemærkelicens er en kontrakt, i kraft af hvilken indehaveren eller ansøgeren (herefter kaldet "indehaveren") af et varemærke (licensgiveren) uden at give afkald på sit ejerskab giver tilladelse til, at en tredjepart (licenstageren) bruger varemærket erhvervsmæssigt på de vilkår og betingelser, der er anført i kontrakten.

  En licens er en situation, hvor licenstagerens EU-varemærkerettigheder stammer fra en kontraktlig relation med indehaveren. Indehaverens samtykke til eller godkendelse af, at en tredjepart bruger varemærket, er ikke tilstrækkeligt til at udgøre en licens.

  Valgfrit indhold i anmodningen:

  • Angivelse af, om den licens, der skal registreres, er eksklusiv eller ikke-eksklusiv. Hvis der søges registrering af en eksklusiv licens, skal en erklæring herom anføres i registreringsansøgningen. Medmindre andet er angivet, anses den for at være ikke-eksklusiv.
  • Hvis der anmodes om registrering af en licens, der kun gælder nogle af varerne eller tjenesteydelserne, angivelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er udstedt.
  • Hvis anmodningen drejer sig om at registrere licensen som en territorialt begrænset licens, angivelse af, for hvilken del af EU licensen er udstedt. En del af EU kan bestå af en eller flere medlemsstater eller et eller flere administrative distrikter i en medlemsstat.
  • Hvis der anmodes om registrering af en licens i en begrænset periode, angivelse af udløbsdato og, som en valgmulighed, licensens startdato.
  • Hvis licensen gives af en licenstager, hvis licens allerede er indført i EU-varemærkeregistret, angivelse af, at anmodningen drejer sig om en underlicens. Underlicenser kan kun registreres, efter at hovedlicensen er registreret.

  Bemærk: Hvis ansøgningen om registrering fremsættes af licenstageren alene, skal en kopi af licensaftalen eller andet bevis for, at licensgiveren giver samtykke til registrering af licensen, vedhæftes ansøgningen.

  Annullering af en licens

  Registrering af en licens kan annulleres eller ændres på anmodning fra en interesseret part, dvs. ansøgeren/indehaveren af EU-varemærket eller den registrerede licenstager.

  EUIPO vil afvise at annullere, overdrage og/eller ændre en licens eller en underlicens, når hovedlicensen ikke er blevet indført i registret.

  Hvis der søges om en registrering af annulleringen af en licens/underlicens, skal følgende oplysninger gives:

  • registreringsnummeret for EU-varemærket eller EF-designet
  • oplysninger om den licens, der skal annulleres
  • dokumentation, der beviser, at den registrerede rettighed ikke længere eksisterer, eller en erklæring fra licenstageren om, at denne giver samtykke til annulleringen

  Ansøgninger om registreringer af annulleringer kan fremsættes for EU-varemærker eller EF-design selv i ansøgningsfasen. De samme regler gælder.

  Der kræves yderligere dokumentation, når der indgives ansøgning om registrering af en licens; dokumentationen kan uploades via sektionen Andre vedhæftede filer i ansøgningsformularen.

 • Helt og delvist afkald

  Indehaveren kan på et hvilket som helst tidspunkt efter registrering give helt eller delvis afkald på et EU-varemærke. Afkaldet skal meddeles skriftligt til EUIPO.

  Der kan også indgives helt afkald for registrerede EF-design.

  Afkald har først retsvirkning på den dato, hvor de indføres i EU-varemærkeregistret.

  Visse yderligere krav skal være opfyldt, før et afkald kan registreres, hvis en tredjepart (såsom licenstagere, panthavere osv.) har registreret rettigheder i det pågældende EU-varemærke.

  Hvis indehaveren over for EUIPO beviser, at licenstageren, panthaveren mv. har givet samtykke til afkaldet, vil afkaldet dog straks blive registreret efter modtagelse af denne meddelelse.

  Hvis EU-varemærkeindehaveren blot indsender bevis for, at denne har informeret licenstageren/panthaveren om sin hensigt om at give afkald, vil EUIPO oplyse indehaveren om, at afkaldet vil blive registreret tre måneder efter den dato, hvor EUIPO modtog beviset.

  Indehaverens rettigheder til det registrerede EU-varemærke samt rettigheder, som dets licenstagere og enhver anden indehaver af rettigheder for mærket har, ophører med ex nunc-virkning på datoen for registrering af afkaldet i registret. Afkaldet har således ikke tilbagevirkende kraft.

  Afkaldet har procesvirkning og materiel virkning.

  Når afkaldet er indført i registret, ophører EU-varemærket procesmæssigt med at eksistere, og alle processer, der involverer mærket i forhold til EUIPO, afsluttes. De materielle virkninger af afkaldet over for en àtredjepart omfatter, at EU-varemærkeindehaveren afgiver enhver rettighed, der i fremtiden hidrører fra dennes mærke.

  Der kan gives delvist afkald på et EU-varemærke, dvs. for nogle af de varer og tjenesteydelser, som det er registreret for. Et delvist afkald træder først i kraft på den dato, hvor det indføres i registret.

  For at et delvist afkald kan accepteres, skal følgende to betingelser vedrørende varer og tjenesteydelser være opfyldt:

  • Den nye ordlyd må ikke udgøre en udvidelse af listen over varer og tjenesteydelser
  • Det delvise afkald skal omfatte en gyldig beskrivelse af varerne og tjenesteydelserne
 • Insolvens

  Et EU-varemærke kan inddrages i en konkursbehandling, der er blevet indledt i den medlemsstat, hvor centret for debitors hovedinteresser befinder sig. Hvor debitor er et forsikringsselskab eller et kreditinstitut som defineret i henholdsvis direktiv 2001/17/EF24 og direktiv 2001/24/EF25, er de eneste likvidationsprocedurer, som et EU-varemærke kan være involveret i, de procedurer, der er indledt i en medlemsstat, hvor det pågældende selskab eller institut er godkendt. "Centret for hovedinteresser" er det sted, hvorfra debitor jævnligt administrerer sine interesser, og som derfor er påviseligt af tredjepart. I tilfælde af fælles ejerskab af et EU-varemærke finder ovenstående anvendelse på medejerens andel.

  Likvidationsprocedurer skal forstås som de kollektive procedurer, der medfører hel eller delvis frigørelse af en debitor og udpegning af en likvidator. En likvidator skal forstås som enhver person eller ethvert organ, der har som funktion at administrere eller likvidere aktiver, som debitor er frigjort fra, eller at overvåge administrationen af dennes forretninger. En domstol skal forstås som et juridisk organ eller ethvert andet kompetent organ i en medlemsstat med bemyndigelse til at indlede likvidationsprocedurer eller tage beslutninger i løbet af sådanne procedurer. En dom i relation til indledningen af likvidationsprocedurer eller udpegningen af en likvidator skal forstås som indeholdende afgørelser truffet af enhver domstol med bemyndigelse til at indlede sådanne procedurer eller udpege en likvidator.

  Hvor et EU-varemærke er involveret i likvidationsprocedurer, kan den kompetente nationale myndighed anmode om, at dette indføres i registret og offentliggøres i EU-varemærketidende. Anmodningen sendes skriftligt til kontoret. Der opkræves ikke gebyr.

 • Ændringer af bestemmelser om EU-kollektivmærke

  For EU-kollektivmærker og EU-certificeringsmærker skal der fremsendes bestemmelser om brug. Med denne fremgangsmåde kan du ændre bestemmelserne efter behov.

  Ændringen vil ikke blive indført i registret, hvis de ændrede bestemmelser ikke opfylder kravene i artikel 75, stk. 2, i forordningen om EU-varemærker med hensyn til kollektivmærker og artikel 84 i forordningen om EU-varemærker med hensyn til certificeringsmærker, eller hvis en af begrundelserne for afslag, der er omhandlet i henholdsvis artikel 76 eller artikel 85 i forordningen om EU-varemærker er involveret.

  Hvis en ændring til en bestemmelse accepteres, bliver denne registreret og offentliggjort.

 • Udpegning, udskiftning eller sletning af designer

  Ved anvendelsen af design kan designeren/ne (designerteamet) nævnes. Retten til som designer at blive nævnt er ikke begrænset i tid. Med denne fremgangsmåde kan du ændre omtalen.

  Det er kun designets indehaver eller repræsentant, der kan anmode om indførelse. Designet skal være offentliggjort (status A1) eller dets offentliggørelse være udsat (status A2).

 • Andre registreringer

  Der er andre, mindre hyppigt brugte registreringstyper, såsom underlicenser eller ændring af insolvens.

  Der kræves normalt yderligere dokumentation til støtte for din indgivelse af ansøgningen om andre registreringstyper. Filer kan uploades via sektionen Andre vedhæftede filer i ansøgningsformularen, når der vises en besked om dette.