Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ikkeregistrerede EF-design

 

Med offentliggørelse menes, at et design gøres tilgængeligt for offentligheden på en sådan måde, at det med rimelighed kan forventes, at interesserede kredse i Den Europæiske Union har fået kendskab til dette design. Offentliggørelsesdatoen og -måden spiller en vigtig rolle: Offentliggørelse skaber en ikkeregistreret EF-designret, men kan omvendt også ødelægge et registreret designs nyhedsværdi, hvis der ikke ansøges om dette design inden for 12 måneder efter offentliggørelsen. Offentliggørelse skal ske inden for EU for at skabe en ikkeregistreret EF-designret.


Offentliggørelsen kan bl.a. dokumenteres ved hjælp af et trykt og dateret tidsskrift, bred offentliggørelse, offentliggørelse i en national tidende for immaterielle rettigheder, præsentation på en international udstilling eller et dateret nyhedsbrev til alle handelssammenslutninger i en bestemt industrisektor.


Designet anses ikke for at være blevet offentliggjort, hvis "fagkredsene inden for den pågældende sektor i Den Europæiske Union" ikke har fået kendskab til det "som led i deres normale forretningsførelse".

Designet skal derfor som minimum være kendt af de interesserede kredse i Den Europæiske Union, og der må ikke være usikkerhed om offentliggørelsesdatoen.

Yderligere oplysninger findes i retningslinjerne, i afsnittet om undersøgelse af begæringer om at få et registreret EF-design erklæret ugyldigt.


Det er især vigtigt at kunne dokumentere datoen for den første offentliggørelse, så du ikke mangler denne dokumentation senere i tilfælde af en eventuel retssag. Du skal derfor sørge for, at din dokumentation for, at designet er blevet offentliggjort over for målgruppen – og rent faktisk har nået målgruppen – opbevares på en hensigtsmæssig og sikker måde.


Offentliggørelsen skal gøre det muligt for interesserede kredse i Den Europæiske Union at blive bekendt med designet. Det kan være tilstrækkeligt at offentliggøre designet i én medlemsstat, hvis offentliggørelsen sker på en sådan måde, at interesserede kredse i branchen inden for EU kan blive bekendt med designet. Dette skulle være tilstrækkeligt til at erhverve en ikkeregistreret EF-designret. Når designet f.eks. offentliggøres på internationale messer i Den Europæiske Union, hvor alle interesserede kredse fra alle lande er til stede, skulle det være mindre vanskeligt at dokumentere den stiftede rettighed.

Yderligere oplysninger om tvister.


Beskyttelsen af ikke-registrerede EF-design blev indført den 6. marts 2002. Design, der offentliggøres første gang fra og med denne dato, vil være beskyttede. Design, der er offentliggjort før denne dato, er ikke beskyttede.


Nationaliteten udgør ingen hindring for at opnå designbeskyttelse i Europa. Et design, der offentliggøres inden for EU i overensstemmelse med betingelserne om beskyttelse og offentliggørelse, er en ret, som tilkommer den (juridiske eller fysiske) person, der har offentliggjort det, uanset denne persons nationalitet.

Yderligere oplysninger om tvister.


Indehaveren af et ikkeregistreret EF-design skal kunne fremlægge følgende over for en tredjepart for at kunne forsvare sin rettighed under en retssag eller skride ind over for forfalskning.
  1. dokumentation for datoen og stedet for den første offentliggørelse af designet
  2. dokumentation for, at designet vedrører det offentliggjorte design (med dets vigtigste karakteristika og navnlig dem med "individuel karakter")
  3. dokumentation for, at interesserede kredse i Den Europæiske Union kunne have været bekendt med selve offentliggørelsen. Problemet ved at dokumentere offentliggørelsesdatoen og offentliggørelsens omfang bør ikke undervurderes. Det hænger sammen med ordningen med ikkeregistrerede EF-design, der ellers gør det let at opnå beskyttelse
  4. dokumentation for, at den påståede forfalsker faktisk har kopieret det beskyttede design.
Yderligere oplysninger findes i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design.


Krænkelsessager behandles ikke af EUIPO, men af EF-designdomstolene, der udpeges af medlemsstaterne. Hvis dit design kopieres, skal du derfor indstævne den person, der har krænket din rettighed, for en af disse domstole.

Find ud af mere om registrering for at undgå denne situation.


Det er ikke korrekt at tale om konvertering fra en rettighed til en anden. Begge rettigheder kan knyttes til samme design.
Det er dog vigtigt at huske på, at der i forordningen indføres en "nyhedsskånefrist" på et år, hvor du har mulighed for at afprøve et beskyttet ikkeregistreret EF-design på markedet, hvorefter du registrerer dette EF-design. Nyhedsskånefristen bevirker, at du ikke anses for at have ødelagt dit designs nyhedsværdi i dette tidsrum.
Hvis du indgiver din ansøgning om registrering af EF-designet mere end et år efter den første offentliggørelse, kunne dit registrerede EF-design imidlertid blive erklæret ugyldigt senere hen.
Det er derfor ikke muligt at beskytte et ikkeregistreret EF-design i alle tre år og derefter indgive en ansøgning om registrering af EF-designet, eftersom nyhedskravet i så fald ikke vil være opfyldt.


Spørgsmålene og svarene på denne side er udelukkende til orientering og udgør ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for nærmere information.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelsesmeddelelse.