Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ansøgnings- og registreringsprocedure

 

Enhver fysisk eller juridisk person fra et hvilket som helst land i verden kan indgive en ansøgning.
Flere oplysninger.


EU-varemærkeansøgninger kan kun indgives til EUIPO. De indgives på en af følgende måder:
 • elektronisk indgivelse – onlineansøgninger via User Area
 • som brev
 • med særlig kurértjeneste.


Nej. Ansøgninger kan indsendes elektronisk (bl.a. via EUIPO's onlineværktøjer, som er nævnt under spørgsmålet "Hvordan ansøger jeg om et EU-varemærke?"), som brev eller med kurérpost. Det er ikke muligt at fremsende dokumenter til en specifik ansøgning via e-mail.


EU-varemærkeansøgningen kan indgives med et hvilket som helst af de 23 EU-sprog som "førstesprog".
Derudover skal der vælges et andetsprog blandt kontorets fem arbejdssprog: engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk. Andetsproget skal være forskelligt fra det første og vil blive brugt i forbindelse med eventuelle indsigelses- eller annulleringsprocedurer.


Ansøgningsdatoen vil enten blive fastlagt til en dato, der ligger senere end datoen for kontorets faktiske modtagelse af ansøgningen, eller den vil slet ikke blive tildelt. EUIPO vil sende et mangelbrev om, at de pågældende krav skal være opfyldt inden for en frist på to måneder. Denne frist kan ikke forlænges. Når betingelserne er opfyldt, fastsættes ansøgningsdatoen til den dato, hvor alle obligatoriske oplysninger er afgivet og indbetalingen foretaget. Hvis kravene ikke er opfyldt (se artikel 31 i EU-varemærkeforordningen for alle de krav, ansøgninger skal overholde, eller retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 4 for alle nærmere oplysninger), vil EU-varemærkeansøgningen ikke blive behandlet som en EU-varemærkeansøgning (den anses som "ikke modtaget") og alle gebyrer, der allerede er indbetalt, vil blive refunderet.


På vores side om formularer og ansøgninger finder du alle vores onlineformularer og PDF-formularer for de tjenester, der endnu ikke er dækket af en onlineløsning.
Korrespondance vedrørende et bestemt dokument skal altid indgives via:
 • User Area
 • post
 • særlig kurértjeneste
 • personlig aflevering (*).
Anfør altid sagsnummeret.
* Personlig aflevering: Udfyld og medbring vores bekræftelse for modtagelse af dokument i lige så mange kopier som det antal dokumenter, du ønsker at indsende. Bemærk, at fra og med den 1. oktober 2017 kan dokumenter i forbindelse med EU-varemærker ikke længere afleveres personligt. Dokumenter, der afleveres personligt, vil blive anset for ikke at være modtaget.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske udgave og en anden sprogudgave af denne publikation vil den engelske sprogversion have forrang.
Der findes flere oplysninger i afsnittet med spørgsmål og svar om den nye EU-varemærkeforordning.


Alle EU-varemærkeansøgninger skal indeholde en liste over varer og tjenesteydelser for at kunne få tildelt en ansøgningsdato. Listen skal klassificeres i overensstemmelse med Niceaftalen. Niceklassifikationen opdeler varer i klasse 1 til 34, og tjenesteydelser i klasse 35 til 45. Hver klasse har en klasseoverskrift, der indeholder generelle oplysninger om de typer af varer og tjenesteydelser, som den dækker.
Det er meget vigtigt at ansøge om de klasser af varer og tjenesteydelser, der er tilknyttet din virksomhed, da det vil få direkte indflydelse på, hvor beskyttet dit EU-varemærke er.
Der findes flere oplysninger om Niceklassifikationen på Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets (WIPO) websted på http://www.wipo.int.


Når brugere indgiver en elektronisk ansøgning, kan de vælge forhåndsgodkendte termer til deres liste over varer og tjenesteydelser. Disse termer stammer fra den harmoniserede database og vil automatisk blive accepteret. Registreringsprocessen er hurtigere, hvis man bruger disse forhåndsgodkendte termer. Den harmoniserede database indeholder termer, som er godkendt til klassificeringsformål ved alle varemærkekontorer i EU.
Før indgivelsen af en ansøgning kan brugerne:
 • søge på indholdet i den harmoniserede database med kontorets værktøj TMclass
 • bruge vare- og tjenesteydelsesværktøjet, som fører dem gennem processen med at oprette deres liste over varer og tjenesteydelser på grundlag af termerne i den harmoniserede database.


Ja, et hvilket som helst tegn, der opfylder kravene i EU-varemærkeforordningen, kan registreres som et varemærke. Hvis du registrerer dit firmanavn og/eller -logo, opnår du en bedre beskyttelse af dit brand og dit omdømme. Med registreringen hindrer du tredjeparter i at registrere varemærker, der er identiske eller kan forveksles med din virksomheds varemærker.
 


I tilfælde af en tvist over et internetdomænenavn skal du kontakte WIPO ADR (alternativ tvistbilæggelse).


Nej. Den oprindelige fortegnelse over varer og tjenesteydelser, der indgår i en EU-varemærkeansøgning, kan ikke udvides, kun begrænses. Du kan med andre ord ikke tilføje hverken produkter eller klasser til den oprindeligt indgivne ansøgning, med mindre du indgiver en ny ansøgning for det samme varemærke, der indeholder de tilføjede klasser.


På tidspunktet for indgivelsen dækker grundgebyret for ansøgningen kun én klasse. Ønsker du at tilføje mere end én klasse af varer eller tjenesteydelser, skal du betale et gebyr for hver ekstra klasse. Flere oplysninger.
Ønsker du at tilføje nye klasser af varer og/eller tjenesteydelser, efter at din EU-varemærkeansøgning er blevet registreret, skal du indgive en ny EU-varemærkeansøgning med de nye klasser, du ønsker at dække.
Flere oplysninger om klasser af varer og/eller tjenesteydelser.


Det er kun tilladt at foretage mindre ændringer, så længe de ikke ændrer mærket i væsentlig grad.
Kontorets praksis for ændring af gengivelsen af varemærket er meget streng. Gå til retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 15 for flere oplysninger.


I dette tilfælde skal du gøre følgende.
 • Betal forud – betaler du via din løbende konto, skal du acceptere at blive debiteret omgående. Betaler du via bankoverførsel, skal du foretage overførslen umiddelbart efter, at du har indgivet ansøgningen. Vi beder dig bruge den bankoverførselskode, du modtog med kvitteringen for ansøgningen.
 • Du kan tage den udfyldte formular med til din bank (den finder du også i kvitteringen, der bekræfter indgivelse af ansøgningen).
 • Opfyld Fast Track-betingelserne* ved at vælge dækkende varer og tjenesteydelser (gå til den harmoniserede database for at finde flere oplysninger).

* Findes der ingen indsigelser i løbet af undersøgelsesfasen vil din ansøgning blive behandlet hurtigere.

Flere oplysninger om hele registreringsprocessen, der fortsætter frem til offentliggørelsen.

 


Ja, det kan du godt. Kontoret vil dog anmode dig om at udnævne en repræsentant inden for en tidsfrist, hvis du ansøger fra et land uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).
Flere oplysninger:


Kontoret vil afvise din varemærkeansøgning, hvis EUIPO mener, at den ikke opfylder visse krav, også kaldet absolutte hindringer.

Artikel 7 i EU-varemærkeforordningen indeholder de absolutte hindringer for afvisning. Varemærkeansøgninger, der ikke afvises på dette trin, bekendtgøres. Se det komplette registreringsforløb.

De absolutte hindringer for registrering er forskellige fra de relative hindringer for registrering, som kun undersøges, hvis en eller flere tredjeparter rejser indsigelser efter offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen på grundlag af en eller flere ældre kolliderende rettigheder, såsom et tidligere varemærke.

EUIPO vil ikke automatisk undersøge relative hindringer for registrering. Disse kan kun gøres gældende af tredjeparter i indsigelses- eller annulleringsprocedurer efter EU-varemærkets registrering. Læs mere om gebyrerne, og se forskellene ved at vælge fanen "indsigelse" på siden om registreringsprocessen.


Ja. Kontoret afviser en EU-varemærkeansøgning, selv om registreringshindringen kun gør sig gældende for en del af Den Europæiske Union. Hvis varemærket f.eks. består af et produkts betegnelse på det officielle sprog i en af EU-medlemsstaterne, afviser kontoret EU-varemærkeansøgningen.
Tidligere rettigheder, der påberåbes i forbindelse med en indsigelse eller en begæring om, at et varemærke erklæres ugyldigt, udelukker registreringen af et EU-varemærke, selv om de kun findes i en af EU-medlemsstaterne. Det er sjældent, at en ansøgning må afvises, fordi mærket består af et udtryk, der mangler fornødent særpræg eller er deskriptivt eller generisk og kun foreligger på et enkelt EU-sprog (som ikke er et af de mest udbredte globale handelssprog). EUIPO's indsigelses- eller ugyldighedsprocedure giver i så fald det nødvendige spillerum for at indgå forlig.

Se flere oplysninger om at bruge og forsvare dit EU-varemærke.


En EU-varemærkeansøgning, der er blevet afvist, eller et EU-varemærke, der er erklæret ugyldigt eller fortabt, kan konverteres til en national varemærkeansøgning i alle de EU-medlemsstater, hvor registreringshindringen ikke gør sig gældende. De efterfølgende nationale varemærkeansøgninger anses for at være indgivet samme dag som EU-varemærkeansøgningen.


Konvertering er en procedure, der kan anvendes på EU-varemærker og internationale registreringer.

Hvis et EU-varemærke ophører med at eksistere, kan det konverteres til et varemærke, der er gyldigt i visse medlemsstater. Konvertering er særlig nyttig til at løse eventuelle problemer vedrørende EU-varemærkets enhedskarakter.

Hvis der f.eks. er hindringer for at registrere et EU-varemærke i et land eller visse lande på grund af absolutte hindringer eller som følge af en indsigelse baseret på en tidligere rettighed, der kun er gyldig i et land eller visse lande, kan EU-varemærkeansøgeren indgive en begæring om konvertering af EU-varemærket til individuelle, nationale varemærkeansøgninger i de andre lande, der ikke er berørt af disse hindringer.

Internationale registreringer kan konverteres til nationale varemærkeansøgninger i EU's medlemsstater og til en designering af kontraherende parter i Madridaftalen eller Madridprotokollen, som forvaltes af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

Se retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 2, Konvertering for nærmere oplysninger.


Konvertering af internationale registreringer, hvor EU er designeret, må ikke forveksles med "omdannelse", som er et juridisk begreb, der blev indført med Madridprotokollen med henblik på at afbøde konsekvenserne af den femårige afhængighedsperiode, der gør sig gældende i henhold til Madridarrangementet.
Omdannelse gør det muligt at omdanne et varemærke, der er genstand for en indsigelse, til en direkte EU-varemærkeansøgning, men ikke at konvertere registreringer, hvor EU er designeret, til nationale ansøgninger.
Flere oplysninger om principperne og formaliteterne i forbindelse med konvertering findes i retningslinjerne, del E, Registeroperationer, afsnit 2, Konvertering og Del M, Internationale mærker.


For at få din ansøgning behandlet via Fast Track skal du betale på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen eller umiddelbart derefter, hvis du betaler ved bankoverførsel (læs mere om bankoverførsler og se listen over Fast Track-betingelser). Du skal også benytte EUIPO's database over forhåndsgodkendte klassifikationstermer (den harmoniserede database).
 


Formularen i fem trin er udformet med henblik på Fast Track, så den omfatter obligatoriske felter og standardmuligheder, som sikrer, at din ansøgning vil blive behandlet så hurtigt som muligt.

Vores avancerede formular vil automatisk meddele dig, om din ansøgning bliver behandlet via Fast Track eller ikke. Hvis din ansøgning ikke opfylder nogen af Fast Track-betingelserne, vil det fremgå af formularen. Du kan derefter beslutte, om du vil foretage de rettelser, der er angivet i formularen, eller bare fortsætte med den almindelige ansøgningsprocedure. Standardansøgninger bekendtgøres normalt 8-11 uger efter betalingen.

Hvis din varemærkeansøgning opfylder Fast Track-betingelserne, vil der blive vist et Fast Track-logo oven over dit varemærkes tidslinje i eSearch plus.


Selv om visse ansøgninger ved indgivelsen opfylder Fast Track-betingelserne, kan det ske, at de mister deres Fast Track-status senere hen. Dette kan f.eks. skyldes en mangel, der konstateres i løbet af en undersøgelse af absolutte hindringer, for sen betaling, en anmodning om en begrænsning af varer og tjenesteydelser eller andre mangler såsom et problem med repræsentanten.

Se hele listen over Fast Track-betingelser.


Ansøgere eller repræsentanter kan angive deres egen reference på højst 20 tegn i det pågældende felt i ansøgningsformularen, f.eks. initialer, en række bogstaver, tal osv. Denne reference kan være nyttig til at skelne mellem forskellige ansøgninger, du har indsendt.

Et "ID-nummer" er et nummer, som kontoret tildeler for at kunne identificere ansøgere og repræsentanter.

Når ansøgeren eller repræsentanten først har fået tildelt et "ID-nummer" fra EUIPO, er det tilstrækkeligt at angive dette nummer sammen med ansøgerens/repræsentantens navn i fremtidige ansøgninger.

Har du ikke noget ID-nummer, skal alle rubrikker vedrørende ansøgeren/repræsentanten udfyldes.


Du kan finde ID-numrene, når du søger på dit varemærke i EUIPO's onlinedatabaser eSearch plus og TMview.


Du kan indgive en ansøgning ved at: Når din ansøgning er blevet godkendt, tildeler systemet dig et EU-varemærkeansøgningsnummer.
 


Et varemærke kan bestå af et hvilket som helst tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form, vareemballagens form eller lyde, for så vidt disse er egnede til at:
 • skelne mellem en virksomheds varer eller tjenesteydelser og andre virksomheders, og
 • blive gengivet på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden klart og præcist at se, hvad der er genstand for beskyttelsen.
Tegnene skal være gengivet i en form, der bruger alment tilgængelig teknologi, som kan gengives i registret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, let forståelig, varig og objektiv måde. Klik for at få mere at vide mere om, hvilke filformater EUIPO accepterer ved indgivelse af en varemærkeansøgning. Du kan også se afgørelse nr. EX-17-6 af 22. september 2017 truffet af kontorets administrerende direktør om tekniske specifikationer for bilag indsendt på databærere.

Gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen fastsætter særlige regler og krav for de mest almindelige typer varemærker.

Der findes flere eksempler på varemærker og varemærketyper på vores websted.


Det vil kun fremgå af kvitteringen for indgivelse, at der er ansøgt om et figurmærke. Det skyldes, at udtrykket "figurmærke" dækker "sammensatte" eller "stiliserede" mærker, "ord + logo" osv. (Se eksempler på figurmærker på vores websted). I henhold til EUIPO's praksis er et varemærke et figurmærke, når det består af:
 • udelukkende figurelementer
 • en kombination af ordelementer og figurelementer eller andre grafiske elementer
 • ordelementer skrevet med andre fonte end standardfonte
 • ordelementer i farver
 • ordelementer på mere end én linje
 • bogstaver fra andre alfabeter end dem i EU
 • tegn, der ikke kan gengives ved hjælp af et tastatur
 • kombinationer af ovenstående.
På ansøgningsblanketten er "figurmærke med ordelementer" blevet tilføjet, således at ansøgeren kan indtaste ordelementerne.
Flere oplysninger vedrørende EU-varemærkeretsakter.


Nej, det er kombinationen af de to elementer, der beskyttes, således som den fremgår af gengivelsen af varemærket som et hele. Se eksempler på vores websted.


Figurmærke.


Det er ikke længere muligt at angive de farver, der indgår i et figurmærke.


Det er ikke længere obligatorisk at vedlægge en beskrivelse af EU-varemærker. I henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen er det frivilligt, om man vil anføre en beskrivelse for positionsmærker, mønstermærker, farvemærker bestående af en farvekombination og bevægelsesmærker. Hvis gengivelsen af disse mærker ledsages af en beskrivelse, skal denne beskrivelse stemme overens med gengivelsen og må ikke udvide anvendelsesområdet.


Ja, du kan til enhver trække din ansøgning tilbage, men gebyrerne, som allerede er betalt, vil ikke blive godtgjort, medmindre vi modtager en tilbagetrækning samme dag, som ansøgningen er indgivet (GMT +1). Der er ingen ekstra afgifter for en tilbagetrækning. Du kan anmode om en tilbagetrækning direkte i eSearch plus ved at vælge din e-handling under "handlinger og meddelelser" vedrørende EU-varemærket.Erklæringen skal formuleres klart og utvetydigt, f.eks. "Jeg trækker hermed EU-varemærkeansøgning nr. XYZ tilbage".
Da kontoret ikke har nogen papirformular for tilbagetrækning af en EU-varemærkeansøgning, har du også mulighed for at sende en meddelelse fra dit User Area eller et brev (e-mails accepteres ikke).


Der er tre slags EU-varemærker: individuelle mærker, kollektivmærker og certificeringsmærker.


Et kollektivmærke kan være en hvilket som helst type mærke (ord, figur, 3D mv.), som tilhører en offentligretlig juridisk person eller en sammenslutning og anvendes til at adskille varer eller tjenesteydelser, som udbydes af medlemmerne af denne sammenslutning, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser. Kun sammenslutninger af fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser eller erhvervsdrivende samt offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgning om registrering af et EU-kollektivmærke.


Nej, "kollektiv" betyder hverken, at mærket tilhører flere personer (medansøgere/medindehavere), eller at det designerer/dækker mere end ét land (EU-varemærkesystemet dækker automatisk alle EU-lande).

I henhold til EU-varemærkeforordningen (EUTMR) gælder der specifikke bestemmelser for beskyttelse af kollektivmærker. De er beregnet til at designere varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse, men det er er ikke en hindring for at registrere et kollektivmærke. Dette står i modsætning til et individuelt EU-varemærke, hvor en sådan geografisk angivelse ikke kan registreres.

Ansøgere om registrering af et kollektivmærke skal inden to måneder efter indgivelsesdatoen indsende bestemmelser for brugen af mærket.
Du kan finde flere oplysninger i artikel 74 til 82 i EU-varemærkeforordningen og i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 4, Absolutte hindringer for registrering, kapitel 15, EU-kollektivmærker.


Ja, grundgebyret for et EU-kollektivmærke, der indgives elektronisk, koster mindre end et EU-kollektivmærke, som indgives i papirform.

Læs mere om de forskellige gebyrer på siden Gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO.


Ansøgeren kan påberåbe sig prioritet for en eller flere tidligere varemærkeansøgninger, nemlig en national (eller Benelux)ansøgning indgivet i eller for en stat, der er tiltrådt Pariserkonventionen, et medlem af WTO, en stat, for hvilken Kommissionen har konstateret gensidighed, eller en EU-varemærkeansøgning.

Retten til "konventionsprioritet" er en tidsbegrænset rettighed, som udløses ved den første forskriftsmæssige indgivelse af en varemærkeansøgning. Ved forskriftsmæssig national ansøgning forstås enhver ansøgning, for hvilken ansøgningsdatoen kan fastslås i det pågældende land, uanset det senere udfald af ansøgningen (artikel 4, stk. 3, i Pariserkonventionen). Retten kan påberåbes i løbet af de første 6 måneder efter den første indgivelse.

Påberåbelse af prioritet skal indgives sammen med EU-varemærkeansøgningen eller i en separat meddelelse indgivet den samme dag som EU-varemærkeansøgningen. Der findes flere oplysninger om principper og formaliteter i forbindelse med "konventionsprioritet" i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 15, (konventions)prioritet og i det særlige afsnit med spørgsmål og svar om lovgivningsreformen.


Påberåbelser af prioritet skal indgives sammen med EU-varemærkeansøgningen og skal indeholde dato, nummer og land for den tidligere ansøgning.

Det skal bemærkes, at kontoret kun bekendtgør indgivelsen af påberåbelsen af prioritet, det bekræfter ikke dens gyldighed.

Der findes flere oplysninger om den dokumentation, der skal forelægges (kopier af den første relevante ansøgning, sprog og tidsfrister) ved påberåbelse af prioritet eller anciennitet, i afgørelse nr. EX-05-5 af 1. juni 2005 truffet af kontorets administrerende direktør.

Det forklares nærmere i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter.
Få flere oplysninger om, hvordan du indsætter en påberåbelse af prioritet i din onlineansøgning i den avancerede formular.


Hvis en EU-varemærkeansøger har udstillet varer og tjenesteydelser, som er dækket af det ansøgte mærke, på en officielt anerkendt udstilling, kan ansøgeren påberåbe sig udstillingsprioritet inden for 6 måneder efter den første udstilling. Det skal godtgøres, at varerne/tjenesteydelserne har været udstillet.
Flere oplysninger om principper og formaliteter i forbindelse med påberåbelse af udstillingsprioritet findes i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 16, Udstillingsprioritet.


Hvis EU-varemærkeansøgere eller -indehavere på et tidligere tidspunkt har registreret et identisk nationalt eller internationalt varemærke, der gælder for de samme varer og tjenesteydelser i en eller flere medlemsstater, kan de i EU-varemærkeansøgningen, inden for to måneder efter indgivelse af ansøgningen eller på et hvilket som helst tidspunkt efter EU-varemærkets registrering, påberåbe sig dette mærkes anciennitet og bevare deres tidligere rettigheder, selv om de ikke fornyr det tidligere mærke.
Flere oplysninger om principper og formaliteter i forbindelse med påberåbelse af anciennitet findes i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 17, Anciennitet.


Dokumenterne til at fremføre dette krav skal i princippet indsendes senest 3 måneder efter datoen for påberåbelse af anciennitet.
Læs mere om den dokumentation, der skal forelægges ved påberåbelse af anciennitet, i afgørelse nr. EX-05-5 af 1. juni 2005 truffet af kontorets administrerende direktør.
Det forklares nærmere i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter.
Få mere at vide om, hvordan du indsætter en påberåbelse af anciennitet i din onlineansøgning i den avancerede formular.


Prioritetsretten har den virkning, at ansøgningen om registrering af EU-varemærket anses for indgivet på prioritetsdagen, når det skal fastslås, hvilke rettigheder der går forud for andre.
Ancienniteten har i henhold til EU-varemærkeforordningen udelukkende den virkning, at indehaveren af et EU-varemærke, der giver afkald på et tidligere varemærke eller lader det udløbe, anses for fortsat at have de samme rettigheder, som han eller hun ville have haft, hvis det tidligere varemærke fortsat havde været registreret.
Der kan udelukkende påberåbes anciennitet for en tidligere registrering, ikke for en tidligere ansøgning.


Det er den dato, hvor EUIPO indfører EU-varemærket i EU-varemærkeregistret (inden det giver grønt lys for bekendtgørelsen af registreringen i EU-varemærketidende. På registreringsattesten står denne dato efter ordet "registreret" nederst til venstre på den første side.
Registreringen af et EU-varemærke giver indehaveren eneret til mærket. De til EU-varemærket knyttede rettigheder har forrang over for tredjeparter, når varemærkets registrering er offentliggjort.

Læs mere om EU-varemærkeregistreringsproceduren på siden Registreringsproces.


Proceduren for registrering af et EU-varemærke består af tre hoveddele:
 1. undersøgelse af ansøgningen
 2. indsigelse (kun hvis EU-varemærkeansøgningen har været genstand for en indsigelse)
 3. registrering.


Et EU-varemærke er gyldigt i 10 år. Det kan fornys på ubestemt tid med 10 år ad gangen. Seks måneder inden registreringens udløb meddeler EUIPO skriftligt indehaveren, repræsentanten eller andre registrerede rettighedsindehavere, at registreringen skal fornys. Undladelse af at give denne oplysning påvirker ikke registreringens udløb og pålægger ikke kontoret noget ansvar.
Anmodningen om fornyelse kan indgives online ved hjælp af formularen til anmodning om fornyelse.

Flere oplysninger om fornyelse af EU-varemærker findes her:


Der kan fremsættes påstand om opnået fornødent særpræg ved ansøgning om registrering af et varemærke, som ikke har fornødent særpræg i sig selv, men som har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af det på markedet.
 
For at kunne registreres skal et varemærke have "iboende særpræg", dvs. det skal have fornødent særpræg, være ikkedeskriptivt og må ikke bestå af ord eller tegn, som er almindelige i daglig sprogbrug. Der gælder dog den undtagelse, at et tegn kan registreres, hvis ansøgeren fremlægger bevis for varemærkets fornødne særpræg opnået ved brug. Ansøgeren skal i så tilfælde bevise, at mindst en betydelig del af den relevante kundekreds opfatter tegnet som et varemærke (dvs. den identificerer de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter, som værende fra en bestemt virksomhed).
 
Kontoret undersøger kun varemærkets opnåede fornødne særpræg, hvis ansøgeren anmoder specifikt herom, aldrig af egen drift. Påstanden om opnået fornødent særpræg skal fremsættes enten som en subsidiær påstand eller som en principal påstand.
 
Yderligere information findes i vores retningslinjer.


Hvis du fremsætter en principal påstand, træffer kontoret på samme tid afgørelse om selve tegnets fornødne særpræg og om det fornødne særpræg opnået ved brug. Der træffes én afgørelse, som dækker begge aspekter. Du kan klage over denne afgørelse.
 
Hvis du indgiver en subsidiær påstand, foregår undersøgelsen af ansøgningen i to faser. Først træffer kontoret en afgørelse, som udelukkende vedrører selve tegnets fornødne særpræg, og når denne afgørelse bliver endelig, behandler det udelukkende påstanden om opnået fornødent særpræg og træffer en formel afgørelse herom. Hver af disse afgørelser kan påklages inden for de respektive frister.
 
Ansøgeren bestemmer selv, hvilken type påstand han eller hun vil fremsætte. Dette afhænger af vedkommendes interesser, f.eks. registreringsprocessens varighed, hvor svært det er at indsamle bevis til støtte for påstanden om fornødent særpræg opnået ved brug, eller endda vigtigheden af at have en endelig afgørelse om mærkets opnåede fornødne særpræg.
 
Yderligere information findes i vores retningslinjer.


Kontoret undersøger kun et varemærkes påståede opnåede fornødne særpræg, hvis der foreligger en udtrykkelig påstand fra ansøgeren.
 
Påstande kan fremsættes i ansøgningen om registrering eller frem til udløbet af tidsfristen for fremsættelse af bemærkninger som svar på den første indvendingsskrivelse fra kontoret.
 
En påstand i sig selv er ikke tilstrækkeligt. Det skal fremgå tydeligt og præcist, om det er en principal eller subsidiær påstand. Hvis påstandens type ikke fremgår, sender kontoret en mangelskrivelse og giver ansøgeren en frist til at præcisere yderligere.
 
Yderligere information findes i vores retningslinjer.


Hvis påstanden blev indgivet sammen med ansøgningen, anmodes ansøgeren, hvis kontoret rejser indvending mod mærket, om at fremlægge det relevante bevis og sine bemærkninger til indvendingen inden for en bestemt frist.
 
Hvis ansøgeren fremsætter en principal påstand som svar på den første indvendingsskrivelse, men ikke samtidig fremlægger bevis, sender kontoret en meddelelse, hvori det anmoder ansøgeren om at indgive beviset inden for to måneder.


Hvis du har fremsat en subsidiær påstand, foregår undersøgelsen af ansøgningen i to faser. Når første fase er afsluttet, dvs. når afgørelsen om iboende særpræg er endelig, og der er taget hensyn til alle klagemuligheder, indleder kontoret den anden fase vedrørende varemærkets opnåede fornødne særpræg ved at informere ansøgeren om, at sagsbehandlingen genoptages, og fastsætte en frist for indsendelse af bevis for brug.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.