Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union


Indholdet på denne side er kun tilgængeligt på English, Español, Deutsch, Français og Italiano.

Appelkamrene

"Vi bestræber os på at arbejde for en konsolidering af appelkamrenes rolle som et effektivt, sammenhængende og moderne tvistbilæggelsesorgan for intellektuel ejendom, der leverer tjenester af høj kvalitet."
João Negrão, præsident for appelkamrene

Appelkamrene er ansvarlige for at træffe afgørelse i klager over afgørelser truffet i første instans af EUIPO vedrørende EU-varemærker og registrerede EF-design. Kamrenes afgørelser kan igen blive genstand for søgsmål ved Retten, hvis domme i retsspørgsmål kan appelleres til Den Europæiske Unions Domstol (EU). Appelkamrene er uafhængige og er ved deres afgørelse af en sag ikke bundet af nogen instrukser.

 

Forordning

Appelkamrenes er reguleret ved den delegerede EU-varemærkeforordning. Det gælder for administration af klagesager i henhold til såvel EU-varemærke- som EF-designforordningen.

 

Forretningsorden

Forretningsordenen er et omfattende sæt procedureregler, der gælder for alle klagesager ved appelkamrene, både vedrørende EU-varemærker og registrerede EF-design.

 

Præsidium

Præsidiet er ansvarligt for appelkamrenes regler og tilrettelæggelse, herunder fordelingen af medlemmer i de specifikke kamre og fastlæggelse af regler for tildeling af sager til kamrene. Præsidiet består af præsidenten for appelkamrene, som er formand for det, formændene for kamrene og medlemmer af kamrene, der er valgt for hvert kalenderår af og blandt alle medlemmerne af kamrene (bortset fra præsidenten og formændene for appelkamrene).

Præsidiet træffer hvert år afgørelse om dette. Appelkamrene består i øjeblikket af fire kamre, der udelukkende behandler varemærkesager, og ét, der behandler designsager. Derudover kan det store kammer behandle enhver sag om varemærker og design.

Præsidiets afgørelser

 

Medlemmerne af appelkamrene

Præsidenten for appelkamrene udpeges af Rådet for Den Europæiske Union. Præsidenten har ledelsesmæssige og organisatoriske beføjelser og er formand for præsidiet og det store appelkammer. Formændene for appelkamrene udpeges ligeledes af Rådet for Den Europæiske Union. De har ledelsesmæssigt og organisatorisk ansvar for deres respektive kamre og er ansvarlige for at udpege referenten i hver klagesag. Medlemmerne af appelkamrene udpeges af kontorets administrationsråd.

 

Appelkamrenes handlingsplan for 2021-2026

At levere en varemærke- og designservice af høj kvalitet til virksomheder, der søger beskyttelse af resultaterne af deres investeringer i innovation, er afgørende og noget, som Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) stræber efter. I denne henseende spiller appelkamrene en central rolle i IP-systemet ved at tilbyde et uafhængigt, effektivt og professionelt middel til tvistbilæggelse.

Appelkamrenes handlingsplan for 2021-2026 skal i den sammenhæng ses som en intern køreplan, der fastlægger, i hvilken retning kamrene vil gå i de kommende år, hvordan de vil tackle deres kommende udfordringer og, frem for alt, hvordan de vil bidrage til SP2025. Planen har således til formål at videreudvikle appelkamrenes aktiviteter ved at præsentere en række initiativer, der skal lanceres i de næste fem år, med henblik på at gennemføre en fornyet vision for appelkamrene som et effektivt, sammenhængende og moderne tvistbilæggelsesorgan af høj kvalitet inden for intellektuel ejendom.

Handlingsplanens har til formål at:

  • sikre, at appelkamrene er i stand til at håndtere et stigende antal stadig mere komplekse klagesager og rettidig levering af afgørelser af høj kvalitet til gavn for brugerne
  • forbedre kvaliteten ved at udvikle en mere konsekvent og sammenhængende beslutningspraksis, der er yderligere tilpasset Rettens og Domstolens retspraksis, så brugerne får en større grad af forudsigelighed og retssikkerhed med hensyn til EUIPO's overordnede arbejde
  • fokusere på at levere afgørelser af høj kvalitet rettidigt og samtidig stå til ansvar i forhold til offentlig kontrol. I den forbindelse er en yderligere udfordring behovet for at øge gennemsigtigheden og sikre ansvarlighed i alle appelkamrenes aktiviteter.
  • bidrage til at forbedre og udvide anvendelsen af alternativ tvistbilæggelse ved EUIPO, hvor parterne tilbydes passende mekanismer og værktøjer til på et tidligt stadie at finde eksperter og løsninger på deres konflikter som et middel til støtte for virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder.
  • samarbejde med eksterne partnere, såsom de nationale IP-kontorers appelinstanser, europæiske og nationale domstole og brugersammenslutninger, for at fremme kontinuerlig udveksling af ekspertise og viden samt yderligere udvidelse af fælles praksis på varemærke- og designområdet.

Inden for rammerne af disse mål er handlingsplanen struktureret omkring fem fokusområder og 19 indbyrdes forbundne nøgleinitiativer til aktiviteter, der skal gennemføres i tæt samarbejde med interne og eksterne partnere.

 

 

 

Appelkamrenes produktivitet

 

 

 

Appelkamrenes publikationer

Årlig oversigt over Domstolens/Rettens retspraksis* Vis Skjul
 
Årlig oversigt over appelkamrenes afgørelser* Vis Skjul
 
Oversigt over appelkamrenes undersøgelsesrapporter** Vis Skjul
 
Appelkamrenes undersøgelser *** Vis Skjul


* Resuméerne og/eller nøglepunkterne er udelukkende til orientering og gengiver ikke nødvendigvis den nøjagtige ordlyd af afgørelserne/dommene. Hyperlinks i sagsreferencer fører til kontorets eSearch Case Law-database, der giver brugere nem adgang til afgørelser og domme og til eventuelle oversættelser.

** Disse rapporter er resultatet af drøftelser inden for sammenhængscirklerne og appelkamrenes generalkonsistensmøde og afspejler synspunkterne på den givne dato. De er arbejdsdokumenter og bør ikke betragtes som bindende for appelkamrene. Har du forespørgsler eller feedback, bedes du kontakte BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

*** Disse undersøgelser afspejler holdningen hos de eksperter, der har udført dem. Formålet med dem er at tilvejebringe information og lette forståelsen af markedsforholdene og de retlige og økonomiske bestemmelser og praksisser, der gælder på specifikke områder i medlemsstaterne. De bør på ingen måde betragtes som et udtryk for appelkamrenes holdning eller som bindende for kamrene

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.