Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Grundlæggende spørgsmål

 

I henhold til EF-designforordningen forstås der ved "design" et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale.


For at opnå beskyttelse i EU skal et design være nyt og have individuel karakter.
Der er to slags EF-design:
  • ikkeregistrerede EF-design og
  • registrerede EF-design.


Et registreret EF-design er et design, som er registreret i overensstemmelse med EF-designforordningen. Et design defineres som et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale. Find ud af, om dit design kan registreres som EF-design.


Et ikkeregistreret EF-design er et design, som overholder kravene i EF-designforordningen, og som er gjort offentligt tilgængeligt, idet det er blevet bekendtgjort, udstillet, benyttet kommercielt eller på anden måde er blevet kendt, således at fagkredsene inden for den pågældende sektor i EU med rimelighed kan have fået kendskab til de pågældende begivenheder som led i deres normale forretningsførelse.
Designet anses dog ikke for at være blevet gjort offentligt tilgængeligt, blot fordi tredjepart har fået kendskab til det under et eksplicit eller implicit krav om fortrolighed.


Omfanget af beskyttelse er det samme. Begge har enhedskarakter i hele EU og er underlagt de samme betingelser for beskyttelse, såsom nyhed og individuel karakter.
De tildelte rettigheder er dog forskellige. Registrerede EF-design giver indehaverne eneret til at bruge, fremstille, udbyde, markedsføre, indføre, udføre eller oplagre produkter, som det beskyttede design indgår i, og til at forhindre andre i at gøre det samme med produkter, som det beskyttede design indgår i, og som ikke giver et andet helhedsindtryk.
Indehaverne af ikkeregistrerede EF-design kan kun forhindre andre i at bruge designet kommercielt, hvis denne brug er baseret på kopiering. Der er således ikke tale om krænkelse, hvis et design er udviklet af en anden designer uafhængigt (som kan bevise, at denne ikke havde kendskab til det beskyttede design).

Yderligere oplysninger om konceptet bag design i forbindelse med intellektuel ejendomsret.


Et registreret EF-design giver enerettigheder, der omfatter et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale og/eller dets udsmykning. Registreringen sikrer en effektiv beskyttelse af designet i tilfælde af krænkelse. Et registreret EF-design er i første omgang gyldigt i 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet og kan forlænges med 5 år ad gangen til højst 25 år.
 
Yderligere oplysninger om design i EU.


Et registreret EF-design er i første omgang gyldigt i 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet og kan forlænges med 5 år ad gangen til højst 25 år, hvorimod et ikkeregistreret design kun giver beskyttelse i 3 år fra datoen for den første offentliggørelse inden for EU.

Yderligere oplysninger om valideringsperioden for registrering af design, og hvordan der ansøges.


EF-design er baseret på en enkelt registreringsprocedure, der sikrer indehaverne stærk og ensartet beskyttelse i de 27 EU-medlemsstater.
Det resulterer i forenklede formaliteter med:
  • en enkelt ansøgning
  • et enkelt ansøgningssprog
  • et enkelt administrativt center
  • en enkelt sagsakt, der skal håndteres
  • en enkelt betaling
  • mulighed for at indgive samlede ansøgninger (hvor ansøgningen omfatter flere design, f.eks. en hel række ensartede produkter)
  • mulighed for at holde designet fortroligt i op til 30 måneder (så det ikke afsløres for konkurrenter).
Registreringen af et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forhindre tredjeparter i at bruge det uden indehaverens samtykke.

Yderligere oplysninger om fordelene ved et registreret EF-design.


Nej. Specifikke materialer kan ikke beskyttes som EF-design.
Det er udseendet af det produkt, som designet anvendes på, der beskyttes, selv om anvendelsen af specifikke materialer, såsom træ, kan tilføje noget til dette udseende.
Den tilknyttede rettighed omfatter ikke eneretten til at fremstille et bestemt produkt i træ. Konkurrenter vil stadig kunne fremstille deres produkt i træ, hvis deres design opfylder kravene om nyhed og individuel karakter.

Eksempler på design.
Ansøgningskriterier for design.


Et eksempel er bildele såsom sidespejle, kofangere, motorhjelme eller lygter.
Hvis de er synlige under normal brug af et sammensat produkt, er de ikke nødvendigvis udelukket fra registrering, men beskyttelsen vil være begrænset. Det er muligt at fremstille og sælge sådanne registrerede komponenter specifikt til reparation af et originalprodukt uden at krænke det registrerede EF-design. Hvis de ikke er synlige under normal brug, udelukkes de ikke fra beskyttelse ved registrering, men de vil ikke nyde den samme retlige beskyttelse som EF-design, eftersom EUIPO ikke foretager en materiel undersøgelse forud for registreringen.


Et modulopbygget system er en række elementer, der er designet til at blive koblet sammen på forskellige måder. Et typisk eksempel er byggeklodser til børn. Begrebet er også særlig relevant for møbelbranchen, eftersom det omfatter elementer såsom skriveborde og andre borde, som kan bestå af flere mindre borde, der kan samles på forskellige måder.

For yderligere oplysninger henvises til:


Sammenkobling er den produktegenskab, at et produkt kan sammenbygges med eller mekanisk tilsluttes et andet produkt, f.eks. en tændrørstilslutning eller et udstødningsrør. Disse skal have en bestemt form og dimension for at passe til en bil.
I sammenkoblinger kan de enkelte dele normalt ikke samles på forskellige måder, sådan som det er tilfældet med et modulopbygget system.
Ansøgninger om registrering af "sammenkoblinger" udelukkes ikke fra beskyttelse ved registrering, men de vil ikke nyde den samme retlige beskyttelse som et EF-design, eftersom EUIPO ikke foretager en materiel undersøgelse forud for registreringen.


Det er muligt at opnå begge former for beskyttelse.
Et EF-design kan beskyttes, hvis det opfylder de retlige betingelser om nyhed og individuel karakter på ansøgningstidspunktet. Beskyttelsen af et EF-design omfatter linjerne, konturerne, farverne, formen og/eller teksturen af det produkt, som designet anvendes på eller indgår i.
Et tredimensionalt EU-varemærke kan registreres, hvis selve produktet kan betragtes som et tegn, der adskiller ansøgerens varer fra varer, der udbydes af en anden person eller virksomhed i en lignende branche. Beskyttelsen af et EU-varemærke er knyttet til det særpræg, som tegnet har i forhold til identiske gengivelser og tegn med visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige ligheder, der skaber risiko for forveksling.
Det er f.eks. muligt at beskytte emballage både som et EU-varemærke og et registreret EF-design, hvis emballagen opfylder de relevante retlige betingelser. En ny form bliver synonym med virksomhedens varer og kan så registreres som et varemærke og samtidig beskyttes som et EF-design, fordi den har individuel karakter og er ny.
 
Se eksempler på 3D-varemærker i Retningslinjer, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, stk. 9.3.
Yderligere oplysninger om design.


En registrering af et vareudstyrsmærke beskytter tegnets særpræg i forhold til andre eksisterende tegn, der anvendes for samme varer eller tjenesteydelser, hvorimod registrering af et design beskytter et produkts nyhedsværdi og individuelle karakter.
Nyhedskravet gælder ikke for varemærker, og kravet om særpræg gælder ikke for design.
Et varemærke er ikke tidsbegrænset (det kan forlænges med 10 år ad gangen på ubestemt tid), hvorimod et registreret EF-design gælder i højst 25 år regnet fra ansøgningstidspunktet.


Et patent dækker en opfindelses funktion, drift eller konstruktion. Enhver opfindelse på et hvilket som helst teknologisk område kan patenteres, forudsat at den er ny, omfatter en egentlig nyskabelse og kan udnyttes industrielt.
For yderligere oplysninger om patenter henvises til det europæiske patentregister.
Et design dækker kun et produkts udseende. Et design beskytter ikke et produkts funktion.
Når et produkt både er beskyttet af et registreret patent og et registreret design (et nyt produkt kan sagtens have både nye funktioner og et nyt udseende), er det vigtigt at indgive ansøgningerne på det rigtige tidspunkt for at sikre, at bekendtgørelsen af den ene rettighed ikke bevirker, at den anden ansøgning mister sin nyhedsværdi.
 


En brugsmodel er en eneret, som gives til en nyskabelse. En brugsmodel minder om et patent og kaldes undertiden et "lille patent" eller et "innovationspatent". Den kan tildeles enhver, der opfinder eller opdager en ny og anvendelig maskine, frembringelse eller sammensætning af stoffer eller en ny og anvendelig forbedring heraf. Der findes ikke brugsmodeller i alle EU-medlemsstater, og brugsmodeller kan ikke beskyttes på EU-niveau.
 
Yderligere oplysninger om listen over lande og regioner, der yder beskyttelse af brugsmodeller.


Ja. Bekendtgørelsen kan udsættes i op til 30 måneder, således at produktet holdes fortroligt, indtil du er klar til at offentliggøre det. Hvis du vælger ikke at bekendtgøre det registrerede EF-design, bortfalder registreringen efter udskydelsesperioden på 30 måneder.
Hvis du vil bekendtgøre et design efter udløbet af udskydelsesperioden for bekendtgørelse, skal de relevante bekendtgørelsesgebyrer betales, og der skal om nødvendigt fremlægges en afbildning af designet (hvis ansøgningen var vedlagt et prøveeksemplar) senest 27 måneder efter ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen.
 
Yderligere oplysninger om bekendtgørelse af dit design.
Yderligere oplysninger om gebyrer og betalinger.
 


En designer (eller efterfølgende ejer af et design) kan søge om beskyttelse i op til et år efter den første offentliggørelse af sit design, uden at denne offentliggørelse skader registreringen. Den kaldes ”nyhedsskånefristen” (med andre ord betragtes den som ny i et år efter offentliggørelsen). Det giver indehaveren mulighed for at vurdere, om det kan betale sig at søge om beskyttelse af et design. Ulempen er den juridiske usikkerhed for tredjemand, der ikke kan vide, om et design vil blive registreret. Der er dog tale om en forholdsvis kort periode, hvor konkurrenterne ikke har ret til at kopiere designet i medfør af den ikke-registrerede rettighed, der beskyttes i henhold til EF-designforordningen.
Dette er især nyttigt for små virksomheder, der ofte mangler ressourcer til at finansiere systematisk registrering af design, der ikke altid opnår succes på markedet.
 
Yderligere oplysninger.


Ja, forudsat at nyhedsskånefristen på 1 år respekteres. Der skal med andre ord indgives ansøgning om registrering af et EF-design senest et år efter, at det nationale design er offentliggjort. Hvis den første designansøgning blev indgivet for mindre end 6 måneder siden, er det desuden muligt at påberåbe sig prioritet for den tidligere ansøgning i forbindelse med ansøgningen om registrering af et EF-design.
 
Yderligere oplysninger om tips og bedste praksis vedrørende indgivelse af designansøgning.


DesignEuropa-prisen belønner design og designledelse af høj kvalitet blandt indehavere af registrerede EF-design (RCD), hvad enten de er individuelle rettighedshavere, små virksomheder eller store virksomheder.

Yderligere oplysninger om DesignEuropa-prisen, og hvordan der ansøges.


Spørgsmålene og svarene på denne side er udelukkende til orientering og udgør ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for nærmere information.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelsesmeddelelse.