Afskaffelse af kravet om grafisk gengivelse

Grafisk gengivelse – typer af mærker

Kravet om grafisk gengivelse gælder ikke længere, når der indgives en varemærkeansøgning, fra og med den 1. oktober 2017. Det betyder, at tegn fra den dato kan gengives på enhver passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så længe gengivelsen er klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv.

Resultatet er et "hvad du ser, er hvad du får"-system, som stræber efter at gøre varemærkeposterne på EUTM-registret klarere, mere tilgængelige og lettere at søge efter.

Artikel 3 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen fastsætter specifikke regler og krav til gengivelse af nogle af de mest populære varemærketyper, herunder nogle tekniske krav, afhængigt af det enkelte varemærkes særlige egenskaber og attributter.

Målet er at øge retssikkerheden for brugerne og reducere indsigelseshyppigheden for formalitetsindsigelser.

Følgende tabel indeholder en liste over de mest populære varemærker, deres gengivelse, om en beskrivelse er påkrævet, og det format, der accepteres af EUIPO ved indgivelse af varemærker fra og med den 1. oktober 2017.

Type varemærke Beskrivelse påkrævet? Påkrævet format
Ordmærke Nej Finder ikke anvendelse Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, der udelukkende består af ord eller bogstaver, tal, andre faste typografiske standardtegn eller en kombination heraf ..."

Gengivelse

Gengivelse af mærket i standardskrift og -layout, uden nogen grafisk fremstilling eller farve.

Figurmærke Nej JPEG Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, hvor der anvendes ikkestandardtegn, -stil eller -layout eller en grafisk fremstilling eller farve, herunder varemærker, som udelukkende består af figurative elementer eller en kombination af verbale og figurative elementer ..."

Gengivelse

Ændring i EUIPO-praksis — Farvekrav er ikke længere muligt, gengivelsen skal indeholde farverne, hvor det er relevant, og alle elementerne i tegnet.

Formmærke Nej JPEG OBJ STL X3D Vis Skjul

Definition

"… et varemærke, der består af eller omfatter en tredimensional form, herunder beholdere, emballage, produktet selv eller deres udseende …" Udtrykket "omfatter" betyder, at mærket ikke nødvendigvis kun dækker former som sådan, men også former, der indeholder ord- eller figurelementer, etiketter osv.

Gengivelse

"… en grafisk reproduktion af formen, herunder computergenererede billeder, eller en fotografisk reproduktion." Den grafiske eller fotografiske reproduktion kan indeholde forskellige synsvinkler, op til seks, når de ikke indgives elektronisk …" Hvis den elektroniske gengivelse ikke er ved hjælp af et computergenereret billede, kan det bestå af op til seks sysnvinkler, der skal indgives i en enkelt JPEG-fil.

Positionsmærke Valgfrit (tidligere obligatorisk) JPEG Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, som består af den særlige måde, hvorpå varemærket er anbragt eller fastgjort på produktet ..."

Gengivelse

"… en reproduktion, der på passende vis anskueliggør varemærkets placering, samt dets størrelse og proportioner, i forhold til de pågældende varer".
Elementer, der ikke er del af genstanden for registreringen, "skal være visuelt udskilt, helst ved hjælp af stiplede linjer."

Mønstermærke Valgfrit JPEG Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, der udelukkende består af et sæt elementer, der gentages regelmæssigt ..."

Gengivelse

Gengivelse kræver "en reproduktion, der viser gentagelsesmønsteret."

Varemærke bestående af en enkelt farve Nej JPEG Vis Skjul

Definition

"… et varemærke, der udelukkende består af en enkelt farve, uden konturer …"

Gengivelse

"En reproduktion af farven og en angivelse af farven ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode."
Ændring i praksis — Indtil den 1. oktober 2017 var en farvekode ikke obligatorisk. Efter den 1. oktober 2017 er en farvekode obligatorisk.

Varemærke bestående af en kombination af farver Valgfrit (tidligere obligatorisk) JPEG Vis Skjul

Definition

"… et varemærke, der udelukkende består af en kombination af farver, uden konturer …"

Gengivelse

En reproduktion af farvekombinationen, der viser farvekombinationens systematiske disponering på en ensartet og forud fastlagt måde samt en angivelse af de pågældende farver ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode."
Ændring i praksis — Indtil den 1. oktober 2017 var en farvekode ikke obligatorisk. Efter den 1. oktober 2017 er en farvekode obligatorisk.

Lydmærke Nej JPEG MP3 (maks. 2 Mb) Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, der udelukkende består af lyd eller en kombination af lyde ..."

Gengivelse

"… ved at der indgives en lydfil med en gengivelse af lyden, eller ved en nøjagtig gengivelse af lyden i nodeskrift."
Ændring i praksis — Indtil den 1. oktober var kravene: i) musikalsk notation (med valgfri lydfil) eller ii) en sonografisk afbildning, som skulle ledsages af en lydfil.

Bevægelsesmærke Valgfrit (tidligere obligatorisk) JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, der består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer ..."

Gengivelse

"Et videoklip, der viser bevægelsen eller positionsændringen, eller ved en række af på hinanden følgende stillbilleder, der viser bevægelsen, og som kan være nummereret." Hvis der anvendes stillbilleder, kan de være nummereret eller ledsaget af en beskrivelse, der forklarer sekvensen.

Multimediemærke Nej MP4 (maks. 20 Mb) Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, der består eller bliver til af en kombination af billede og lyd ..."

Gengivelse

"… en audiovisuel fil, der indeholder kombinationen af billedet og lyden".

Hologrammærke Nej JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Vis Skjul

Definition

"... et varemærke, der består af elementer med holografiske karakteristika ..."

Gengivelse

"… en videofil eller en grafisk eller fotografisk reproduktion med de synsvinkler, der er nødvendige for i tilstrækkelig grad at kunne anskueliggøre hologrammet i sin helhed."

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Dette afsnit indeholder generelle oplysninger og har til formål at øge bevidstheden om varemærkeforordningen. Det er ikke juridisk bindende.
Vi anbefaler på det kraftigste, at alle nuværende eller kommende brugere læser forordning (EU) nr. 2015/2424, som findes på alle EU-sprog.
Bemærk venligst, at kontorets retningslinjer fortsat er det vigtigste referencepunkt for brugere af EF-varemærkesystemet og faglige rådgivere, der ønsker at indhente de seneste oplysninger om EUIPO's undersøgelsespraksis.

Oplysninger vedrørende de ændringer, der trådte i kraft den 23. marts 2016 findes her.