Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Klage

 

Ved at indgive en klageskrivelse. Dette skal ske inden for 2 måneder fra datoen for den afgørelse, der ønskes indgivet klage over (dvs. datoen for meddelelsen af afgørelsen).
Bemærk ligeledes, at klageskrivelsen bør indgives på proceduresproget (som er sproget for den omtvistede afgørelse).

En klage skal ligeledes indeholde en ”begrundelse”, som beskriver grundene til, at man mener, at den oprindelige afgørelse var forkert. Denne behøver ikke at blive indgivet samtidig med klageskrivelsen, men skal fremsendes inden for 4 måneder fra datoen for meddelelsen af den anfægtede afgørelse.

Du kan også overveje at benytte den nye eAppeal, som giver brugerne mulighed for at indgive en klage online. Det nye værktøj anviser klare retningslinjer for brugerne, en forbedret og brugervenlig grænseflade, lige som den reducerer risikoen for fejl.
 
Yderligere oplysninger om, hvordan en klageskrivelse indgives.
For yderligere oplysninger kan du logge ind på dit brugerområde.
For yderligere oplysninger henvises til bemærkninger til klageformularen.


Nej.

Klageskrivelser indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på.

Nej. Disse frister er fastsat ved lov (EU’s varemærkeforordning), som aftalt af Den Europæiske Unions medlemsstater, og appelkamrene kan ikke ændre dem.
Den eneste mulighed er at ansøge kontoret om restitutio in integrum (det er latin for ”genindsættelse i den oprindelige tilstand”), hvorved man generhverver de rettigheder, man har mistet. Betingelserne er temmelig strenge — f.eks. skal det dokumenteres, at der er udvist al den fornødne omhu for at overholde de ved lov fastsatte frister. Derudover findes der andre krav (se Retningslinjer, del A, generelle regler, afsnit 8, Restitutio in Integrum), bl.a. et gebyr.
 
For yderligere oplysninger henvises til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (kodifikation) artikel 104, som også findes på kontorets websted, Law & practice, Ny EU-varemærkeforordning.
 
For yderligere oplysninger henvises til i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design.

Ja. Den person, der klager, kaldes ”klageren”, og den anden part kaldes ”den indklagede”. Den indklagede kan fremsætte bemærkninger til klagerens begrundelse 2 måneder efter, at den er blevet meddelt.
Såfremt disse bemærkninger indgives af den indklagede, kan klageren undtagelsesvist efter anmodning fra appelkammeret indgive en begrundet anmodning om at afgive replik. Efter afgivelsen af replikken vil den indklagede på sin side have ret til at afgive duplik.

Det afhænger af det enkelte tilfælde. F.eks.er det ikke muligt at forlænge frister fastsat i forordningen, hvor appelkammeret ikke har nogen skønsbeføjelse (f.eks. indgivelse af en klageskrivelse eller begrundelse). I disse tilfælde er den eneste mulighed at søge om genindsættelse.
Omvendt kan frister fastsat af appelkammeret samt de frister i forordningen, hvor der eksisterer en vis skønsbeføjelse, forlænges (f.eks. yderligere tid til nedlæggelse af påstande eller fremsættelse af bemærkninger).
Der er imidlertid visse betingelser. En forlængelse vil kun være mulig, hvis den relevante begæring indgives og modtages inden udløbet af den oprindelige frist. Parterne skal i hver begæring om fristudsættelse berettige og begrunde en forlængelse. Ved manglende begrundelse eller berettigelse for forlængelse afvises begæringen. Hvor der er fremsat fælles begæring af to parter, bør den underskrives af begge parter.
Generelt afvises flere forlængelser af samme frist, medmindre der findes ekstraordinære og behørigt dokumenterede omstændigheder, der kan begrunde en yderligere forlængelse.

Ja. Den person, der klager, kaldes ”klageren”, og den anden part kaldes ”den indklagede”. Den indklagede kan fremsætte bemærkninger til klagerens begrundelse. Appelkammeret fastsætter normalt en frist på 2 måneder fra tidspunktet for anmeldelsen af begrundelsen.
Såfremt disse bemærkninger gives af den indklagede, kan klageren undtagelsesvist blive bedt om at afgive replik (også her inden for 2 måneder fra tidspunktet for replikken). Den indklagede kan afgive duplik.

Yderligere oplysninger om beskyttelse af dine rettigheder.

I særlige tilfælde kan det være begrundet at anvende den hurtige procedure i en klagesag. Det kan være i tilfælde, hvor en udsættelse af sagsbehandlingen i høj grad risikerer at forvolde skade. Klager, der behandles hurtigt, følger en fremskyndet procedure, får en prioriteret behandling (den kronologiske orden følges ikke), og parterne kan i princippet kun fremsætte et indlæg med bemærkninger hver.
Såfremt en part ønsker at anmode om hurtig behandling, skal denne gøre dette ved at udfylde anmodningen i et særskilt dokument. Anmodningen skal indeholde dokumentation for, hvorfor sagen haster.

Ja. Dette kaldes en ”modanke”, og den skal fremsættes inden for tidsfristen for indgivelsen af bemærkninger som svar på begrundelsen. Modanken skal indgives i et særskilt dokument.

Yderligere oplysninger om ugyldighedsbegæringer findes i Retningslinjer for undersøgelse af begæringer om at få et registreret EF-design erklæret ugyldigt.

En dag efter, at afgørelserne er blevet anmeldt til parterne, gøres de tilgængelige i den originale sprogversion i eSearch Case Law. Omkring en måned senere lægges desuden en uofficiel oversættelse til engelsk ind i databasen.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet om appelkamrene.

Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information