Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Register

 

EU-varemærkeregistret indeholder oplysninger om alle EU-varemærkeansøgninger og -registreringer som beskrevet i Artikel 111 i EU-varemærkeforordningen.
Registret for EF-design indeholder oplysninger om registrering af et EF-design.
Registret opdateres konstant for altid at indeholde de seneste oplysninger om EU-varemærker og registrerede design, der fastlægges i forordningen, såsom oplysninger om ejerskab, tildeling af en licens eller en tingslig rettighed og påberåbelse af anciennitet.
Kontoret udgiver en EU-varemærketidende og en Registreringstidende for EF-design, der indeholder indførelser samt andre oplysninger i Registret, for hvilke der er offentlig adgang.
For bedre at forstå de to Tidender råder kontoret også over flere vejledninger (vademecummer), som forklarer de elementer, der udgives i de to Tidender.
Der findes to vademecummer: en for EU-varemærker og en for registrerede EF-design.

Link til tidenderne (vademecum).


Det betyder, at kontoret har foretaget en registrering.
Registreringer vedrører ændringen af oplysninger i varemærkeregistret, dvs. opdatering eller ændring af tidligere indførte oplysninger i forbindelse med EU-varemærkeansøgninger, EF-designansøgninger eller -registreringer.
De mest almindelige registreringer er overdragelse/ændring af ejerskab, udnævnelse af en repræsentant, ændring af ejerens navn og/eller adresse, påberåbelse af anciennitet, licenser osv.
Alle disse indførelser er omtalt i: En indførelse i registrene betyder, at kontoret har foretaget en registrering. Disse omfatter for det meste ændringer af ejerens oplysninger og tingslige rettigheder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du styrer dit design og holder registerinformationerne opdateret, under fanen "Ejendomsret" på webstedets side "Administrer".

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, Undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Det kan du let gøre online gennem dit User Area. Gå ind på dit User Area, og brug menuen "Valgmuligheder" for at foretage de nødvendige ændringer i dine personoplysninger.

Yderligere oplysninger om ændringer af personlige oplysninger for indehavere.

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 1 Ændringer i registret.


En anmodning om overdragelse er en undtagelse, i og med at den er underlagt et gebyr. Gå til gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO for flere oplysninger om overdragelse af licens (se gebyrkode F‑023).

Du kan få mere at vide om ændringer af personlige oplysninger for indehavere her.

Du kan få flere oplysninger om overdragelse af registrerede EF-design i retningslinjerne, Undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Dette vil afhænge af, hvorvidt den nationale virksomhedslovgivning betragter ændringen af virksomhedens status som en ændring af virksomhedens identitet – i så fald registreres ændringen som en overdragelse – eller ikke.

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 3 EU-varemærker og registrerede EF-design som genstande for ejendomsret, kapitel 1 Overdragelse.


Når en fusion medfører en ændring af den pågældende juridiske enheds identitet, indføres den som en overdragelse. Hvis indehaveren af EU-varemærket eller EU-varemærkeansøgningen overtager en anden virksomhed, og indehaverens identitet ikke ændres, gennemføres der ingen overdragelse af ejerskab.

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 3 EU-varemærker og registrerede EF-design som genstande for ejendomsret, kapitel 1 Overdragelse.


Det er tilstrækkeligt, at parterne aftaler at registrere en overdragelse af ejerskabet i registret. En anmodning til dette formål underskrevet af begge parter vil være tilstrækkelig. Hvis parterne udpeger en fælles faglig repræsentant ved kontoret, kan denne underskrive anmodningen på begges vegne. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at indsende yderligere dokumentation såsom en kopi af overdragelsesdokumentet. I alle andre tilfælde er dokumentation for overdragelsen (såsom en underskrevet kopi af overdragelsesdokumentet) nødvendig.

Du kan finde flere oplysninger om de formelle og væsentlige krav til en ansøgning om at registrere en overdragelse af ejerskabet i retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 3 EU-varemærker og registrerede EF-design som genstande for ejendomsret, kapitel 1 Overdragelse.


Ja, ansøgninger eller registreringer kan opdeles som et resultat af deling eller delvis overdragelse.
Hvor en delvis overdragelse er gratis og medfører en ændring i ejerskabet for det overførte mærke, er anmodningen om at opdele et varemærke underlagt et gebyr, og det opdelte varemærke forbliver hos den samme ejer. Betales gebyret ikke, anses anmodningen for ikke at være indgivet.
Der kan ikke anmodes om opdeling for internationale ansøgninger, der er indgivet i henhold til Madridprotokollen, og hvori EU er designeret. EUIPO har ikke beføjelse til at opdele en international designering.
 
For flere oplysninger om gebyret for at begære opdeling af et EU-varemærke kan du gå til listen over gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO.

Du kan finde flere oplysninger om ansøgninger om at registrere en delvis overdragelse af ejerskabet i retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 3 EU-varemærker og registrerede EF-design som genstande for ejendomsret, kapitel 1 Overdragelse.

Du kan finde flere oplysninger om deling under retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 1 Ændringer i en registrering, punkt 5 Deling.


EU-varemærkeregistret og Registret for EF-design er offentligt tilgængelige.

Der kan desuden gives aktindsigt til dokumenter vedrørende EU-varemærker efter skriftlig begæring og betaling af gebyrer. Sagsakterne indeholder også oplysninger, som ikke indgår i registret, og som kan være interessante for tredjeparter, såsom en kort beskrivelse af designet, hvis ansøgeren har givet en sådan.

Hvis designets bekendtgørelse er udsat, vil der kun blive givet aktindsigt med samtykke fra ejeren, eller hvis en af de få andre undtagelser, der er fastsat i forordningerne, finder anvendelse. Et design, der aldrig er blevet bekendtgjort, vil aldrig blive gjort tilgængeligt for offentligheden.

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del E Registertransaktioner, afsnit 5 Aktindsigt.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.