Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Repræsentation ved kontoret

 

Alle kan indgive en ansøgning om et EU-varemærke og EF-design. Når der først er indgivet en ansøgning om et EU-varemærke, skal en ansøger, som ikke har sit forretnings- eller ansættelsessted eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), udpege en repræsentant før eller efter at have modtaget et formelt brev om, at denne ikke er repræsenteret ved kontoret.

Find en anerkendt befuldmægtiget i kontorets gratis onlinedatabase, eSearch plus.

Yderligere oplysninger findes i Retningslinjerne, del A, Almindelige regler, afdeling 5, Faglig repræsentation.


Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter EU's medlemsstater og de tre lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA): Island, Liechtenstein og Norge. Formålet med EØS er at udvide EU's indre marked til landene i EFTA.
 
Yderligere oplysninger om liste over EØS-lande.


Ja, en anerkendt befuldmægtiget af EUIPO fra EØS må behandle sager i EUIPO om både varemærker (EU-varemærker) og EF-design. Befuldmægtigede kan findes i kontorets onlineværktøj.
Se afsnittet om formularer og registreringer for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i Retningslinjerne, del A, Almindelige regler, afdeling 5, Faglig repræsentation.


Udtrykket "regulær industriel eller kommerciel virksomhed" stammer fra artikel 3 i Pariserkonventionen. Man mente, at den oprindelige bestemmelse, hvor der kun var henvist til "en virksomhed", var formuleret for bredt og burde indsnævres. Hensigten var at udelukke svigagtige eller fiktive virksomheder ved anvendelse af det franske udtryk "sérieux" (i den engelske version "real").
Det fremgår klart af udtrykket "effective" i den engelske version (de to udtryk er samlet til ét – "regulær" – i den danske udgave), at der skal være tale om en virksomhed, hvor der udøves en industriel eller kommerciel aktivitet (til forskel fra et egentligt lager), men at det ikke behøver at være virksomhedens hovedsæde. Fysiske eller juridiske personer, der har en sådan virksomhed i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan lade sig repræsentere ved kontoret af en af deres ansatte.


Ansatte hos juridiske personer kan repræsentere andre juridiske personer, forudsat at der er økonomisk tilknytning mellem de to juridiske personer. Der er tale om økonomisk tilknytning i denne henseende, når der er økonomisk afhængighed mellem de to juridiske personer, enten i den forstand at parten i sagen er afhængig af den pågældende ansattes arbejdsgiver eller omvendt. Der kan være tale om sådan økonomisk afhængighed:
  • fordi de to juridiske personer indgår i samme koncern, eller
  • fordi der foreligger ledelsesmæssig kontrol (T-512/15, § 33 ff.).
Følgende er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at konstatere økonomisk tilknytning:
  • tilknytning gennem en varemærkelicensaftale
  • et kontraktforhold mellem to virksomheder med henblik på gensidig repræsentation eller juridisk bistand
  • et simpelt leverandør-kunde-forhold (f.eks. på grundlag af en aftale om eneforhandling eller franchising).
Når en ansat repræsentant ønsker at gøre økonomisk tilknytning gældende, skal den pågældende afkrydse den relevante del af den officielle blanket og angive arbejdsgiverens navn og adresse. Det anbefales at angive den økonomiske tilknytnings art, medmindre den fremgår tydeligt af de indgivne dokumenter.

Yderligere og nærmere oplysninger om økonomisk tilknytning findes i Retningslinjerne, del A, Almindelige bestemmelser, afdeling 5, Faglig repræsentation, pkt. 2.4.2, Repræsentation af medarbejdere ved en juridisk person med økonomisk tilknytning.
 


Enhver fysisk person, der opfylder følgende betingelser:
  • er statsborger i en af medlemsstaterne i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og har sit forretnings- eller ansættelsessted i EØS og er berettiget til repræsentere fysiske eller juridiske personer i varemærke-/designsager i det centrale kontor for intellektuel ejendomsret i EØS-medlemsstaten. (Bemærk: Det centrale kontor for industriel ejendomsret behøver ikke at svare til forretnings- eller ansættelsesstedet. Det skal dog være beliggende inden for EØS).


Hvis du ønsker at blive opført på listen over anerkendte befuldmægtigede, bedes du udfylde, underskrive og datere ansøgningsskemaet og sende det til os. Du bedes vedlægge en attest, der er udstedt af en national myndighed, eller henvise til den kollektive attest, hvori du er opført som anerkendte befuldmægtigede.

Yderligere oplysninger om anerkendte befuldmægtigedei designsager findes i noterne til ansøgningsskemaet om opførelse på en særlig liste over anerkendte befuldmægtigede.

Se yderligere oplysninger om anerkendte befuldmægtigede i Retningslinjerne, del A, Almindelige regler, afdeling 5, Faglig repræsentation.Du kan søge efter repræsentanter med hjemsted i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) i vores offentlige database, eSearch plus.  Denne database giver let adgang til information om alle former for repræsentanter (organisationer, ansatte, advokater eller befuldmægtigede, der er anerkendt af EUIPO) og opdateres dagligt.


Hvis du har udpeget en ny repræsentant, kan vedkommende give kontoret skriftlig meddelelse om, at den tidligere repræsentant ikke længere handler på klientens vegne. Der kræves ingen fuldmagt, medmindre den nye repræsentant er en medarbejderrepræsentant. Kontoret bekræfter ændringen skriftligt og offentliggør derefter ændringen.

Yderligere oplysninger om, hvordan du administrerer dit registrerede EF-design.

Yderligere oplysninger om, hvordan du administrerer dit EU-varemærke.

Yderligere oplysninger om, hvordan ejere ændrer personoplysninger.

Yderligere oplysninger findes i Retningslinjerne, del A, Almindelige bestemmelser, afdeling 5, Faglig repræsentation.Et ID-nummer er et identifikationsnummer, der tildeles alle repræsentanter, der indgiver en ansøgning til EUIPO.
Alle ansøgninger findes i eSearch plus.
Kontoret oplyser ikke automatisk sine kunder om dette nummer (medmindre det vedrører en afgørelse om opførelse på listen over anerkendte befuldmægtigede). Nummeret oplyses på forespørgsel.
Dette nummer kan også findes i alle dine sagsakter i eSearch plus. For at kontoret hurtigt kan identificere dig som bruger, bedes du angive dit ID-nummer ved alle henvendelser til EUIPO.
Bemærk, at du i brugerområdet kan oprette en webkonto, og derefter kan du indgive sende en ansøgning på følgende adresse ved hjælp af en udvidet formular.
Når din ansøgning er blevet godkendt, tildeler systemet dig et ID-nummer..


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.