Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Frister

 

Tidsfristerne over for kontoret kan opdeles i to kategorier:
  • tidsfrister fastlagt i EU-varemærkeforordningen (EU-varemærkeforordningen) og Gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen eller EF-designforordningen og Gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, som derfor er obligatoriske
  • tidsfrister angivet af kontoret, som i visse tilfælde kan forlænges.
Du kan finde flere oplysninger om tidsfrister for EU-varemærker i retningslinjerne, del A Generelle regler, afsnit 1 Kommunikationsmidler, frister.
Du kan finde flere oplysninger om tidsfrister for EF-design i retningslinjerne, del A Almindelige regler, afsnit 1 Kommunikationsmidler, frister.


Med undtagelse af de tidsfrister, der udtrykkeligt er nævnt i EU-varemærkeforordningen eller Gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen, er de tidsfrister, som kontoret har angivet, når den pågældende part har sin bopæl, sit hovedkontor eller er etableret i EØS, på mellem en måned og seks måneder. Hvis den pågældende part hverken har sin bopæl, sit hovedkontor eller er etableret i EØS, ligger tidsfristerne på mellem to måneder og seks måneder. Den generelle praksis er at tildele to måneder.
Med undtagelse af de tidsfrister, der udtrykkeligt er nævnt i EF-designforordningen og Gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, er de tidsfrister, som kontoret har angivet, når den pågældende part har sin bopæl, sit hovedkontor eller er etableret i EØS, på mellem en måned og seks måneder. Hvis den pågældende part hverken har sin bopæl, sit hovedkontor eller er etableret i EØS, ligger tidsfristerne på mellem to måneder og seks måneder. Den generelle praksis er at tildele to måneder.


Både ved ex parte-procedurer og ved inter partes-procedurer (hvor der er to eller flere parter involveret) skal anmodninger om forlængelse fremsættes før tidsfristerne udløber.
Du kan finde flere oplysninger om EU-varemærker, hvad angår inter partes-procedurer og forlængelse af tidsfrister, i retningslinjerne, del C Indsigelse, afsnit 1 Procedurespørgsmål. Du kan finde flere oplysninger om EF-design og dette spørgsmål i retningslinjerne, Undersøgelse af begæringer om ugyldighedserklæring for et EF-design, punkt 4.1.6.


Er tidsfristen udløbet, kan den part, der har overset den, stadig have to muligheder for at reagere:
  • Parten kan anmode om at fortsætte proceduren (i henhold til Artikel 105 i EU-varemærkeforordningen), hvilket kun kræver opfyldelse af visse formelle krav.
  • Parten kan anmode om restitutio in integrum (i henhold til Artikel 104 i EU-varemærkeforordningen og i henhold til Artikel 67 i EF-designforordningen for EF-design), som kræver opfyldelse af formelle og væsentlige krav (såsom "iagttagelse af den efter omstændighederne fornødne omhu").
Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del A Generelle regler, afsnit 8 Restitutio in Integrum.


Underretning om indsigelse skal indgives senest tre måneder efter offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen i Del A i EU-varemærketidende.


En klageskrivelse skal indgives senest to måneder efter meddelelsen om den indklagede afgørelse, og argumenterne for klagen skal fremlægges senest fire måneder efter datoen for meddelelsen.


Afslås EU-varemærkeansøgningen ved en afgørelse truffet af kontoret, eller ophører EU-varemærkets retsvirkning som følge af en afgørelse truffet af kontoret eller en EU-varemærkedomstol, skal begæringen om omdannelse indgives senest tre måneder efter datoen, på hvilken denne afgørelse fik retskraft.


Anmodningen om omdannelse skal indgives senest tre måneder efter datoen, på hvilken EU-varemærkeansøgningen er blevet trukket tilbage, eller på hvilken EU-varemærkets retsvirkning er ophørt.


Hvis en ansøgning om et EU-varemærke eller et EF-design ikke opfylder kravene i forordningen om hhv. EU-varemærker eller EF-design, vil kontoret anmode ansøgeren om at afhjælpe manglerne eller indbetale det manglende beløb, senest to måneder efter at denne er blevet underrettet om manglerne.


Der er ingen frist for at indsende en begæring om et EU-varemærkes fortabelse eller en begæring om, at varemærket er ugyldigt.


Der er ingen frist for at indsende en begæring om at erklære et EF-design udgyldigt.


Spørgsmålene og svarene på denne side er udelukkende til orientering og udgør ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for nærmere information.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelsesmeddelelse.