Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

International registrering

 

Protokollen til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker er en traktat, der forvaltes af Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i Genève. Den trådte i kraft i april 1996 og er blevet ratificeret af mange lande i hele verden, herunder de fleste europæiske lande, USA, Japan, Australien, Kina, Rusland og i oktober 2004 Den Europæiske Union (EU).
Madridprotokollen giver indehavere af varemærker mulighed for at få disse beskyttet i flere lande ved simpelthen at indgive en ansøgning direkte til deres egen nationale eller regionale varemærkemyndighed.

Du kan finde yderligere oplysninger om Madridprotokollen ved at gå til strategiafsnittet og klikke på fanebladet "Udvikling".EUIPO er EU's myndighed for varemærker. EUIPO er godkendt over hele EU's område. Den er derfor WIPO's kontaktpunkt i forbindelse med alle internationale ansøgninger, der er baseret på et EU-varemærke, eller hvor EU er designeret. EUIPO kan optræde enten som oprindelig varemærkemyndighed, hvis en international ansøgning er baseret på et EU-varemærke, eller som designeret myndighed, hvis EU er blevet designeret i en international ansøgning, der har en anden oprindelse. EUIPO's rolle i det internationale system svarer til de nationale myndigheders rolle.


WIPO forvalter fra sit Internationale Bureau Madridprotokollen og Madridarrangementet (de to traktater, der udgør det såkaldte Madridsystem). Når Det Internationale Bureau modtager en international ansøgning fra en oprindelig varemærkemyndighed, kontrollerer det navnlig, at alle ansøgningskrav er opfyldt, og at varerne og tjenesteydelserne er korrekt klassificeret . Hvis det er tilfældet, indfører det mærket i det internationale register og bekendtgør det i Det Internationale Bureaus tidende. Det Internationale Bureau underretter herefter de designerede landes myndigheder om den internationale registrering.
Det Internationale Bureau undersøger ikke, om mærket opfylder betingelserne for beskyttelse, eller om der allerede er registreret et identisk eller lignende mærke. Denne undersøgelse foretages af de designerede landes myndigheder.


Ja. Det er muligt at designere EU i en international ansøgning som et område, hvor du ønsker at have din varemærkebeskyttelse. EUIPO er EU's myndighed for varemærker. EUIPO er godkendt over hele EU's område.
 


For at indgive en international ansøgning er det obligatorisk at anvende formularen på WIPO's websted på engelsk, fransk eller spansk.


Yderligere oplysninger findes på WIPO's websted.


Når EU er designeret i en international ansøgning, er det normalt ikke nødvendigt at udpege en repræsentant over for EUIPO. I tilfælde af et foreløbigt afslag, eller hvis indehaveren af den internationale registrering generelt har behov for at kommunikere direkte med kontoret (f.eks. indsende dokumenter), finder de almindelige regler om repræsentation dog anvendelse (læs mere om repræsentation).

Hvis indehaveren af den internationale registrering ikke har bopæl i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), anmodes denne om at udpege en EØS-repræsentant. Hvis der ikke udpeges en repræsentant, giver EUIPO et endeligt afslag i det omfang, der var fastsat i det foreløbige afslag.

Yderligere oplysninger findes i retningslinjerne, del M, internationale mærker.


Lær mere om den international registreringsproces, også kendt som Madridsystemet.


En international registrering, hvor EU er designeret, skal angive et andet af EUIPO's officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk). Hvis der ikke vælges et andetsprog, vil EUIPO gøre indsigelse mod ansøgningen og udsætte den fornyede offentliggørelse, indtil andetsproget er korrekt angivet.
 


Undersøgelsen af formaliteter begrænser sig til, hvorvidt et andetsprog er blevet angivet, om ansøgningen drejer sig om et kollektivmærke eller et certificeringsmærke (som skal indeholde indsendelsen af de forordninger, der gælder for anvendelsen af mærket), om de begrænsede lister for EU-designeringen falder inden for anvendelsesområdet for internationale registreringers hovedliste, om der påberåbes anciennitet, og om fortegnelsen over varer og tjenesteydelser opfylder kravet til klarhed og præcision som beskrevet i retningslinjerne, del B, undersøgelse, afsnit 3, klassifikation.
Hvis der foreligger hindringer for registreringen, skal EUIPO sende en meddelelse om foreløbigt afslag til WIPO senest seks måneder efter den fornyede offentliggørelse. Gælder det foreløbige afslag kun en del af varerne og tjenesteydelserne, og forholder indehaveren sig passiv, vil kun disse varer og tjenesteydelser blive afvist, mens de resterende varer og tjenesteydelser godkendes.


På anmodning fra indehaveren af den internationale registrering og senest én måned efter, at WIPO har informeret EUIPO om designeringen, vil EUIPO udarbejde en søgningsrapport for hver eneste internationale registrering, som vil omfatte lignende EU-varemærker og internationale registreringer, i hvilke EU er designeret i henhold til artikel 195 i EU-varemærkeforordningen.
 


Umiddelbart efter at have modtaget den internationale registrering offentliggør EUIPO automatisk denne igen i EU-varemærketidende i del M, der udelukkende omfatter internationale registreringer (se eSearch plus, afsnittet om daglig offentliggørelse).
 


WIPO sender den første meddelelse til indehaveren. Derefter oprettes der en direkte kommunikationskanal mellem EUIPO og indehaveren eller dennes repræsentant.
EUIPO har 18 måneder til at informere WIPO om alle mulige hindringer for registrering af EU-designeringen. Denne 18-måneders periode begynder på den dato, hvor EUIPO underrettes om designeringen. Hvis indsigelsen ikke frafaldes, sendes et endeligt afslag til indehaveren. Den endelige afgørelse kan appelleres til et klagenævn. Når appelproceduren er afsluttet, og afgørelsen er endelig, sendes der en endelig meddelelse om afslag til WIPO.
Hvis der ikke foreligger nogen hindringer for registrering, sender kontoret en midlertidig status til WIPO. Denne erklæring sendes til indehaveren, før den offentliggøres i Det Internationale Bureaus tidende, og indføres i det internationale register.


Påberåbt anciennitet og søgninger behandles parallelt af EUIPO. Det er muligt at påberåbe sig en ældre registrerings anciennitet i en særskilt officiel formular (MM17), der skal vedlægges den internationale ansøgning.
Behandlingen af påberåbt anciennitet er alene baseret på dokumentation fra ansøgeren. Det er muligt at påberåbe sig en ældre registrerings anciennitet i en særskilt officiel formular (MM17), der skal vedlægges den internationale registrering.


Når EU er designeret i en ansøgning om international registrering, har EUIPO ret til at give afslag på beskyttelse af et mærke i op til 18 måneder efter modtagelsen af ansøgningen fra WIPO. Der kan gives afslag på baggrund af de hindringer (absolutte eller relative), der kan ligge til grund for afslag på en ansøgning om registrering, som indgives direkte til EUIPO.
 


Der kan rejses indsigelse inden for en periode på tre måneder regnet fra én måned efter datoen for den fornyede offentliggørelse i EU-varemærketidende, del M, der udelukkende omfatter internationale registreringer (se eSearch plus, afsnittet om daglig offentliggørelse).
Indsigelser, der er indgivet forud for denne periode, anses for at være indgivet på den første dag i indsigelsesperioden.
Hvis der gøres indsigelse, kontrollerer EUIPO, om denne kan antages og sender derefter et foreløbigt afslag til WIPO på grundlag af indsigelsesproceduren. Hvis indsigelsen godkendes, meddeler kontoret WIPO, at den internationale registrering afvises.
 


Når alle procedurerne er afsluttet, og den internationale registrering er godkendt for Den Europæiske Union for alle eller en del af varerne og tjenesteydelserne, offentliggøres denne på ny i EU-varemærketidende, og en erklæring om meddelelse af beskyttelse sendes til WIPO.
 


Hvis den internationale registrerings designering af EU afvises af EUIPO, er det muligt at ændre den i henhold til artikel 202 i EU-varemærkeforordningen til:
  • en national varemærkeansøgning i EU-medlemsstaterne
  • en designering af en medlemsstat, der er part i Madridprotokollen (såkaldt "genindtrædelse").


Ja. Eftersom EU har tiltrådt Madridprotokollen, kan et EU-varemærke bruges som grundlag for en international ansøgning. I så fald optræder EUIPO som oprindelig varemærkemyndighed og bekræfter identiteten mellem EU-varemærket (som ansøgt eller registreret) og den internationale ansøgning.


Du kan nu indgive en international varemærkeansøgning baseret på et EU-varemærke online.
Alternativt kan du anvende en af de to følgende formularer.
  • WIPO MM2-formularen på engelsk, fransk, eller spansk (findes på WIPO's websted) eller
  • EUIPO EM2-formularen på et af de 23 officielle sprog, der anvendes i EUIPO – tilgængelig i to forskellige versioner. Den første version af EUIPO's formular er til ansøgninger, som er udfærdiget på et af de tre Madridprotokolsprog (engelsk, fransk eller spansk). Den anden er til ansøgninger udfærdiget på et af de øvrige 20 sprog (begge versioner kan hentes på EUIPO's websted).
Yderligere oplysninger om internationale ansøgningsformularer.


Når en international ansøgning indgives via EUIPO, skal der indbetales et gebyr.
Yderligere oplysninger om gebyrer og betalinger.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Den internationale ansøgning kan baseres på et registreret EU-varemærke eller på en EU-varemærkeansøgning. Den skal indgives direkte til EUIPO af varemærkeindehaveren eller dennes repræsentant, og det kan gøres online. EU-varemærkeindehaveren eller -ansøgeren skal være statsborger i et EU-land eller have en regulær industriel eller kommerciel virksomhed eller bopæl i EU.
Hvis den internationale ansøgning udfærdiges på et af EU's officielle sprog, som ikke er et af protokolsprogene, skal et af Madridprotokollens sprog angives (engelsk, fransk eller spansk), som så bliver sproget i den internationale ansøgning. Hvis ansøgeren ikke har fremsendt en oversættelse af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, skal denne bemyndige EUIPO til at fremskaffe en sådan oversættelse.
EUIPO kontrollerer den internationale ansøgnings indhold, og at den er fuldstændig (navnlig med hensyn til varemærkerne, indehaveren og anvendelsesområdet for fortegnelsen over varer og tjenesteydelser).
Derefter sendes den internationale ansøgning elektronisk videre til WIPO's Internationale Bureau.

Yderligere oplysninger om repræsentanter findes i retningslinjerne, del M, internationale mærker.


Nej. Der tages ikke højde for sammenlægninger af registreringer i vores forordninger, så kontoret er ikke bundet af denne nye bestemmelse i Madridarrangementet og -protokollen, da det i henhold til artikel 182 i EU-varemærkeforordningen kun er bestemmelserne i vores forordninger, der finder anvendelse på internationale registreringer, hvor EU er designeret.


Ja. I henhold til vores forordninger kan ansøgninger og registreringer deles (artikel 50 og 56 i EU-varemærkeforordningen). Jf. artikel 182 i EU-varemærkeforordningen finder bestemmelserne i vores forordninger også anvendelse på internationale registreringer, hvor EU er designeret (se venligst ændring af 1. februar 2019 af de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og Madridprotokollen — regel 27bis — deling af en international registrering).


Du kan nu indsende en ansøgning om deling ved hjælp af WIPO's MM22-formular (tilgængelig på Madridsystemsprogene engelsk, fransk og spansk).
 
Ansøgningsformularen skal vedlægges en side med en fortegnelse over de varer/tjenesteydelser, der skal forblive i den oprindelige internationale registrering (IR).
 
Ansøgningsformularen skal indgives ved hjælp af de officielle kommunikationsmidler, enten online (via eComm), pr. fax eller pr. post/specialkurer. For at indgive din ansøgning om deling online skal du logge ind på dit User Area, gå til eSearch plus, indtaste dit IR-nummer og under "Handlinger og meddelelser" vælge muligheden "Send meddelelse".
 
Læs vores retningslinjer for kommunikationsmidler og kontorets administrerende direktørs afgørelse nr. EX‑17‑4 af 16.8.2017 om kommunikation med elektroniske midler.
 
En ansøgning om deling forløber som følger:
 
  • Brugeren forelægger anmodningen for kontoret ved at indsende formular MM22 på det sprog, der anvendes i den internationale registrering.
 
  • EUIPO behandler anmodningen og overdrager den til WIPO (hvis den kan antages i henhold til vores forordning).
 
  • Hvis anmodningen opfylder kravene i regel 27bis i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og Madridprotokollen, herunder til betaling af det internationale gebyr, noterer WIPO delingen og opretter den udskilte internationale registrering i det internationale register.
 
  • WIPO underretter derefter EUIPO, som opretter den udskilte ansøgning i sin database.


EUIPO opkræver ikke noget gebyr for denne tjeneste. Bemærk dog, at WIPO opkræver et gebyr på 177 CHF for at notere ansøgningen om deling.


Delingen af en international registrering registreres på grundlag af den dato, hvor WIPO modtager anmodningen, eller, hvis der er en uregelmæssighed i anmodningen, den dato, hvor uregelmæssigheden er blevet afhjulpet. Se ændringen af 1. februar 2019 af de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og -protokollen — Regel 27a — Deling af en international registrering.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.