Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Indsigelse

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Ældre rettigheder udgør en relativ hindring for at afvise registrering af et EU-varemærke. kontoret undersøger ikke sådanne registreringshindringer på eget initiativ. EU-varemærkeansøgningen bekendtgøres derfor i EU-varemærketidende, hvorefter der i en periode på tre måneder kan rejses indsigelse med henblik på at beskytte ældre rettigheder, som det fremtidige EU-varemærke vil kunne krænke.

På den måde bliver EU-varemærketidende således det redskab, der benyttes til at orientere offentligheden om, at der er indgivet en EU-varemærkeansøgning, hvilket gør det muligt for indehavere af ældre rettigheder at beskytte disse rettigheder.

Du kan også oprette en varsling på dit User Area, som kan underrette dig om indgivelse af ansøgninger om lignende varemærker.

Du kan finde flere oplysninger om søgninger under Ofte stillede spørgsmål — Søg efter tilgængelighed.


Indsigelser, der er indgivet senest tre måneder efter bekendtgørelsen af EU-varemærkeansøgningen, behandles af indsigelsesafdelingen. Når indsigelsesafdelingen har kontrolleret, at gebyret er indbetalt rettidigt, undersøger den, om indsigelsen opfylder de grundlæggende krav. Hvis den konstaterer en mangel, der kan afhjælpes, anmoder den indsigeren herom.
Når denne fase er ved at være afsluttet, underrettes EU-varemærkeansøgeren om indsigelsen. Herefter begynder en periode på to måneder, hvor begge parter kan kontakte hinanden for at forsøge at indgå forlig. Denne periode kaldes betænkningstiden.

For flere oplysninger om dine rettigheder, kan du gå til siden beskyttelse af dine rettigheder i afsnittet med de varemærker, der allerede er blevet registreret på vores websted.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


"Betænkningstiden" strækker sig over to måneder regnet fra datoen for bekendtgørelse af indsigelsen og ligger før den kontradiktoriske fase (som både indsigeren og ansøgeren deltager i). Ingen af parterne vil blive pålagt at betale omkostninger, hvis de når til enighed om en aftale, der bringer indsigelsesproceduren til ophør, eftersom den kontradiktoriske fase endnu ikke er indledt.
Derudover tilbagebetaler kontoret indsigelsesgebyret til indsigeren, hvis den aftale, der er indgået, går ud på at begrænse fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af EU-varemærket, ved at udelukke de varer og tjenesteydelser, som indsigelsen er rettet mod, eller hvis den går ud på at trække EU-varemærkeansøgningen tilbage.

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del B, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål.


En indsigelse imod en EU-varemærkeansøgning skal indgives skriftligt senest tre måneder efter bekendtgørelsen af EU-varemærkeansøgningen i EU-varemærketidende.
For at gøre det lettere for dig, kan du også indgive indsigelser ved at benytte onlineformularen. Når onlineformularen er blevet indsendt, vil din anmodning få tildelt et indsigelsesnummer.
Indsigelsen anses først for at være korrekt indgivet, når indsigelsesgebyret er indbetalt.

Du kan finde flere oplysninger om hvordan du rejser en indsigelse imod et EU-varemærke eller en international registrering.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


For at indgive en indsigelse skal kontoret have modtaget betalingen, inden tidsfristen for at indgive en indsigelse udløber.
Få mere at vide om indsigelsesgebyret.


Ansøgere, som ikke har deres bopæl, hovedkontor eller regulær og kommerciel virksomhed i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) skal have en repræsentant over for kontoret. Få adgang til kontorets liste over repræsentanter via eSearch plus.
 


EUIPO's indsigelsesafdeling anvender kontorets fem sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk). Indsigelsen kan kun indgives på et af disse sprog, der også skal svare til et af de to sprog, som ansøgeren har valgt for EU-varemærket, og som er angivet ved ansøgningens bekendtgørelse i EU-varemærketidende. Dette sprog vil herefter blive anvendt i forbindelse med indsigelsens behandling.


Hvis indsigelsen indgives på et af kontorets fem sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk), som imidlertid ikke svarer til sprogene i den EU-varemærkeansøgning, der gøres indsigelse imod, får indsigeren en måned til at fremskaffe en oversættelse til det korrekte sprog.

Reglerne for behandlingssprog i retstvister er forklaret nærmere i retningslinjerne, del A, Generelle regler, afsnit 4, Sagsbehandlingssprog.


Der kan rejses indsigelse i indtil tre måneder efter bekendtgørelsen af EU-varemærkeansøgningen. Den officielle bekendtgørelsesdato er den dato, på hvilken ansøgningen bekendtgøres i EU-varemærketidendes Del A1. kontoret skal have modtaget indsigelsen og betalingen af indsigelsesgebyret inden denne frist udløber.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du rejser en indsigelse i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål.
Få mere at vide om indsigelsesgebyrer.


En fysisk eller juridisk person kan indgive en indsigelse, der er baseret på så mange varemærker, som denne person finder nødvendigt, forudsat at disse varemærker indehaves af vedkommende.

Du kan finde flere oplysninger i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 0, Indledning.


Nej. Indsigeren skal være en enkel fysisk eller juridisk person og skal basere indsigelsen på varemærker, der indehaves af indsigeren. Hvis en indsigelse mod en EU-varemærkeansøgning baseres på flere varemærker, der tilhører forskellige selskaber (forskellige fysiske eller juridiske personer), skal de enkelte personer derfor indgive særskilte indsigelser.
Der kan kun være mere end én indsiger i samme indsigelse, når de varemærker, indsigelsen støttes på, ejes af disse personer i fællesskab.

Du kan finde flere oplysninger om dette i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 0, Indledning).


Ja. Behandlingssproget fastlægges, når indsigeren vælger et af kontorets sprog, som også skal svare til et af de to sprog, der er angivet i EU-varemærkeansøgningen. Al korrespondance med kontoret og alle dokumenter, på hvilke indsigerne baserer deres rettigheder, skal affattes på eller oversættes til behandlingssproget.

Du kan finde flere oplysninger om dette i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål).


Kontoret meddeler indsigelsen, når det har fastslået, at indsigelsen kan antages til behandling i overensstemmelse med EU-varemærkeforordningen ( EU-varemærkeforordningen). Det betyder dog ikke, at indsigelsen er "fuldstændig". Hvis "betænkningstiden" er udløbet, og parterne ikke har indgået forlig, har indsigeren en frist på to måneder til at supplere sine sagsakter ved at fremlægge de beviser, som indsigeren støtter sine argumenter og rettigheder på. Kontoret sender herefter de modtagne dokumenter til ansøgeren, således at denne kan fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på to måneder.

Du kan finde flere oplysninger om dette i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål.


I alle EU's medlemsstater stilles der krav om, at der gøres faktisk og reel brug af varemærker, senest fem år efter de er blevet registreret. EU-varemærkeforordningen (EU-varemærkeforordningen) giver således ansøgeren mulighed for at anmode om, at indsigeren fremlægger bevis for brugen af de varemærker, som indsigelsen er baseret på, såfremt disse varemærker har været registreret i mere end fem år. Anmodningen om bevis for brug skal være "ubetinget" og indgivet som et "særskilt dokument".
Varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ikke er fremlagt bevis for brug, udelukkes fra indsigelsen. Indsigelsesproceduren kan med andre ord kun fortsætte for de varemærker, varer og tjenesteydelser, for hvilke den faktiske og reelle brug er dokumenteret. Hvis brugen ikke er bevist for nogen af de varer og tjenesteydelser, som det/de ældre varemærke/r er registreret for, afvises indsigelsen.

Du kan finde flere oplysninger om dette i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 6, Bevis for brug).


Af de beviser, der fremlægges, skal det fremgå, "hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes". Beviserne kan f.eks. bestå af underbyggende dokumentation og ting som emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer og erklæringer, der er afgivet under ed eller på tro og love.

Du kan finde flere oplysninger om dette i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 6, Bevis for brug.
 


Der tages stilling til fordelingen af omkostninger i en afgørelse om sagens substans. I alle andre tilfælde, hvor EUIPO's indsigelsesafdeling afslutter sagen, vil den pågældende meddelelse indeholde en afgørelse om omkostninger. Hvis omkostningerne er begrænset til repræsentationsomkostningerne og indsigelsesgebyret, fastsættes sagsomkostningernes størrelse i afgørelsen om fordeling af omkostninger inden for de grænser, der er fastsat i Artikel 18 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen.

Du kan finde flere oplysninger om dette i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1 Procedurespørgsmål.


Af de beviser, der fremlægges, skal det fremgå, "hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes". Beviserne kan f.eks. bestå af underbyggende dokumenter og artikler som emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer og erklæringer, der er afgivet under ed eller på tro og love. Beviserne skal fremlægges på en struktureret måde sammen med en fortegnelse.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.