Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Registreringsproces

Du har netop ansøgt om registrering af et design. Hvad er det næste, der sker? Er der mere, man skal?

Når Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) modtager din ansøgning, vil den blive kontrolleret af vores undersøgere. Hvis du har ansøgt online, er registreringsproceduren ligetil. De fleste onlineansøgninger registreres inden for et par dage.

Nedenstående gælder for ansøgninger, der indgives direkte til EUIPO. Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) foretager det meste af formalitetskontrollen for ansøgninger om international registrering indgivet til WIPO, hvori EU designeres.


Undersøgelseskriterier

Formelle krav

Alle ansøgninger gennemgår en formalitetskontrol. Når en undersøger opdager et problem, underrettes du eller din repræsentant (hvis du har udpeget en) herom, således at du kan rette op på det. Du har normalt to måneder til at afhjælpe de mangler, undersøgeren har givet meddelelse om (eller til at besvare mangelbrevet, som vi kalder det). Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du anmode om en forlængelse. Generelt accepterer EUIPO automatisk den første anmodning om forlængelse. En anden anmodning om forlængelse accepteres dog kun, hvis den er behørigt begrundet.


Her er nogle eksempler på problemer, der kan opstå:

Løsning

Den indsendte gengivelse er ikke egnet som gengivelse, idet det ikke fremgår tydeligt af den, hvad der søges beskyttelse af. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at fremsende en tydelig gengivelse (pr. brev) af det design, du ønsker beskyttet. Den dato, hvorpå EUIPO modtager gengivelsen, bliver ansøgningsdatoen.

Der er ikke sammenhæng mellem de afbildninger, du har indsendt. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at

  • fjerne de uoverensstemmende afbildninger fra din ansøgning eller
  • konvertere din ansøgning til en samlet ansøgning for forskellige design og betale gebyrerne herfor
Du er enten en virksomhed, der ikke har hovedsæde eller regulær virksomhed i EU, eller du er en enkeltperson, der ikke har bopæl i EU, og du har ikke udpeget en repræsentant. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at udpege en repræsentant.

De indbetalte gebyrer dækker ikke alle de design, du har ansøgt om. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at betale det skyldige beløb eller fjerne nogle af dine design.

Du har ikke angivet et produkt, eller angivelsen er forkert. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at angive produktet eller beskrive produkternes formål og art med henblik på passende klassificering. Vi anbefaler kraftigt, at du anvender klassificeringsværktøjet Eurolocarno.


Hvis dine svar ikke løser problemet, vil undersøgeren afvise din ansøgning enten helt eller, hvis der er tale om en samlet ansøgning, for visse af dine design. Undersøgeren træffer en afgørelse, som du kan klage over, hvis du ikke er enig.

Hvad undersøger vi?

EUIPO's materielle undersøgelse begrænser sig til to spørgsmål:

  1. Er dit design et design?
    Gengiver dit design hele eller en del af et produkts udseende? Undersøgeren sender en meddelelse, hvis vedkommende ikke mener, at det er tilfældet. Et design, der gengiver en levende plante, ville f.eks. modtage en sådan meddelelse.
  2. Indeholder designet et element, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden?
    Begreberne sædelighed og offentlig orden kan variere fra land til land. Men i betragtning af et registreret EF-designs enhedskarakter vil det blive afvist, blot det er i strid med sædeligheden eller den offentlige orden i mindst en del af EU.

Hvis en undersøger mener, at dit design er i strid med en af disse to bestemmelser, sender vedkommende dig et mangelbrev, som giver dig mulighed for at trække designet tilbage eller ændre gengivelsen af designet. Du får også mulighed for at fremsætte bemærkninger. Hvis du beslutter at indgive en ændret gengivelse af designet, vil gengivelsen kunne antages, hvis "designets identitet" bevares. Du kan naturligvis ikke indgive et helt andet design. Du kan kun fjerne eller undlade at gøre krav på ubetydelige træk, dvs. træk, som den informerede bruger sandsynligvis ikke vil bemærke.

Hvis du helt undlader at svare eller undlader at løse det problem, undersøgeren gør opmærksom på, sender undersøgeren en meddelelse om, at designet afvises. Du kan også klage over denne afgørelse.

Hvad EUIPO ikke undersøger

EUIPO vil ikke af egen drift undersøge, om dit design er nyt, eller om det har individuel karakter. Tredjeparter kan anmode om, at dit design erklæres ugyldigt. Ugyldighedsproceduren kan først indledes mod et design, når det er registreret, og ikke under registreringsproceduren.

Registreringsbevis

Hvis der ikke er nogen problemer, eller hvis du løser eventuelle problemer, der måtte opstå, vil dit design blive registreret. Det vil desuden blive bekendtgjort i Registreringstidende for EF-design. Hvis du har anmodet om udsættelse af bekendtgørelsen, vil kun designnummeret, ansøgningsdatoen, registreringsdatoerne og ansøgerens og repræsentantens navne blive bekendtgjort. Selve gengivelsen af designet vil ikke blive bekendtgjort.

Der udstedes først et registreringsbevis online, når hele det registrerede EF-design er blevet bekendtgjort. Du opfordres til at downloade beviset fra dagen efter bekendtgørelsen. Der vil ikke blive udstedt en kopi af registreringsbeviset i papirform. Der kan dog anmodes om ikke-bekræftede eller bekræftede kopier af registreringsbeviset.

Hvordan klager du over EUIPO's afgørelse?

Parter, der ikke har fået medhold ved en endelig afgørelse, kan klage over den. Hvis du ønsker at klage, kan du anvende vores papirformular. Se eventuelt også de forklarende bemærkninger. Du kan også klage online via dit User Area.