Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ansøgnings- og registreringsprocedure

 

Det er hurtigst og lettest at indgive en ansøgning om registrering af EF-design online.

Det er dog også muligt at indgive en ansøgning pr. fax, post eller personligt i EUIPO's reception i kontorets åbningstid.
Hvis du sender din ansøgning pr. fax, vil afbildningen af designet formentlig være af forholdsvis ringe kvalitet (især hvis der bruges fotografier), da denne teknologi ikke er velegnet til at sende billeder.
Det frarådes derfor generelt at indgive ansøgninger pr. fax. Hvis du ønsker at gøre det alligevel, bør du sørge for at sende en afbildning af designet i papirkopi senest 1 måned efter den dato, hvor faxen blev modtaget. Undersøgeren venter på en bekræftende kopi i op til 1 måned, før ansøgningen behandles yderligere.
De relevante gebyrer skal indbetales samtidig med, at ansøgningen om registrering indgives.
Du skal udfylde ansøgningsformularen (der findes på EUIPO's websted) og vedlægge en tydelig afbildning af designet. Denne afbildning kan enten være en tegning eller et fotografi.
De relevante gebyrer betales på ansøgningstidspunktet. Gebyrernes størrelse afhænger blandt andet af, om der anmodes om udsættelse af bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger om, hvordan der indgives en ansøgning, kan findes under:


Enhver fysisk eller juridisk person fra et hvilket som helst land i verden kan indgive en ansøgning.
Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om ejerskab på vores websted.
Der kan findes flere oplysninger i retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 2.


Locarnoklassifikationen er det internationale klassifikationssystem for industrielle design, som administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har sammensat en liste over produkter kaldet EuroLocarno-listen, som er baseret på Locarnoklassifikationen, og som anvendes til at klassificere varer omfattet af både registrerede EF-design og ansøgninger om registrering af EF-design.
Ved angivelse af varer i en EF-designansøgning opfordres ansøgerne på det kraftigste til at benytte termerne i Locarnoklassifikationen eller EuroLocarno for at undgå, at registreringsproceduren forsinkes, eftersom det i modsat fald vil være nødvendigt at oversætte de indgivne termer.
 
Yderligere oplysninger om Locarnoklassifikationen (design).


Når et design indgives første gang, har indehaveren en periode på seks måneder fra den første indgivelsesdato til at påberåbe sig prioritet i sin ansøgning om EF-design ved EUIPO. Hvis du påberåber dig prioritet, og nogen indgiver en ansøgning efter dig, er det din ansøgning, der har forrang.


Ja. Enhver, der har indgivet en designansøgning i et af de lande, som har tiltrådt Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, kan påberåbe sig prioritet. Den efterfølgende ansøgning skal indgives til EUIPO senest seks måneder efter den første ansøgning. Dokumentationen vedrørende retten til prioritet bør indeholde en afbildning af det tidligere design.
Selv om der gives afslag på registrering af et EF-design, kan der senere indgives en begæring til EUIPO om påberåbelse af prioritet for den tidligere afviste ansøgning om registrering af EF-design.

Yderligere oplysninger om tips og bedste praksis vedrørende indgivelse af designansøgninger.

Der findes yderligere oplysninger om, hvordan der indgives en ansøgning, i retningslinjerne for undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Der er intet loft for almindelige ansøgninger. En ansøger kan indgive en samlet ansøgning om lige så mange design, som vedkommende ønsker. Den eneste betingelse er, at de produkter, som designet omfatter, tilhører den samme Locarnoklasse, dvs. de skal vedrøre den samme type varer. Denne betingelse finder ikke anvendelse, når ansøgningen vedrører udsmykning.

På vores websted kan du finde flere oplysninger om designet og dets produkt(er).

Der findes yderligere oplysninger om, hvordan der indgives en ansøgning, i retningslinjerne for undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Designet bør afbildes mindst én gang, men der kan indgives op til syv afbildninger samt tre ekstra, ubeskyttede afbildninger. Det samme gælder for samlede ansøgninger, hvor der kan medsendes op til syv afbildninger for hvert design, der ansøges om. Indgives der mere end syv afbildninger, vil EUIPO hverken registrere eller offentliggøre de overskydende afbildninger, og kontoret vil tage hensyn til afbildningerne i den orden, ansøgeren selv har angivet ved indgivelsen (artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

Yderligere oplysninger om tips og bedste praksis vedrørende indgivelse af designansøgninger.
 
Der kan findes yderligere oplysninger i retningslinjerne for undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.

Find flere oplysninger i afsnittet Ansøg nu.


Det maksimale antal afbildninger, der tages i betragtning i en ansøgning om registrering af EF-design ved EUIPO, er syv. Hvis du ønsker at anvende designansøgningen som grundlag for en påberåbelse af prioritet i en efterfølgende designansøgning i et andet registreringssystem, bliver de overskydende afbildninger arkiveret i designansøgningssagsakten. Hvis du anmoder EUIPO om en bekræftet kopi af din ansøgning om registrering af EF-design, som skal danne grundlag for din påberåbelse af prioritet, vil denne kopi indeholde alle oplysninger om ansøgningen, herunder de overskydende afbildninger.

Find flere oplysninger i afsnittet Ansøg nu.


Ansøgningen kontrolleres først og fremmest med hensyn til formaliteter. Der foretages ikke nogen tilbundsgående materiel undersøgelse. Det kontrolleres kun, at ansøgningen vedrører et design, og at designet ikke strider mod den offentlige orden eller sædeligheden. Til forskel fra EU-varemærkesystemet findes der ingen indsigelsesprocedure.
Ansøgningen om registrering af et EF-design undersøges, og hvis den opfylder de formelle krav, registreres og bekendtgøres designet med det samme eller senest 27 måneder efter ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen, hvis der er meddelt udsættelse (efter anmodning fra indehaveren eller dennes repræsentant).
Hvis ansøgningen ikke opfylder de formelle krav, påpeges manglerne (der sendes normalt et "mangelbrev", som omfatter de mangler, der skal afhjælpes, og hvori der er angivet en svarfrist). Dette medfører enten, at ansøgningen ændres, eller, hvis manglerne ikke afhjælpes, at den afvises. Hvis der ikke svares på mangelbrevet inden for 2 måneder, kan det resultere i, at ansøgningen afvises, at visse afbildninger slettes, eller at retten til påberåbelse af prioritet fortabes.

Yderligere oplysninger om registreringsprocessen.


Efter registreringen bekendtgøres ansøgningen enten fuldt ud eller udsættes i 30 måneder regnet fra datoen for ansøgningens indgivelse eller fra datoen for påberåbelse af den første prioritet.
Anmodningen om udsættelse skal fremgå af ansøgningsformularen, og det er ikke muligt at anmode om udsættelse senere.
I den periode, hvor ansøgningen holdes fortrolig, har ansøgeren mulighed for at videreudvikle sin markedsføringsstrategi eller afslutte forberedelserne til produktionen, uden at konkurrenterne er bekendt med det pågældende design.
Det er kun de mest grundlæggende oplysninger, der offentliggøres i forbindelse med registreringen. Selve designet (afbildninger, produktangivelse og klassifikation) holdes fortroligt. Det kan have afgørende betydning i en sektor som modebranchen eller bilindustrien, hvor det er nødvendigt at beskytte designet mod konkurrenter, samtidig med at man planlægger produktionen af det slutprodukt, designet indgår i. Hvis ansøgeren ønsker at bringe udsættelsen til ophør, inden der er gået 30 måneder, kan det ske ved at anmode EUIPO om at bekendtgøre designet. Dette giver i vidt omfang designerne og virksomhederne kontrol over deres frembringelser.
Når udsættelsesperioden udløber, skal indehaveren eller dennes repræsentant sørge for at anmode om fuld bekendtgørelse ved at betale bekendtgørelsesgebyrerne. Hvis indehaveren ikke betaler i tide (senest 27 måneder efter ansøgningsdatoen eller den eventuelle prioritetsdato), resulterer det i, at det registrerede EF-design ikke bekendtgøres og fortabes.

Yderligere oplysninger om, hvordan der anmodes om udsættelse.

Der findes yderligere oplysninger i retningslinjerne for undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Ja, du skal være logget ind for at kunne anvende den elektroniske ansøgningsformular. Hvis du ikke har et brugernavn og en adgangskode, kan du tilmelde dig her.


Ja. Onlineansøgningsformularen findes på alle EU-sprog.


Du kan læse mere om onlineansøgninger i afsnittet Ansøg om et design på webstedet.


Du kan ikke underskrive ansøgningen. Du skal kun angive navnet på den person, der giver tilladelse til betaling af ansøgningsgebyrerne.
Der findes flere oplysninger om, hvordan du ansøger, i retningslinjerne for undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Ja. Dokumenter til støtte for en begæring om prioritet kan indgives som bilag til det elektroniske ansøgningsskema. De skal være i PDF-format. Bilag i andre formater anses ikke for at være indgivet. Afbildninger og prioritetsdokumenter er de eneste dokumenter eller oplysninger, der kan sendes som bilag.


EUIPO godtager ikke manglende dokumenter, der sendes pr. e-mail.
Du kan om nødvendigt sende manglende dokumenter vedrørende ansøgningen som almindeligt brev med angivelse af dine referencer og det elektroniske nummer, du har modtaget via onlinesystemet. Du bør dog så vidt muligt undgå at kommunikere med EUIPO om din elektroniske ansøgning, indtil du har modtaget den skriftlige bekræftelse af modtagelsen med oplysning om ansøgningsnummeret for det design, du har ansøgt om.

Der findes flere oplysninger om, hvordan du ansøger, i retningslinjerne for undersøgelse af ansøgninger om registrerede EF-design.


Ja. Så snart EUIPO har modtaget din elektroniske ansøgning, skulle du modtage en bekræftelse på modtagelse. Bekræftelsen indeholder et referencenummer (f.eks. e 0000000456982). Dette er ikke ansøgningsnummeret på det registrerede EF-design. Ansøgningsnummeret sendes til dig senere sammen med designafdelingens skriftlige bekræftelse på, at den har modtaget din ansøgning om registrering af EF-design. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af denne bekræftelse.

Hvis du ikke modtager den elektroniske kvittering, skyldes det formentlig, at ansøgningen ikke er sendt korrekt eller ikke er modtaget af EUIPO. Kontakt venligst informationscentret hurtigst muligt.


Registreringsperioden for EF-design er 5 år regnet fra den dag, ansøgningen blev indgivet. Du kan forlænge det registrerede EF-design hvert femte år op til højst 25 år regnet fra ansøgningstidspunktet.
Fornyelsesgebyret for et registreret EF-design afhænger af forlængelsesperioden.

Der kan findes yderligere oplysninger om fornyelsesgebyrer i afsnittet om gebyrer og betalinger.

Begæringen om fornyelse skal indgives i løbet af et tidsrum på seks måneder, som udløber den sidste dag i den måned, hvor beskyttelsesperioden udløber. Inden for dette tidsrum skal gebyrerne også betales. Er dette ikke sket, kan du indgive begæringen og betale gebyrerne inden for en yderligere frist på 6 måneder fra den sidste dag i den måned, hvor beskyttelsesperioden udløber, hvis der inden for denne yderligere frist betales et tillægsgebyr.
Fornyelsen registreres og får virkning fra dagen efter registreringsperiodens udløb, forudsat at begæringen om fornyelse opfylder samtlige krav.

Yderligere oplysninger om, hvordan du administrerer dit registrerede EF-design.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.