Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Registreringsproces

Du har netop ansøgt om et varemærke. Hvad er næste skridt?

Når ansøgningen er indgivet til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), vil vi undersøge varemærket for at finde ud af, om det kan registreres. Der er flere trin.

Tidsplanen består i "undersøgelsesperioden", "indsigelsesperioden" og til sidst registreringen. Undersøgelsesperioden starter med modtagelsen af ansøgningen og slutter med offentliggørelsen af ansøgningen. Indsigelsesperioden starter med offentliggørelsen af ansøgningen og slutter med udløbet af indsigelsesfristen. Derefter registreres varemærket, og det registrerede varemærke offentliggøres.

Undersøgelsesperioden

Indsigelsesperioden

Registrering

  • Modtagelse af ansøgningen

  • Offentliggørelse af ansøgningen

  • Indsigelsesfristens udløb

  • Offentliggørelse af det registrerede varemærke

 

Hvad sker der i undersøgelsesperioden?

Nedenstående arbejdsgang vil give dig et overblik over EUIPO's opgaver i undersøgelsesperioden. De udføres næsten samtidig. Du kan følge status for din ansøgning online gennem eSearch eller gennem dit User Area.

Nedenstående gælder for ansøgninger, der indgives direkte til EUIPO. Her kan du finde oplysninger om registreringsproceduren for internationale ansøgninger, hvor EU er designeret.

Tidsplanen omfatter følgende trin: "ansøgningsdato", "klassificering", "formaliteter", "absolutte hindringer for registrering", "oversættelse" og "søgning". Klik på de enkelte trin for at få flere oplysninger. Når alle trin er afsluttet, offentliggøres varemærket.

Indsigelsesperioden

 
 

Hvis vi opdager en fejl eller skal underrette dig om en indsigelse, sender vi en officiel meddelelse til dit User Area med oplysninger herom. Du har herefter to måneder til at afhjælpe eventuelle mangler og besvare henvendelsen. Du kan i første omgang anmode om en forlængelse på to måneder af fristen til at forberede dit svar. Den første forlængelse accepteres sædvanligvis automatisk, mens en ny forlængelse skal begrundes.

I forbindelse med nogle procedurer vil ansøgere (eller deres repræsentant) blive kontaktet pr. telefon af vores sagsbehandlere for at afhjælpe enkle mangler.

Hvis vi mener, at dit svar ikke fuldt ud løser problemet, eller hvis du undlader at svare, træffer vi en endelig afgørelse, hvori din ansøgning eller påberåbelsen i din ansøgning (f.eks. en prioritetspåberåbelse) afvises enten helt eller delvist. Alternativt ændrer vi måske oplysninger i din ansøgning, hvis det er hensigtsmæssigt (f.eks. ved at slette beskrivelsen eller tilføje en farve). Husk, at hvis du ikke er tilfreds med resultatet eller mener, at der er sket en fejl, har du ret til at klage.

Hvis din ansøgning afvises, er det stadig muligt at omdanne (IP-bro) din EU-varemærkeansøgning til nationale registreringer, forudsat at dit varemærke ikke er i konflikt med eksisterende nationale varemærker eller varemærkeansøgninger.

Hvis der ikke gøres indsigelse, offentliggør vi dit varemærke på alle 23 officielle EU-sprog. Det betyder, at vi gør offentligheden bekendt med, at du har ansøgt om dette specifikke varemærke for de angivne varer og/eller tjenesteydelser.

Hvad sker der i indsigelsesperioden?

Fra offentliggørelsesdatoen har tredjeparter, der mener, at dit varemærke ikke skal registreres, tre måneder til at gøre indsigelse.

Der er normalt to grunde til at gøre indsigelse:

Tredjeparten har en tidligere rettighed (eller flere tidligere rettigheder) og mener, at din rettighed vil være i konflikt hermed, hvis den registreres

For at forhindre dit varemærke i at blive registreret skal tredjeparten gøre indsigelse mod dit varemærke ved at udfylde en formular og betale et gebyr på 320 EUR. Hvis der gøres indsigelse, vil dit varemærke blive underkastet en indsigelsessag. Der kan gøres indsigelse frem til tre måneder efter, at et varemærke er offentliggjort.
 

Indsigelsesproceduren:

Indehavere af EU-varemærker, der allerede er på markedet, gør indsigelse mod hver femte EU-varemærkeansøgning. Vi træffer afgørelse i sådanne tvister, når begge parter – ansøgeren og indsigeren – har fremsendt dokumentation og argumenter. Ansøgere kan minimere risikoen for indsigelse ved at søge efter potentielle konflikter, inden de ansøger.
 

Nedenstående diagram giver dig et overblik over de forskellige trin i indsigelsessagen:

Tidsplanen starter med offentliggørelsen af ansøgningen og slutter med offentliggørelsen af det registrerede varemærke og omfatter følgende trin: "indgivelse af en indsigelse", "kontrol af antageligheden", "betænkningstiden", "forhandlingsdelen af sagen" og "afslutningen af sagen". Klik på de enkelte trin for at få flere oplysninger.

Betænkningstiden

Undersøgelsesperioden

Registrering


 

Alle indsigelsesafgørelser offentliggøres online, og alle parter, der berøres negativt af afgørelsen, har ret til at klage.

Hvis din ansøgning afvises, er det stadig muligt at omdanne (IP-bro) dit EU-varemærke til nationale registreringer, forudsat at dit varemærke ikke er i konflikt med eksisterende nationale varemærker eller varemærkeansøgninger.

Tredjeparten mener ikke, at dit varemærke skulle have været registreret

Den pågældende kan påberåbe sig eventuelle "absolutte hindringer for registrering". Absolutte hindringer for registrering er de krav, som dit varemærke skal opfylde, såsom at have fornødent særpræg, ikke være beskrivende for din branche og være gengivet tydeligt. For at gøre indsigelse mod dit varemærke skal den pågældende i givet fald sende en meddelelse herom til kontoret, hvori han/hun forklarer, hvorfor han/hun ikke mener, at varemærket skulle have været registreret. Det kalder vi en "bemærkning fra tredjemand", og der pålægges ikke noget gebyr. Denne mulighed bør imidlertid kun anvendes, når der er en god grund til at bestride varemærket.

Når kontoret modtager bemærkningerne, udsteder det en kvittering til den person, der har fremsat bemærkningerne ("observatøren"), og bemærkningerne fremsendes til ansøgeren. Herefter vil observatøren ikke modtage yderligere henvendelser fra EUIPO. Observatøren vil navnlig ikke blive underrettet om resultatet af en eventuel fornyet behandling af ansøgningen. Observatører, der ønsker at blive underrettet om det senere forløb for den pågældende EU-varemærkeansøgning, vil imidlertid kunne få adgang til oplysninger om status for ansøgningen via eSearch.

Registreringsbevis

Hvis ingen indgiver en indsigelse eller bemærkninger fra tredjemand, registreres dit varemærke, og registreringen offentliggøres. Det sker, således at andre indehavere af varemærker og offentligheden bliver bekendt med, at dette specifikke varemærke er dit.

Offentliggørelsen af registreringen er gratis, og der udstedes et registreringsbevis.

Du opfordres til at downloade beviset to dage efter offentliggørelsen. Der vil ikke blive udstedt en kopi af registreringsbeviset i papirform. Der kan dog anmodes om bekræftede eller ikkebekræftede kopier af registreringsbeviset. Det kan være nødvendigt, hvis du ønsker at påberåbe prioritet for dit EU-varemærke. Visse jurisdiktioner accepterer en henvisning til vores database (eSearch), mens andre kræver et mere officielt dokument, som du kan få tilsendt ved at fremsætte en anmodning om aktindsigt.

Hvordan klager du over en afgørelse, som EUIPO har truffet?

Parter, der ikke har fået medhold ved en endelig afgørelse, kan klage over den. Værktøjet eAppeal er én enkeltstående applikation til elektronisk indgivelse af klager. Det har aldrig været hurtigere eller lettere at indgive en klage. Der er direkte adgang til eAppeal i dit User Area via Formularer og ansøgninger i sektionen med onlinetjenester, og under "Handlinger og Meddelelser", når du går ind i sagen i eSearch Plus.