Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσφυγή

Ποιος μπορεί να ασκήσει προσφυγή;

Όλοι όσοι δεν δικαιώνονται από μία απόφαση μπορούν να ασκήσουν προσφυγή.

Η προσφυγή κατά απόφασης για σήμα στοιχίζει €720 και για σχέδιο ή υπόδειγμα €800.

Προθεσμία και μορφή προσφυγής

Πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στο δικόγραφο της προσφυγής και το αιτιολογικό υπόμνημα. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα εικονίδια που εμφανίζονται στη συνέχεια.

Δικόγραφο προσφυγής

  • Κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης

  • 2 μήνες

  • 4 μήνες

Αιτιολογικό υπόμνημα

Επανεξέταση σε πρώτο βαθμό

Μετά την υποβολή του αιτιολογικού υπομνήματος, ο γραμματέας του τμήματος υποβάλλει την προσφυγή (δικόγραφο και αιτιολογικό υπόμνημα) σε πρώτο βαθμό. Σε περιπτώσεις ex parte, ήτοι υποθέσεις που αφορούν μόνο έναν διάδικο, το τμήμα του οποίου η απόφαση προσβάλλεται θα διορθώσει την απόφασή του εάν θεωρεί την προσφυγή αποδεκτή και βάσιμη. Εάν δεν θεωρεί την προσφυγή αποδεκτή ή βάσιμη, η υπόθεση επιστρέφεται στο τμήμα προσφυγών.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, δεν διενεργείται πλέον προδικαστική αναθεώρηση σε υποθέσεις μεταξύ των διαδίκων (inter partes).

Υποθέσεις ex-parte

Μετά την προδικαστική αναθεώρηση σε υπόθεση ex parte, ο φάκελος υποβάλλεται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου τμήματος, ο οποίος ορίζει έναν εισηγητή.

Υποθέσεις inter-parte

Στις υποθέσεις inter-partes, ακολουθείται ελαφρώς διαφορετική διαδικασία. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των τμημάτων προσφυγών, μετά την παραλαβή του αιτιολογικού υπομνήματος, ο καθ' ου η προσφυγή έχει δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις. Μετά την κατάθεση του υπομνήματος αντικρούσεως, το τμήμα προσφυγών μπορεί να επιτρέψει και άλλες υποβολές από τους διαδίκους (ανταπάντηση/υπόμνημα ανταπάντησης).

Μετά το γραπτό μέρος της διαδικασίας, ο φάκελος υποβάλλεται στον πρόεδρο του αρμόδιου τμήματος, ο οποίος ορίζει έναν εισηγητή.

Σε αμφότερα τα είδη διαδικασίας, εάν ο εισηγητής το κρίνει σκόπιμο, επικοινωνεί με τον διάδικο/τους διαδίκους προκειμένου να αποσαφηνίσει κάθε σημαντικό ζήτημα σχετικά με την προσφυγή. Διαφορετικά, το τμήμα προσφυγών συντάσσει και διεξάγει συζήτηση για την απόφαση. Αφού τα τμήματα προσφυγών λάβουν απόφαση, η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους.

Γενικό Δικαστήριο

Οι αποφάσεις των τμημάτων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Οι λόγοι για τις εν λόγω προσφυγές παρατίθενται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ευρωπαϊκό σήμα και στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού για το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά του συνόλου των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου.

 

 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.