Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής

 

Αίτηση μπορεί να καταθέσει κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Περισσότερες πληροφορίες.


Αιτήσεις σήματος της ΕΕ μπορούν να κατατίθενται μόνο στο EUIPO. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
 • ηλεκτρονική κατάθεση – ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της περιοχής χρήστη (User Area),
 • μέσω ταχυδρομείου,
 • μέσω ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.


Όχι. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εργαλείων του EUIPO όπως προσδιορίζονται στην ερώτηση «Πώς να υποβάλετε αίτηση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»), μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών. Κανένα έγγραφο που προορίζεται προς συμπερίληψη σε συγκεκριμένο φάκελο δεν γίνεται δεκτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η αίτηση σήματος της ΕΕ μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «πρώτη γλώσσα».
Επιπλέον, πρέπει να επιλέγεται μια δεύτερη γλώσσα από τις ακόλουθες πέντε γλώσσες του Γραφείου: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη γλώσσα που έχει επιλεχθεί και θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο πιθανών διαδικασιών ανακοπής και/ή ακύρωσης.


Η ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της πραγματικής παραλαβής της αίτησης από το Γραφείο, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της. Το EUIPO εκδίδει επιστολή γνωστοποίησης ελλείψεων για τη συμμόρφωση προς τις μη πληρούμενες απαιτήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών. Η προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί. Αφού επιτευχθεί συμμόρφωση, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θα θεωρηθεί η ημερομηνία παροχής όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών και καταβολής του τέλους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις (βλέπε άρθρο 31 του ΚΣΕΕ σχετικά με όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις, ή Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 4 για πλήρεις λεπτομέρειες), η αίτηση ΣΕΕ δεν θα αντιμετωπιστεί ως αίτηση ΣΕΕ («θεωρείται ως μη κατατεθείσα») και όλα τα τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί θα επιστραφούν.


Στη σελίδα  Έντυπα και υποβολή αιτήσεων θα βρείτε όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα του Γραφείου, καθώς και έντυπα σε μορφή PDF για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται ακόμη ηλεκτρονικά.
Η αλληλογραφία σχετικά με έναν συγκεκριμένο φάκελο πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται μέσω: Παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα τον αριθμό του φακέλου.
* Ιδιόχειρη παράδοση: συμπληρώστε και φέρτε μαζί το αποδεικτικό παράδοσης εγγράφων (Document Delivery Receipt) σε δύο αντίτυπα για κάθε φάκελο που επιθυμείτε να υποβάλετε. Επισημαίνεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2017, δεν είναι πλέον αποδεκτή η αυτοπρόσωπη παράδοση οποιουδήποτε εγγράφου σχετίζεται με σήματα της ΕΕ. Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται αυτοπροσώπως θα θεωρείται ως μη παραληφθέν.
Σε περίπτωση ανακολουθίας ή αντίφασης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της έκδοσης της παρούσας δημοσίευσης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, θα υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις  Συχνές ερωτήσεις για τον νέο κανονισμό για το σήμα της ΕΕ.


Κάθε αίτηση ΣΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. Ο κατάλογος πρέπει να ταξινομείται σύμφωνα με τη συμφωνία της Νίκαιας. Τα προϊόντα περιλαμβάνονται στις κλάσεις 1 έως 34 της ταξινόμησης της Νίκαιας και οι υπηρεσίες στις κλάσεις 35 έως 45. Κάθε κλάση αντιπροσωπεύεται από έναν τίτλο κλάσης, η οποία παρέχει γενικές πληροφορίες για τον τύπο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτει.
Είναι πολύ σημαντικό να καταθέσετε αίτηση για τις κλάσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές σας διότι αυτό θα έχει άμεση επιρροή στον βαθμό προστασίας του σήματός σας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση της Νίκαιας διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) στη διεύθυνση http://www.wipo.int


Κατά την κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν προεγκεκριμένους όρους για τη δημιουργία του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Οι όροι αυτοί προέρχονται από την εναρμονισμένη βάση δεδομένων και γίνονται αυτομάτως δεκτοί για σκοπούς ταξινόμησης. Η χρήση αυτών των προεγκεκριμένων όρων διευκολύνει την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας καταχώρισης σημάτων. Στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται όροι οι οποίοι γίνονται δεκτοί για σκοπούς ταξινόμησης από όλα τα γραφεία της ΕΕ.
Πριν από την κατάθεση της αίτησης, οι χρήστες μπορούν:
 • να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο περιεχόμενο της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το εργαλείο TMclass του Γραφείου·
 • να χρησιμοποιήσουν τον δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία δημιουργίας του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών τους με βάση την ορολογία που περιέχεται στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων.


Ναι, οποιοδήποτε σημείο που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα. Με την καταχώριση της επωνυμίας και/ή του λογοτύπου της εταιρείας σας θα εξασφαλίσετε καλύτερη προστασία του εμπορικού σήματος και της φήμης σας. Η καταχώριση σάς παρέχει τη δυνατότητα να εμποδίζετε τρίτους να χρησιμοποιούν ή να καταχωρίζουν σήματα τα οποία είναι ίδια ή παρεμφερή σε βαθμό που να προκαλείται σύγχυση με τα σήματα της επιχείρησής σας.
 


Σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με όνομα τομέα, συμβουλευτείτε την Εναλλακτική επίλυση διαφορών του ΠΟΔΙ.


Όχι. Στον αρχικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην αίτηση σήματος της ΕΕ δεν μπορούν να προστεθούν προϊόντα και υπηρεσίες, μόνο να αφαιρεθούν. Με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα ή κλάσεις στην αρχική αίτηση που καταθέσατε, εκτός εάν καταθέσετε νέα αίτηση για το ίδιο σήμα στην οποία θα περιλαμβάνονται οι πρόσθετες κλάσεις.


Κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, τα βασικά τέλη καλύπτουν μόνον μία κλάση. Εάν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε περισσότερες από μία κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβάλετε τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση. Περισσότερες πληροφορίες.
Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε νέες κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών αφού η αίτησή σας για σήμα της ΕΕ έχει καταχωριστεί, πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση σήματος της ΕΕ με τις νέες κλάσεις που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών.


Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το σήμα.
Η πρακτική του Γραφείου σχετικά με τις τροποποιήσεις της αναπαράστασης του σήματος είναι πολύ αυστηρή. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 15 για περισσότερες λεπτομέρειες.


Για να εξασφαλίσετε την ταχεία εξέταση της αίτησής σας, θα πρέπει να προβείτε στις εξής ενέργειες.
 • Προπληρώστε τα τέλη —σε περίπτωση πληρωμής μέσω τρεχούμενου λογαριασμού, πρέπει να αποδεχθείτε να γίνει άμεση χρέωση του λογαριασμού σας. Εάν τα τέλη καταβληθούν μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η εντολή μεταφοράς του ποσού πρέπει να γίνει αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό τραπεζικής συναλλαγής που αναγράφεται στο αποδεικτικό.
 • Χρησιμοποιήστε το έτοιμο έντυπο που προορίζεται για την τράπεζά σας (περιλαμβάνεται στο αποδεικτικό επιβεβαίωσης που θα λάβετε αφού καταθέσετε την αίτηση).
 • Εξασφαλίστε τη συμμόρφωσή σας με τους όρους της διαδικασίας Fast Track* επιλέγοντας τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες (ανατρέξτε στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες).

* Εάν δεν διαπιστωθούν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης, ο φάκελός σας θα διεκπεραιωθεί ταχύτερα.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σύνολο της διαδικασίας καταχώρισης, η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία έως το στάδιο της δημοσίευσης.

 


Ναι, μπορείτε. Ωστόσο, εάν η χώρα σας δεν ανήκει στον ΕΟΧ ( Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), το Γραφείο θα σας αποστείλει επιστολή ζητώντας τον διορισμό αντιπροσώπου εντός ορισμένης προθεσμίας.
Πρόσθετες πληροφορίες:


Το Γραφείο θα απορρίψει την αίτηση σήματος που υποβάλατε εφόσον κρίνει ότι δεν πληροί ορισμένες απαιτήσεις, οι οποίες αποκαλούνται επίσης απόλυτοι λόγοι.

Στο άρθρο 7 του ΚΣΕΕ παρατίθενται οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Οι αιτήσεις σήματος που δεν απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο δημοσιεύονται. Δείτε την πλήρη ροή εργασιών για την καταχώριση.

Οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου πρέπει να διακρίνονται από τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου, οι οποίοι εξετάζονται μόνον εφόσον, μετά τη δημοσίευση της αίτησης ΣΕΕ, ασκηθούν μία ή περισσότερες ανακοπές από οποιονδήποτε τρίτο με βάση ένα ή περισσότερα συγκρουόμενα προγενέστερα δικαιώματα, όπως ένα προηγούμενο σήμα.

Το EUIPO δεν εξετάζει αυτεπαγγέλτως τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου. Η επίκληση σχετικών λόγων απαραδέκτου είναι δυνατή μόνο από τρίτους στο πλαίσιο άσκησης ανακοπής ή κίνησης διαδικασίας ακυρότητας, μετά την καταχώριση του σήματος της ΕΕ. Μάθετε ποια είναι τα αντίστοιχα τέλη και δείτε τις διαφορές επιλέγοντας την καρτέλα «Ανακοπή» στη σελίδα Διαδικασία καταχώρισης


Ναι. Το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση σήματος της ΕΕ εάν συντρέχει λόγος απαραδέκτου έστω και σε ένα μόνο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, π.χ., το σήμα είναι η ονομασία του προϊόντος σε μια επίσημη γλώσσα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γραφείο θα απορρίψει την αίτηση σήματος της ΕΕ.
Προγενέστερα δικαιώματα τα οποία διεκδικούνται με την άσκηση ανακοπής ή με την κατάθεση αίτησης ακυρότητας συνιστούν κώλυμα για την καταχώριση σήματος της ΕΕ, ακόμη και όταν ισχύουν σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ένωσης. Ωστόσο, σπανίζουν οι περιπτώσεις απόρριψης μιας αίτησης καταχώρισης επειδή το σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα ή επειδή η λέξη που το αποτελεί είναι περιγραφική ή κοινή ονομασία σε μία μόνο γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και μάλιστα όχι σε μία από τις βασικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στις εμπορικές συναλλαγές). Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η διαδικασία ανακοπής ή ακυρότητας ενώπιον του EUIPO παρέχει μεγάλα περιθώρια για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του σήματός σας.


Μια αίτηση σήματος της ΕΕ που έχει απορριφθεί, ή ένα σήμα της ΕΕ που έχει κηρυχθεί άκυρο ή του οποίου ο δικαιούχος έχει κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του μπορεί να μετατραπεί σε αίτηση εθνικού σήματος σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν συντρέχει ο σχετικός λόγος απαραδέκτου. Ως ημερομηνία κατάθεσης των μεταγενέστερων αιτήσεων εθνικού σήματος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης σήματος της ΕΕ.


Η μετατροπή είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και στις διεθνείς καταχωρίσεις (ΔΚ).

Εάν ένα σήμα της ΕΕ παύσει να υπάρχει, μπορεί να μετατραπεί σε άλλο σήμα που ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη. Η μετατροπή είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για να επιλύονται πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται από τον ενιαίο χαρακτήρα των ΣΕΕ.

Για παράδειγμα, εάν παρουσιάζεται πρόβλημα στη δυνατότητα καταχώρισης ενός σήματος της ΕΕ σε μία μόνο ή σε ορισμένες χώρες για απόλυτους λόγους απαραδέκτου ή λόγω ανακοπής βάσει προγενέστερου δικαιώματος που ισχύει σε μία μόνο χώρα ή σε ορισμένες χώρες, ο καταθέτης του ΣΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση μετατροπής του ΣΕΕ σε επιμέρους εθνικές αιτήσεις σήματος στις άλλες χώρες που δεν επηρεάζονται από τους λόγους αυτούς.

Για τις διεθνείς καταχωρίσεις μπορεί να ζητείται μετατροπή σε εθνικές αιτήσεις σήματος των κρατών μελών της ΕΕ και επέκταση της προστασίας στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας της Μαδρίτης ή του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 2, Μετατροπή.


Η μετατροπή (conversion) διεθνών καταχωρίσεων στις οποίες προσδιορίζεται η ΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με τη μετατροπή (transformation), νομική ιδιαιτερότητα η οποία θεσπίστηκε με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τον μετριασμό των συνεπειών της πενταετούς περιόδου εξάρτησης που προβλέπεται από τη συμφωνία της Μαδρίτης.
Η μετατροπή βάσει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης επιτρέπει τη μετατροπή κεντρικά προσβαλλόμενου σήματος σε άμεση αίτηση σήματος της ΕΕ, αλλά δεν επιτρέπει τη μετατροπή (βάσει του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ) μιας διεθνούς καταχώρισης με επέκταση στην ΕΕ σε εθνική αίτηση.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές και τις διατυπώσεις που αφορούν τη μετατροπή, διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 2, Μετατροπή και Μέρος M, Διεθνή σήματα.


Για να εξεταστεί η αίτησή σας στο πλαίσιο της διαδικασίας Fast Track, πρέπει να καταβάλετε το τέλος τη στιγμή της κατάθεσης ή αμέσως μετά εφόσον πληρώνετε με τραπεζικό έμβασμα (περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τραπεζικά εμβάσματα και τον κατάλογο με τους όρους της διαδικασίας Fast Track). Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε την εναρμονισμένη βάση δεδομένων του EUIPO, η οποία περιλαμβάνει τους όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για σκοπούς ταξινόμησης.
 


Το έντυπο αίτησης σε πέντε βήματα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διαδικασία Fast Track. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά πεδία και προεπιλεγμένες επιλογές που διασφαλίζουν ότι η αίτησή σας θα εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν.

Το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες έχει σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση αν η αίτησή σας εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας Fast Track ή εκτός αυτής. Εάν η αίτησή σας δεν πληροί κανέναν από τους όρους εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας Fast Track, αυτό επισημαίνεται στο έντυπο με μια ένδειξη. Μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε αν θα κάνετε τις διορθώσεις που επισημαίνονται στο έντυπο ή αν θα υποβάλετε κανονική αίτηση. Οι κανονικές αιτήσεις δημοσιεύονται συνήθως 8 έως 11 εβδομάδες μετά την καταβολή του τέλους.

Εάν η αίτησή σας για σήμα της ΕΕ πληροί τους όρους της διαδικασίας Fast Track, το λογότυπο της διαδικασίας Fast Track θα εμφανιστεί πάνω από το χρονολόγιο του σήματός σας στο eSearch plus.


Παρότι μερικές αιτήσεις μπορεί να πληρούν τους όρους της διαδικασίας Fast Track τη στιγμή της κατάθεσης, ενδέχεται στη συνέχεια να παύσουν να πληρούν αυτούς τους όρους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την εξέταση των απόλυτων λόγων, για παράδειγμα, εκπρόθεσμη πληρωμή, αίτηση για περιορισμό προϊόντων και υπηρεσιών ή άλλες ελλείψεις, όπως κάποιο πρόβλημα με τον αντιπρόσωπο.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο με τους όρους της διαδικασίας Fast Track.


Οι αιτούντες ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να συμπληρώσουν στο ειδικό πεδίο που παρέχεται στο έντυπο της αίτησης τα δικά τους στοιχεία αναφοράς, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 20 χαρακτήρες και μπορούν να αποτελούνται π.χ. από αρχικά, σειρές αλφαβητικών χαρακτήρων, ψηφίων κ.λπ. Τα στοιχεία αναφοράς είναι χρήσιμα διότι βοηθούν τους αιτούντες να ξεχωρίζουν μεταξύ τους τις διάφορες αιτήσεις που έχουν καταθέσει.

Ο «αριθμός αναγνωριστικού» χορηγείται από το Γραφείο με σκοπό την ταυτοποίηση των αιτούντων και των αντιπροσώπων τους.

Αν ο αιτών ή ο αντιπρόσωπός του έχουν ήδη λάβει «αριθμό αναγνωριστικού» από το EUIPO, σε μελλοντικές αιτήσεις αρκεί να δηλώνουν τον αριθμό αυτόν μαζί με το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/αντιπροσώπου.

Αν δεν έχουν λάβει αριθμό αναγνωριστικού, τότε πρέπει να συμπληρώνουν όλα τα πεδία που αφορούν τους αιτούντες/αντιπροσώπους.


Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό αναγνωριστικού που σας αντιστοιχεί αναζητώντας το σήμα σας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του EUIPO, στην eSearch plus ή στην TMview.


Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση προβαίνοντας στις εξής ενέργειες: Μόλις η αίτησή σας επικυρωθεί, το σύστημα θα δημιουργήσει έναν αριθμό αίτησης ΣΕΕ για εσάς.
 


Το σήμα της ΕΕ μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε σημείο, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα των προϊόντων ή της συσκευασίας τους, ή ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά:
 • να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων· και
 • να αναπαρίστανται κατά τρόπο ο οποίος επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας.
Η αναπαράσταση των σημείων πρέπει να είναι σε μορφή που βασίζεται σε ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία και η οποία μπορεί να αναπαρίσταται στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους μορφότυπους αρχείων που γίνονται δεκτοί από το EUIPO κατά την κατάθεση αίτησης σήματος. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην απόφαση αριθ. EX-17-6 του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου της 22/9/2017 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για παραρτήματα που υποβάλλονται με μέσα καταχώρισης δεδομένων.

Στον εκτελεστικό κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΣΕΕ) θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις για τα πιο διαδεδομένα είδη σημάτων.

Περισσότερα παραδείγματα σημάτων και των ειδών τους διατίθενται στον δικτυακό μας τόπο.


Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα αναφέρεται μόνο ότι έχει κατατεθεί εικονιστικό σήμα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο όρος «εικονιστικό σήμα» καλύπτει «σύνθετα» ή «σχηματοποιημένα» σήματα, «λέξη + λογότυπο» κ.λπ. (για παραδείγματα εικονιστικών σημάτων επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο). Σύμφωνα με την πρακτική του EUIPO, ένα σήμα είναι εικονιστικό όταν συνίσταται:
 • αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία·
 • από συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων·
 • από λεκτικά στοιχεία σε μη τυποποιημένες γραμματοσειρές·
 • από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία·
 • από λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές·
 • από γράμματα αλφαβήτων εκτός ΕΕ·
 • από σημεία ή σύμβολα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με το πληκτρολόγιο·
 • από συνδυασμούς των ανωτέρω.
Στο έντυπο της αίτησης έχει προστεθεί η φράση «εικονιστικό σήμα με λεκτικά στοιχεία» προκειμένου να δοθεί στον καταθέτη η δυνατότητα να συμπληρώσει τα λεκτικά στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά κείμενα για το σήμα της ΕΕ.


Όχι, προστατεύεται ο συνδυασμός τους, όπως απεικονίζεται στην αναπαράσταση του σήματος συνολικά. Αναζητήστε σχετικά παραδείγματα στον δικτυακό μας τόπο.


Το τετραγωνίδιο «εικονιστικό σήμα».


Δεν είναι πλέον δυνατή η μνεία των χρωμάτων που περιλαμβάνονται σε ένα εικονιστικό σήμα της ΕΕ.


Η παροχή περιγραφής δεν είναι πλέον υποχρεωτική για κανένα είδος σήματος της ΕΕ. Όσον αφορά σήματα θέσης, σήματα μοτίβου, σήματα συνιστάμενα σε χρώμα αποτελούμενα από συνδυασμό χρωμάτων και σήματα κίνησης, η περιγραφή σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΣΕΕ) είναι προαιρετική. Σε ό,τι αφορά τα σήματα αυτά, στις περιπτώσεις που η αναπαράσταση συνοδεύεται από περιγραφή, η περιγραφή αυτή πρέπει να συνάδει με την αναπαράσταση και να μη διευρύνει το πεδίο της.


Ναι, μπορείτε να ανακαλέσετε την αίτησή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο τα τέλη, εφόσον τα έχετε ήδη καταβάλει, δεν θα σας επιστραφούν, εκτός εάν η ανάκληση παραληφθεί την ίδια ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση (GMT +1). Δεν επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση για την ανάκληση. Μπορείτε να ζητήσετε ανάκληση της αίτησης απευθείας στο eSearch plus επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο ηλεκτρονικής ενέργειας από την ενότητα «ενέργειες και ανακοινώσεις» του σήματος της ΕΕ.Η δήλωση πρέπει να διατυπώνεται με σαφή και απερίφραστο τρόπο, για παράδειγμα «Ανακαλώ την αίτηση σήματος της ΕΕ με αριθμό XYZ».
Επειδή το Γραφείο δεν διαθέτει έντυπο για την ανάκληση αιτήσεων σήματος της ΕΕ, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε την αίτησή σας αποστέλλοντας ειδοποίηση μέσω της User Area, ταχυδρομικής επιστολής (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτά).


Υπάρχουν τρία είδη ΣΕΕ, τα ατομικά, τα συλλογικά ή τα σήματα πιστοποίησης.


Συλλογικό σήμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδος σήματος (π.χ. λεκτικό, εικονιστικό, τρισδιάστατο κ.λπ.), υπό τον όρο ότι ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε οργάνωση και χρησιμοποιείται για να διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μελών της οργάνωσης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Αίτηση για συλλογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να καταθέτουν μόνον οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσιών ή εμπόρων, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.


Όχι, ο όρος «συλλογικό» δεν σημαίνει ούτε ότι το σήμα ανήκει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα (από κοινού καταθέτες/συνδικαιούχοι), ούτε ότι αφορά/καλύπτει περισσότερες από μία χώρες (το σύστημα σημάτων της ΕΕ καλύπτει αυτομάτως όλες τις χώρες της ΕΕ).

Ο κανονισμός για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ) προβλέπει ειδικές διατάξεις για την προστασία των συλλογικών σημάτων. Ως συλλογικά σήματα μπορούν κάλλιστα να καταχωριστούν και οι ενδείξεις οι οποίες χρησιμεύουν προς δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, σε αντίθεση με το ατομικό σήμα της ΕΕ, όπου μια τέτοια γεωγραφική ένδειξη δεν μπορεί να καταχωριστεί.

Οι καταθέτες συλλογικού σήματος οφείλουν να υποβάλουν τον κανονισμό χρήσης του σήματος εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα άρθρα 74 έως 82 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ) και στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, Κεφάλαιο 15, Συλλογικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ναι, το βασικό τέλος για την ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για συλλογικό σήμα είναι χαμηλότερο από το τέλος που προβλέπεται για την κατάθεση αίτησης για συλλογικό σήμα με χρήση εντύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα τέλη, συμβουλευτείτε τη σελίδα Τέλη που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO.


Ο καταθέτης μπορεί να διεκδικήσει την προτεραιότητα μίας ή περισσότερων προγενέστερων αιτήσεων σημάτων, συγκεκριμένα αίτησης η οποία καταχωρίστηκε σε εθνικό γραφείο (ή στο γραφείο της Μπενελούξ), στην επικράτεια ή για λογαριασμό συμβαλλόμενου κράτους της σύμβασης των Παρισίων, μέλους του ΠΟΕ, κράτους για το οποίο η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει αμοιβαία μεταχείριση, ή αίτησης σήματος της ΕΕ.

Το δικαίωμα «προτεραιότητας βάσει της σύμβασης» είναι περιορισμένο χρονικά και ενεργοποιείται από την πρώτη νομότυπη κατάθεση ενός σήματος. Ως νομότυπη εθνική κατάθεση νοείται κάθε κατάθεση η οποία αρκεί για τη σύσταση της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης στην οικεία χώρα, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη τύχη της εν λόγω αίτησης (άρθρο 4 παράγραφος 3 της σύμβασης των Παρισίων). Η προτεραιότητα μπορεί να διεκδικηθεί εντός προθεσμίας 6 μηνών από την πρώτη κατάθεση.

Οι αιτήσεις για διεκδίκηση προτεραιότητας πρέπει να κατατίθενται μαζί με την αίτηση σήματος της ΕΕ ή σε χωριστή κοινοποίηση η οποία κατατίθεται την ίδια ημερομηνία με την αίτηση ΣΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές και τις διατυπώσεις που αφορούν τις αιτήσεις για διεκδίκηση «προτεραιότητας βάσει της σύμβασης», διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 15: Προτεραιότητα λόγω έκθεσης, και στην ειδική ενότητα με τις Συχνές ερωτήσεις για τη νομοθετική μεταρρύθμιση.


Η αίτηση για διεκδίκηση προτεραιότητας πρέπει να κατατίθεται μαζί με την αίτηση σήματος της ΕΕ και να περιλαμβάνει την ημερομηνία, τον αριθμό και τη χώρα της προγενέστερης αίτησης.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Γραφείο θα δημοσιεύσει την αίτηση για διεκδίκηση προτεραιότητας «όπως κατατέθηκε», που σημαίνει ότι το Γραφείο δεν θα επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της αίτησης για διεκδίκηση προτεραιότητας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται (αντίγραφο της σχετικής πρώτης αίτησης, γλώσσα και προθεσμίες) στο πλαίσιο της διεκδίκησης προτεραιότητας ή αρχαιότητας, βλέπε απόφαση αριθ. EX-05-5 του προέδρου του Γραφείου της 01/06/2005.

Για περαιτέρω επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης αίτησης για διεκδίκηση προτεραιότητας στην ηλεκτρονική σας αίτηση, εισέλθετε στο έντυπο αίτησης για επαγγελματίες


Αν ο καταθέτης σήματος της ΕΕ έχει παρουσιάσει προϊόντα ή υπηρεσίες, υπό το κατατεθέν σήμα, σε επίσημα αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση, δύναται να διεκδικήσει προτεραιότητα έκθεσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την πρώτη παρουσίαση. Απαιτείται η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την παρουσίαση.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές και τις διατυπώσεις που αφορούν τις αιτήσεις για διεκδίκηση «προτεραιότητας έκθεσης», διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 16, Προτεραιότητα έκθεσης.


Εάν ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει ήδη προγενέστερη ταυτόσημη εθνική ή διεθνή καταχώριση σήματος με ισχύ σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, δύναται να διεκδικήσει στην αίτηση για το σήμα της ΕΕ —εντός 2 μηνών από την κατάθεσή της ή ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση του σήματος της ΕΕ— την αρχαιότητα του προγενέστερου σήματος, διατηρώντας τα προγενέστερα δικαιώματά του ακόμη και αν δεν ανανεώσει το προγενέστερο σήμα.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές και τις διατυπώσεις που αφορούν τις αιτήσεις για διεκδίκηση αρχαιότητας διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 17, Αρχαιότητα.


Τα έγγραφα προς στήριξη της αίτησης για διεκδίκηση αρχαιότητας πρέπει, καταρχήν, να υποβάλλονται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία από την οποία διεκδικείται αρχαιότητα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της διεκδίκησης προτεραιότητας ή αρχαιότητας, βλέπε απόφαση αριθ. EX-05-5 του προέδρου του Γραφείου της 01/06/2005.
Για περαιτέρω επεξηγήσεις, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης αίτησης για διεκδίκηση αρχαιότητας στην ηλεκτρονική σας αίτηση, μεταβείτε στο έντυπο αίτησης για επαγγελματίες


Το αποτέλεσμα του δικαιώματος προτεραιότητας είναι ότι ως ημερομηνία προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του σήματος της ΕΕ, προκειμένου να καθοριστεί το προγενέστερο των δικαιωμάτων.
Το μοναδικό αποτέλεσμα της αρχαιότητας, δυνάμει του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, είναι ότι όταν ο δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραιτηθεί του προγενέστερου σήματος ή το αφήσει να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει των ιδίων εκείνων δικαιωμάτων που θα είχε αν το προγενέστερο σήμα είχε εξακολουθήσει να είναι καταχωρισμένο.
Επισημαίνεται ότι αρχαιότητα μπορεί να διεκδικηθεί μόνο για προγενέστερη καταχώριση, και όχι για προγενέστερη αίτηση.


Η ημερομηνία κατά την οποία το Γραφείο εγγράφει το σήμα της ΕΕ στο μητρώο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού δώσει την έγκριση για δημοσίευση της καταχώρισης στο δελτίο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δελτίο ΣΕΕ). Στο πιστοποιητικό καταχώρισης, η ημερομηνία καταχώρισης αναγράφεται μετά τον όρο «Καταχωρισμένο» στην κάτω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας.
Με την καταχώριση σήματος της ΕΕ παρέχονται στον δικαιούχο αποκλειστικά δικαιώματα επ’ αυτού. Τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα της ΕΕ αντιτάσσονται κατά τρίτων από την ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρισης του σήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης σήματος της ΕΕ, επισκεφθείτε τη σελίδα Διαδικασία καταχώρισης


Η διαδικασία καταχώρισης ΣΕΕ αποτελείται από τα ακόλουθα τρία βασικά στάδια:
 1. εξέταση της αίτησης,
 2. διαδικασία ανακοπής (μόνο αν η αίτηση σήματος της ΕΕ έχει αποτελέσει αντικείμενο ανακοπής),
 3. καταχώριση.


Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ισχύει για 10 έτη και μπορεί να ανανεώνεται επ’ αόριστον, για περίοδο 10 ετών κάθε φορά. Έξι μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της καταχώρισης, το EUIPO θα ενημερώσει γραπτώς τον δικαιούχο, τον αντιπρόσωπο και κάθε δικαιούχο εγγεγραμμένου επ’ αυτού δικαιώματος για την επικείμενη λήξη ισχύος της καταχώρισης. Η μη παροχή των ως άνω πληροφοριών δεν επηρεάζει τη λήξη ισχύος της καταχώρισης και δεν στοιχειοθετεί ευθύνη του Γραφείου.
Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά με χρήση του εντύπου αίτησης ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση σημάτων της ΕΕ, ανατρέξτε:


Ο διακριτικός χαρακτήρας που έχει αποκτηθεί αποτελεί αίτημα που μπορεί να υποβληθεί κατά την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος, το οποίο δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα καθεαυτό, αλλά έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα ως συνέπεια της χρήσης του στην αγορά.
 
Για την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος, το εμπορικό σήμα θα πρέπει να έχει «εγγενώς διακριτικό χαρακτήρα», δηλαδή να είναι διακριτικό, μη περιγραφικό και να μην αποτελείται από λέξεις ή σήματα που είναι συνηθισμένα στην καθομιλουμένη. Ωστόσο, ως εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, ένα σήμα μπορεί να κατοχυρωθεί εάν ο αιτών υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος που έχει αποκτηθεί λόγω της χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον ένα σημαντικό ποσοστό του σχετικού κοινού αντιλαμβάνεται το σήμα ως εμπορικό σήμα (δηλ. ότι προσδιορίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην αίτηση ως προϊόντα προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση).
 
Το Γραφείο θα εξετάσει τον διακριτικό χαρακτήρα ενός εμπορικού σήματος που έχει αποκτηθεί μόνο μετά από ρητή απαίτηση του αιτούντος, και ποτέ με δική του πρωτοβουλία. Το αίτημα σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί θα πρέπει να υποβληθεί είτε ως κύριο αίτημα είτε ως επικουρικό αίτημα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.


Εάν καταθέσετε ένα κύριο αίτημα, το Γραφείο θα εκδώσει απόφαση σχετικά με το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και σχετικά με το διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί λόγω χρήσης ταυτόχρονα. Θα εκδοθεί μία απόφαση η οποία θα καλύπτει και τα δύο ζητήματα. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης.
 
Εάν υποβάλετε ένα επικουρικό αίτημα, η εξέταση της αίτησης θα χωριστεί σε δύο φάσεις. Αρχικά, το Γραφείο θα εκδώσει απόφαση μόνο σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και όταν αυτή η απόφαση καταστεί τελική, θα εξετάσει μόνο το αίτημα σχετικά με το διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί και θα εκδώσει επίσημη απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών μεμονωμένα και σύμφωνα με την αντίστοιχη προθεσμία.
 
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος να αποφασίσει ποιον τύπο αιτήματος θέλει να υποβάλει. Εξαρτάται από τα συμφέροντα του αιτούντος, για παράδειγμα, την ταχύτητα της διαδικασίας κατοχύρωσης, τις δυσκολίες κατά τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων για τη στήριξη του αιτήματος για τον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί λόγω της χρήσης ή ακόμα και τη σημασία της τελικής απόφασης σχετικά με τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα του σήματος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.


Το Γραφείο ερευνά τον υποτιθέμενο διακριτικό χαρακτήρα εμπορικού σήματος που έχει αποκτηθεί μόνο μετά από ρητό αίτημα του αιτούντος.
 
Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν μέσω της αίτησης για κατοχύρωση ή εφόσον δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος για την υποβολή των παρατηρήσεων ως απάντηση στην πρώτη επιστολή ένστασης του Γραφείου.
 
Το αίτημα από μόνο του δεν αρκεί. Θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς και με ακρίβεια ως κύριο ή επικουρικό. Εάν ο τύπος του αιτήματος δεν είναι σαφής, το Γραφείο θα εκδώσει επιστολή για την ανεπάρκεια των στοιχείων και θα δώσει στον αιτούντα χρονικό όριο για τη διευκρίνιση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.


Εάν το αίτημα καταχωρήθηκε με την αίτηση, όταν το Γραφείο υποβάλει ένσταση κατά του σήματος, ο αιτών θα κληθεί να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις του σχετικά με την ένσταση εντός ορισμένης προθεσμίας.
 
Εάν ο αιτών καταθέσει κύριο αίτημα ως απάντηση στην πρώτη επιστολή ένστασης, αλλά ταυτόχρονα δεν υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία, το Γραφείο θα εκδώσει ανακοίνωση με την οποία θα ζητά από τον αιτούντα να υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός 2 μηνών.


Εάν έχετε υποβάλει ένα επικουρικό αίτημα, η εξέταση της αίτησης χωρίζεται σε δύο φάσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, δηλαδή μόλις καταστεί τελική η απόφαση για τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα και ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανότητες προσφυγής, το Γραφείο θα ξεκινήσει τη δεύτερη φάση σχετικά με το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος που έχει αποκτηθεί ενημερώνοντας τον αιτούντα για την επανάληψη της διαδικασίας και καθορίζοντας ένα χρονικό όριο για την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων χρήσης.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.