Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Τμήματα προσφυγών

«Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εδραίωση του ρόλου των τμημάτων προσφυγών ως υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικού, συνεκτικού και σύγχρονου φορέα επίλυσης διαφορών σχετικά με ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.»
João Negrão, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών

Τα τμήματα προσφυγών είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που λαμβάνονται από το EUIPO σχετικά με εμπορικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Οι αποφάσεις των τμημάτων μπορούν με τη σειρά τους να αποτελέσουν αντικείμενα προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, του οποίου οι αποφάσεις μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε σχέση με νομικά ζητήματα. Τα τμήματα προσφυγών είναι ανεξάρτητα και, όταν αποφαίνονται σχετικά με μια υπόθεση, δεν δεσμεύονται από οδηγίες.

 

Κανονισμός

Τα τμήματα προσφυγών υπόκεινται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για τη διαχείριση των προσφυγών που εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής των κανονισμών για τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

 

Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι ένα πλήρες σύνολο διαδικαστικών κανόνων που εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον των τμημάτων προσφυγών, τόσο όσον αφορά τα σήματα της ΕΕ όσο και τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

 

Προεδρείο

Το προεδρείο είναι αρμόδιο για τους κανόνες και την οργάνωση των τμημάτων προσφυγών, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των μελών στα επιμέρους τμήματα και του προσδιορισμού των κανόνων για την ανάθεση υποθέσεων σε αυτά. Αποτελείται από τον πρόεδρο των τμημάτων προσφυγών, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων, καθώς και τους προέδρους των τμημάτων και τα μέλη που εκλέγονται για κάθε ημερολογιακό έτος από το σύνολο των μελών των τμημάτων προσφυγών (εξαιρουμένου του προέδρου και των προέδρων των επιμέρους τμημάτων προσφυγών).

Αυτό αποφασίζεται σε ετήσια βάση από το προεδρείο. Τα τμήματα προσφυγών αποτελούνται επί του παρόντος από τέσσερα τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις εμπορικών σημάτων και ένα που ασχολείται με υποθέσεις σχεδίων και υποδειγμάτων. Επιπλέον, το τμήμα μείζονος συνθέσεως μπορεί να εξετάζει κάθε υπόθεση που αφορά εμπορικά σήματα και σχέδια και υποδείγματα.

Αποφάσεις του προεδρείου

 

Μέλη των τμημάτων προσφυγών

Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες και προεδρεύει του προεδρείου και του τμήματος προσφυγών μείζονος συνθέσεως. Οι πρόεδροι των τμημάτων προσφυγών διορίζονται ομοίως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες για τα αντίστοιχα τμήματά τους και είναι υπεύθυνοι για τον διορισμό του εισηγητή για κάθε υπόθεση προσφυγής. Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου.

 

Σχέδιο δράσης για τα τμήματα προσφυγών για την περίοδο 2021-2026

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα προς τις επιχειρήσεις που επιζητούν προστασία για τα αποτελέσματα των επενδύσεών τους στην καινοτομία είναι καθοριστική και είναι κάτι στο οποίο προσβλέπει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Εν προκειμένω, μέσω της παροχής ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού και επαγγελματικού μέσου επίλυσης διαφορών, τα τμήματα προσφυγών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο του συστήματος ΔΙ.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο δράσης για τα τμήματα προσφυγών για την περίοδο 2021-2026 συνιστά εσωτερικό χάρτη πορείας, με τον οποίο καθορίζεται η πορεία που θα ακολουθήσουν τα τμήματα κατά τα επόμενα έτη, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλουν στο στρατηγικό σχέδιο έως το 2025. Υπό την έννοια αυτή, στόχος του σχεδίου δράσης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών των τμημάτων προσφυγών μέσω της παρουσίασης σειράς πρωτοβουλιών που θα δρομολογηθούν κατά την επόμενη πενταετία με σκοπό την υλοποίηση ενός ανανεωμένου οράματος για τα τμήματα προσφυγών προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε έναν υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικό, συνεκτικό και σύγχρονο φορέα επίλυσης διαφορών στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στόχοι του σχεδίου δράσης:

  • Διασφάλιση ότι τα τμήματα προσφυγών είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο αριθμό των ολοένα και πιο σύνθετων υποθέσεων προσφυγών και να εκδίδουν εγκαίρως υψηλής ποιότητας αποφάσεις προς όφελος των χρηστών.
  • Βελτίωση της ποιότητας μέσω ανάπτυξης μιας συνεπέστερης και συνεκτικότερης πρακτικής λήψης των αποφάσεων που θα είναι περαιτέρω ευθυγραμμισμένη με τη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου και του ΔΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλισθούν για τους χρήστες υψηλότερα επίπεδα προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το συνολικό έργο του EUIPO.
  • Εστίαση στην έγκαιρη έκδοση υψηλής ποιότητας αποφάσεων με παράλληλη λογοδοσία και δημόσιο έλεγχο. Εν προκειμένω, μια επιπλέον πρόκληση αφορά την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας και εξασφάλισης λογοδοσίας όσον αφορά όλες τις δραστηριότητες των τμημάτων προσφυγών.
  • Συνδρομή στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο του EUIPO, ούτως ώστε να παρασχεθούν στα μέρη κατάλληλοι μηχανισμοί και εργαλεία που θα οδηγήσουν στην εξεύρεση εξειδικευμένων και ταχέων λύσεων στις συγκρούσεις τους σε πρώιμο στάδιο, ως μέσο παροχής στήριξης στις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ.
  • Συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους, όπως τα τμήματα προσφυγών των εθνικών γραφείων ΔΙ, τα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια και οι ενώσεις χρηστών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεχής ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων καθώς και η περαιτέρω επέκταση των κοινών πρακτικών στον τομέα των εμπορικών σημάτων και των σχεδίων και υποδειγμάτων.

Στο πλαίσιο των εν λόγω στόχων, το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από 5 τομείς εστίασης και 19 διασυνδεδεμένες βασικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους.

 

 

 

Παραγωγικότητα τμημάτων προσφυγών

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ