Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Τμήματα προσφυγών

«Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εδραίωση του ρόλου των τμημάτων προσφυγών ως υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικού, συνεκτικού και σύγχρονου φορέα επίλυσης διαφορών σχετικά με ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.»
João Negrão, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών

Τα τμήματα προσφυγών είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που λαμβάνονται από το EUIPO σχετικά με εμπορικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Οι αποφάσεις των τμημάτων μπορούν με τη σειρά τους να αποτελέσουν αντικείμενα προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, του οποίου οι αποφάσεις μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε σχέση με νομικά ζητήματα. Τα τμήματα προσφυγών είναι ανεξάρτητα και, όταν αποφαίνονται σχετικά με μια υπόθεση, δεν δεσμεύονται από οδηγίες.

 

Κανονισμός

Τα τμήματα προσφυγών υπόκεινται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για τη διαχείριση των προσφυγών που εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής των κανονισμών για τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

 

Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι ένα πλήρες σύνολο διαδικαστικών κανόνων που εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον των τμημάτων προσφυγών, τόσο όσον αφορά τα σήματα της ΕΕ όσο και τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

 

Προεδρείο

Το προεδρείο είναι αρμόδιο για τους κανόνες και την οργάνωση των τμημάτων προσφυγών, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των μελών στα επιμέρους τμήματα και του προσδιορισμού των κανόνων για την ανάθεση υποθέσεων σε αυτά. Αποτελείται από τον πρόεδρο των τμημάτων προσφυγών, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων, καθώς και τους προέδρους των τμημάτων και τα μέλη που εκλέγονται για κάθε ημερολογιακό έτος από το σύνολο των μελών των τμημάτων προσφυγών (εξαιρουμένου του προέδρου και των προέδρων των επιμέρους τμημάτων προσφυγών).

Αυτό αποφασίζεται σε ετήσια βάση από το προεδρείο. Τα τμήματα προσφυγών αποτελούνται επί του παρόντος από τέσσερα τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις εμπορικών σημάτων και ένα που ασχολείται με υποθέσεις σχεδίων και υποδειγμάτων. Επιπλέον, το τμήμα μείζονος συνθέσεως μπορεί να εξετάζει κάθε υπόθεση που αφορά εμπορικά σήματα και σχέδια και υποδείγματα.

Αποφάσεις του προεδρείου

 

Μέλη των τμημάτων προσφυγών

Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες και προεδρεύει του προεδρείου και του τμήματος προσφυγών μείζονος συνθέσεως. Οι πρόεδροι των τμημάτων προσφυγών διορίζονται ομοίως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες για τα αντίστοιχα τμήματά τους και είναι υπεύθυνοι για τον διορισμό του εισηγητή για κάθε υπόθεση προσφυγής. Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου.

 

Σχέδιο δράσης για τα τμήματα προσφυγών για την περίοδο 2021-2026

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα προς τις επιχειρήσεις που επιζητούν προστασία για τα αποτελέσματα των επενδύσεών τους στην καινοτομία είναι καθοριστική και είναι κάτι στο οποίο προσβλέπει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Εν προκειμένω, μέσω της παροχής ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού και επαγγελματικού μέσου επίλυσης διαφορών, τα τμήματα προσφυγών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο του συστήματος ΔΙ.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο δράσης για τα τμήματα προσφυγών για την περίοδο 2021-2026 συνιστά εσωτερικό χάρτη πορείας, με τον οποίο καθορίζεται η πορεία που θα ακολουθήσουν τα τμήματα κατά τα επόμενα έτη, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλουν στο στρατηγικό σχέδιο έως το 2025. Υπό την έννοια αυτή, στόχος του σχεδίου δράσης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών των τμημάτων προσφυγών μέσω της παρουσίασης σειράς πρωτοβουλιών που θα δρομολογηθούν κατά την επόμενη πενταετία με σκοπό την υλοποίηση ενός ανανεωμένου οράματος για τα τμήματα προσφυγών προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε έναν υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικό, συνεκτικό και σύγχρονο φορέα επίλυσης διαφορών στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στόχοι του σχεδίου δράσης:

  • Διασφάλιση ότι τα τμήματα προσφυγών είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο αριθμό των ολοένα και πιο σύνθετων υποθέσεων προσφυγών και να εκδίδουν εγκαίρως υψηλής ποιότητας αποφάσεις προς όφελος των χρηστών.
  • Βελτίωση της ποιότητας μέσω ανάπτυξης μιας συνεπέστερης και συνεκτικότερης πρακτικής λήψης των αποφάσεων που θα είναι περαιτέρω ευθυγραμμισμένη με τη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου και του ΔΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλισθούν για τους χρήστες υψηλότερα επίπεδα προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το συνολικό έργο του EUIPO.
  • Εστίαση στην έγκαιρη έκδοση υψηλής ποιότητας αποφάσεων με παράλληλη λογοδοσία και δημόσιο έλεγχο. Εν προκειμένω, μια επιπλέον πρόκληση αφορά την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας και εξασφάλισης λογοδοσίας όσον αφορά όλες τις δραστηριότητες των τμημάτων προσφυγών.
  • Συνδρομή στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο του EUIPO, ούτως ώστε να παρασχεθούν στα μέρη κατάλληλοι μηχανισμοί και εργαλεία που θα οδηγήσουν στην εξεύρεση εξειδικευμένων και ταχέων λύσεων στις συγκρούσεις τους σε πρώιμο στάδιο, ως μέσο παροχής στήριξης στις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ.
  • Συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους, όπως τα τμήματα προσφυγών των εθνικών γραφείων ΔΙ, τα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια και οι ενώσεις χρηστών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεχής ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων καθώς και η περαιτέρω επέκταση των κοινών πρακτικών στον τομέα των εμπορικών σημάτων και των σχεδίων και υποδειγμάτων.

Στο πλαίσιο των εν λόγω στόχων, το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από 5 τομείς εστίασης και 19 διασυνδεδεμένες βασικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους.

 

 

 

Παραγωγικότητα τμημάτων προσφυγών

 

 

 

Δημοσιεύσεις των τμημάτων προσφυγών

Ετήσια επισκόπηση της νομολογίας του Γενικού Δικαστηρίου/Δικαστηρίου* Προβολή Απόκρυψη
 
Ετήσια επισκόπηση των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών* Προβολή Απόκρυψη
 
Ερευνητικές εκθέσεις της νομολογίας των τμημάτων προσφυγών** Προβολή Απόκρυψη
 
Μελέτες των τμημάτων προσφυγών *** Προβολή Απόκρυψη


* Οι περιλήψεις και/ή τα βασικά σημεία παρέχονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν αναπαράγουν κατ' ανάγκη την ακριβή διατύπωση των δικαστικών αποφάσεων. Οι υπερσύνδεσμοι στις παραπομπές υποθέσεων οδηγούν στη βάση δεδομένων eSearch Case Law του Γραφείου, παρέχοντας στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις, μαζί με τυχόν διαθέσιμες μεταφράσεις.

** Οι εκθέσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο πλαίσιο των κύκλων συνέπειας και της γενικής συνεδρίασης συνέπειας των τμημάτων προσφυγών και αντικατοπτρίζουν τις απόψεις κατά τη δεδομένη ημερομηνία. Πρόκειται για έγγραφο εργασίας και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν δεσμευτική ισχύ για τα τμήματα προσφυγών. Για ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***Οι παρούσες μελέτες αντικατοπτρίζουν τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων από τους οποίους εκπονήθηκαν. Σκοπός τους είναι να παράσχουν πληροφορίες και να διευκολύνουν την κατανόηση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς και των νομικών και οικονομικών κανονιστικών διατάξεων και πρακτικών για συγκεκριμένα θέματα στα κράτη μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν γνωμοδότηση του τμήματος προσφυγών ή ότι έχουν οποιαδήποτε δεσμευτική ισχύ για τα τμήματα.

 

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.