Σήματα πιστοποίησης

Σήματα πιστοποίησης

Το σήμα πιστοποίησης είναι ένα νέο είδος σήματος σε επίπεδο ΕΕ, παρότι υφίσταται σε ορισμένα εθνικά συστήματα στην ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια.

Το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ είναι το σήμα που είναι «ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, εξαιρέσει της γεωγραφικής προέλευσης, από προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση»,

Στην ουσία, το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ συνεπάγεται εγγύηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το σήμα δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το σήμα πληρούν το συγκεκριμένο πρότυπο που καθορίζεται στον κανονισμό χρήσης και ελέγχεται υπό την ευθύνη του κατόχου του σήματος πιστοποίησης, ανεξαρτήτως της ταυτότητας της επιχείρησης που παράγει ή παρέχει στην πραγματικότητα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες και πραγματικά χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης.

Οι καταθέτες σημάτων πιστοποίησης πρέπει να δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι υποβάλλουν αίτηση για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ.

Ο κανονισμός χρήσης είναι βασικό στοιχείο του σήματος πιστοποίησης. Υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και περιλαμβάνει κυρίως:

  • τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση
  • τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ
  • τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόζει ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης.

Υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορισμοί για το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. Πρώτον, το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να ανήκει σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται. Ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης απαγορεύεται να κάνει χρήση του σήματος για τα πιστοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτονται. Δεύτερον, το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να υποβληθεί για σκοπούς διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πιστοποιούνται λόγω γεωγραφικής προέλευσης.

Τα σήματα πιστοποίησης υποβάλλονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα πιστοποιηθούν από τον κάτοχο του σήματος. Ο κανονισμός χρήσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κατάλογο των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από το αιτούμενο σήμα πιστοποίησης της ΕΕ.

Το σήμα πιστοποίησης κοστίζει 1 500 EUR εάν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικό.
Συνιστάται σε όλους τους χρήστες ή πιθανούς χρήστες να συμβουλεύονται τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου παραμένουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος σημάτων της ΕΕ και τους επαγγελματίες συμβούλους που θέλουν να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εξέτασης του EUIPO.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 διατίθενται εδώ.