Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω τροποποιητικός κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016. Από την εν λόγω ημερομηνία και μετά, το Γραφείο θα ονομάζεται Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το κοινοτικό σήμα θα ονομάζεται σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες

Πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης για να δείτε το πρωτότυπο έγγραφο

Στον κωδικό γίνεται διάκριση πεζών/κεφαλαίων