Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων και υποδειγμάτων

Εκπονήσαμε μια σειρά συμβουλών, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα λάθη κατά την κατάθεση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ελλιπείς αιτήσεις.

Οι αιτήσεις είναι ελλιπείς όταν σημειώνονται τυπικά σφάλματα, όπως η παράβλεψη πληρωμής ή η μη συμμόρφωση των εικόνων του σχεδίου ή υποδείγματος με ορισμένες απαιτήσεις καταχώρισης. Τα τυπικά σφάλματα πολύ συχνά αποφεύγονται εύκολα και, όπως προκύπτει από την εμπειρία μας, συμβαίνουν συνήθως σε τρία διαφορετικά στάδια της ηλεκτρονικής διαδικασίας κατάθεσης.

 

Αναφόρτωση όψεων

1. Όλες οι όψεις πρέπει να αντιστοιχούν στο ίδιο και μοναδικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Σε αυτό το παράδειγμα, ο χρήστης κατέθεσε δύο όψεις καρεκλών με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως το ίδιο σχέδιο/υπόδειγμα, το σχέδιο/υπόδειγμα 1. Οι όψεις αυτές δεν αντιστοιχούν στο ίδιο σχέδιο/υπόδειγμα και συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Σχέδιο/υπόδειγμα 1 / Όψη 1

Σχέδιο/υπόδειγμα 1 / Όψη 2

Σχέδιο/υπόδειγμα 1 / Όψη 1

Σχέδιο/υπόδειγμα 2 / Όψη 1

Λάθος

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά δημιουργούν διαφορετικές όψεις και συνεπώς πρέπει να κατατεθούν ως χωριστά σχέδια ή υποδείγματα.

 

Σε αυτό το παράδειγμα, ο χρήστης κατέθεσε δύο ίδιες καρέκλες ως δύο διαφορετικά σχέδια/υποδείγματα. Συνεπώς το σχέδιο/υπόδειγμα 1 και το σχέδιο/υπόδειγμα 2 μπορούν να γίνουν δεκτά.

Σωστό

Κάθε μία από τις προαναφερόμενες όψεις αντιστοιχεί σε διαφορετικό σχέδιο/υπόδειγμα. Μία πολλαπλή αίτηση* μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά σχέδια ή υποδείγματα. Κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να απεικονίζεται με πολλές όψεις (από 1 έως 7 όψεις).

* Η πολλαπλή αίτηση περιλαμβάνει πολλά σχέδια ή υποδείγματα. Η κατάθεση πολλαπλής αίτησης στοιχίζει λιγότερο από ό,τι η κατάθεση μεμονωμένων σχεδίων ή υποδειγμάτων με χωριστές αιτήσεις.

 

2. Δεν πρέπει να περιλαμβάνονται πρόσθετα στοιχεία, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του σχεδίου ή του υποδείγματος, όπως επεξηγηματικές σημειώσεις, αρίθμηση ή βέλη.

Λάθος

Όψη σχεδίου ή υποδείγματος με κείμενο, σύμβολα και ενδείξεις.

Σωστό

Αναφόρτωση μόνο της όψης του σχεδίου ή υποδείγματος. Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να προστεθούν στο πεδίο της περιγραφής.

 

3. Το σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο.

Λάθος

Στην εικόνα εμφανίζονται ξένα αντικείμενα.

Σωστό

Το σχέδιο ή υπόδειγμα αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο.

 

4. Κάθε εικόνα πρέπει να απεικονίζει μία μόνο όψη του σχεδίου ή υποδείγματος.

Λάθος

Στην ίδια εικόνα εμφανίζονται δύο όψεις του σχεδίου ή υποδείγματος.

Σωστό

Μία όψη ανά εικόνα.

 

5. Εάν το σχέδιο ή υπόδειγμα είναι έγχρωμο, το χρώμα πρέπει να είναι σταθερό σε κάθε όψη.

Λάθος

Το ίδιο προϊόν σε διαφορετικό χρώμα λογίζεται ως διαφορετικό σχέδιο ή υπόδειγμα.
Επίσης, ο συνδυασμός έγχρωμων και μαυρόασπρων όψεων δεν επιτρέπεται.

 

Σωστό

Οι όψεις των σχεδίων ή υποδειγμάτων καταδεικνύουν χρωματική συνέπεια.

 

6. Οι μεγεθυμένες όψεις πρέπει να αναφορτώνονται σε χωριστές εικόνες.

Λάθος

Μεγεθυμένη όψη στην ίδια εικόνα.

Σωστό

Μεγεθυμένη όψη σε χωριστή εικόνα.

 

7. Οι οπτικές δηλώσεις μη διεκδίκησης παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε όψη στην οποία εμφανίζονται.

Μερικές φορές, οι χρήστες επιλέγουν να καταθέσουν αίτηση καταχώρισης για συγκεκριμένο εξάρτημα του προϊόντος. Για αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούν οπτικές δηλώσεις για να αποκλείουν το στοιχείο που δεν επιθυμούν να καταχωρίσουν.

Λάθος

Η οπτική δήλωση μη διεκδίκησης δεν απεικονίζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε όψη.

 

Σωστό

Διαφορετικές όψεις με οπτικές δηλώσεις μη διεκδίκησης που απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο.

 

8. Μία τουλάχιστον από τις όψεις πρέπει να απεικονίζει ένα σύνολο (σετ) αντικειμένων ή ένα σύνθετο προϊόν στο σύνολό του.

Λάθος

Δεν παρέχεται μια συνολική όψη του σετ αντικειμένων ή του σύνθετου προϊόντος.

 

Σωστό

Ορθή απεικόνιση σετ αντικειμένων. Περιλαμβάνεται συνολική όψη.

 

9. Η ένδειξη του προϊόντος πρέπει να αντιστοιχεί στην αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος.

Σε αυτό το παράδειγμα ο χρήστης κατέθεσε όψη καρέκλας με λανθασμένη ένδειξη του προϊόντος. Η ένδειξη «Διακόσμηση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση μοτίβου, αλλά όχι καρεκλών, και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Λάθος

Η ένδειξη του προϊόντος δεν αντιστοιχεί στην όψη του σχεδίου ή υποδείγματος που έχει αναφορτωθεί. Το σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να κατατεθεί με την ένδειξη προϊόντος «καρέκλες» που περιλαμβάνεται στην κλάση 06.01.

Σωστό

Η ένδειξη του προϊόντος αντιστοιχεί στην όψη του σχεδίου/υποδείγματος που έχει αναφορτωθεί.

 

10. Η ένδειξη του προϊόντος θα πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένη, ώστε να είναι δυνατή η ταξινόμηση του προϊόντος σε μία μόνο κλάση και υποκλάση της ταξινόμησης του Λοκάρνο.

Λάθος

Η ένδειξη του σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη, ώστε να είναι δυνατή η ταξινόμηση.

Σωστό

Η λειτουργία του προϊόντος προσδιορίζεται με σαφήνεια και αναφέρονται η κλάση και η υποκλάση. 

Διεκδίκηση προτεραιότητας

Πρόσωπο, το οποίο έχει καταθέσει εθνική, διεθνή ή κοινοτική αίτηση σχεδίου ή υποδείγματος, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης, προκειμένου να καταθέσει αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Το αποτέλεσμα του δικαιώματος προτεραιότητας είναι ότι ως ημερομηνία προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος, προκειμένου να καθοριστεί το προγενέστερο των δικαιωμάτων.

  • Η διεκδίκηση προτεραιότητας είναι δυνατή μόνο με βάση προγενέστερη αίτηση σχεδίου ή υποδείγματος ή υποδείγματος χρησιμότητας.
  • Η προγενέστερη αίτηση πρέπει να αφορά πρώτη κατάθεση.
  • Ο δικαιούχος για την προγενέστερη αίτηση και ο καταθέτης της αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο.
  • Πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διεκδίκησης του δικαιώματος προτεραιότητας.
  • Εάν η γλώσσα της προγενέστερης αίτησης δεν συγκαταλέγεται στις πέντε γλώσσες του Γραφείου, ο καταθέτης πρέπει να υποβάλει μετάφραση.
 

Αίτηση για αναστολή

Κατά την υποβολή αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, μπορείτε να αιτηθείτε αναστολή της δημοσίευσης για διάστημα έως και 30 μηνών. Το σχέδιο ή υπόδειγμα θα παραμείνει, συνεπώς, εμπιστευτικό, μέχρι να δώσετε άδεια για τη γνωστοποίησή του. Εάν επιλέξετε να μην δημοσιεύσετε καθόλου το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, η καταχώριση θα αποσβεσθεί μετά την παρέλευση της 30μηνης περιόδου αναστολής.

  • Επισημαίνεται ότι αίτηση αναστολής μπορεί να υποβληθεί μόνο κατά τη στιγμή της κατάθεσης.
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.