Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχέδια και υποδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναπτύξτε τη δική σας «στρατηγική προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων»

Ας υποθέσουμε ότι έχετε δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο ή υπόδειγμα και θέλετε να διαθέσετε και να διανείμετε το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά φοβάστε ότι τα οφέλη του σχεδίου ή υποδείγματος που μόλις δημιουργήσατε θα αποτελέσουν αντικείμενο οικειοποίησης από τρίτους. Θέλετε επομένως να το προστατεύσετε.

 
 

Προστασία με ή χωρίς καταχώριση;

Έχετε δύο επιλογές: είτε να αιτηθείτε την προστασία του σχεδίου ή του υποδείγματός σας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) προτού το διαθέσετε στην αγορά και να αποκτήσετε καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) είτε να το διαθέσετε απευθείας στην αγορά χωρίς καταχώριση κάνοντας χρήση του γνωστού ως δικαιώματος μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (ΜΚΚΣΥ).

Η λύση που θα επιλέξετε τελικά εξαρτάται από τον αντίκτυπο τον οποίον θα έχει στη στρατηγική που ακολουθείτε όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο σχεδίων και υποδειγμάτων σας.

 

Καταχωρισμένο ή μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα;

Αμφότερα παρέχουν την ακόλουθη προστασία:

 • Η παραγωγή προϊόντος το οποίο ενσωματώνει προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα (ή στο οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα) χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θεωρείται παράνομη πράξη.
 • Η διάθεση στην αγορά προϊόντος το οποίο ενσωματώνει το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα (ή στο οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα) χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θεωρείται παράνομη πράξη.
 • Η πώληση προϊόντος το οποίο ενσωματώνει προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θεωρείται παράνομη πράξη.
 • Η εμπορία προϊόντος το οποίο ενσωματώνει το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θεωρείται παράνομη πράξη.
 • Η εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντος το οποίο ενσωματώνει το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θεωρείται παράνομη πράξη.

Όμως, μεταξύ καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων υπάρχουν και σημαντικές διαφορές όσον αφορά το πεδίο και τη διάρκεια προστασίας.

Διαφορές ως προς τη διάρκεια προστασίας

ΚΚΣΥ

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ισχύει αρχικά για μια πενταετία από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης και δύναται να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με όριο τα 25 έτη.

ΜΚΚΣΥ

Το μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται επί μία τριετία που αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το πέρας της τριετίας, δεν είναι δυνατή η παράταση της προστασίας.

 

Η πράξη της διάθεσης του σχεδίου ή υποδείγματος στο κοινό καλείται «γνωστοποίηση». Η γνωστοποίηση σχεδίου ή υποδείγματος στο κοινό και η δυνατότητα απόδειξής της είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία του σχεδίου ή του υποδείγματος.

Διαφορές ως προς το πεδίο προστασίας

ΚΚΣΥ

Τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα προστατεύονται έναντι ομοειδών σχεδίων ή υποδειγμάτων ακόμη κι αν το σχέδιο ή το υπόδειγμα που αποτελεί προϊόν παραβίασης δημιουργήθηκε καλόπιστα, ήτοι χωρίς ο δημιουργός του να γνωρίζει την ύπαρξη του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος.

ΜΚΚΣΥ

Τα μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα παρέχουν το δικαίωμα απαγόρευσης της εμπορικής χρήσης σχεδίου ή υποδείγματος μόνο εάν το τελευταίο συνιστά σκόπιμο αντίγραφο του προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος το οποίο δημιουργήθηκε κακόπιστα, ήτοι εν γνώσει της ύπαρξης του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος.

 

Η νομική προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ισχυρότερη και διέπεται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Εξάλλου, δεν είναι πάντοτε εύκολο να αποδείξετε ότι γνωστοποιήσατε σχέδιο ή υπόδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δύσκολο μπορεί να είναι επίσης να αποδείξετε ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας αντιγράφηκε σκοπίμως και ότι ο παραβάτης γνώριζε την ύπαρξη του δικού σας σχεδίου ή υποδείγματος. Σε κάθε περίπτωση, το καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταχώρισης, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την απόδειξη της κυριότητας.

Έχοντας υπόψη αυτά τα δύο βασικά ζητήματα, μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε να διαμορφώνετε τη στρατηγική προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων σας.

 

Σε περίπτωση που έχετε γνωστοποιήσει το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας και μετά αποφασίσετε ότι θέλετε να καταθέσετε αίτηση για την καταχώρισή του –είτε επειδή επιθυμείτε πλήρη προστασία είτε για λόγους που απορρέουν από τη στρατηγική διανοητικής ιδιοκτησίας που ακολουθείτε– έχετε τη δυνατότητα να το πράξετε μέσα σε έναν χρόνο από τη γνωστοποίηση. Πρόκειται για τη γνωστή «περίοδο χάριτος». Σε περίπτωση που προβείτε στην καταχώριση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας μετά την εκπνοή της προαναφερθείσας προθεσμίας, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας θα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις.

Εθνική ή πανευρωπαϊκή προστασία;

Το ερώτημα που τίθεται αφού λάβετε την απόφαση να προβείτε σε καταχώριση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας είναι το εξής: «πού μπορώ να το καταχωρίσω»; Η απάντηση εξαρτάται από τη στρατηγική που ακολουθείτε σε εμπορικά θέματα και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία μόνο χώρα της ΕΕ και αποφασίσετε να καταχωρίσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μόνο σε αυτήν, τότε θα έχετε μεν αποκλειστικό δικαίωμα επί του σχεδίου ή του υποδείγματός σας στη χώρα που επιλέξατε, αλλά δεν θα μπορείτε να εμποδίσετε την αντιγραφή του σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Σε περίπτωση που ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, καλό θα ήταν να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αποκτήσετε δικαίωμα επί του σχεδίου ή του υποδείγματός σας με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ: ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ). Το ΚΚΣΥ είναι μια διαδικασία «όλα ή τίποτα»: είτε κατοχυρώνεται σε όλα τα κράτη μέλη είτε δεν καταχωρίζεται καθόλου.

 

Πλεονεκτήματα του ΚΚΣΥ:

Πρακτικά πλεονεκτήματα

 • Τα ΚΚΣΥ διέπονται από ενιαίο νομικό σύστημα που παρέχει ισχυρή και ομοιόμορφη προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι εύκολη διαδικασία: απαιτείται μόνο μία αίτηση, μία γλώσσα κατάθεσης και ένας φάκελος προς διαχείριση.
 • Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης πολλαπλών αιτήσεων (ήτοι η συμπερίληψη σε μία αίτηση περισσότερων του ενός σχεδίων ή υποδειγμάτων, π.χ. παραλλαγών του ίδιου σχεδίου ή υποδείγματος).

Οικονομικά πλεονεκτήματα

 • Το τέλος καταχώρισης και δημοσίευσης ενός σχεδίου ή υποδείγματος ανέρχεται σε 350 ευρώ για πενταετή προστασία.
 • Το ΚΚΣΥ δεν σας επιβαρύνει με έξοδα μετάφρασης ούτε με διοικητικά έξοδα.
 • Το σύστημα καταχώρισης σχεδίων ή υποδειγμάτων παρέχει «έκπτωση λόγω ποσότητας». Όσον αφορά τις πολλαπλές αιτήσεις, ισχύει έκπτωση 50% για τα τέλη καταχώρισης που αφορούν το 2ο ως 10ο σχέδιο ή υπόδειγμα, ενώ το τέλος καταχώρισης από το 11ο και κάθε επόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα ανέρχεται μόλις στο 25% του βασικού τέλους ανά σχέδιο ή υπόδειγμα.

EUIPO ή ΠΟΔΙ;

Υπάρχουν δύο επιλογές όσον αφορά την κατάθεση αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση είτε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είτε μέσω του Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όποια οδό και να επιλέξετε, η αίτησή σας θα εξεταστεί από το EUIPO.

Το EUIPO διαθέτει δημόσιο μητρώο καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Στο πλαίσιο της αποστολής του να μεριμνά για τη διατήρηση του μητρώου σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα, το EUIPO επιτελεί διάφορους ρόλους:

Έλεγχος

Ελέγχουμε όλα τα έντυπα των αιτήσεων προκειμένου να βεβαιωνόμαστε ότι είναι σωστά συμπληρωμένα.

Λήψη αποφάσεων

Όταν προκύπτουν διαφορές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής ή την εγκυρότητα ενός ΚΚΣΥ, κρίνουμε και αποφαινόμαστε συναφώς.

Διοικητικά καθήκοντα

Σε περίπτωση που χορηγείτε άδεια εκμετάλλευσης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας ή το πουλάτε, εμείς καταγράφουμε τις σχετικές συναλλαγές.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ