Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Application for Action

 

Σύμφωνα με τον τελωνειακό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013, μια τελωνειακή αίτηση παρέμβασης (AFA) πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που έχει οριστεί από το κράτος μέλος να ενεργεί στα σύνορα για λογαριασμό του κατόχου δικαιωμάτων. Ο κύριος σκοπός της AFA είναι να ζητηθεί από τα τελωνεία να κατασχέσουν προϊόντα που θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).
 
Το τελωνείο ενδέχεται να κατασχέσει ύποπτα προϊόντα που δεν καλύπτονται από έγκυρη AFA. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος δικαιωμάτων, αφού ταυτοποιηθεί, δικαιούται να υποβάλει αυτεπάγγελτη AFA εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση. Η αυτεπάγγελτη AFA είναι μια συντομότερη έκδοση της AFA (δεν απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του προϊόντος, όπως εικόνες).

Η EDB σάς βοηθά να προετοιμάσετε τις τελωνειακές AFA σε τέσσερα στάδια, χρησιμοποιώντας τα ΔΔΙ και τις πληροφορίες προϊόντος που έχουν ήδη καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων. Η EDB επιτρέπει την υποβολή της AFA μόνο εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της AFA. Τα υποχρεωτικά πεδία της EDB καθορίζονται από τον τελωνειακό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013.
 
Εάν λείπουν υποχρεωτικές πληροφορίες κατά τη δημιουργία μιας AFA, το εργαλείο εμφανίζει αυτόματα έναν σύνδεσμο στο αντίστοιχο πεδίο του συστήματος για να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που λείπουν, βοηθώντας έτσι τον χρήστη στη διαδικασία.
 
Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια AFA η οποία υποβάλλεται μέσω της EDB φτάνουν στη βάση δεδομένων COPIS των τελωνείων με δομημένο τρόπο και όχι με τη μορφή συνημμένων, ενώ υπάρχει και δυνατότητα αναζήτησης, με αποτέλεσμα οι εν λόγω πληροφορίες να μπορούν να τροφοδοτηθούν στα διάφορα συστήματα ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τα τελωνεία.
 
Ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία ο κάτοχος δικαιωμάτων ή ο αντιπρόσωπός του συντάσσουν την AFA, το έγγραφο δημιουργείται σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών στα οποία θα ισχύει η AFA και αποστέλλεται στα τελωνεία στη γλώσσα των τελωνείων που τη λαμβάνουν, καθώς και στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, επιλύοντας έτσι τυχόν μεταφραστικά ζητήματα.

Μια ενωσιακή AFA είναι δυνατή μόνο όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που βασίζονται στο δίκαιο της Ένωσης το οποίο ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, όπως το σήμα της ΕΕ, το κοινοτικό σχέδιο ή τα διεθνή σήματα που ορίζουν την ΕΕ, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα γεωργικά προϊόντα. Συνεπώς, για μια ενωσιακή AFA πρέπει να έχετε ένα από τα προαναφερθέντα ΔΔΙ. Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή τελωνειακής ενέργειας σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, μπορείτε να υποβάλετε μια ενωσιακή AFA και να επιλέξετε τα κράτη μέλη στα οποία θα ισχύει η AFA.
 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα εθνικό ΔΔΙ, θα πρέπει να υποβάλετε μια εθνική AFA στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Και οι δύο τύποι AFA μπορούν να κατατεθούν μέσω της EDB.


Εάν έχετε καταθέσει μια ενωσιακή AFA εκτός της EDB, δεν είναι απαραίτητο να την καταθέσετε ξανά μέσω της EDB.
 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμπληρώσετε τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τα ΔΔΙ και να τις κοινοποιήσετε στις αστυνομικές αρχές που έχουν πρόσβαση στο εργαλείο (επειδή οι AFA αποστέλλονται μόνο στα τελωνεία).
 
Εάν έχετε όλες τις πληροφορίες προϊόντος στην EDB, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα AFA μόλις λήξει η AFA που έχετε ήδη καταχωρίσει. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια AFA που καταχωρήθηκε μέσω της EDB φτάνουν στη βάση δεδομένων COPIS των τελωνείων με δομημένο τρόπο.

Ναι, μπορείτε να ζητήσετε τροποποίηση της AFA σας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 προβλέπει τη δυνατότητα αυτή, παρόλο που δεν έχει θεσπιστεί τυποποιημένο έντυπο για αυτό ή δεν έχει τεθεί στη διάθεση των κατόχων δικαιωμάτων. Σε περίπτωση τροποποιήσεων, πρέπει να στείλετε την τροποποίησή σας στην τελωνειακή διοίκηση του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια, η οποία θα την εξετάσει αναλόγως.
 
Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τελωνείων της ΕΕ.
 
Θα βρείτε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας των τελωνειακών και αστυνομικών αξιωματούχων στην καρτέλα Κατάλογος αστυνομικών και τελωνειακών αρχών στη βάση EDB:


Η χώρα προέλευσης, καλούμενη «Χώρα υποβολής», είναι το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και, στη συνέχεια, εγκρίνεται από την εθνική τελωνειακή αρχή.
 
Όλα τα άλλα κράτη μέλη, εκτός από τη χώρα υποβολής στην οποία ζητείται τελωνειακή ενέργεια, καθίστανται «Χώρες εφαρμογής».
 
Μόλις εγκριθεί μια AFA από τη χώρα υποβολής, η AFA ισχύει επίσης σε όλα τα επιλεγμένα κατάλληλα κράτη μέλη, στα οποία ζητείται τελωνειακή ενέργεια από τον αιτούντα, με μόνη προϋπόθεση ότι η Χώρα εφαρμογής μπορεί να ζητήσει τη μετάφραση της AFA, εάν δεν έχει παρασχεθεί. Η AFA θα δημιουργηθεί στις γλώσσες αυτών των κρατών μελών καθώς και στα αγγλικά.

Οι εταιρείες που εμπλέκονται σε παραβίαση είναι αυτές που έχουν προσδιοριστεί στο παρελθόν ως παραβάτες ή ύποπτες για εμπλοκή στη διαδικασία παραβίασης των ΔΔΙ. Οι δραστηριότητές τους μπορεί να είναι οι εξής: εισαγωγή, κατασκευή, μεταφορά, αποστολή, εξαγωγή, «Intermediair» (ενδιάμεσος), αποστολέας, διανομέας, προμηθευτής και έμπορος. Οι πληροφορίες αυτές είναι σύμφωνες με τον τελωνειακό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013, αλλά δεν αποθηκεύονται στην EDB για λόγους προστασίας δεδομένων.

Ναι, οι εταιρείες που εμπλέκονται σε παραβίαση μπορούν να προστεθούν μόνο στο τρίτο βήμα, «Select your products» (Επιλέξτε τα προϊόντα σας), κατά την υποβολή μιας AFA. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα «Add Company Involved Infringements» (Προσθήκη παραβιάσεων εμπλεκόμενης εταιρείας) δεν θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων για λόγους προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται στην pre-AFA και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο τελωνείο.
Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας AFA είναι η προεπισκόπηση της πλήρους AFA και των παραρτημάτων της στη γλώσσα που επιλέξατε (γλώσσα της χώρας υποβολής ή αγγλικά). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε ολόκληρο το έντυπο AFA στην οθόνη πριν από την αποστολή.
 
Η εκτυπωμένη έκδοση της pre-AFA είναι διαθέσιμη στο τέταρτο βήμα της διαδικασίας AFA.
Μπορείτε να δείτε ή να πραγματοποιήσετε λήψη της αίτησής σας, προτού την υποβάλετε στο τελωνείο.


Μπορείτε να αποστείλετε οποιονδήποτε αριθμό ξεχωριστών εγγράφων με πρόσθετες πληροφορίες (σε μορφή PDF) στα «Συνοδευτικά έντυπα».
 

Ωστόσο, δεν συνιστάται η προσθήκη υπερβολικού αριθμού ξεχωριστών εγγράφων, καθώς οι πληροφορίες που αποστέλλονται εδώ δεν μεταφράζονται για τις αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας ούτε υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης από τα αρχεία PDF.
 
Ένα αρχείο θα είναι ορατό στις αρχές που έχουν πρόσβαση στην EDB και εφόσον το έχετε επιλέξει στο πλαίσιο των κριτηρίων κοινοποίησης του προϊόντος. Επίσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην AFA. Δεν προβάλλεται προηγουμένως στο έντυπο pre-AFA της EDB, για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα. Επομένως, εκτυπώστε τυχόν συνημμένα έγγραφα στο Χαρτοφυλάκιο εγγράφων προϊόντος και στείλτε τα μαζί με ένα έντυπο αντίγραφο της AFA.
 
Τυχόν άδειες χρήσης ή/και πληρεξούσια που έχετε συνδέσει με την AFA κατά τη δημιουργία της στην EDB θα είναι επίσης ορατά στην AFA στη βάση δεδομένων COPIS.
 
Λάβετε υπόψη ότι τα συνημμένα δεν θα μεταφραστούν. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητήσουν τη μετάφραση αυτών των συνημμένων, αλλά η AFA δεν θα ισχύει στη χώρα τους εκτός εάν κατατεθεί η AFA.
 
Όλα τα υπόλοιπα συνημμένα έντυπα στις «Πληροφορίες εταιρείας» είναι προσβάσιμα από τα τελωνεία μόνο στην EDB. Ωστόσο, αυτά δεν αποστέλλονται στην AFA, εκτός εάν πρόκειται για πληρεξούσιο ή άδεια χρήσης που επισυνάφτηκε στην AFA στο Βήμα 1.

 

Η ένδειξη Εγκρίθηκε είναι η τελική κατάσταση μιας pre-AFA και σημαίνει ότι η AFA έχει εγκριθεί επιτυχώς και έχει δημιουργηθεί στο τελωνειακό σύστημα. Διατίθεται επίσης σε όλες τις αιτούμενες χώρες.
Μια pre-AFA ορίζεται από τις ακόλουθες καταστάσεις:
  • Πρόχειρο: η pre-AFA έχει αποθηκευτεί ως πρόχειρο και δεν έχει αποσταλεί ακόμη στο τελωνείο. Όταν μια pre-AFA βρίσκεται στην κατάσταση «Πρόχειρο», είναι διαθέσιμες οι ενέργειες «Επεξεργασία» και «Διαγραφή». 
  • Δημιουργήθηκε: η pre-AFA δημιουργήθηκε και εστάλη στο τελωνείο. 
  • Επικυρώθηκε: η pre-AFA επικυρώθηκε από το τελωνειακό σύστημα. 
  • Η pre-AFA απορρίφθηκε: η pre-AFA δεν επικυρώθηκε από το τελωνειακό σύστημα. 
  • Η pre-AFA υποβλήθηκε: η pre-AFA και τα συνημμένα παραλήφθηκαν επιτυχώς από τα τελωνεία. Σύμφωνα με τον τελωνειακό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των ΔΔΙ, η τελωνειακή αρχή της χώρας έκδοσης έχει 30 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης για να ειδοποιήσει τον κάτοχο δικαιωμάτων σχετικά με την απόφασή της. 
  • Μη διαθέσιμο συνημμένο pre-AFA: παρουσιάστηκε πρόβλημα στο τελωνειακό σύστημα κατά την ανάκτηση των συνημμένων. 
  • Η AFA εγκρίθηκε: η AFA δημιουργήθηκε με επιτυχία στο τελωνειακό σύστημα. Το αναγνωριστικό της AFA είναι διαθέσιμο.

Σύμφωνα με τον τελωνειακό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013, είναι υποχρεωτικό να αποστείλετε την υπογεγραμμένη έκδοση (έντυπη) της pre-AFA στην τελωνειακή αρχή της χώρας υποβολής.
Όταν υποβάλετε την pre-AFA σας στο τελωνείο μέσω της EDB, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αναγνωριστικό της pre-AFA και έναν σύνδεσμο για τα στοιχεία επικοινωνίας των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών για τις AFA. Η EDB σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε την pre-AFA, να την υπογράψετε και να τη στείλετε στην τελωνειακή αρχή της χώρας υποβολής.
Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι θα πρέπει να αποστείλουν επίσης ένα Πληρεξούσιο μαζί με την έντυπη έκδοση.

Εάν η χώρα υποβολής σας είναι η Ιταλία, δεν χρειάζεται να στείλετε υπογεγραμμένη έντυπη έκδοση της προκαταρκτικής αίτησης παρέμβασης στα ιταλικά τελωνεία.
 
Στην Ιταλία, όταν μια προκαταρκτική αίτηση παρέμβασης αποστέλλεται στο τελωνείο, φορτώνεται στο ιταλικό σύστημα (Falstaff) και αποστέλλεται ένας κωδικός μίας χρήσης (OTP) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Σημείο επαφής που υποδεικνύεται στην προκαταρκτική αίτηση παρέμβασης (το Σημείο επαφής όπως ορίζεται στην EDB). Στη συνέχεια, είναι δυνατή η πρόσβαση στην προκαταρκτική αίτηση παρέμβασης στο ιταλικό σύστημα Falstaff με την εισαγωγή του αναγνωριστικού της αίτησης και του κωδικού OTP που λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής.
 
Στην ίδια οθόνη υπάρχει επίσης η επιλογή νέας δημιουργίας αυτού του OTP. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιταλικό σύστημα στον ακόλουθο σύνδεσμο, στο βίντεο «02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video»:

Https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Στην Ισπανία, η προκαταρκτική αίτηση παρέμβασης μεταφορτώνεται στο σύστημα Sede Electronica της ισπανικής Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Κάντε κλικ στην επιλογή «Form» (Έντυπο), για να ζητήσετε παρέμβαση για παραβίαση εμπορικού σήματος (στα ισπανικά: Formulario de solicitud de intervención de marcas) και, στη συνέχεια, με το ψηφιακό πιστοποιητικό σας, θα πρέπει να εισαγάγετε το αναγνωριστικό της προκαταρκτικής αίτησης παρέμβασης Μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Sign Send» (Αποστολή Υπογραφής) (στα ισπανικά: Firmar Enviar), για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ