Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πραγματοποίηση σύνθετης αναζήτησης

Η "σύνθετη αναζήτηση" σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναλυτικές αναζητήσεις χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης. Η "σύνθετη αναζήτηση" μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εντοπιστούν, μεταξύ άλλων ,συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένη σειρά λέξεων ή χαρακτήρων καθώς και νομικοί κανόνες.

Η επιλογή της σύνθετης αναζήτησης σάς επιτρέπει την αναζήτηση εγγράφων σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις καρτέλες: Αποφάσεις επί σημάτων, Αποφάσεις επί σχεδίων και υποδειγμάτων, Αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και Προδικαστικές αποφάσεις. Σας επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβάνονται μόνο στην τρίτη καρτέλα ενώ στις άλλες δύο καρτέλες περιλαμβάνονται έγγραφα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Καρτέλα αποφάσεων επί σημάτων

  Στην παρούσα καρτέλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως φίλτρα τις ακόλουθες επικεφαλίδες:

  • Πληροφορίες για την απόφαση
  • Κάτοχοι και αντιπρόσωποι
  • Εξέταση
  • Ανακοπή
  • Ακύρωση
  • Τμήματα προσφυγών
  • Γενικό Δικαστήριο/Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Καθεμία από τις ενότητες αυτές μπορεί να επεκταθεί για να εμφανιστούν περισσότερα κριτήρια αναζήτησης κάνοντας κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω Βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Για να αποκρύψετε μια ενότητα, κάντε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα επάνω Βέλος που δείχνει προς τα επάνω.

 • Καρτέλα αποφάσεων επί σχεδίων ή υποδειγμάτων

  Στην παρούσα καρτέλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως φίλτρα τις ακόλουθες επικεφαλίδες:

  • Πληροφορίες για την απόφαση
  • Πληροφορίες για την αίτηση
  • Ακυρότητα
  • Τμήματα προσφυγών
  • Γενικό Δικαστήριο/Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Καθεμία από τις ενότητες αυτές μπορεί να επεκταθεί για να εμφανιστούν περισσότερα κριτήρια αναζήτησης κάνοντας κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω Βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Για να αποκρύψετε μια ενότητα, κάντε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα επάνω Βέλος που δείχνει προς τα επάνω.

 • Καρτέλα αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων και προδικαστικών αποφάσεων

  Όλα τα πεδία αναζήτησης είναι εκ προεπιλογής ενεργά στις δύο αυτές καρτέλες. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε συγκεκριμένα πεδία αναζήτησης όσες φορές θέλετε, γεγονός που σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να προσθέσετε επιπλέον λέξεις -κλειδιά για την ίδια αναζήτηση.

 • Κριτήρια σύνθετης αναζήτησης

  Η επιλογή της σύνθετης αναζήτησης σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λεπτομερείς αναζητήσεις αποφάσεων που σχετίζονται με την ΔΙ καθώς και αποφάσεων που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του EUIPO.

  Τα προεπιλεγμένα κριτήρια για τη λειτουργία της σύνθετης αναζήτησης βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της eSearch Case Law. Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται ένας κατάλογος πρόσθετων κριτηρίων αναζήτησης.

  Προσθήκη κριτηρίων αναζήτησης
  Κάντε κλικ στα διάφορα κριτήρια αναζήτησης που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά του μενού για να τα προσθέσετε στην αναζήτηση σας. Το αντίστοιχο πεδίο κειμένου θα εμφανιστεί αμέσως.

  Κατάργηση κριτηρίων αναζήτησης
  Για να καταργήσετε κριτήρια αναζήτησης από τον κατάλογο, κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής ‘X' που βρίσκεται στα δεξιά της επιλογής που επιθυμείτε να διαγράψετε.

  Για να απαλείψετε δεδομένα που έχουν καταχωριστεί σε ένα ή σε όλα τα πεδία και να επαναφέρετε τους τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη στις αρχικές ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο "Απαλοιφή" στο τέλος του πίνακα.

  Για την επαναφορά στα προεπιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις' που βρίσκεται στο τέλος του πίνακα.

 • Τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη

  Οι τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη (και, ή, όχι) σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε την αναζήτηση σε πολλά κριτήρια αναζήτησης. Είναι οργανωμένοι σε αναπτυσσόμενα μενού στα αριστερά των πεδίων κριτηρίων αναζήτησης. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  • και – χρησιμοποιείται για τη συμπερίληψη πρόσθετων όρων στην αναζήτηση
  • ή – δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής εναλλακτικών όρων στην αναζήτηση
  • όχι – δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων όρων από την αναζήτηση.

  Οι τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη επηρεάζουν μόνο τα κριτήρια αναζήτησης που παρατίθενται στην ίδια γραμμή.

 • Επιλογές αναζήτησης κειμένου

  Τα κριτήρια αναζήτησης κειμένου χρησιμοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Ως ‘κείμενο' νοείται κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας. Στο πεδίο κείμενου μπορεί να εισαχθεί οποιοσδήποτε χαρακτήρας, ωστόσο ο αστερίσκος (*), το λατινικό ερωτηματικό (?), η παύλα (-) και τα διπλά εισαγωγικά (" ") είναι ειδικοί χαρακτήρες αναπλήρωσης με συγκεκριμένες λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ακόλουθη ενότητα σχετικά με τους ‘ειδικούς χαρακτήρες αναπλήρωσης'
  • Το πεδίο κειμένου δεν κάνει καμία διάκριση πεζών-κεφαλαίων, δηλαδή είτε πληκτρολογήσετε 'coke' είτε 'Coke' τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.
  • Το σύστημα αναζήτησης δεν κάνει καμία διάκριση ειδικών χαρακτήρων, δηλαδή είτε πληκτρολογήσετε 'Müller' είτε 'Muller' τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.
  • Οι χαρακτήρες αναπλήρωσης (*) και (?) μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε σημείο της συμβολοσειράς αναζήτησης όταν ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες είναι άγνωστοι.
 • Χαρακτήρες αναπλήρωσης

  Ένας χαρακτήρας ‘αναπλήρωσης' μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση ειδικών λειτουργιών κατά την πραγματοποίηση μιας αναζήτησης.

  Λατινικό ερωτηματικό (?)
  Υποκαθιστά έναν μόνο άγνωστο χαρακτήρα.

  Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 'compl?ment', στα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν αμφότεροι οι όροι 'complement' και 'compliment'.

  Μπορείτε να εισάγετε περισσότερα του ενός ερωτηματικά σε μία συμβολοσειρά αναζήτησης.

  Σημείωση: Το λατινικό ερωτηματικό δεν αντικαθιστά το κενό διάστημα (σε αντίθεση με τον αστερίσκο).

  Αστερίσκος(*)
  Υποκαθιστά έναν ή περισσότερους άγνωστους χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων).

  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε 'compl*ment', στα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιλαμβάνονται αμφότεροι οι όροι 'compliment' και 'Complete Management'.

  Σε μια συμβολοσειρά αναζήτησης, ο αστερίσκος μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το λατινικό ερωτηματικό.

  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε ‘admis*' στα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιλαμβάνονται οι όροι admission, admissible και admissibility.

  Διπλά εισαγωγικά (" ")
  Κλείνοντας μια λέξη ή φράση εντός διπλών εισαγωγικών δίνεται εντολή στη μηχανή αναζήτησης να περιοριστεί μόνο στα αποτελέσματα που περιέχουν την ακριβή φράση.

  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε "translation of evidence" στα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν μόνο έγγραφα που περιέχουν την φράση ‘translation of evidence' και όχι έγγραφα που περιέχουν τη φράση ‘translations of evidence'. Επιπλέον, δεν θα συμπεριληφθούν έγγραφα που περιέχουν μεν την λέξη ‘translation' αλλά στα οποία η συγκεκριμένη λέξη δεν ακολουθείται από τις λέξεις ‘of evidence'.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.