Νέος κανονισμός για το σήμα της ΕΕ Οι αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2017

Στις 23 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (ο τροποποιητικός κανονισμός).

Στον τροποποιητικό κανονισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής τροποποιήσεις: το Γραφείο μετονομάζεται σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· το σήμα που διαχειρίζεται το Γραφείο μετονομάζεται σε «σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· και τροποποιείται το σύστημα τελών για τα σήματα. Σημειώθηκαν επίσης αλλαγές στις διαδικασίες εξέτασης, στους απόλυτους λόγους, στην ανακοπή και ακύρωση, στους σχετικούς λόγους και στις προσφυγές. Η σύνοψη των αλλαγών παρουσιάζεται εδώ.

Ο τροποποιητικός κανονισμός περιέχει μια σειρά από διατάξεις που θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου 2017 καθώς οι εν λόγω διατάξεις έπρεπε να αναπτυχθούν μέσω του παράγωγου δικαίου.

Το παράγωγο δίκαιο αποτελείται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/625 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/626 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

Το παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνει λεπτομερείς μεταβατικές διατάξεις που ορίζουν πότε εφαρμόζονται οι νέοι διαδικαστικοί κανόνες στις σχετικές διαδικασίες (Πίνακας μεταβατικών διατάξεων).

Με τη διαδικασία της νομοθετικής μεταρρύθμισης αναγνωρίζεται η επιτυχία του υπάρχοντος συστήματος σημάτων της ΕΕ, καθώς επιβεβαιώνεται ότι οι βασικές αρχές του άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων. Ωστόσο, επιδιώκεται να αξιοποιηθεί αυτή η επιτυχία ώστε το σύστημα των σημάτων να καταστεί αποτελεσματικότερο και συνεκτικότερο στο σύνολό του και να προσαρμοστεί στην εποχή του διαδικτύου.

Με τον τροποποιητικό κανονισμό επιδιώκεται κυρίως να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, καθώς και να καθοριστούν με σαφήνεια όλα τα καθήκοντα του Γραφείου, μεταξύ άλλων το πλαίσιο συνεργασίας και η σύγκλιση των πρακτικών μεταξύ του Γραφείου και των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικό.
Συνιστάται σε όλους τους χρήστες ή πιθανούς χρήστες να συμβουλεύονται τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου παραμένουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος σημάτων της ΕΕ και τους επαγγελματίες συμβούλους που θέλουν να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εξέτασης του EUIPO.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 διατίθενται εδώ.