Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεσμικές αλλαγές

Η τροποποίηση του Κανονισμού έχει ως στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, καθώς και τον σαφή καθορισμό των καθηκόντων του Γραφείου, μεταξύ άλλων το πλαίσιο συνεργασίας και σύγκλισης των πρακτικών ανάμεσα στο Γραφείο και τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ της ΕΕ.

 

Αλλαγή ονομασίας

Λογότυπο OHIM
Λογότυπο EUIPO
 

Πριν τις 23 Μαρτίου

Μετά τις 23 Μαρτίου

 

Προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας: αλλαγή της ονομασίας

Η ορολογία του κανονισμού προσαρμόζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και κάθε αναφορά στην Κοινότητα πλέον συνιστά αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην Ένωση. Αυτό σημαίνει, συγκεκριμένα, ότι ο όρος «κοινοτικό σήμα» αντικαθίσταται τώρα από τον όρο «σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τα ισχύοντα «κοινοτικά σήματα» και οι «αιτήσεις κοινοτικού σήματος» μετονομάστηκαν, συνεπώς, αυτομάτως σε «σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και σε «αιτήσεις σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού, ενώ ο «κανονισμός για το κοινοτικό σήμα» μετονομάστηκε σε «κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

Δραστηριότητες συνεργασίας

Ο τροποποιητικός κανονισμός θεσπίζει ένα εύρωστο νομικό πλαίσιο για την υφιστάμενη συνεργασία του Γραφείου με τα γραφεία των κρατών μελών. Μια άλλη σημαντική πτυχή του νέου πλαισίου είναι ότι προβλέπει τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των χρηστών σε σχέση με σχέδια συνεργασίας, ιδίως στις φάσεις του ορισμού των σχεδίων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

 

Τομείς συνεργασίας

Ο τροποποιητικός κανονισμός περιλαμβάνει μη εξαντλητικό κατάλογο τομέων δραστηριότητας που θα καλύπτει τη συνεργασία του Γραφείου με τα γραφεία των κρατών μελών, μεταξύ άλλων:

  • τη θέσπιση κοινών προτύπων και πρακτικών,
  • τη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών πυλών,
  • την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και την ανταλλαγή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και βοήθειας,
  • την προαγωγή της ευαισθητοποίησης σχετικά με το σύστημα εμπορικών σημάτων και την καταπολέμηση της παραποίησης.

Άλλες θεσμικές αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

  • ο «πρόεδρος του ΓΕΕΑ» μετονομάζεται σε «εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO» και το «διοικητικό συμβούλιο» μετονομάζεται σε «Διοικητικό Συμβούλιο»
  • στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην επιτροπή προϋπολογισμού μετέχει για πρώτη φορά ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.