Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασικές ερωτήσεις

 

Το σύστημα σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μία και μόνη διαδικασία καταχώρισης, η οποία παρέχει στον δικαιούχο του σήματος αποκλειστικό δικαίωμα και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Γραφείο συνιστά να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο ελέγχου που διατίθεται στον δικτυακό του τόπο πριν καταθέσετε αίτηση σήματος της ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες:


Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ) εκτείνεται σε ορισμένα εδάφη που διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με κράτη μέλη της ΕΕ. Το Γραφείο, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει την κατάσταση βάσει του δικαίου της ΕΕ για ορισμένα από τα εν λόγω εδάφη στον κατάλογο που ακολουθεί.

Ανήκουν στην επικράτεια της ΕΕ[1]

Δεν ανήκουν στην επικράτεια της ΕΕ[2]

Νήσοι Όλαντ

Βόρειο τμήμα της Κύπρου

Μαρτινίκα

Φερόες Νήσοι

Γουαδελούπη

Γροιλανδία

Άγιος Μαρτίνος (FR)

Άγιος Βαρθολομαίος

Γαλλική Γουιάνα

Νέα Καληδονία

Ρεϊνιόν

Γαλλική Πολυνησία

Αζόρες

Γαλλικές περιοχές του νότιου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής

Μαδέρα

Ουάλις και Φουτούνα

Θέουτα και Μελίλια

Σαιν Πιερ και Μικελόν

Κανάριες Νήσοι

Αρούμπα

Μαγιότ

Μπονέρ

Κουρασάο

Σάμπα

Άγιος Ευστάθιος

 

Άγιος Μαρτίνος (NL)

Σημείωση: ο κατάλογος αυτός είναι απλώς ενδεικτικός, μη δεσμευτικός, παρέχεται μόνο για ενημέρωση και δεν πρέπει να θεωρείται πλήρης.Το εθνικό σήμα παρέχει προστασία μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί, ενώ ένα σήμα της ΕΕ παρέχει στον δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωμα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ.
Εναπόκειται αποκλειστικά στους αιτούντες να αποφασίσουν αν επιθυμούν καταχώριση του σήματός τους σε εθνικό, περιφερειακό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της καταχώρισης σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, δύναται να είναι δικαιούχος σήματος της ΕΕ.
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα.
Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 2.1.


Προϊόν/αγαθό: κάθε είδος που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.

Υπηρεσία: η παροχή δραστηριοτήτων για την κάλυψη των εκάστοτε ανθρώπινων αναγκών.

Η αίτησή σας για την καταχώριση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνει μια αναπαράσταση του σήματος που επιθυμείτε να καταχωρίσετε και έναν κατάλογο των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που θα καλύπτονται από το σήμα (βλ. άρθρο 31 του ΚΣΕΕ για όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις ή τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 4, για περισσότερες λεπτομέρειες).

Το EUIPO διαθέτει τα ακόλουθα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών σας.


Ναι, μπορείτε να καταχωρίσετε το σήμα σας σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται ένα σύστημα καταχώρισης σημάτων σε τέσσερα επίπεδα. Επιλέγετε το κατάλληλο επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Διαφέρουν ως προς τη βασική λειτουργία την οποία επιτελούν.
  • Σκοπός του σχεδίου ή υποδείγματος είναι ουσιαστικά να προσδιοριστεί το σχήμα του προϊόντος.
  • Το σήμα εφαρμόζεται επιπλέον στο ίδιο το προϊόν (βλ. παραδείγματα). Η βασική λειτουργία του σήματος έγκειται στον προσδιορισμό της εμπορικής προέλευσης συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Στην πύλη ηλεκτρονικής μάθησης, το EUIPO προσφέρει μαθήματα για όλα τα επίπεδα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία.


Ναι, ένα σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και πριν από την κατάθεση της αίτησης. Ωστόσο, η χρήση αυτή δεν εγγυάται την καταχώριση του σήματος.


Η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα σήματα θεσπίζει την «υποχρέωση» του δικαιούχου του καταχωρισμένου σήματος να κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδειξη της χρήσης και την ουσιαστική χρήση παρέχονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 6, Απόδειξη χρήσης, παράγραφος 1.1: Λειτουργία της απόδειξης χρήσης .


Η προστασία ενός σήματος της ΕΕ εξασφαλίζεται με την καταχώρισή του. Ωστόσο, ήδη με την κατάθεση της αίτησης σήματος της ΕΕ, ο αιτών αποκτά το δικαίωμα να ασκεί ανακοπή κατά μεταγενέστερων αιτήσεων καταχώρισης σημάτων τα οποία ενδέχεται να είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με το δικό του σήμα και αφορούν ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα ή/και υπηρεσίες (βλ. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ανακοπή στην ενότητα 8).
Επιπλέον, η αίτηση σήματος της ΕΕ μπορεί, μεταξύ άλλων, να μεταβιβαστεί, να αποτελέσει αντικείμενο άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος, να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης, να συμπεριληφθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης της. Όλες οι αλλαγές στο μητρώο παρουσιάζονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου.


Όχι, δεν υπάρχει νομική βάση η οποία να καθιστά υποχρεωτική τη χρήση τέτοιου συμβόλου. Ωστόσο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου του σήματος να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι τα σύμβολα αυτά.


Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε αυτό το σύμβολο αλλά έχετε ήδη καταθέσει την αίτηση, πρέπει να ζητήσετε τροποποίηση του ΣΕΕ. Εάν το σήμα έχει ήδη καταχωριστεί, η τροποποίηση αυτή επιβαρύνεται με τέλος που ανέρχεται στα 200 EUR.


Η έρευνα των σημάτων πριν από την υποβολή της αίτησης αποτελεί σημαντική ενέργεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μελλοντικών συγκρούσεων. Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρισμένα σήματα μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων του Γραφείου, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων του EUIPO, την eSearch plus και την TMview.
 


Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση τρεχουσών αιτήσεων μέσω της περιοχής χρηστών (User Area) ή/και μέσω της βάσης δεδομένων eSearch plus.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο EUIPO δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στη βάση δεδομένων eSearch plus, η οποία σας παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα, τα σχέδια, τα υποδείγματα, τους δικαιούχους, τους εκπροσώπους και τα δελτία.
Η διαδικασία καταχώρισης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Περισσότερες πληροφορίες.


Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την έγκαιρη διεξαγωγή των διαδικασιών διατίθενται στον Χάρτη Yπηρεσιών του EUIPO (EUIPO Service Charter). Το Γραφείο εκπονεί τριμηνιαίες εκθέσεις όπου καταγράφονται οι επιδόσεις διαφόρων δεικτών, μεταξύ των οποίων και η έγκαιρη διεξαγωγή των διαδικασιών.


Το καταχωρισμένο σήμα της ΕΕ έχει δεκαετή διάρκεια, αλλά μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του ΣΕΕ σας.
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σύνδεσμοι για εκθέσεις και μελέτες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία.


Το EUIPO συνεργάζεται με τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και ομάδες χρηστών με σκοπό την εναρμόνιση των πρακτικών και των εργαλείων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.


Το όνομα τομέα χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Κάθε όνομα τομέα έχει ένα επίθημα που δηλώνει τον τομέα ανώτατου επιπέδου (TLD) στον οποίο ανήκει. Ο τομέας ανώτατου επιπέδου είναι το μέρος του ονόματος τομέα που βρίσκεται δεξιά από την τελευταία τελεία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα ανώτατου επιπέδου .eu και τις παραλλαγές του σε άλλα αλφάβητα.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.