Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαμεσολάβηση

 

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίτευξης διακανονισμού μεταξύ των μερών μιας διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής ενεργεί ως ουδέτερος ενδιάμεσος μεταξύ των μερών και διευκολύνει την επίτευξη διακανονισμού μεταξύ τους. Δεν είναι αρμόδιος να αποφανθεί επί της υπόθεσης σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο τόσο επί του τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας όσο και επί της έκβασης της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική διαδικασία. Αντιθέτως, τα μέρη πρέπει να αποφασίσουν οικειοθελώς να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Μπορούν, επίσης, ανά πάσα στιγμή να αποσυρθούν από τη διαμεσολάβηση. Ομοίως, δεν επιτρέπεται η επιβολή συμφωνίας διακανονισμού στα μέρη. Τα μέρη πρέπει να καταλήξουν οικειοθελώς σε συμφωνία. Η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική διαδικασία.
Η διαιτησία είναι μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο διαιτητής, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία, αποφαίνεται επί της διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ των μερών. Ο διαιτητής εκδικάζει ουσιαστικά την υπόθεση, ως υπεύθυνος για τη λήψη απόφασης. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία έχει ως άξονα τα δικαιώματα των μερών, σε αντίθεση με τη διαμεσολάβηση η οποία έχει ως άξονα τα συμφέροντα των μερών. Ενώ η διαιτησία λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει μόνο τη νομοθεσία, η διαμεσολάβηση λαμβάνει υπόψη τα ευρύτερα συμφέροντα των μερών (και ειδικότερα τα επιχειρηματικά συμφέροντα).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τη διαμεσολάβηση.


Τα τμήματα προσφυγών εξετάζουν περίπου 2 500 υποθέσεις ανά έτος. Για την επίλυση μιας υπόθεσης απαιτείται κατά μέσο όρο ενάμισι έτος, ενώ σε ορισμένες υποθέσεις μπορεί να ασκηθεί και δεύτερη προσφυγή. Πρόκειται επομένως για δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Ωστόσο, σε πολλές υποθέσεις, παρότι υπάρχουν πραγματικές νομικές διαφορές, είναι δυνατό να επιτευχθεί συμβιβαστική λύση η οποία μπορεί να προστατεύσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και των δύο μερών. Η διαμεσολάβηση, παρότι αποτελεί ταχύτερη και φθηνότερη εναλλακτική λύση έναντι της προσφυγής σε δικαστήριο, προϋποθέτει παρόλα αυτά ειδικευμένους διαμεσολαβητές με μεγάλη πείρα σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Επίσης, η διαμεσολάβηση διασφαλίζει το απόρρητο ως προς αυτή καθαυτή την ύπαρξη της διαφοράς, καθώς αποτρέπει την ευρεία δημοσιοποίησή της. Τα δε ποσοστά επιτυχίας της κυμαίνονται συστηματικά σε υψηλά επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τη διαμεσολάβηση.


Επί του παρόντος, η επιλογή της διαμεσολάβησης ενώπιον του EUIPO διατίθεται μόνο στο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης, το ηττηθέν μέρος πρέπει να ασκήσει προσφυγή και να καταβάλει το τέλος προσφυγής προκειμένου να εξασφαλίσει το ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής. Η προσφυγή θεωρείται παραδεκτή μόνον εάν ο προσφεύγων υποβάλει υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής εντός διαστήματος 4 μηνών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης. Δεν είναι δυνατή η παράταση ή αναστολή των προθεσμιών άσκησης της προσφυγής, καταβολής του τέλους προσφυγής ή κατάθεσης του υπομνήματος όπου εκτίθενται οι λόγοι προσφυγής.

Η αίτηση διαμεσολάβησης πρέπει να υπογραφεί και από τα δύο μέρη, ή το ένα μέρος πρέπει να αποδείξει με άλλον τρόπο ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση του έτερου μέρους. Η διαδικασία προσφυγής αναστέλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η διαμεσολάβηση.

Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.


Βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι να έχει εκδοθεί από το EUIPO απόφαση σχετικά με ζήτημα που άπτεται σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σχεδίου και υποδείγματος στο πλαίσιο κατ’ αντιμωλία διαδικασίας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ασκηθεί προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης προτού κινηθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης. Το αντικείμενο της διαμεσολάβησης μπορεί, ωστόσο, να υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον του EUIPO και να αφορά παράλληλες διαδικασίες διαφορών σχετικά με σήματα, σχέδια ή υποδείγματα ή άλλες διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) μεταξύ των ίδιων μερών. Υπάρχουν πολλές πιθανές εναλλακτικές. Μπορεί, για παράδειγμα, τα δύο μέρη που έχουν αντικρουόμενα δικαιώματα να δραστηριοποιούνται σε τελείως διαφορετικές αγορές και να συμφωνήσουν τελικά να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει. Το κλειδί για επιτυχή διαμεσολάβηση είναι να επικεντρωθεί η διαδικασία στα επιχειρηματικά συμφέροντα των μερών και όχι στους νομικούς ισχυρισμούς. Δεν είναι δυνατή η διαμεσολάβηση στις υποθέσεις ex parte (δηλαδή, όταν το έτερο μέρος σε μια προσβαλλόμενη απόφαση είναι το ίδιο το EUIPO).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο έγγραφο που έχουν εκδώσει τα τμήματα προσφυγών του EUIPO: Διαμεσολάβηση, οδηγίες προς τα μέρη.


Επί του παρόντος, διαμεσολάβηση προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις προσφυγής. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο που έχουν εκδώσει τα Τμήματα Προσφυγών του EUIPO: Διαμεσολάβηση, Οδηγίες προς τα μέρη.


Η διαμεσολάβηση παρέχεται δωρεάν από το EUIPO, εφόσον η διαδικασία διεξαχθεί στα γραφεία του EUIPO στο Αλικάντε.
Εάν η διαδικασία διεξαχθεί στα γραφεία του EUIPO στις Βρυξέλλες, καταβάλλεται διοικητικό τέλος για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, διαμονής και διατροφής των διαμεσολαβητών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα τέλη διαμεσολάβησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες διαμεσολάβησης.

Για τα έξοδα και/ή τις διοικητικές επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στο έντυπο για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης που διεξάγονται στις Βρυξέλλες και αποστείλετε το έντυπο αυτό (ή αντίστοιχες πληροφορίες) στον διαμεσολαβητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με τη διαμεσολάβηση, ανατρέξτε στην απόφαση αριθ. Ex-11-04 του Προέδρου του Γραφείου της 1/8/2011.


Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διεξάγεται κατά κανόνα στη γλώσσα της διαδικασίας προσφυγής. Ωστόσο, τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν από κοινού μια γλώσσα που εξυπηρετεί και τα δύο (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος διαμεσολαβητής ο οποίος γνωρίζει άριστα τη συγκεκριμένη γλώσσα).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.


Η ομάδα διαμεσολάβησης αποτελείται από εξειδικευμένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι προέρχονται από διάφορα τμήματα του Γραφείου και όχι μόνο από τα Τμήματα Προσφυγών. Πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους υπαλλήλους του Γραφείου, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική κατάρτιση από τον οργανισμό Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) και/ή τον οργανισμό Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) του Λονδίνου και καλύπτουν διαφορετικές γλωσσικές απαιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.


Στον δικτυακό τόπο του EUIPO διατίθεται κατάλογος διαμεσολαβητών, καθώς και τα βιογραφικά τους σημειώματα, έτσι ώστε τα μέρη να μπορούν, εάν το επιθυμούν, να επιλέξουν συγκεκριμένο διαμεσολαβητή. Τα μέρη μπορούν ακόμη να ζητήσουν τη συνδρομή της γραμματείας των Τμημάτων Προσφυγών για την επιλογή διαμεσολαβητή. Τα μέρη μπορεί να προτιμήσουν έναν διαμεσολαβητή λόγω του συγκεκριμένου υπόβαθρου και της πείρας του ή λόγω της ικανότητάς του να διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση σε συγκεκριμένη γλώσσα. Επισημαίνεται ότι η διαμεσολάβηση είναι προαιρετική διαδικασία και ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή δεν είναι να εκδικάσει την υπόθεση ή να αποφανθεί, αλλά να διευκολύνει τα δύο μέρη να καταλήξουν σε αμοιβαίως επιθυμητό συμβιβασμό. Ο διορισμένος διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή άλλου διαμεσολαβητή ή υπαλλήλου του EUIPO, εάν η υπόθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ή εάν το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την έγκριση των μερών. Τα μέρη μπορούν ακόμη να διορίσουν συν-διαμεσολαβητές, εφόσον η ενέργεια αυτή δικαιολογείται από την περίπλοκη φύση της υπόθεσης ή από άλλες περιστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.


Καταρχήν, στόχος της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμβιβασμού εντός 1 ημέρας, ενδεχομένως κατόπιν μίας προκαταρκτικής συνάντησης. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα έως το τέλος της ημέρας, η επίτευξη συμβιβασμού καθίσταται μάλλον απίθανη. Πάντως, για ιδιαίτερα περίπλοκες υποθέσεις, μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.


Στη διαμεσολάβηση είναι σημαντικό να συμμετέχουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για διαδικασία που δεν αφορά αμιγώς νομικά ζητήματα αλλά επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση είναι προαιρετική διαδικασία, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να αποσυρθεί από τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή. Φυσικά, εάν η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία διακανονισμού μεταξύ των μερών, η επίσημη συμφωνία θα πρέπει να συνταχθεί από τους δικηγόρους των μερών κατά τον συνήθη τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τα διευθυντικά στελέχη να επικουρούνται από εγκεκριμένους αντιπροσώπους.


Δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση είναι μια αρκετά ευέλικτη διαδικασία, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια η μορφή την οποία θα λάβει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία ξεκινά με μια αρχική επαφή μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή, κατά την οποία συζητείται το χρονοδιάγραμμα και η τοποθεσία της διαμεσολάβησης, καθώς και η ανάγκη για πιθανή εκ των προτέρων ανταλλαγή εγγράφων. Στη συνέχεια, τα μέρη υπογράφουν συνήθως συμφωνητικό διαμεσολάβησης, το οποίο και αποστέλλουν στον διαμεσολαβητή το ταχύτερο δυνατό.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία διαμεσολάβησης διεξάγεται στα γραφεία του EUIPO στο Αλικάντε και τα μέρη είτε προσέρχονται μόνα τους είτε με τους νομικούς εκπροσώπους τους. Η διαμεσολάβηση διαρκεί κατά κανόνα 1 ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται διαδοχικά κοινές συναντήσεις (στις οποίες παρίστανται ο διαμεσολαβητής και τα μέρη) και ατομικές συναντήσεις (στις οποίες ο διαμεσολαβητής συνομιλεί με καθένα από τα μέρη χωριστά και κατ’ ιδίαν). Η κοινή συνάντηση αποσκοπεί στην καταγραφή των προς επίλυση ζητημάτων, ενώ κατά τις ατομικές συναντήσεις διερευνώνται περαιτέρω τα ζητήματα αυτά και αναζητούνται πιθανές λύσεις ή συμβιβασμοί.
Όσα αποκαλύπτονται στον διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους στο έτερο μέρος χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια. Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως με τη διεξαγωγή περαιτέρω κοινών συναντήσεων και με τη σύνταξη της συμφωνίας διακανονισμού. Στη συνέχεια, η υπόθεση αναπέμπεται στο αρχικώς επιληφθέν τμήμα προσφυγών προς έκδοση επίσημης απόφασης, γεγονός που σηματοδοτεί την περάτωση της διαδικασίας προσφυγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο που έχουν εκδώσει τα τμήματα προσφυγών του EUIPO: Διαμεσολάβηση, οδηγίες προς τα μέρη.


Το EUIPO ενθαρρύνει τα μέρη και τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους τους να μεταβούν στο Αλικάντε. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης στα γραφεία του EUIPO στις Βρυξέλλες· πλην όμως, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή τέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους κανόνες για τη διαμεσολάβηση.


Τα μέρη είναι ελεύθερα να αποσυρθούν από τη διαδικασία διαμεσολάβησης ανά πάσα στιγμή και δεν μπορούν να υποχρεωθούν να καταλήξουν σε συμφωνία διακανονισμού. Ωστόσο, τα μέρη πρέπει να είναι διατεθειμένα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ένα μέρος αποσύρεται, η διαδικασία διαμεσολάβησης τερματίζεται αυτομάτως. Επίσης, τη διαμεσολάβηση δύναται να τερματίσει και ο ίδιος ο διαμεσολαβητής, σε περίπτωση που η διαδικασία φτάσει σε αδιέξοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία προσφυγής συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διεκόπη προκειμένου να ξεκινήσει η διαμεσολάβηση. Ο διαμεσολαβητής δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση στη διαδικασία προσφυγής και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ποτέ την ουσία της διαφοράς που αποτέλεσε το αντικείμενο της διαμεσολάβησης. Το EUIPO δεν διατηρεί μητρώο ή φακέλους σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο που έχουν εκδώσει τα τμήματα προσφυγών του EUIPO: Διαμεσολάβηση, οδηγίες προς τα μέρη.


Πράγματι, αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, και εάν τα μέρη καταλήξουν από μόνα τους σε συμφωνία, δεν απαιτείται διαμεσολαβητής. Ωστόσο, από την πείρα που έχει αποκομιστεί διαπιστώνεται ότι οι δικαιούχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων επιδεικνύουν μεγαλύτερη προθυμία να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό όταν καλούνται να συζητήσουν από κοινού τα δύσκολα σημεία της συμφωνίας με βάση τα πραγματικά επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Σε πολλές υποθέσεις διαπιστώνεται μάλιστα ότι η διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφυγής.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.