Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεθνής καταχώριση

 

Ο Διακανονισμός της Χάγης διέπει ένα σύστημα διεθνούς καταχώρισης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Το σύστημα αυτό τελεί υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας.
Το σύστημα της Χάγης παρέχει στον κάτοχο βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος τη δυνατότητα να προστατεύει το σχέδιο ή το υπόδειγμά του στο έδαφος όλων των συμβαλλόμενων κρατών μέσω της κατάθεσης σχετικής αίτησης στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ, σε μία γλώσσα και με μία δέσμη τελών σε ένα νόμισμα (ελβετικό φράγκο).
Ο Διακανονισμός της Χάγης περιλαμβάνει δύο διαφορετικές «πράξεις»: την Πράξη της Χάγης (1960) και την Πράξη της Γενεύης (1999). Καθεμία αποτελείται από διαφορετική δέσμη νομικών διατάξεων. Καταρχήν, οι χώρες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την πράξη στην οποία επιθυμούν να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη. Αντιθέτως, οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί, όπως το EUIPO, μπορούν να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη μόνο στην Πράξη της Γενεύης. Η Πράξη της Γενεύης τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Απριλίου 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στην Πράξη της Γενεύης στις 24 Σεπτεμβρίου 2007 και η Πράξη τέθηκε σε ισχύ ως προς την ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμβαλλόμενα μέρη στην Πράξη της Γενεύης, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΠΟΔΙ.


Η προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης σημαίνει ότι αίτηση για διεθνή καταχώριση βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος μέσω του συστήματος της Χάγης δικαιούται να καταθέσει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή έχει έδρα, συνήθη κατοικία ή πραγματική και ενεργό εμπορική ή βιομηχανική εγκατάσταση στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ.
Σημαίνει ακόμη ότι μπορεί να ζητηθεί επέκταση της προστασίας μιας διεθνούς καταχώρισης στην ΕΕ. Η αίτηση διεθνούς καταχώρισης, εφόσον δεν απορριφθεί από το EUIPO, θα παράγει στο έδαφος της ΕΕ τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.


Το EUIPO δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στην αρχική διαδικασία διεθνούς καταχώρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις διεθνών καταχωρίσεων πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον ΠΟΔΙ, η εξέταση τους πραγματοποιείται από αυτόν. Επιπλέον, και αντίθετα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης, δεν απαιτείται να υπάρχει εθνική ή κοινοτική αίτηση ή καταχώριση ως βάση για την κατάθεση αίτησης για διεθνή καταχώριση.
Σε περίπτωση εσφαλμένης κατάθεσης αίτησης για διεθνή καταχώριση στο EUIPO, το EUIPO δεν τη διαβιβάζει στον ΠΟΔΙ ούτε την επιστρέφει στον αποστολέα.


Αίτηση για διεθνή καταχώριση μπορεί να καταθέσει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι υπήκοος συμβαλλόμενου κράτους ή κράτους το οποίο είναι μέλος συμβαλλόμενου διακυβερνητικού οργανισμού, καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έδρα, συνήθη κατοικία ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους.


Όσον αφορά τις αιτήσεις για διεθνή καταχώριση, πέραν του βασικού τέλους και του τέλους δημοσίευσης, καταβάλλεται και τέλος για κάθε συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο ζητείται επέκταση της προστασίας στη διεθνή καταχώριση. Το τέλος εξαρτάται από το εκάστοτε συμβαλλόμενο κράτος. Όλα τα τέλη καταβάλλονται σε ελβετικά φράγκα στον ΠΟΔΙ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εργαλείο υπολογισμού τελών του ΠΟΔΙ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Όχι. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση μπορεί να κατατεθεί απευθείας από τον αιτούντα. Ωστόσο, ο αιτών μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος θα προβεί στις σχετικές ενέργειες εξ ονόματός του.


Αίτηση για διεθνή καταχώριση μπορεί να κατατεθεί στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά (από την 1η Απριλίου 2010), κατ’ επιλογή του αιτούντος.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Η αναστολή της δημοσίευσης είναι εφικτή, ανάλογα με τα συμβαλλόμενα κράτη στα οποία ζητείται επέκταση της προστασίας στη διεθνή καταχώριση. Ορισμένα συμβαλλόμενα κράτη έχουν ορίσει με δηλώσεις τους ότι, σε περίπτωση που ζητείται επέκταση της προστασίας στο έδαφός τους, δεν επιτρέπεται η αναστολή της δημοσίευσης ή ότι η περίοδος αναστολής έχει διάρκεια μόνον 6 μηνών. Δυνάμει της Πράξης της Γενεύης, η μέγιστη περίοδος αναστολής είναι 30 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή, σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας, από την ημερομηνία προτεραιότητας. Είναι, δηλαδή, ίδια με την περίοδο αναστολής που προβλέπεται σε επίπεδο ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναστολή, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΠΟΔΙ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Όχι. Οι διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ δημοσιεύονται από τον ΠΟΔΙ στο δελτίο Hague Express.
Το διεθνές αυτό δελτίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΠΟΔΙ και επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση.


Όχι, το EUIPO δεν (ανα)δημοσιεύει διεθνείς καταχωρίσεις. Μόνον ο ΠΟΔΙ δημοσιεύει διεθνείς καταχωρίσεις στον δικτυακό του τόπο, στο δελτίο διεθνών σχεδίων και υποδειγμάτων.


Ναι, είναι δυνατή η διεκδίκηση προτεραιότητας επί αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος με αίτηση διεθνούς καταχώρισης και αντιστρόφως. Η περίοδος προτεραιότητας έχει διάρκεια 6 μηνών.


Για την ανάκληση ή την ακύρωση των αποτελεσμάτων διεθνούς καταχώρισης στο έδαφος της ΕΕ, τρίτο μέρος μπορεί να κινήσει διαδικασία ακυρότητας βάσει των ίδιων κανόνων που ισχύουν για τη διαδικασία ακυρότητας καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Αυτό σημαίνει ότι το τρίτο μέρος μπορεί είτε να καταθέσει αίτηση κήρυξης ακυρότητας στο EUIPO είτε να ασκήσει παρεμπίπτουσα αγωγή ακυρότητας ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.


Ο ΠΟΔΙ εξετάζει την αίτηση μόνον ως προς τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις. Η εξέταση της αίτησης επί της ουσίας, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται από τα Γραφεία των συμβαλλομένων κρατών στα οποία ζητείται επέκταση της προστασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αίτησης προς τις προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις, παρέχεται στον αιτούντα προθεσμία 3 μηνών για τη διόρθωσή της.


Σύμφωνα με το άρθρο 106 στοιχείο δ) του κανονισμού για τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (το οποίο προστέθηκε με τον τροποποιητικό κανονισμό αριθ. 1891/2006), εάν δεν έχει κοινοποιηθεί άρνηση ή εάν η κοινοποιηθείσα άρνηση έχει ανακληθεί, η διεθνής καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στην οποία προσδιορίζεται η ΕΕ παράγει, από την ημερομηνία καταχώρισής της, τα ίδια αποτελέσματα με τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση.


Εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ, το EUIPO την εξετάζει προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης της προστασίας, ελέγχει δηλαδή αν το αντικείμενο της διεθνούς καταχώρισης συμμορφώνεται i) προς τον ορισμό του σχεδίου ή υποδείγματος και ii) προς τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.
Εάν το EUIPO διαπιστώσει ότι συντρέχει λόγος άρνησης της προστασίας, κοινοποιεί την άρνηση στον ΠΟΔΙ, εμποδίζοντας έτσι την παραγωγή αποτελεσμάτων στο έδαφος της ΕΕ δυνάμει της διεθνούς καταχώρισης. Ο ΠΟΔΙ προωθεί την κοινοποιηθείσα άρνηση στο δικαιούχο της διεθνούς καταχώρισης, ο οποίος μπορεί να απαντήσει υποβάλλοντας παρατηρήσεις απευθείας στο EUIPO.
Εάν το EUIPO κρίνει ότι οι παρατηρήσεις του δικαιούχου θεραπεύουν τους λόγους άρνησης, ανακαλεί την άρνηση και ειδοποιεί σχετικά τον ΠΟΔΙ. Σε αυτή την περίπτωση, η διεθνής καταχώριση παράγει στο έδαφος της ΕΕ τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.